Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Marinestaf, 1945-1948

2.12.19
CAD-Defensie
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.19
Auteur: CAD-Defensie
Nationaal Archief, Den Haag
1987

CC0

Periode:

1942-1948
merendeel 1945-1948

Omvang:

3.20 meter; 962 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Tot de taken van de Marinestaf behoorde de organisatie van de marine, de paraatheid van personeel en materieel, de strategische planning, de verbindingsdienst, de inlichtingendienst. Het archief bevat veel materiaal over het optreden van de marine in Nederlands-Indië. Onder meer beschrijvingen van patrouilletochten en acties van afzonderlijke Nederlandse marineschepen en -vliegtuigen in de periode 1946-1948. Specifiek betrekking op de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan hebben enkele dossiers over het grensvraagstuk in het Eems-Dollard gebied, een dossier over het verkrijgen van technische en wetenschappelijke gegevens van Duitsland na afloop van de oorlog, onderzoeken over het optreden van de Nederlandse marine tegen Japan in 1942 en de capitulatie van Japan.

Archiefvormers:

  • Bevelhebber der Zeestrijdkrachten
  • Marinestaf

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Overzicht van geraadpleegde bronnen

Hoofdenlijst

Staf
Tabel met zoekresultaten in archieven
Operaties
200.Operaties algemeen
201.Bewegingen Nederlandse oorlogsschepen
202.Bewegingen Nederlandse koopvaarders
203.Nederlandse visserij
204.Convooien/sleepreizen
205.Rapporten verrichten (rapporten verrichtingen M.L.D. worden geheim beh.) zie 227.
206.Operatie bevelen
207.Operaties onderzeeboten - Reorganisatie O.Z.D.
208.Operaties Mijnenleggers
209.Operaties Vliegtuigen
210.Operaties Mijnenvegers en Trawlers
211.Operaties Kruisers en Jagers
212.Operaties Bewakingsvaartuigen
213.Operaties Kanonneerboten
214.Operaties Vloot in Indië
215.Operaties Kruisers op de oceanen
216.Operaties Nederlandse en Belgische kust
217.Operaties Duitse Bocht
218.Operaties Skagerrak
219Operaties Noorwegen
220.Operaties Middellandse Zee
221.Operaties West Indië
222.Luchtaanvallen en Luchtafweer
223.Duikbootoorlog
224.Zeegevechten
225.Logementschepen
226.Aangelegenheden betreffende de Nederlandse Koopvaardij (Ontslag Vaarplicht) DEMS
226/2Lijsten ontwapening Koopvaardijschepen
227.Rapporten verrichtingen (MLD) worden geheim beh.
228.Samenwerking met bondgenoten
229.Aanvaringen, schadevaring en andere schade
230.Aandoening van vreemde havens
231.Hospitaalschepen
232.Strandingen
233.Oefenprogramma's 234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Organisatie
300.Staat van Oorlogsschepen en inrichtingen: Gegevens Werktuiginst. Inspectie W.I.
301.Staat van Vliegtuigen
302.Staat van Bewapening
303.Dislocatie van voorraden schepen enz.
Verdeling c.q. Ontwrichting
304.Stafrapporten; Reisrapporten
305.In- en uitdienststelling
306.Vorderingen auto's, gebouwen enz.
307.Vorderingen schepen (Charter-party)
308.Marine-etablissement Soerabaya/Surplus goederen voor N.I.
309.Nederlandse Marine (suggesties opb.K.M. (V.O. 1114) (Liquidatie Londen)
309/1Marine Politie
309/2Marine-autotransport

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Artillerie
310.Middelbaar geschut
311.Licht geschut en mitrailleurs
312.Anti-Luchtgeschut en A.L. Mitrailleurs
313.Munitie
314.Vuurleiding
315.Bewapening schepen
316.Zwaar geschut
317.
318.
319.Raketwapens

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Torpedo en mijnen enz.
320.Torpedo vuurleiding/torpedobewapening
321.Torpedo Lanceerinrichtingen
322.Torpedo's
323.Mijnen
324.Bommen/Atoombommen
325.
326.
327.
328.
329.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Vliegdienst, waaronder Directoraat Luchtstrijdkrachten
330.Vliegtuigen
331.Brandstofvoorziening
332.Bewapening
333.Uitrusting
334.Vliegtuigmoederschip
335.Organisatie (Luchtvaarttereinen)
336.Vliegtuigongevallen
337.Opleiding vlieger
338.
339.Algemeen (Expeditie Nieuw-Guinea)
339/12Berichten aan Luchtvarenden
339/32Maandverslag L.S.K.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Gas en nevel
340.Nevel
341.Gas
342.Gasbescherming 343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Personeel
350.Personeelsorganisatie (Sterktestaten, Mar. Etabl. Soerabaya, Scheepsb. en rep.)
351.Zeedienst en M.T.B. Dienst
352.Opleiding en cursussen
353.Uitzendingen naar overzee
354.Personeelsgegevens
355.Oorlogsbemanningslijsten
356.Onderscheidingen
357.Uit Nederland overgekomen personeel
358.Tenue
359.Krijgsgevangenen/politieke gevangenen
360.Alarmrollen
361.Gevechtsindeling
362.Sabotage
363.Commissies
364.Huisvesting, Legering, Inkwartiering, Mil. gebouwen, Kazernering
365.Uitvinding en Octrooien
366.Meteorologie
367.M.E. personeel/Burgerpersoneel KM
368.M.E. Aanschaffingen
369.Rapporten M.E.
370.Scheepsbouw (Afbouw schepen)
371.Dokkingen (bergingen)
372.Reparaties
373.Degaussing (anti-magnetisch maken van mijnen)
374.Proeftochten en oefeningen
375.Netherlands Purchasing commission
376.Aankoop en verkoop
377.Scheepsnamen enz. Kazernenamen
378.Vlootplannen
379.Dokken en Havens (Baggerwerken)
380.Machinekamer
381.Wederopbouw Nederland
382.Inlichtingen Nederland
383.Censuur en Correspondentie
384.Spionnage en inlichtingendienst "Intelligence" Documentatie Afdeling Hist. Sectie
385.Orders en voorschriften/OvdZ.; Reglementen
386.Waarderingsbetuigingen/Beloningen
387.Bevelsverhoudingen en Bevelvoeringen (overgave bevel)
388.Lezingen
389.Instructies (Stormwaarschuwingsdienst)/Titulatuur
390.Uitrustingen
391.Boekwerken en kaarten; tijdschriften; scheepsjournalen
392.Topografie en Hydrografie, Luchtfoto's, Berichten aan zeevarenden
393.Bezoeken aan schepen en inrichtingen
394.Radio; Radar; Telex; Verbindingsdienst; Optisch seinwezen
395.Persdienst en propaganda
396.Internationaal politieke verslagen; politieke zaken (kranten-knipsels)
397.Ceremonieel/Vlaggen enz.
398.Bezoek van Vreemde oorlogsschepen
399.Diversen
399/20Reizen naar het buitenland; Pas-visa
399/22Kustversterkingen afbreken
399/24Oorlogsbuit
399/42Processen-verbaal overgave en overname bevel
399/55Tulpenfonds
399/70Telegrammen
399/75Particuliere vuurwapenen
399/76Locatiestaat Kon. Landmacht
399/78Kringcommissarissen Rode Kruis
399/103Telefoon
399/172Atoomcommissie
399/104Consulaire diensten
Algemene Zaken
1.Gegevens over Nederland
2.Vraagstukken van Internationaal politieke aard (ook handelspolitiek)
3.Wederopbouw Nederland
4.Gegevens over bezet Nederland
5.Centrale Inlichtingendienst
6.Boekwerken, tijdschriften etc. abonnementen
7.
8.
9.Adreswijzigingen en opgave van inrichtingen
10.Audienties bij de Minister
11.Secretarie aangelegenheden
11/25Telefoon- en adreslijst van Marine-instanties
11/62Telefoon- en adreslijst van overige inrichtingen (departementen)
12.Departement van Marine
13.Rijksbegroting aangelegenheden
14.Wetsvoorschriften
15.Kabinetsaangelegenheden
15/74Machtigingen tot arresteren van minuten en tekenen van uitgaande brieven op verschillende Ministeries
15/93Economische aangelegenheden
16.Personeelsaangelegenheden (Burger)
17.Commissies Neth. Purchasing commission
18.Bibliotheek
19.Aanvraag kantoorbehoeften en drukwerken (zie Materieel)
20.Diversen
20/51Reisvisa Burgerpersoneel
20/56Economische Voorlichtingsdienst
20/68Extra buskaarten wegens verblijf buiten de woonplaats
21.Bezuiniging
22.Ramra-aangelegenheden
Personeel
Tabel met zoekresultaten in archieven
Benoeming en bevordering
1.Benoeming officieren (ook MARVA) en eedsaflegging
2.Bevordering officieren en oudste categorie
3.Algemeen betreffende officieren
4.Ranglijsten
5.Voordrachten bevordering schepelingen
6.Intrekking voordrachten en terugstelling
7.Bevordering schepelingen PD7/541
8.Overgang andere categorie
9.Algemeen betreffende schepelingen

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Plaatsingen en overplaatsingen
10.Plaatsing en overplaatsing officieren en ter beschikkingstelling
11.Plaatsing en overplaatsing schepelingen
11/21Overplaatsing C.Z.M.N.I.
11/29Overplaatsing Q.A.Z. en Mar. Cdt. Colombo; Groote Oost
11/42Overplaatsing M.C.A.
11/195C.M.R. Londen
12.Detachering
13.Kernbemanning
14.Overplaatsing naar Landmacht
15.Verbindingspersoneel (Engels)
16.
17.
18.
19.Algemeen (Passage op internationale luchtlijnen)

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Dienstneming
20.Aanmeldingenaanneming
21.Recrutering, oproepingen en vrijstellingen
21/205Inschrijving dienstplicht
22.Indeling
23.Reëngagementen en verbintenissen
24.Overgang in vaste dienst
25.Landmachtpersoneel naar Marine
26.Militarisering
27.Zuivering (27/58 Handhaving Zeedienst i.v.m. Marid)
28.Uitstel van dienst
29.Algemeen (stamboeknummers)

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Verzoeken
30.Verzoeken officieren
31.Verzoeken schepelingen
32.Overige verzoeken
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Vliegdienst
40.Organisatie
41.Plaatsingen
42.Detacheringen
43.Opleidingen en cursussen
44.Rapporten en periodieken
45.Vliegtuigschepen personeel
46.
47.
48.
49.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Conduiterapporten
50.Officieren
51.Onderofficieren
52.Manschappen
53.Conduiteboekjes
54.Diverse beoordelingen
55.
56.
57.
58.
59.Algemeen (extracten conduiteboekje e.d. straflijsten)

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Geneeskundige Dienst
60.Processen-verbaal
61.Geneeskundige rapporten
62.Keuringen
63.Opname en ontslag hospitaal
64.Geneeskundige verzorging
65.Verpleegkosten (Kraamgeld, uitkering bij bevalling)
66.
67.
68.
69.Algemeen (Contracten tandartsen e.d.)

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Rapporten en periodieken
70.Maandrapporten
70/5Indische vorming
71.Mutatiestaten
72.Nominatieve staten
73.Bemanningslijsten
74.Adresopgaven
75.Diverse rapporten
76.
77.
78.
79.Diverse gegevens (controlestaten Landmacht, extracten stamboek etc.)
79/13Passeren keerkring

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Opleidingen en cursussen
80.Adelborsten en A.R.O.'s (opleiding toekomstige marine-officieren)
81.Zeedienst (kwartiermeester)
82.Machinekamer en monteurs
83.Geschutmaker
84.Duiker
85.Schrijver, Bottelier, Hofmeester en Kok
86.Konstabel en Kanonnier
87.Torpedomaker en torpedokennis
88.Sport en Gymnastiek
89.Ziekenverpleger
90.Kaderschool
91.Seiner, Telegrafist en Radiomonteur
92.
93.
94.Mijnen
95.Asdic
96.Radio-afstandpeiler (Radar)
97.Onderzeebootverkenner
98.Algemeen
99.Overige opleidingen en cursussen

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Brevetten
100.Toekenning brevetten
101.Ontneming brevetten
102.Aantekening van bekwaamheid
103.Instellen nieuwe brevetten
104.Algemeen

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Onderscheidingstekenen en medailles
105.Koninklijke onderscheidingen
106.Medailles langdurige dienst
107.Buitenlandse onderscheidingen
108.Overige onderscheidingen
109.Algemeen

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Korps Mariniers
110.Organisatie (Stafmuziek, verbintenis)
111.Plaatsing en detachering
112.Recrutering en opleiding
113.Bevorderingen
114.Verzoeken
115.
116.
117.
118.
119.Algemeen

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Ontslag
120.Ontheffingofficieren
121.Ontslag officieren (en verzoeken om)
122.Ontslag onderofficieren (en verzoeken om)
123.Ontslag manschappen (en verzoeken om)
124.Groot verlof
125.Demobilisatie (Hulpverlening bij o.m. zoeken naar burgerbetrekking)
126.Werkverlof. Kleinverlof. Studieverlof
127.Pensionering
128.Non-activiteit stellen
129.Algemeen (Certificaat van aanbeveling)

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Overlijden en vermissingen
130.Overlijden en vermissingen ongeagendeerd naar HIZ
131.
132.Begrafenis. Herbegrafenis ongeagendeerd naar HIZ
133.Onderhoud graven ongeagendeerd naar HIZ
134.Algemeen
135.
136.
137.
138.
139.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Personeel
140.Uitzending Oost-Indië'
141.Repatrieeren Oost-Indië
141/49Repatrianten a/b schepen
142.Uitzending West-Indië
143.Repatrieeren West-Indië
144.Uitzending Amerika
145.Repatrieeren Amerika
146.Uitzending Australië
147.Repatrieeren Australië
148.Diverse uitzendingen
149.Diverse Repatrieeringen (gezinnen naar Engeland)

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Soldijen en toeslagen
150.Soldijverhogen
151.Toelagen (Representatiegeld)
152.Gratificatie
153.Vergoedingen
154.Subsidies
155.Tractementen en Soldijen
156.Ondersteuning en kostwinnersvergoedingen
157.Pensioenen, onderstanden
158.Verhuis- en vervoerskosten (nota's naar comptabiliteit)
159.Wachtgeld en demobilisatiewachtgeld)

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Verloven en passagieren
160.Periodiek verlof
161.Overig verlof
162.Passagieren
163.Verlof (tehuizen)
164.Aanbieding gastvrijheid
165.Excursies
166.
167.
168.
169.Algemeen (Verlof naar België in uniform, Verlof naar Zweden en terugreismaatregelen etc).

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Diversen
170.Geboorten
171.Marine Etablissement
172.Zeemilitie en dienstplichtverklaringen
173.V.R.H. Dienst
174.Orders en voorschriften
175.Voordrachten en lezingen (filmvertoningen en lichamelijke opvoeding en sport)
176.Klachtzaken
177.Marva's
178.Bagage (opzending kleding en reclame's over idem)
179.Desertie
180.Correspondentie en censuur
181.Onderscheidingstekenen en uitmonsteringen
182.Ontwikkeling en ontspanning
183.Sociale zorg (Kerstgave)
184.Instructiën
135.Geestelijke verzorging
186.Examens en proeven
187.Bijzondere functies
188.Vervoersbewijzen. Vervoer. Transport
189.Tennes
190.Huwelijken (190/1 voorgenomen huwelijken); (190/2 gesloten huwelijken)
191.Tevredenheidsbetuigingen (dankbetuigingen)
192.Paspoorten, visa, etc. (Identiteits- en persoonsbewijzen)
193.Straffen
194.Bevelvoering
195.Naturalisatie
196.Inlichtingen
197.Interneringen krijgsgevangenen
197/6RODE KRUIS MEDED
197/45Persoonsgegevens Doorn
198.Schulden
199.Algemeen (199/47 Ongeoorloofd verblijf in België)
200.Belangenverenigingen
201.
202.Krijgsraadzaken
203.Just. aangelegenheden van algemene aard
204.Eerbewijzen
205.Voeren reservevlag
206.Gouvernement Marine
Materieel
Tabel met zoekresultaten in archieven
M. l.Scheepsbouw en reparatie van schepen; Algemene Zaken
100.Diversen, uitvindingen etc.
110.Algemene regelingen en algemene rapporten. Rijkswerfregelingen
111.*Maandrapporten N.P.C.
112.Correspondentie N.P.C.
113.Controle magazijnen; bevoorrading schepen etc. KM
115.Bestellingen (algemeen); leveringen/aanbestedingen
120.Aanvaringen - rapporten. Expertise
130.Claims, rekeningen, verzekeringen, voorschotten; contracten, kostprijzen.
136.Reiskosten
140.*Dislocatie schepen
150.Processen-verbaal (cf.V.K.M.) Brandrapporten
200.Stabiliteit - zeewaardigheid van schepen
210.Deviezen - technische gegevens van schepen; tekeningen van schepen
215.*Uitwisseling gegevens Koninklijke Marine en vreemde Marines
220.*Oorlogservaringen
300.Inspectierapporten, proeftochtverslagen. Modelproeven
310.Verschepingen en verzendingen. Gestrande ladingen; bagage
311.Invoergoederen
320.Raming aanschaffingen, begrotingen
330.Scheepsmotoren en onderdelen
400.Nieuwbouw, aanbouwprogramma's (algemeen). Aankoop/Overname/Huur

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
M. 2.Artillerie
100.Bewapening, herbewapening, algemene rapporten. Voorschriften wapenen.
105.*Gegevens buitenlandse wapens en munitie
110.*Bewapening Kruisers
111.Bewapening Vliegdekschepen
115.Bewapening Flottieljevaartuigen; Escortevaartuigen
120.Bewapening Jagers
125.*Bewapening Onderzeebootjagers
130.*Bewapening Onderzeeboten
131.*Bewapening Korvetten
132.*Bewapening Fregatten
140.*Bewapening Mijnenleggers
150.*Bewapening Mijnenvegers
160.*Bewapening Hulpschepen
165.Bewapening Koopvaardijschepen en DEMS-schepen
170.*Bewapening M.T.B's
180.*Bewapening Sloepen en motorboten
200.Geschut algemeen
210.Geschut groter dan 8, 8 cm.
220.Geschut van 8, 8 cm. en kleiner
300.Mitrailleurs - algemene rapporten
310.Mitrailleurs van 40 mm
320.Mitrailleurs van 20 mm. Oerlikons
330.Mitrailleurs van 12, 7 mm
340.Mitrailleurs van 7, 7 mm. en kleiner
400.Verstrekking draagbare wapenen, algemeen
401.Pistoolkarabijnen (Sub-machine guns). Machinepistolen 40, 9 mm.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
M. 3.Torpedo's, mijnen en dieptebommen
100.Diverse rapporten bewapening. Gereedschappen; TA-lectuur. Torpedo's
200.Torpedo's algemeen, rapporten en torpedobanen
220.*Torpedo's voor onderzeeboten
225.*Elektrische Torpedo's
230.Torpedo's voor overige schepen en MTB's
240.*Gevechtsladingkamers en pistolen
250.Indicateurladingkamers en blowing heads
260.*Koersregelaars
270.*Diepteregelaars
280.*Mutaties en dislocatie van torpedo's
300.Torpedolanceerinrichtingen en onderzeeboten (afregelrapporten)
310.*Torpedokanons
400.Mijnen algemeen. Mijnankers

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
M. 6.Uitrusting
100.Algemeen, o.a. masten/drijvend kabel/touw/schroeven/hout
110.Brandblusmiddelen
120.Seinmiddelen, optische
130.Vlaggen
200.Kompassen - algemeen
210.Kompassen Sperry
215.*Kompassen Brown
220.*Kompassen Anschutz
230.Magnetische kompassen
300.Log-installaties
400.Asdic-installaties

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
M. 7.Radio-radar
100.Algemeen
200.Radio-installaties
210.Radio-installaties voor vliegtuigen
300.Amusementsradio
400.Radar

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
M. 8.Electriciteit
100.Algemeen
200.Zoeklichten
300.Elektrische seinmiddelen
400.Dynamo's/magneten

De categorieën voorafgaande door een "*" kwamen te vervallen in het gebruik.

Tabel met zoekresultaten in archieven
OudNieuw
11
22
33
44
55
66
741
7a7
861
979
1040
1148
1277
1342
1450
1575
1665
1734
1876
1969
2016
2118
2217
2314
248
2519
2615
2712
2813
2928
3092
3193
3258
3383
3485
3544
3680
3771
3874
3995
4096
4198
41a99
42101
43108
44109
45107
46102
47103
48104
49124
50125
51138
52131
53116
54164
55165
56163
57vervallen
58168
59186
60184
61163
6256
63202
64201
65203
66207
67473
68496
69558
70214
71414
72472
73634
74194
75242
75avervallen
76476
77296
78297
78295
80410
81534
82210
83vervallen
84471
85474
86211
87561
88575
89206
90208
91384
92562
93174
94565
95564
96vervallen
96a563
9797
97a566
98567
99571
100100
100a579
101569
102568
103576
104209
105105
105a572
106106
106a205
107573
108187
108avervallen
109183
110110
110a409
111111
111a555
112112
112a556
113113
113a299
114114
114a170
115115
115a175
116171
117554
118439
119181
120501
121204
122651
123185
124557
125471
126560
127200
128173
129172
130657
131298
132470
133440
134438
135551
136502
137552
138553
139499
140497
141678
142670
143682
143a701
144765
145767
146768
147679
148773
149769
150671
151672
152828
153831
154876
155874
156877
157873
158871
159880
160871
161884
162887
163888
164913
165899
166897
167889
168898
169893
170894
171900
172896
173892
174vervallen
175919
176918
177907
177avervallen
178909
179vervallen
180904
181905
182912
183908
184911
185910
186910
187869
188860
189853
190786
191865
192854
193vervallen
194vervallen
195860
196vervallen
197859
198803
199806
200807
201vervallen
202783
203784
204804
205953
206786
207787
208823
209816
210820
211683
212vervallen
213814
214vervallen
215815
216813
217776
218777
219852
220783
221800
222808
223vervallen
224947
225948
226vervallen
227829
228779
229952
230vervallen
231835
232949
233951
234946
235940
236944
237932
238930
239931
24029
241945
242819
243vervallen
244882
245vervallen
246774
247vervallen
248781
249890
250895
251906
252799
253775
254784
255959
256vervallen
257778
258863
259959
260vervallen
261885
262785
263784
264829
265823
266832
267830
268833
269836
270vervallen
271839
272841
273vervallen
274vervallen
275780
276vervallen
277vervallen
278vervallen
279vervallen
280933
281vervallen
282vervallen
283vervallen
284vervallen
285941
286837
287834
288851
289927
290926
291vervallen
292vervallen
293925
294928
295vervallen
296vervallen
297850
298843
299vervallen
300vervallen
301vervallen
302959
303955
304811
305845
306846
307vervallen
308817
309955
310955
311vervallen
312959
313vervallen
314855
315vervallen
316vervallen
317856
318vervallen
319862
320864
321857
322861
323vervallen
324vervallen
325vervallen
326vervallen
327786
328791
329vervallen
330794
331vervallen
332955
333955
334809
33547
33689
33754
33853
33952
34094
34162
34281
34388
34414
344a86
34582
34690
34784
34839
34946
35056
35120
35222
3539
35487
35591
35621
35724
35811
35960
36063
36172
36255
36323
36430
36531
36666
36745
36810
36932
37033
37149
37268
37336
37464
37525
37626
37759
37867
37927
38078
38170
38257
38351
38437
38538
38673
38743
388162
389159
390129
391139
392141
393120
394135
395136
396137
397151
398148
399134
400126
401143
402127
403133
404145
405132
406140
407128
408152
409154
410153
411144
412150
413149
414146
415130
416119
417117
418123
419121
420122
421142
422147
423118
424155
425156
426158
427157
428161
429160
430167
431166
432182
433193
434198
435192
436188
437195
438189
439196
440190
441191
442193
443197
444169
445213
446176
447177
448178
449179
450180
451500
452199
453639
454480
455668
456669
457681
458vervallen
459680
460676
461vervallen
462673
463674
464vervallen
465244
466245
467246
468247
469248
470249
471250
472252
473251
474253
475254
476255
477256
478257
479258
480259
481260
482261
483262
484263
485264
486265
487212
488216
489217
490218
491219
492220
493221
494222
495223
496224
497225
498226
499227
500228
501231
502230
503232
504233
505234
506235
507236
508237
509229
510215
511299
512300
513301
514302
515303
516304
517305
518306
519307
520308
521309
522310
523311
524312
525313
526315
527316
528317
529319
530320
531321
532322
533323
534318
535314
536325
537326
538327
539328
540329
541330
542331
543332
544333
545334
546335
547336
548337
549338
550339
551340
552341
553342
554343
555344
556345
557346
558347
559324
560348
561266
562267
563268
564269
565270
566271
567272
568273
569275
570274
571277
572276
573279
574278
575280
576282
577281
578283
579285
580284
581286
582287
583288
584290
585291
586292
587289
588293
589294
590352
591351
592350
593353
594357
595356
596355
597354
598358
599359
600361
601360
602349
603362
604363
605364
606366
607367
608368
609365
610369
611371
612372
613373
614370
615374
616376
617375
618378
619377
620379
621381
622380
623382
624383
625445
626446
627447
628448
629449
630450
631451
632452
633453
634454
635456
636455
637457
638458
639459
640460
641461
642385
643386
644387
645388
646389
647390
648391
649392
650393
651396
652394
653395
654397
655398
656400
657399
658401
659403
660402
661404
662405
663406
664407
665408
666417
667412
668425
669427
670429
671430
672431
673432
674433
675434
676435
677436
678437
679423
680413
681411
682424
683426
684422
685415
686416
687418
688419
689420
690421
691428
692462
693469
694463
695464
696465
697467
698466
699468
700531
701532
702645
703646
704647
705648
706649
707650
708643
708avervallen
709644
710642
711641
712639
713638
714637
715640
716635
717636
718443
719444
720442
721443
722441
723616
724618
725617
726619
727620
728621
729622
730623
731624
732626
733625
734627
735628
736629
737630
73834
739vervallen
74035
741vervallen
742238
743239
744240
745241
746535
747536
748544
749545
750546
751547
752574
753550
754549
755538
756539
757543
758542
759541
760533
761540
762475
763477
764481
765495
766482
767479
768483
769484
770485
771486
772488
773489
774487
775491
776490
777764
778492
779493
780494
781478
782652
783654
784172
785655
786548
787537
788639
789653/656
790631
791632
792633
793612
794610
795611
796601
797602
798603
799606
800605
801608
802607
803609
804613
805615
806604
807598
808600
809599
810530
811527
812519
813518
814507
815503
816498
817504
818505
819506
820508
821509
822512
823510
824513
825514
826515
827516
828517
829520
830522
831521
832523
833524
834526
835525
836528
837529
838597
839592
840577
841578
842580
843581
844579
845582
846583
847585
848584
849vervallen
850586
851588
852590
853587
854589
855591
856593
857594
858596
859658
860659
861666
862663
863661
864662
865664
866665
867660
868595
869511
870614
871765
872763
873762
874753
875752
876758
877761
878754
879759
880756
881764
882766
883755
884750
885751
886559
887243
888760
889700
890684
891685
892686
893690
894689
895688
896687
897691
898693
899692
900694
901695
902696
903699
904698
905697
906707
907721
908710
909718
910719
911728
912727
913729
914730
915708
916720
917725
918726
919711
920713
921715
922714
923705
924704
925703
926724
927702
928706
929717
930709
931723
932722
933757
934716
935749
936748
937747
938712
939734
940735
941731
942740
943741
944732
945738
946733
947739
948737
949736
950742
951743
952764
953746
954744
955745
956901
957891
958914
959902
960vervallen
961vervallen
962vervallen
963vervallen
964915
965vervallen
966838
967675
968677
969vervallen
970767
971770
972667
973771
974772
975795
976783
977802
978797
979796
980798
981801
982788
983805
984782
985789
986790
987793
988792
989810
990812
991818
992827
993950
994943
995954
996934
997939
998938
999935
1000936
1001937
1002920
1003921
1004903
1005916
1006922
1007923
1008vervallen
1009917
1010924
1011883
1012881
1013886
1014879
1015876
1016873
1017942
1018881
1019872
1020875
1021878
1022867
1023870
1024858
1025866
1026849
1027848
1028842
1029844
1030840
1031958
1032962
1033vervallen
1034959
1035959
1036961
1037960
1038956
1039955
1040957
1041822
1042825
1043847
1044821
1045826
1046823
1047924
1048929

Concordans

Staf
Tabel met zoekresultaten in archieven
Operaties
200.Operaties algemeen
201.Bewegingen Nederlandse oorlogsschepen
202.Bewegingen Nederlandse koopvaarders
203.Nederlandse visserij
204.Convooien/sleepreizen
205.Rapporten verrichten (rapporten verrichtingen M.L.D. worden geheim beh.) zie 227.
206.Operatie bevelen
207.Operaties onderzeeboten - Reorganisatie O.Z.D.
208.Operaties Mijnenleggers
209.Operaties Vliegtuigen
210.Operaties Mijnenvegers en Trawlers
211.Operaties Kruisers en Jagers
212.Operaties Bewakingsvaartuigen
213.Operaties Kanonneerboten
214.Operaties Vloot in Indië
215.Operaties Kruisers op de oceanen
216.Operaties Nederlandse en Belgische kust
217.Operaties Duitse Bocht
218.Operaties Skagerrak
219Operaties Noorwegen
220.Operaties Middellandse Zee
221.Operaties West Indië
222.Luchtaanvallen en Luchtafweer
223.Duikbootoorlog
224.Zeegevechten
225.Logementschepen
226.Aangelegenheden betreffende de Nederlandse Koopvaardij (Ontslag Vaarplicht) DEMS
226/2Lijsten ontwapening Koopvaardijschepen
227.Rapporten verrichtingen (MLD) worden geheim beh.
228.Samenwerking met bondgenoten
229.Aanvaringen, schadevaring en andere schade
230.Aandoening van vreemde havens
231.Hospitaalschepen
232.Strandingen
233.Oefenprogramma's 234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Organisatie
300.Staat van Oorlogsschepen en inrichtingen: Gegevens Werktuiginst. Inspectie W.I.
301.Staat van Vliegtuigen
302.Staat van Bewapening
303.Dislocatie van voorraden schepen enz.
Verdeling c.q. Ontwrichting
304.Stafrapporten; Reisrapporten
305.In- en uitdienststelling
306.Vorderingen auto's, gebouwen enz.
307.Vorderingen schepen (Charter-party)
308.Marine-etablissement Soerabaya/Surplus goederen voor N.I.
309.Nederlandse Marine (suggesties opb.K.M. (V.O. 1114) (Liquidatie Londen)
309/1Marine Politie
309/2Marine-autotransport

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Artillerie
310.Middelbaar geschut
311.Licht geschut en mitrailleurs
312.Anti-Luchtgeschut en A.L. Mitrailleurs
313.Munitie
314.Vuurleiding
315.Bewapening schepen
316.Zwaar geschut
317.
318.
319.Raketwapens

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Torpedo en mijnen enz.
320.Torpedo vuurleiding/torpedobewapening
321.Torpedo Lanceerinrichtingen
322.Torpedo's
323.Mijnen
324.Bommen/Atoombommen
325.
326.
327.
328.
329.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Vliegdienst, waaronder Directoraat Luchtstrijdkrachten
330.Vliegtuigen
331.Brandstofvoorziening
332.Bewapening
333.Uitrusting
334.Vliegtuigmoederschip
335.Organisatie (Luchtvaarttereinen)
336.Vliegtuigongevallen
337.Opleiding vlieger
338.
339.Algemeen (Expeditie Nieuw-Guinea)
339/12Berichten aan Luchtvarenden
339/32Maandverslag L.S.K.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Gas en nevel
340.Nevel
341.Gas
342.Gasbescherming 343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Personeel
350.Personeelsorganisatie (Sterktestaten, Mar. Etabl. Soerabaya, Scheepsb. en rep.)
351.Zeedienst en M.T.B. Dienst
352.Opleiding en cursussen
353.Uitzendingen naar overzee
354.Personeelsgegevens
355.Oorlogsbemanningslijsten
356.Onderscheidingen
357.Uit Nederland overgekomen personeel
358.Tenue
359.Krijgsgevangenen/politieke gevangenen
360.Alarmrollen
361.Gevechtsindeling
362.Sabotage
363.Commissies
364.Huisvesting, Legering, Inkwartiering, Mil. gebouwen, Kazernering
365.Uitvinding en Octrooien
366.Meteorologie
367.M.E. personeel/Burgerpersoneel KM
368.M.E. Aanschaffingen
369.Rapporten M.E.
370.Scheepsbouw (Afbouw schepen)
371.Dokkingen (bergingen)
372.Reparaties
373.Degaussing (anti-magnetisch maken van mijnen)
374.Proeftochten en oefeningen
375.Netherlands Purchasing commission
376.Aankoop en verkoop
377.Scheepsnamen enz. Kazernenamen
378.Vlootplannen
379.Dokken en Havens (Baggerwerken)
380.Machinekamer
381.Wederopbouw Nederland
382.Inlichtingen Nederland
383.Censuur en Correspondentie
384.Spionnage en inlichtingendienst "Intelligence" Documentatie Afdeling Hist. Sectie
385.Orders en voorschriften/OvdZ.; Reglementen
386.Waarderingsbetuigingen/Beloningen
387.Bevelsverhoudingen en Bevelvoeringen (overgave bevel)
388.Lezingen
389.Instructies (Stormwaarschuwingsdienst)/Titulatuur
390.Uitrustingen
391.Boekwerken en kaarten; tijdschriften; scheepsjournalen
392.Topografie en Hydrografie, Luchtfoto's, Berichten aan zeevarenden
393.Bezoeken aan schepen en inrichtingen
394.Radio; Radar; Telex; Verbindingsdienst; Optisch seinwezen
395.Persdienst en propaganda
396.Internationaal politieke verslagen; politieke zaken (kranten-knipsels)
397.Ceremonieel/Vlaggen enz.
398.Bezoek van Vreemde oorlogsschepen
399.Diversen
399/20Reizen naar het buitenland; Pas-visa
399/22Kustversterkingen afbreken
399/24Oorlogsbuit
399/42Processen-verbaal overgave en overname bevel
399/55Tulpenfonds
399/70Telegrammen
399/75Particuliere vuurwapenen
399/76Locatiestaat Kon. Landmacht
399/78Kringcommissarissen Rode Kruis
399/103Telefoon
399/172Atoomcommissie
399/104Consulaire diensten
Algemene Zaken
1.Gegevens over Nederland
2.Vraagstukken van Internationaal politieke aard (ook handelspolitiek)
3.Wederopbouw Nederland
4.Gegevens over bezet Nederland
5.Centrale Inlichtingendienst
6.Boekwerken, tijdschriften etc. abonnementen
7.
8.
9.Adreswijzigingen en opgave van inrichtingen
10.Audienties bij de Minister
11.Secretarie aangelegenheden
11/25Telefoon- en adreslijst van Marine-instanties
11/62Telefoon- en adreslijst van overige inrichtingen (departementen)
12.Departement van Marine
13.Rijksbegroting aangelegenheden
14.Wetsvoorschriften
15.Kabinetsaangelegenheden
15/74Machtigingen tot arresteren van minuten en tekenen van uitgaande brieven op verschillende Ministeries
15/93Economische aangelegenheden
16.Personeelsaangelegenheden (Burger)
17.Commissies Neth. Purchasing commission
18.Bibliotheek
19.Aanvraag kantoorbehoeften en drukwerken (zie Materieel)
20.Diversen
20/51Reisvisa Burgerpersoneel
20/56Economische Voorlichtingsdienst
20/68Extra buskaarten wegens verblijf buiten de woonplaats
21.Bezuiniging
22.Ramra-aangelegenheden
Personeel
Tabel met zoekresultaten in archieven
Benoeming en bevordering
1.Benoeming officieren (ook MARVA) en eedsaflegging
2.Bevordering officieren en oudste categorie
3.Algemeen betreffende officieren
4.Ranglijsten
5.Voordrachten bevordering schepelingen
6.Intrekking voordrachten en terugstelling
7.Bevordering schepelingen PD7/541
8.Overgang andere categorie
9.Algemeen betreffende schepelingen

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Plaatsingen en overplaatsingen
10.Plaatsing en overplaatsing officieren en ter beschikkingstelling
11.Plaatsing en overplaatsing schepelingen
11/21Overplaatsing C.Z.M.N.I.
11/29Overplaatsing Q.A.Z. en Mar. Cdt. Colombo; Groote Oost
11/42Overplaatsing M.C.A.
11/195C.M.R. Londen
12.Detachering
13.Kernbemanning
14.Overplaatsing naar Landmacht
15.Verbindingspersoneel (Engels)
16.
17.
18.
19.Algemeen (Passage op internationale luchtlijnen)

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Dienstneming
20.Aanmeldingenaanneming
21.Recrutering, oproepingen en vrijstellingen
21/205Inschrijving dienstplicht
22.Indeling
23.Reëngagementen en verbintenissen
24.Overgang in vaste dienst
25.Landmachtpersoneel naar Marine
26.Militarisering
27.Zuivering (27/58 Handhaving Zeedienst i.v.m. Marid)
28.Uitstel van dienst
29.Algemeen (stamboeknummers)

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Verzoeken
30.Verzoeken officieren
31.Verzoeken schepelingen
32.Overige verzoeken
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Vliegdienst
40.Organisatie
41.Plaatsingen
42.Detacheringen
43.Opleidingen en cursussen
44.Rapporten en periodieken
45.Vliegtuigschepen personeel
46.
47.
48.
49.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Conduiterapporten
50.Officieren
51.Onderofficieren
52.Manschappen
53.Conduiteboekjes
54.Diverse beoordelingen
55.
56.
57.
58.
59.Algemeen (extracten conduiteboekje e.d. straflijsten)

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Geneeskundige Dienst
60.Processen-verbaal
61.Geneeskundige rapporten
62.Keuringen
63.Opname en ontslag hospitaal
64.Geneeskundige verzorging
65.Verpleegkosten (Kraamgeld, uitkering bij bevalling)
66.
67.
68.
69.Algemeen (Contracten tandartsen e.d.)

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Rapporten en periodieken
70.Maandrapporten
70/5Indische vorming
71.Mutatiestaten
72.Nominatieve staten
73.Bemanningslijsten
74.Adresopgaven
75.Diverse rapporten
76.
77.
78.
79.Diverse gegevens (controlestaten Landmacht, extracten stamboek etc.)
79/13Passeren keerkring

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Opleidingen en cursussen
80.Adelborsten en A.R.O.'s (opleiding toekomstige marine-officieren)
81.Zeedienst (kwartiermeester)
82.Machinekamer en monteurs
83.Geschutmaker
84.Duiker
85.Schrijver, Bottelier, Hofmeester en Kok
86.Konstabel en Kanonnier
87.Torpedomaker en torpedokennis
88.Sport en Gymnastiek
89.Ziekenverpleger
90.Kaderschool
91.Seiner, Telegrafist en Radiomonteur
92.
93.
94.Mijnen
95.Asdic
96.Radio-afstandpeiler (Radar)
97.Onderzeebootverkenner
98.Algemeen
99.Overige opleidingen en cursussen

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Brevetten
100.Toekenning brevetten
101.Ontneming brevetten
102.Aantekening van bekwaamheid
103.Instellen nieuwe brevetten
104.Algemeen

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Onderscheidingstekenen en medailles
105.Koninklijke onderscheidingen
106.Medailles langdurige dienst
107.Buitenlandse onderscheidingen
108.Overige onderscheidingen
109.Algemeen

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Korps Mariniers
110.Organisatie (Stafmuziek, verbintenis)
111.Plaatsing en detachering
112.Recrutering en opleiding
113.Bevorderingen
114.Verzoeken
115.
116.
117.
118.
119.Algemeen

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Ontslag
120.Ontheffingofficieren
121.Ontslag officieren (en verzoeken om)
122.Ontslag onderofficieren (en verzoeken om)
123.Ontslag manschappen (en verzoeken om)
124.Groot verlof
125.Demobilisatie (Hulpverlening bij o.m. zoeken naar burgerbetrekking)
126.Werkverlof. Kleinverlof. Studieverlof
127.Pensionering
128.Non-activiteit stellen
129.Algemeen (Certificaat van aanbeveling)

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Overlijden en vermissingen
130.Overlijden en vermissingen ongeagendeerd naar HIZ
131.
132.Begrafenis. Herbegrafenis ongeagendeerd naar HIZ
133.Onderhoud graven ongeagendeerd naar HIZ
134.Algemeen
135.
136.
137.
138.
139.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Personeel
140.Uitzending Oost-Indië'
141.Repatrieeren Oost-Indië
141/49Repatrianten a/b schepen
142.Uitzending West-Indië
143.Repatrieeren West-Indië
144.Uitzending Amerika
145.Repatrieeren Amerika
146.Uitzending Australië
147.Repatrieeren Australië
148.Diverse uitzendingen
149.Diverse Repatrieeringen (gezinnen naar Engeland)

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Soldijen en toeslagen
150.Soldijverhogen
151.Toelagen (Representatiegeld)
152.Gratificatie
153.Vergoedingen
154.Subsidies
155.Tractementen en Soldijen
156.Ondersteuning en kostwinnersvergoedingen
157.Pensioenen, onderstanden
158.Verhuis- en vervoerskosten (nota's naar comptabiliteit)
159.Wachtgeld en demobilisatiewachtgeld)

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Verloven en passagieren
160.Periodiek verlof
161.Overig verlof
162.Passagieren
163.Verlof (tehuizen)
164.Aanbieding gastvrijheid
165.Excursies
166.
167.
168.
169.Algemeen (Verlof naar België in uniform, Verlof naar Zweden en terugreismaatregelen etc).

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Diversen
170.Geboorten
171.Marine Etablissement
172.Zeemilitie en dienstplichtverklaringen
173.V.R.H. Dienst
174.Orders en voorschriften
175.Voordrachten en lezingen (filmvertoningen en lichamelijke opvoeding en sport)
176.Klachtzaken
177.Marva's
178.Bagage (opzending kleding en reclame's over idem)
179.Desertie
180.Correspondentie en censuur
181.Onderscheidingstekenen en uitmonsteringen
182.Ontwikkeling en ontspanning
183.Sociale zorg (Kerstgave)
184.Instructiën
135.Geestelijke verzorging
186.Examens en proeven
187.Bijzondere functies
188.Vervoersbewijzen. Vervoer. Transport
189.Tennes
190.Huwelijken (190/1 voorgenomen huwelijken); (190/2 gesloten huwelijken)
191.Tevredenheidsbetuigingen (dankbetuigingen)
192.Paspoorten, visa, etc. (Identiteits- en persoonsbewijzen)
193.Straffen
194.Bevelvoering
195.Naturalisatie
196.Inlichtingen
197.Interneringen krijgsgevangenen
197/6RODE KRUIS MEDED
197/45Persoonsgegevens Doorn
198.Schulden
199.Algemeen (199/47 Ongeoorloofd verblijf in België)
200.Belangenverenigingen
201.
202.Krijgsraadzaken
203.Just. aangelegenheden van algemene aard
204.Eerbewijzen
205.Voeren reservevlag
206.Gouvernement Marine
Materieel
Tabel met zoekresultaten in archieven
M. l.Scheepsbouw en reparatie van schepen; Algemene Zaken
100.Diversen, uitvindingen etc.
110.Algemene regelingen en algemene rapporten. Rijkswerfregelingen
111.*Maandrapporten N.P.C.
112.Correspondentie N.P.C.
113.Controle magazijnen; bevoorrading schepen etc. KM
115.Bestellingen (algemeen); leveringen/aanbestedingen
120.Aanvaringen - rapporten. Expertise
130.Claims, rekeningen, verzekeringen, voorschotten; contracten, kostprijzen.
136.Reiskosten
140.*Dislocatie schepen
150.Processen-verbaal (cf.V.K.M.) Brandrapporten
200.Stabiliteit - zeewaardigheid van schepen
210.Deviezen - technische gegevens van schepen; tekeningen van schepen
215.*Uitwisseling gegevens Koninklijke Marine en vreemde Marines
220.*Oorlogservaringen
300.Inspectierapporten, proeftochtverslagen. Modelproeven
310.Verschepingen en verzendingen. Gestrande ladingen; bagage
311.Invoergoederen
320.Raming aanschaffingen, begrotingen
330.Scheepsmotoren en onderdelen
400.Nieuwbouw, aanbouwprogramma's (algemeen). Aankoop/Overname/Huur

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
M. 2.Artillerie
100.Bewapening, herbewapening, algemene rapporten. Voorschriften wapenen.
105.*Gegevens buitenlandse wapens en munitie
110.*Bewapening Kruisers
111.Bewapening Vliegdekschepen
115.Bewapening Flottieljevaartuigen; Escortevaartuigen
120.Bewapening Jagers
125.*Bewapening Onderzeebootjagers
130.*Bewapening Onderzeeboten
131.*Bewapening Korvetten
132.*Bewapening Fregatten
140.*Bewapening Mijnenleggers
150.*Bewapening Mijnenvegers
160.*Bewapening Hulpschepen
165.Bewapening Koopvaardijschepen en DEMS-schepen
170.*Bewapening M.T.B's
180.*Bewapening Sloepen en motorboten
200.Geschut algemeen
210.Geschut groter dan 8, 8 cm.
220.Geschut van 8, 8 cm. en kleiner
300.Mitrailleurs - algemene rapporten
310.Mitrailleurs van 40 mm
320.Mitrailleurs van 20 mm. Oerlikons
330.Mitrailleurs van 12, 7 mm
340.Mitrailleurs van 7, 7 mm. en kleiner
400.Verstrekking draagbare wapenen, algemeen
401.Pistoolkarabijnen (Sub-machine guns). Machinepistolen 40, 9 mm.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
M. 3.Torpedo's, mijnen en dieptebommen
100.Diverse rapporten bewapening. Gereedschappen; TA-lectuur. Torpedo's
200.Torpedo's algemeen, rapporten en torpedobanen
220.*Torpedo's voor onderzeeboten
225.*Elektrische Torpedo's
230.Torpedo's voor overige schepen en MTB's
240.*Gevechtsladingkamers en pistolen
250.Indicateurladingkamers en blowing heads
260.*Koersregelaars
270.*Diepteregelaars
280.*Mutaties en dislocatie van torpedo's
300.Torpedolanceerinrichtingen en onderzeeboten (afregelrapporten)
310.*Torpedokanons
400.Mijnen algemeen. Mijnankers

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
M. 6.Uitrusting
100.Algemeen, o.a. masten/drijvend kabel/touw/schroeven/hout
110.Brandblusmiddelen
120.Seinmiddelen, optische
130.Vlaggen
200.Kompassen - algemeen
210.Kompassen Sperry
215.*Kompassen Brown
220.*Kompassen Anschutz
230.Magnetische kompassen
300.Log-installaties
400.Asdic-installaties

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
M. 7.Radio-radar
100.Algemeen
200.Radio-installaties
210.Radio-installaties voor vliegtuigen
300.Amusementsradio
400.Radar

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
M. 8.Electriciteit
100.Algemeen
200.Zoeklichten
300.Elektrische seinmiddelen
400.Dynamo's/magneten

De categorieën voorafgaande door een "*" kwamen te vervallen in het gebruik.

Tabel met zoekresultaten in archieven
OudNieuw
11
22
33
44
55
66
741
7a7
861
979
1040
1148
1277
1342
1450
1575
1665
1734
1876
1969
2016
2118
2217
2314
248
2519
2615
2712
2813
2928
3092
3193
3258
3383
3485
3544
3680
3771
3874
3995
4096
4198
41a99
42101
43108
44109
45107
46102
47103
48104
49124
50125
51138
52131
53116
54164
55165
56163
57vervallen
58168
59186
60184
61163
6256
63202
64201
65203
66207
67473
68496
69558
70214
71414
72472
73634
74194
75242
75avervallen
76476
77296
78297
78295
80410
81534
82210
83vervallen
84471
85474
86211
87561
88575
89206
90208
91384
92562
93174
94565
95564
96vervallen
96a563
9797
97a566
98567
99571
100100
100a579
101569
102568
103576
104209
105105
105a572
106106
106a205
107573
108187
108avervallen
109183
110110
110a409
111111
111a555
112112
112a556
113113
113a299
114114
114a170
115115
115a175
116171
117554
118439
119181
120501
121204
122651
123185
124557
125471
126560
127200
128173
129172
130657
131298
132470
133440
134438
135551
136502
137552
138553
139499
140497
141678
142670
143682
143a701
144765
145767
146768
147679
148773
149769
150671
151672
152828
153831
154876
155874
156877
157873
158871
159880
160871
161884
162887
163888
164913
165899
166897
167889
168898
169893
170894
171900
172896
173892
174vervallen
175919
176918
177907
177avervallen
178909
179vervallen
180904
181905
182912
183908
184911
185910
186910
187869
188860
189853
190786
191865
192854
193vervallen
194vervallen
195860
196vervallen
197859
198803
199806
200807
201vervallen
202783
203784
204804
205953
206786
207787
208823
209816
210820
211683
212vervallen
213814
214vervallen
215815
216813
217776
218777
219852
220783
221800
222808
223vervallen
224947
225948
226vervallen
227829
228779
229952
230vervallen
231835
232949
233951
234946
235940
236944
237932
238930
239931
24029
241945
242819
243vervallen
244882
245vervallen
246774
247vervallen
248781
249890
250895
251906
252799
253775
254784
255959
256vervallen
257778
258863
259959
260vervallen
261885
262785
263784
264829
265823
266832
267830
268833
269836
270vervallen
271839
272841
273vervallen
274vervallen
275780
276vervallen
277vervallen
278vervallen
279vervallen
280933
281vervallen
282vervallen
283vervallen
284vervallen
285941
286837
287834
288851
289927
290926
291vervallen
292vervallen
293925
294928
295vervallen
296vervallen
297850
298843
299vervallen
300vervallen
301vervallen
302959
303955
304811
305845
306846
307vervallen
308817
309955
310955
311vervallen
312959
313vervallen
314855
315vervallen
316vervallen
317856
318vervallen
319862
320864
321857
322861
323vervallen
324vervallen
325vervallen
326vervallen
327786
328791
329vervallen
330794
331vervallen
332955
333955
334809
33547
33689
33754
33853
33952
34094
34162
34281
34388
34414
344a86
34582
34690
34784
34839
34946
35056
35120
35222
3539
35487
35591
35621
35724
35811
35960
36063
36172
36255
36323
36430
36531
36666
36745
36810
36932
37033
37149
37268
37336
37464
37525
37626
37759
37867
37927
38078
38170
38257
38351
38437
38538
38673
38743
388162
389159
390129
391139
392141
393120
394135
395136
396137
397151
398148
399134
400126
401143
402127
403133
404145
405132
406140
407128
408152
409154
410153
411144
412150
413149
414146
415130
416119
417117
418123
419121
420122
421142
422147
423118
424155
425156
426158
427157
428161
429160
430167
431166
432182
433193
434198
435192
436188
437195
438189
439196
440190
441191
442193
443197
444169
445213
446176
447177
448178
449179
450180
451500
452199
453639
454480
455668
456669
457681
458vervallen
459680
460676
461vervallen
462673
463674
464vervallen
465244
466245
467246
468247
469248
470249
471250
472252
473251
474253
475254
476255
477256
478257
479258
480259
481260
482261
483262
484263
485264
486265
487212
488216
489217
490218
491219
492220
493221
494222
495223
496224
497225
498226
499227
500228
501231
502230
503232
504233
505234
506235
507236
508237
509229
510215
511299
512300
513301
514302
515303
516304
517305
518306
519307
520308
521309
522310
523311
524312
525313
526315
527316
528317
529319
530320
531321
532322
533323
534318
535314
536325
537326
538327
539328
540329
541330
542331
543332
544333
545334
546335
547336
548337
549338
550339
551340
552341
553342
554343
555344
556345
557346
558347
559324
560348
561266
562267
563268
564269
565270
566271
567272
568273
569275
570274
571277
572276
573279
574278
575280
576282
577281
578283
579285
580284
581286
582287
583288
584290
585291
586292
587289
588293
589294
590352
591351
592350
593353
594357
595356
596355
597354
598358
599359
600361
601360
602349
603362
604363
605364
606366
607367
608368
609365
610369
611371
612372
613373
614370
615374
616376
617375
618378
619377
620379
621381
622380
623382
624383
625445
626446
627447
628448
629449
630450
631451
632452
633453
634454
635456
636455
637457
638458
639459
640460
641461
642385
643386
644387
645388
646389
647390
648391
649392
650393
651396
652394
653395
654397
655398
656400
657399
658401
659403
660402
661404
662405
663406
664407
665408
666417
667412
668425
669427
670429
671430
672431
673432
674433
675434
676435
677436
678437
679423
680413
681411
682424
683426
684422
685415
686416
687418
688419
689420
690421
691428
692462
693469
694463
695464
696465
697467
698466
699468
700531
701532
702645
703646
704647
705648
706649
707650
708643
708avervallen
709644
710642
711641
712639
713638
714637
715640
716635
717636
718443
719444
720442
721443
722441
723616
724618
725617
726619
727620
728621
729622
730623
731624
732626
733625
734627
735628
736629
737630
73834
739vervallen
74035
741vervallen
742238
743239
744240
745241
746535
747536
748544
749545
750546
751547
752574
753550
754549
755538
756539
757543
758542
759541
760533
761540
762475
763477
764481
765495
766482
767479
768483
769484
770485
771486
772488
773489
774487
775491
776490
777764
778492
779493
780494
781478
782652
783654
784172
785655
786548
787537
788639
789653/656
790631
791632
792633
793612
794610
795611
796601
797602
798603
799606
800605
801608
802607
803609
804613
805615
806604
807598
808600
809599
810530
811527
812519
813518
814507
815503
816498
817504
818505
819506
820508
821509
822512
823510
824513
825514
826515
827516
828517
829520
830522
831521
832523
833524
834526
835525
836528
837529
838597
839592
840577
841578
842580
843581
844579
845582
846583
847585
848584
849vervallen
850586
851588
852590
853587
854589
855591
856593
857594
858596
859658
860659
861666
862663
863661
864662
865664
866665
867660
868595
869511
870614
871765
872763
873762
874753
875752
876758
877761
878754
879759
880756
881764
882766
883755
884750
885751
886559
887243
888760
889700
890684
891685
892686
893690
894689
895688
896687
897691
898693
899692
900694
901695
902696
903699
904698
905697
906707
907721
908710
909718
910719
911728
912727
913729
914730
915708
916720
917725
918726
919711
920713
921715
922714
923705
924704
925703
926724
927702
928706
929717
930709
931723
932722
933757
934716
935749
936748
937747
938712
939734
940735
941731
942740
943741
944732
945738
946733
947739
948737
949736
950742
951743
952764
953746
954744
955745
956901
957891
958914
959902
960vervallen
961vervallen
962vervallen
963vervallen
964915
965vervallen
966838
967675
968677
969vervallen
970767
971770
972667
973771
974772
975795
976783
977802
978797
979796
980798
981801
982788
983805
984782
985789
986790
987793
988792
989810
990812
991818
992827
993950
994943
995954
996934
997939
998938
999935
1000936
1001937
1002920
1003921
1004903
1005916
1006922
1007923
1008vervallen
1009917
1010924
1011883
1012881
1013886
1014879
1015876
1016873
1017942
1018881
1019872
1020875
1021878
1022867
1023870
1024858
1025866
1026849
1027848
1028842
1029844
1030840
1031958
1032962
1033vervallen
1034959
1035959
1036961
1037960
1038956
1039955
1040957
1041822
1042825
1043847
1044821
1045826
1046823
1047924
1048929

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in