Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

LV / Tuinbouw

2.11.60
CAS 1009
Nationaal Archief, Den Haag
2007
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.11.60
Auteur: CAS 1009
Nationaal Archief, Den Haag
2007

CC0

Periode:

1957-1962

Omvang:

7.00 meter; 232 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale gedrukte, getypte en geschreven documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de dossierinventaris, agenda's van in- en uitgaande stukken, maand- en jaarverslagen over de periode 1957-1962. Verder zijn er archiefbescheiden met betrekking tot de organisatie, ruimtelijke ordening, onderwijs en voorlichting (rijkstuinbouwconsulenten, publicaties, proeftuinen en voorlichtingsdagen), bedrijfseconomische en financiële aangelegenheden, gewassen, producten en productbescherming en de landbouwluchtvaart. Daarnaast zijn de archieven van diverse (advies)commissies en werkgroepen bij de Directie gedeponeerd.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Landbouw en Visserij/Directie Tuinbouw

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Organisatie

Tot 1898 werden landbouwaangelegenheden op verschillende departementen behandeld.

Vanaf genoemd jaar concentreerden de werkzaamheden zich bij het Departement van Binnenlandse Zaken in de vorm van de Afdeling Landbouw. Ten gevolg van herindelingen van de departementen ressorteerde deze afdeling onder verschillende departementen ( Inventarisnummer 87. ). Bij de instelling van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ( Koninklijk Besluit (KB) van 23 juni 1945. ) kwam de Afdeling Landbouw onder dit ministerie ( De naam van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is bij KB van 19 mei 1959 gewijzigd in het Ministerie van Landbouw en Visserij. ) te ressorteren in de vorm van een zelfstandige directie en werd de Afdeling II van de Directie van de Landbouw belast met de behandeling van aangelegenheden betreffende de tuinbouw en het tuinbouwonderwijs. Doelstelling van de afdeling was door middel van voorlichting, onderwijs en onderzoek bestaanszekerheid te verschaffen op een goed geleid en economisch verantwoord tuinbouwbedrijf ( Inventarisnummer 86. ).

In 1958 werd de behandeling van aangelegenheden betreffende het tuinbouwonderwijs overgedragen aan de Directie Landbouwonderwijs en werd de naam kortweg Directie Tuinbouw ( Organisatiebeschikking van de minister van Landbouw en Visserij van 30 juli 1959, Kabinet nr. K. 1012. ) (ressorterend onder de Directie Landbouw die als een soort hoofddirectie fungeerde).

Taken

De directie bestond uit de volgende afdelingen met hun taken:

Afdeling Secretariaat

Taken: Personeels- en begrotingszaken van de algemene dienst en de rijkstuinbouwconsulentschappen. Algemene administratie en huishoudelijke dienst.

Afdeling Tuinbouweconomische Aangelegenheden en Tuinbouwvestigingsplan.

Taken: Onderwijs, voorlichting en onderzoek betreffende de sociaal-economische en bedrijfseconomische zijde van de taak van de dienst. Onderzoek en voorlichting van belang voor de vestigingsplaats van de tuinbouw.

Afdeling Bijzondere Regelingen; Borgstellingsfonds voor de Landbouw.

  • Taken:
  • Behandeling van aanvragen om borgstellingen van tuinbouwers.
  • Bevordering van provinciale waarborginstituten en het verlenen van medewerking daaraan. Opstellen en uitvoeren van hulpverleningsregelingen voor tuinbouwbedrijven.
Afdeling Onderwijs.

Taken: Leiding geven aan en toezicht houden op het tuinbouwonderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs.

Afdeling Voorlichting.

Bureau Ontwikkeling van Nieuwe Teelten.

Taken: Ontwikkeling van de teelt, de afzet en de industriële verwerking van nieuwe tuinbouwgewassen, in het bijzonder van geneeskrachtige kruiden en tabak.

Bureau Voorlichtingsmiddelen.

Taken: Redactie en uitgave van het maandblad "Mededelingen Directeur Tuinbouw", eveneens van voorlichtingspublicaties, brochures, vouwbladen, enz. Medewerking en deelneming aan tentoonstellingen. Beproeving en introductie van voorlichtingsmiddelen.

Bureau Tuinbouwgids.

Taken: Samenstelling en redactie.

Afdeling Algemene Voorlichtingsaangelegenheden; Landbouwluchtvaartaangelegenheden.

Taken: Voorlichting en het voeren van internationale contacten op het gebied van de landbouwluchtvaart en de medewerking bij het vervaardigen van tuinbouwfilms.

Afdeling Tuinbouwkundig Onderzoek.

Taken: Vaststellen en coördineren van het programma van wetenschappelijk onderzoek. Toezicht op de uitvoering van het onderzoek mede uit oogpunt van een nuttige besteding der gelden.

Op 1 januari 1963 werd de Hoofddirectie Landbouwvoorlichting en Onderzoek ingesteld waar de Directie Tuinbouw een onderdeel van werd.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in