Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Commissariaat Indische Zaken

2.10.49
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2002
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.49
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2002

CC0

Periode:

1880-1950
merendeel 1927-1949

Omvang:

193.60 meter; 2964 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

De stukken zijn in het Nederlands, behoudens de correspondentie met buitenlandse instanties en personen, zoals leveranciers, gezanten en consuls van derde landen, alsook de documenten van internationale organisaties. Deze is Engels- of Franstalig.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de stukken van betreffende de aanschaffing van militaire en civiele goederen voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao, de personeelsvoorziening van het Binnenlands Bestuur en het onderwijs in Nederlands-Indië, het militaire personeel (Koloniale Reserve en KNIL), de zorg voor oorlogsslachtoffers en repatrianten en de Indische comptabiliteit.

Archiefvormers:

  • Commissariaat voor Indische Zaken, 1927-1948
  • Commissariaat voor Indonesische Zaken, 1948-1949
  • Commissariaat voor Surinaamse Zaken, 1949-1960
  • Technisch Bureau van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, 1945-1949

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Specificatie van de verbalen van de afdelingen van het Commissariaat voor Indische Zaken

Tabel met zoekresultaten in archieven
Beschrijving verbalen van Afdeling ADatum en nummerInv.nr.
Toezegging van enige Indische topografische kaarten voor The War Office te Londen1927-05-27 no. 402368
Uitgave van de monografie "Het Gouvernement der Molukken in 1926"1927-07-15 no. 20/1232368
Rapport voor de vijfde Internationaal Congres voor Koeltechniek1927-07-18 no. 82368
Aankoop van de patentrechten en instrumentarium voor serumreiniging1927-07-19 no. 292368
Verslag van vertegenwoordigers van Nederlands-Indië op het 13e Internationale Landbouw Congres te Rome1927-08-10 no. 35/1822368
Verzoek van de heer Tasillo Adam om publicatierecht foto's Sumatra-expeditie1927-08-13 no. 222368
Verzoek van het bestuur van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam om subsidie te verstrekken ten behoeve van de uitgave van een wetenschappelijke atlas van Nederlands Oost- en West Indië1927-08-17 no. 282368
Subsidie voor de uitgave van het werk van R. van Eecke over de Sumatraansche Heterocera-Fauna1927-09-06 no. 182368
Aanwijzing van mr. S. Cohen als raadsman voor twee Inlandsche bestuursambtenaren1927-09-24 no. 232368
Bijdrage aan het Boschbouwkundig Bureau van het Internationaal Landbouwinstituut te Rome1927-10-17 no. 232368
Burgerlijk Weduwen - en Wezenpensioenen1927-10-19 no. 462368
"Handbook of the Dutch East Indies" (in de Baedeker-vorm), uitgave W.P. van Stockum & Zoon1927-10-24 no. 402368
Verzoek van P.A.J. Moojen om steun voor de uitgave van zijn werk "Kunst op Bali"1927-10-27 no. 482368
Invoer van hagel in Nederlands-Indië1927-11-01 no. 502368
Voltooiing van den "Atlas Ichthyologique des Indes Orientales Neerlandaises" van dr. P. Bleeker1927-11-02 no. 4/3492368
Studieopdracht ir. L.J.M. Feber, "Nota betreffende het bouwvereenigingswezen en de volkshuisvesting in Nederlands-Indië1927-11-11 no. 55/3762368
Verstrekking van het Landsarchief te Batavia van afschrift van de lijsten sedert 1614 uit Indië naar Nederland gezonden "papieren"1927-11-30 no. 24/4252368
Financiële steun voor de uitgave van werken op het gebied van de wetenschap1927-12-07 no. 51/4452368
Telegramwisseling met de Indische departementen1927-12-20 no. 312368
Verzoek om verstrekking van lesmateriaal aan het Museum voor het Onderwijs alhier1928-01-05 no. 37/82368
Wijziging van de overeenkomst met "Vejahoma"1928-01-25 no. 242368
Wiskundig onderwijs op de Hogere Burgerschool met vijfjarigen cursus1928-02-16 no. 412368
Studieopdrachten aan Inlandsche bestuursambtenaren1928-02-21 no. 20/1462368
Studieopdracht aan ir. G.M. Claus1928-02-17 no. 72368
Regeringspublicaties. Periodieke opgaaf aan den Indische Regering van de verkopen hier te lande1928-02-29 no. 30/1612368
Wetenschappelijke beschrijving van Indische houtsoorten1928-03-09 no. 192369
Japanse concurrentie bij de invoer van katoenen goederen in Nederlands-Indië1928-03-22 no. 12369
Verkrijgbaarstelling van garens en kunstzijde door de Indische Regering1928-03-23 no. 342369
Aansluiting van het Internationale Landbouw Instituut bij de Volkenbond1928-03-26 no. 2/2222369
Atjèhsch-Nederlands woordenboek samengesteld door Raden Ario dr. Hoesein Djajadiningrat1928-03-27 no. 52369
Subsidie aan de Britsche Kamer van Koophandel voor Nederlands-Indië te Londen1928-04-10 no. 252369
Invoer van slachtveepatronen in Nederlands-Indië zonder vergunning is niet meer toegestaan1928-05-02 no. 602369
Geldelijke bijdrage aan het Internationaal Landbouwinstituut te Rome1928-05-09 no. 62369
Introducties in den vreemde1928-05-18 no. 442369
Overbrenging naar Indië van een platina-iridium standaardmeter1928-06-05 no. 14/3692369
Inspectie van de stoomtoestellen van langdurig in Nederlands-Indië blijvende Nederlandse schepen1928-06-25 no. 62369
Japansche concurrentie bij de invoer van katoenen goederen in Nederlands-Indië1928-07-27 no. 51/4972369
Rapport van dhr. mr. S. Cohen over het verblijf hier te lande van de Regent van Bandoeng en het districtshoofd Darwis Gelar Datoek Madjolelo1928-08-06 no. 13/5112370
Nieuwe tekstuitgaaf van het in Nederlands-Indië geldende recht1928-08-22 no. 352370
Subsidiering van de afzonderlijke leerstoel Koloniale Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam1928-08-30 no. 642370
Overeenkomst met "Vejahoma"1928-09-24 no. 23/6052370
Aanwijzing van dhr. E.H. de Nijs Bik als raadsman van de Sultan van Koetei1928-10-01 no. 262370
Oprichting in Nederlands-Indië van een glasfabriek door Paul Graetz1928-11-07 no. 332370
Tijdelijke invoer van vuurwapenen in Nederlands-Indië door de Kroonprins van België1928-11-08 no. 242370
Subsidie aan het Koninklijk Bataviaasch Genootschap ten behoeve van de uitgave van het woordenboek der Bare'e taal1928-11-24 no. 172370
Verzoek van G.E.A. Krugers om steun voor de oprichting van een filmfabriek in Nederlands-Indië1928-12-01 no. 24/7662370
Uitgaven van de Dienst van de Mijnbouw in de jaren 1915-19251928-12-11 no. 41E2370
Maatregelen ter bevordering van de koloniale handel1928-12-15 no. 22/7972370
Verspreiding van uitgaven van Volkslectuur1929-01-15 no. 45/292370
Aanbrengen van merken op bij Nederlandse Hypotheekkantoren te boek gestelde schepen1929-01-19 no. 52370
Verzoek van de gecommitteerde in Nederland van het Veiligheidstoezicht in Nederlands-Indië om verhoging van zijn toelage1929-01-29 no. 27/582370
Wapens der gemeenten Buitenzorg en Blitar1929-02-11 no. 82370
Wapens der gemeenten Madioen, Tegal en Bandoeng1929-02-14 no. 42370
Verzoek van de Nederlands-Indisch Onderwijs- en Studiekas om weder in het genot van subsidie te worden gesteld1929-02-25 no. 2/1142370
Verstrekking van inlichtingen van de Regeringscommissaris J.S. van Braam1929-02-26 no. 182371
Examenprogramma lagere akte gymnastiek1929-03-15 no. 372371
Films over Nederlands-Indië voor propaganda doeleinden in de Verenigde Staten van Amerika1929-03-28 no. 172371
Amerikaanse publicatie met betrekking tot de bereiding van suiker uit artisjokken1929-04-18 no. 382371
Opdracht van W. de Vries inzake verschillende onderzoeken met betrekking tot het boekenonderzoek bij "Vejahoma"1929-05-04 no. 41/2552371
Studiereizen naar Nederland van inlandse ambtenaren1929-05-14 no. 232371
Uitbetaling van subsidie over 1929 aan de Vereeniging "Het Koloniaal Landbouwmuseum" te Deventer1929-05-18 no. 12371
Beschikbaarstelling voor reclamedoeleinden van ruimten in landsgebouwen1929-06-06 no. 532371
Wapen der gemeente Makassar1929-07-04 no. 222371
Het Christelijk Comité voor Indië1929-07-08 no. 32/393a2371
Aanwijzing van mr. S. Cohen als raadsman van de Regent van Koeningan1929-07-16 no. 332371
De subsidieaanvraag ten behoeve van de verpleging en opvoeding van kinderen van onvermogende ingezetenen van Nederlands-Indië in het Doofstommen Instituut te Sint Michielsgestel1929-07-25 no. 482371
Wijziging "Grondslagen, waarop de beoordeling berust van de plaatdikten van stoomketels, behorende bij het Stoomreglement"1929-07-30 no. 202371
Wapen der gemeente Pekalongan1929-08-05 no. 36/4472371
Adres van de Nederlandse Kamer van Koophandel te New-York NV met het verzoek om de juiste benaming te gebruiken1929-09-10 no. 11/511, 493, 4672371
Reis naar Indië van een der leden van de Raad van Commissarissen1929-09-23 no. 25/5452371
Kwaliteit van azijn essences bestemd voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao1929-09-27 no. 8/5572371
Verlenging van het verblijf hier te lande van Toeankoe Mahmoed1929-10-21 no. 212371
Nationaal Congres met tentoonstelling in 1930 te Amsterdam te houden door de Nederlandse Vereeniging voor Teekenonderwijs1929-10-30 no. 722371
Internationale ruiling van boekwerken en andere gedrukten1929-10-30 no. 11E2371
Wapens der gemeente Semarang en Salatiga1929-11-11 no. 132371
Wapens der gemeente Pasoeroean1929-11-15 no. 272371
Studieopdracht aan Raden Adipati Aria Achmad Djajadiningrat1929-11-22 no. 12/6792371
Uitgave van het werk "De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlands-Indië", deel V, (De bewerking van niet edele metalen; Koperbewerking en pamorsmeedkunst)1929-12-07 no. 352372
Inlichtingen omtrent de invoer van alarm- en zakluchtpistolen naar aanleiding van klachten daaromtrent van de firma H. Burgsmüller en Zonen te Rotterdam1929-12-23 no. 392372
Verzoek om subsidie van de Vereniging Instituut voor Tropische Geneeskunde Rotterdam-Leiden1930-01-13 no. 472372
Inlichtingen omtrent vermeende verleende concessies aan G.F. Schrieber in Nieuw-Guinee1930-02-17 no. 262372
Subsidie aan de Britsche Kamer van Koophandel voor Nederlands-Indië te Londen1930-02-17 no. 42/952372
Proeven met een bed, geconstrueerd naar de grondgedachte van octrooi No. 144381930-02-18 no. 372372
Nationaal Congres met tentoonstelling in 1930 te Amsterdam door de Nederlandse Vereeniging voor Teekenonderwijs1930-02-21 no. 292372
Uitbetaling van de jaarlijkse subsidie aan de Vereeniging Instituut voor Tropische Geneeskunde te Rotterdam-Leiden1930-03-05 no. 212372
Periodieke lijst van Nederlandse Regeeringspublicaties1930-03-11 no. 152372
Aanwijzing van enige groepen van landsdienaren aan wie voorlopige invoer van vuurwapenen in Nederlands-Indië is toegestaan1930-03-20 no. 92372
Subsidie voor de uitgave van volksverhalen in de Bare'e taal van dr. Adriani1930-03-28 no. 472372
Mandaelings Bataksch-Nederlands woordenboek1930-04-01 no. 102372
Aanwijzing van mr. S. Cohen als raadsman van den Regent van Bangkalan en den Inlandschen Officier van Justitie, hoofddjaksa bij den Landraad te Manado1930-04-24 no. 52372
Organisatie van de arbeidsbemiddeling naar de Overzeesche gewesten1930-04-26 no. 72372
Detachering van personeel van de Indische Belastingaccountantdienst bij de dienst hier te lande1930-04-28 no. 8/2312372
Wapen der gemeente Cheribon1930-04-29 no. 542372
Bestrijding van de pest in Nederlands-Indië1930-04-29 no. 572372
Geschiedenis van de Atjeh-oorlog, door E.S. de Klerck1930-05-01 no. 82372
Wapens der gemeenten Modjokerto en Manado1930-05-09 no. 37/2532372
Onderzoek vanwege de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel naar de belangen van Nederland bij de economische banden tussen Nederland en Nederlands-Indië1930-05-14 no. 82372
Verzameling Chinese matrijzen en letters1930-05-26 no. 82372
Verhoging van de toelage van de Gecommitteerde van het Veiligheidstoezicht1930-05-30 no. 332372
Wapen der provincie West-Java1930-06-06 no. 352373
Consent voor uit- en doorvoer van vuurwapenen en munitie1930-06-17 no. 102373
Verzoek van het Comité voor Indische lezingen en leergangen om subsidie voor Indische leergangen voor onderwijzers en onderwijzeressen1930-06-03 no. 782373
Bepaling van de Indische winst der Bataafsche Petroleum Maatschappij1930-06-30 no. 42373
Wapens van publiekrechterlijke lichamen in Nederlands-Indië1930-07-18 no. 162373
Aanbieden van de wijziging van de statuten van de NV Vereenigde Javasche Houthandel Maatschappijen1930-07-19 no. 8E2373
Subsidiering van een extra-uitgave van de Leidsche Geologische Mededelingen1930-08-23 no. 142373
De subsidieaanvraag ten behoeve van de verpleging en opvoeding van kinderen van onvermogende ingezetenen van Nederlands-Indië in het Doofstommen Instituut te Sint Michielsgestel1930-08-25 no. 242373
Verzoek van K.H.H. van Bennekom om optie op het in Indië aanwezige overschot aan grof zout1930-07-22 no. 542373
Verzoek van NV Maintz Productenhandel om maatregelen tot het tegengaan van het beschadigen van voor export bestemde huiden1930-09-02 no. 552373
Inlichtingen met betrekking tot de subsidie aan de Vereeniging Oost en West1930-09-16 no. 50/5012373
Beurs voor de handel op Indië, 19301930-09-18 no. 332373
Opdracht van dhr. R. Adolf om voorlichting te geven op het gebied van het onderwijs in tekenen en handenarbeid1930-09-20 no. 152373
Wapen voor de Minahasa1930-11-04 no. 20/5992373
Abonnementen op kamerstukken ten behoeve van de Indische Regering1930-11-14 no. 36/6232373
Beëdiging van en tewerkstelling van dhr. P. Sodenkamp ter medewerking bij het te houden boekenonderzoek hier te lande1930-12-01 no. 282373
Aanschaffing van meubilair ten behoeve van het hier te lande werkzame personeel van den Indische Belastingaccountantsdienst1930-12-15 no. 332373
Verslag van dhr. J.W. Langeler over de internationale conferentie tot unificatie van de kustbebakening en -verlichting gehouden te Lissabon van 6 tot 24 oktober 19301930-12-23 no. 212373
Verrekening van het negatief der film "De Pest en hare bestrijding"1931-01-09 no. 152374
Handleiding bij de beroepskeuze in Nederlands-Indië1931-01-16 no. 382374
Herdruk "Hindoe-Javaansche Geschiedenis" van professor dr. N.J. Krom1931-01-20 no. 402374
Internationaal overleg inzake samenwerking op het gebied van de voorlichtingsdienst voor handel en industrie1931-01-20 no. 412374
Conferentie van de Volkenbond betreffende de bebakening en verlichting der kusten, gehouden te Lissabon van 6 t/m 24 oktober 19301931-01-27 no. 32/432374
Doorzending verzameling boekwerken van wijlen mr. J.H. Abendanon naar Nederlands-Indië1931-01-29 no. 27/502374
Afwijzing verzoek om steun voor de uitgave van een boek over de Indische Vennootschapsbelasting door mr. Steinmetz1931-02-02 no. 312374
Aankondiging van de vaststelling van de ordonnantie tot herziening van het Stoomreglement1931-01-27 no. 512374
Teruggave van in 1905 in beslag genomen sieraden van de Vorst van Goa1931-01-03 no. 26/572374
De subsidieaanvraag ten behoeve van de verpleging en opvoeding van kinderen van onvermogende ingezetenen van Nederlands-Indië in het Doofstommen Instituut te Sint Michielsgestel1931-02-26 no. 102374
De meting van voor het vervoer van pelgrims bestemde schepen1931-03-04 no. 92375
De wettelijke regeling van het accountantsberoep1931-03-07 no. 12375
De uitgave van het Atjehsch-Nederlands woordenboek, samengesteld door Raden Ario professor dr. Hoesein Djajadiningrat1931-03-10 no. 332375
Het wapen van het regentschap Pandeglang1931-03-10 no. 352375
De bezuinigingen op enkele posten van de hoofdstukken van de uitgavenbegroting1931-03-13 no. 572375
De moeilijkheden bij de levering van dwarsliggers voor de Zuid-Afrikaanse spoorwegen, ondervonden door de VeJaHoMa1931-03-16 no. 122375
De benoeming tot volksraadlid van de Raden A.A. Soejono en A.J.N. Engelenberg1931-03-26 no. 362375
Het toeristenverkeer in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao1931-03-31 no. 392375
Veiligheidstoezicht. Instructie voor de gecommitteerde voor het veiligheidstoezicht1931-04-07 no. 31/1782375
De gebruikmaking door het Koloniaal Etablissement van bestaande rijkslijnen bij telefonisch verkeer1931-04-10 no. 422375
Het wapen van de provincie West-Java1931-04-15 no. 742375
De subsidiëring van Kamers van Koophandel en Nijverheid1931-04-17 no. 252375
De ontheffing van Mr. S. Cohen van de functie van raadsman van hier te lande vertoevende Indische ambtenaren1931-04-17 no. 72375
Propaganda in Nederlands-Indië voor de Hogere Textielschool te Enschede1931-04-27 no. 372375
Het verblijf hier te lande van de Raden Mas Ngabehi Partono Handojonoto1931-05-07 no. 25/2342375
De vermindering van het salaris van Oost-Indische ambtenaren1931-05-21 no. 332375
Vervallen voorlopige zeebrieven van de stoomschepen "Japara", "van Swoll" en "Togian" en de motorschepen "Kampar", "Tohiti", "Moessi" en "Tosari"1931-06-02 no. 1E2375
Het onderzoek van stoomtoestellen en stoomketels in het buitenland1931-06-30 no. 8E2375
Proeven met hennep van Sumatra, genomen door de Fiber Standardization Board te Manilla1931-07-02 no. 17/3432375
Het verslag van studiereizen ingevolge de opdracht verleend bij de Beschikking van Zijne Excellentie de Minister van Koloniën van 30 september 1929, no. 10, afd. A door de heer A. Kraëff, praktijkingenieur van het Laboratorium voor Materiaalonderzoek van het Departement van Burgerlijke Openbare Werken1931-07-28 no. 442376
Literatuur betreffende de koloniale geschiedenis van Nederlands-Indië1931-07-30 no. 612376
Het wapen van het regentschap Tjiandjoer1931-08-07 no. 4/4212376
De verhandelingen van professor dr. K. Martin over de mollusken (fossielen) van Nanggoelan1931-07-30 no. 662376
De aanbieding van het beschermheerschap van het zesde congres van de vereniging Nederlands-Indisch Natuurwetenschappelijk Congres aan Jonkheer Mr. B.C. de Jonge1931-08-07 no. 332376
De studieopdracht en verlofsverlenging van de heer Sardjito1931-08-12 no. 442376
Het onderzoek van enkele monsters van Japanse bontgeweven katoenen sarongs1931-08-19 no. 32/4532376
De inlichtingen nopens de oprichting van een textielfabriek in Nederlands-Indië1931-09-07 no. 352376
De uitstalling van monsters van Nederlands-Indische producten in het buitenland door Nederlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren1931-09-21 no. 072376
De inlichtingen inzake de opleiding aan de voormalige Middelbare Tuinbouwschool te Gent (België) met gelijksoortige opleidingen in Nederland1931-09-22 no. 332376
De zorg voor Indische jongelieden in Nederland met betrekking tot de vermindering van de bijdrage over 19361931-10-08 no. 122377
Het vrachttarief van lijnolie voor het vervoer van Nederland naar Indië1931-10-13 no. 222377
De propaganda in de Overzeese Gewesten voor de Rijksschool voor Leerlooijers en Schoenmakers1931-10-27 no. 372377
Het verzoekschrift van de Vereniging van Gesubsidieerde Bijzondere Middelbare Technische Scholen in Nederland inzake de vervanging van buitenlandse technici door Nederlandse gediplomeerden1931-10-28 no. 52/5882377
De bescheiden behorende tot het Malaksch kerkelijk archief welke op Hollanders betrekking hebben.1931-10-30 no. 28/5912377
De verstrekking van zaden van de mahoniesoort Swietenia Candollei aan landbouwinstellingen van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg1931-11-02 no. 302377
Het onderzoek inzake de gelijkwaardigheid van bosbouwkundige diploma's van H.J. Anthonius, behaald aan de Universiteit te Munchen, met die aan de Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer1931-11-12 no. 62377
De verlenging van de duur van de aan de heer K.H.H. van Bennekom verleende optie op in Indië aanwezig zout1931-11-16 no. 422377
Het opzenden van lithografische stenen naar Nederlands-Indië, welke hebben gediend voor de vervaardiging van de "Atlas van Nederlands-Oost-Indië" door J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethof1931-11-18 no. 602377
De subsidieverstrekking aan de Vereniging Instituut voor Tropische Geneeskunde Rotterdam-Leiden en het gebruik maken van een lokaal voor inentingen in het gebouw van de Geneeskundige Raad1931-11-19 no. 032377
De cultuur van de "Guayule" en het verkrijgen van zaad voor de aanplant daarvan in Nederlands-Indië1931-12-03 no. 11/6652377
De subsidieverstrekking aan de Vereniging Koloniaal Landbouwmuseum te Deventer1931-12-08 no. 132377
Het wapen van de gemeente Magelang1931-12-08 no. 142377
De steunvermindering aan de Vereniging Instituut voor Tropische Geneeskunde Rotterdam-Leiden ten behoeve van inentingen1931-12-10 no. 27/6802377
Het rapport van de heer Th. K. Hoogendoorn inzake de NV Verenigde Javasche Houthandel Maatschappijen (Vejahoma)1931-12-14 no. 9/6872377
Het eigendomsrecht van H.A. Voet op een stuk grond, gelegen in de dessa Kaoeman in het regentschap Blitar1931-12-16 no. 142377
De bijdrage over het jaar 1931 aan het Koloniaal Instituut voor het verrichten van encyclopedische arbeid voor Nederlands-Indië1932-01-07 no. 82378
Door Nederland, mede voor de Overzeese Gewesten geratificeerde Volkenbondsverdragen1932-01-13 no. 102378
De aanleg van asfaltwegen in Nederlands-Indië1932-01-22 no. 352378
Het wapen voor het regentschap Garoet1932-02-25 no. 202378
Het drukken in Nederland van een aflevering van de "Wetenschappelijke Mededelingen" van de Opsporingsdienst Nederlands-Indië1932-02-26 no. 152378
De toelating van de heer H. Alsem in Nederlands-Indië1932-03-02 no. 292378
De centralisatie en (re)organisatie van de Economische Inlichtingendienst1932-03-11 no. 192378
De nieuwe gedragslijn ten aanzien van de toelating van personen in Nederlands-Indië1932-03-15 no. 252378
De toelagevermindering van de Gecommitteerde in Nederland van het Veiligheidstoezicht in Nederlands-Indië1932-04-02 no. 112378
De subsidieverstrekking voor de uitgave van verhandelingen betreffende de geologie van Nederlands-Indië1932-04-06 no. 382378
De arbeidsleidraad ten behoeve van ambtenaren van de Belasting Accountantsdienst voor Nederlands-Indië1932-04-07 no. 292378
Het gebruik van katoen bij wegenaanleg en van katoen en sisalvezel bij de papierfabricage1932-04-08 no. 212378
De inklaring van een zending kaarten van de Topografische Dienst in Nederlands-Indië1932-04-09 no. 322378
De toevoeging van de heer D. van der Meulen, Oost-Indisch ambtenaar met verlof aan Zijne Koninklijke Hoogheid Emir Faisal, tweede zoon van de koning van Hedjaz tijdens zijn bezoek aan Nederland1932-04-21 no. 142378
De expeditie van een Duitse filmmaatschappij "Tonbild Syndikat" naar Nederlands-Indië1932-04-22 no. 272378
De film "De pest en hare bestrijding"1932-04-26 no. 102378
De reis naar Nederlands-Indië van een der commissarissen van de NV Verenigde Javasche Houthandel Maatschappijen1932-05-10 no. 182378
De verzekering van het negatief van de film "De pest en hare bestrijding"1932-05-13 no. 452378
De uitvoer van orang-oetans uit Nederlands-Indië bestemd voor de dierentuin van de stad Frankfort aan de Main1932-05-23 no. 372378
Inlichtingen nopens de toekenning van de titel van hoogleraar aan wijlen de heer Melchior Treub, directeur van 's lands Plantentuin te Buitenzorg1932-06-09 no. 242378
De ontheffing van Mr. S. Cohen inzake de functie van raadsman van Tjokorde Gde Rake Soekawati, lid van het College van Gedelegeerden van de Volksraad van Nederlands-Indië1932-06-16 no. 232378
De reis van Hugo Adolf Bernatzik naar Zuidzee-eilanden1932-06-16 no. 252378
De subsidieverstrekking over het jaar 1932 voor de uitgave van verhandelingen betreffende de geologie van Nederlands-Indië1932-06-22 no. 482378
Het verzoek van de NV Algemene Maatschappij van Ondernemingen in Nederlands-Indië om restitutie van belastinggelden1932-06-29 no. 142378
De detachering hier te lande van de heren A.E.C. van Saarloos en Drs. L.F. Jansen1932-07-04 no. 452379
Vuurwapenen. De verlening van uitvoerconsenten in Nederland voor vuurwapenen en munitie aan officieren en reserve officieren1932-07-13 no. 582379
De vermindering en intrekking van subsidies in het jaar 19331932-07-23 no. 20/4582379
De bevordering van het gebruik van Nederlands-Indisch en Surinaams tropisch hout1932-08-09 no. 102379
De vaststelling van de maximumvrachtprijzen voor het vervoer van Gouvernement producten (landsproducten)1932-08-09 no. 132379
Rapport nopens een ingesteld onderzoek naar de bruikbaarheid van de door de firma's Zeiss, Wild, Hildebrands, Breithaupt en Kern in de handel gebrachte instrumenten voor afstandsbepaling en nopens een studie betreffende de in grote reproductie-inrichtingen toegepaste procédés1932-08-10 no. 15E2379
Boekenonderzoeken. Het treffen van maatregelen voor een tijdige behandeling van de zaken, waarbij aan het einde van het jaar verjaring zal optreden1932-08-22 no. 252379
Boekenonderzoeken. Het onderzoek van de boeken van de Mercantile Bank of India, de Chartered Bank of India, Australië en China en Ellerman & Bucknall Steamship Co, allen gevestigd te Londen1932-08-29 no. 442379
De katoendrukkerijen in Nederlands-Indië1932-09-22 no. 102379
De Internationale Tuberculoseconferentie van 6 tot 9 september 1932 te 's-Gravenhage inzake de bestrijding hiervan in Nederlands-Indië1932-09-29 no. 252379
De subsidie-intrekking aan de "Vereniging tot bekostiging van de belangen van de Nederlandse longlijders"1932-10-01 no. 242379
Een door Charles T. Trego opgenomen film over het leven op Bali1932-10-21 no. 24E2379
De regeringsvertegenwoordiger, de heer F.K.J. Heringa bij de Vereniging " Koloniaal Instituut"1932-10-28 no. 9E2379
Het verzoek van Louis Coster van Voorhout inzake erfpachtsrechten1932-11-09 no. 15/6862379
De officiële tijden voor geheel Nederlands-Indië (zone-tijden)1932-11-19 no. 202379
De subsidieaanvraag ten behoeve van de verpleging en opvoeding van kinderen van onvermogende ingezetenen van Nederlands-Indië in het Doofstommen Instituut te Sint Michielsgestel1933-01-24 no. 432380
De wijziging van het examenreglement van Hogere Burgerscholen (H.B.S.)1933-01-24 no. 442380
Handelsstatistieken van in-, uit-, en doorvoer van het Nederlands Instituut1933-01-27 no. 442380
Het verzoek van Hare Majesteit's Gezant te Parijs inzake de verstrekking van gegevens over Nederland en de Overzeese Gebieden om te worden opgenomen in belangrijke uitgaven van de uitgeversfirma "France-Europe et Pays d'Outre-Mer1933-01-28 no. 82380
De opgave van commissies welke in Nederland zijn ingesteld om de Regering op economisch gebied te adviseren en waarbij Indische belangen zijn betrokken1933-02-06 no. 10/732380
De levering van Java teakhouten dekdelen voor de in aanbouw zijnde derde kruiser en van djatihout voor de spoorwegen1933-01-23 no. 22/442380
De verstrekking van zaden en gegevens van de kina-plant ten behoeve van de regering van Guatemala1932-12-08 no. 32380
Vuurwapenen. De vaststelling van een nadere aanvulling van vuurwapen ordonnanties1932-12-12 no. 382380
De ter beschikking stelling van kinazaden voor Haiti1932-12-15 no. 52/7642380
Het wapen van het Regentschap Pandeglang1932-12-19 no. 12380
De belastingschuld van de heer W.K.E. Leupold1932-12-14 no. 292380
De wetenschappelijke beschrijving van Indische houtsoorten1932-12-22 no. 11/7772380
Vlugschrift van de Stoomvaart Maatschappij Nederland inzake paspoorten en visa1932-12-23 no. 462380
Het onderzoek inzake verdere bezuinigingen op de uitgaven van het Technisch Bureau van het Departement van Koloniën1932-12-29 no. 42380
De medeondertekening van een contract met mevrouw C. Nijland inzake de huur en verhuur van het perceel Prins Mauritsplein 23 te 's-Gravenhage1933-01-09 no. 342380
Handelsvoorlichting. De verpakkingsordonnantie voor Nederlands-Indië en de controle van voedingsmiddelen1933-01-11 no. 132380
Het verzoek om informatie omtrent de heer Th. van Roer inzake de tentoonstelling van Nederlandse nijverheidsproducten in Indië1933-02-09 no. 262381
De verstrekking van economische gegevens betreffende Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao1933-02-16 no. 332381
De publicatie door professor dr. H.A. Brouwer van resultaten van Indische dienstverrichte geologische onderzoekingen op Celebes1933-02-18 no. 42381
De afzetmogelijkheden van Java suiker in Uruguay1933-02-27 no. 232381
De afzetmogelijkheden van Java suiker in China1933-02-27 no. 26/1242381
De verhandeling van professor dr. K. Martin over fossielen van Boeton1933-02-28 no. 202381
Het verzamelen van fotografische opnamen in Nederlands-Indië door de Militaire Luchtvaart1933-03-15 no. 392381
Het opzenden naar Nederland van bescheiden betrekking hebbende op de meting van Nederlandse zeeschepen in Nederlands-Indië1933-03-28 no. 17/1902381
De vakantieregeling van de Hogere Burgerscholen (H.B.S.)1933-04-04 no. 192381
Handelsvoorlichting met betrekking tot de afzet van visserij benodigdheden in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao1933-05-11 no. 202381
De berekening van kosten door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Soerabaja voor het verstrekken van handelsadressen1933-05-17 no. 452381
De wijziging van de vuurwerkordonnantie van 19321933-05-31 no. 372381
De eventuele aanwijzing van de heer W. de Vries Gzn., Hoofd van de Gouvernement Accountantsdienst als lid van examencommissies in Nederland1933-06-06 no. 272381
Handelsvoorlichting. Vragen van de Japanse gezant inzake de organisatie van de Nederlandse voorlichtingsdienst voor de buitenlandse handel1933-06-09 no. 372381
Veiligheidstoezicht. De keuring van stoomketels aan boord van het onder de Nederlandse vlag gebrachte stoomschip "Djirak" in Nederlands-Indië1933-06-15 no. 92381
De verzekering van het negatief van de film "De pest en hare bestrijding"1933-06-19 no. 202381
De klachten van de NV IJzergieterij en Emailleerfabrieken "Vulcaansoord" over de kwaliteit van door hen gekocht Bangkatin1933-06-19 no. 212381
De afwijzing van het verzoek van de Perzische regering inzake de levering van Java suikerrietstekken en zaden van suikerriet1933-07-04 no. 42382
De kennisgeving van het Brits Indische Gouvernement inzake de verlaging van Brits Indische bakengelden voor alle schepen, andere dan zeilschepen met 1 pie per ton en voor zeilschepen met 1/2 pie per ton1933-07-07 no. 8E2382
De opleiding aan de Suikerschool te Soerabaja1933-07-14 no. 392382
Het nieuwe procedé voor de winning en de bewerking van de rameh-vezel1933-07-18 no. 272382
De emigratie van Grieken naar Nederlands-Indië1933-08-02 no. 1/4202382
De verstrekking van gegevens betreffende het technisch- en beroepsonderwijs in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao1933-08-15 no. 22382
Het verslag van dr. J.E. Quintus Bosz betreffende een propagandareis naar Scandinavië in het voorjaar van 19331933-08-22 no. 26/4732382
De verstrekking van gegevens betreffende het technisch- en beroepsonderwijs in Suriname1933-08-24 no. 42382
Het bezoek van een Egyptische landbouwcommissie aan Java1933-08-25 no. 23/4762382
Handelsvoorlichting. Klacht van de NV Sluis en Groot's Koninklijke Zaadteelt en Zaadhandel te Enkhuizen nopens de levering van zaden aan de Landbouw Voorlichtingsdienst in Nederlands-Indië1933-09-13 no. 372382
De aanvullende zending van jaarverslagen van de Staats Spoor- en Tramwegen in Nederlands-Indië aan leden van de Tweede Kamer1933-09-25 no. 202382
De vervaardiging van zakken van cocuyzavezels in Venuzuela1933-09-27 no. 312382
Volksverhalen in de Barée taal, door wijlen dr. Adriani1933-09-27 no. 67/5362382
Het overleggen van Nederlandse Kamerstukken ten behoeve van de Volksraad1933-09-27 no. 682382
De opheffing van het tehuis voor Indische studenten te Den Haag1933-10-09 no. 8E2382
De goedkeuring van rekeningen van het kaartendepot van NV J. Smulders en Co's Boek en Steendrukkerij en Papierhandel te Den Haag1933-10-10 no. 112383
De stichting van een Holland-Indië huis in Den Haag in het belang van de uitwisseling van handelsbelangen1933-10-10 no. 10E2383
De verstrekking van gegevens betreffende het technisch- en beroepsonderwijs in Curaçao1933-10-25 no. 112383
De stichting van een handelsvertegenwoordiging in Engeland1933-10-31 no. 342383
De bevordering van het gebruik van Indische houtsoorten1933-11-20 no. 482383
De late ontvangst in Indië van door tussenkomst van het Ruilbureau te 's-Gravenhage toegezonden boeken1933-11-21 no. 28/6412383
Het onderzoek van de jaarverslagen van de Vereniging Javaanse Houthandel Maatschappij (Vejahova)1933-11-25 no. 82383
De medeondertekening van een contract met mevrouw P. Nijland betreffende de huur en verhuur van het perceel Prins Mauritsplein 231933-11-27 no. 292383
De verkoop en opbrengst van boekwerken en Indische Regeringspublicaties in Nederland1933-11-28 no. 442383
Boekenonderzoeken. De instelling van een onderzoek bij Stahlunion Export G.m.b.H. Düsseldorf Mannesmannröhren-Werke1933-12-08 no. 362383
Handelsvoorlichting. Het ontwerp verpakkingsordonnantie voor Nederlands-Indië1933-12-15 no. 262383
De bezorging van telegrammen voor het Commissariaat voor Indische Zaken buiten de bureau-uren1933-12-23 no. 172383
Boekenonderzoeken. De instelling van een onderzoek bij de Eastern Extension Australasia & China Telegraph Compagny Limited, de Gebrüder Arnoldt & Co. te Hamburg en de Accumulatoren-fabrik Aktiengesellschaft te Berlijn1934-01-19 no. 352383
De uitbetaling van subsidies aan de Koninklijke Vereniging "Koloniaal Instituut"1934-01-20 no. 212383
De overdracht van de film "De pest en hare bestrijding" aan het Rijks Historisch Filmarchief1934-01-29 no. 382383
Het bezoek van een Egyptische landbouwcommissie aan Java1934-01-29 no. 39/572383
De uitgave van een extra nummer van het weekblad "Vu"1934-02-02 no. 262383
De uitgave van de encyclopedie "European Who's Who"1934-02-05 no. 202383
Telegramadressen. De instelling van het Departement van Economische Zaken en het Departement van Verkeer en Waterstaat1934-02-12 no. 282383
De vermindering van de subsidie voor het "Tehuis voor Indische bedienden in Nederland" in 19351934-03-08 no. 32/1352383
De voorwaarden bij het toekennen van rijkssubsidies aan het bedrijfsleven1934-04-05 no. 17E2383
De vordering van de NV Sluis en Groot's Koninklijke Zaadteelt en Zaadhandel te Enkhuizen op de Landbouwconsulent te Malang1934-04-06 no. 302383
De herbenoeming van de heer Th. van Voorthuysen als lid van het bestuur van de vereniging "Het Koloniaal Landbouwmuseum" te Deventer1934-04-09 no. 222383
De prospectus van de Rubber Latex Poeder Compagnie te 's-Gravenhage1934-04-19 no. 102383
De subsidieaanvraag ten behoeve van de verpleging en opvoeding van kinderen van onvermogende ingezetenen van Nederlands-Indië in het Doofstommen Instituut te Sint Michielsgestel1934-05-15 no. 332384
De vergoeding van verblijfkosten voor dienstreizen1934-06-06 no. 142384
De aanvullende bijdrage voor de expositie van Indische producten op de voorjaarsbeurs te Keulen1934-06-07 no. 342384
De uitgave van een Atjehsch-Nederlands woordenboek, samengesteld door Raden Ario professor dr. Hoesein Djajadiningrat1934-06-07 no. 342384
De vervaardiging van motorbrandstof uit kokospalm (cassave)1934-06-29 no. 682384
De afwijzing van het verzoek van W. Mertens om subsidie voor de uitgave van een boekwerk over Borneo1934-07-02 no. 492384
De vermindering en intrekking van subsidies over het jaar 19351934-07-03 no. 92384
De bijdrage voor het werk van de proffessor M. Weber en dr. L.F. de Beaufort over de visfauna in Nederlands-Indië1934-07-16 no. 272384
Veiligheidstoezicht. De wijziging en aanvulling van de "Grondslagen voor de berekening van stoomtoestellen"1934-07-17 no. 302384
De intrekking van de subsidie aan de Koninklijke Vereniging "Oost en West" te 's-Gravenhage1934-07-23 no. 92384
De vertegenwoordiging van de Indische Regering bij de begrafenis van ir. E.P. Wellenstein1934-08-14 no. 28/4522384
Het nieuwe procédé voor de bereiding van kopra en klapperolie (cocosolie)1934-08-13 no. 492384
De adressering van telegrammen bestemd voor het Departement van Economische Zaken te Batavia1934-08-15 no. 92384
De inbeslagneming van een zending boeken "Het Roseboek van de Muiterij" van het Nationaal Jongeren Verbond, bestemd voor het agentschap NV Maatschappij Vorrink te Bandoeng1934-08-16 no. 47/4602384
Het wapen van de gemeente Pematangsiantar1934-08-27 no. 22/4723608
Vuurwapenen. Het automatisch pistool behorende tot de uitrusting van de marineofficieren van de Zeemacht1934-08-29 no. 52384
Boekenonderzoeken. De dienst in Curaçao1934-09-04 no. 292384
De vertegenwoordiging van de Textielschool Tilburg in Nederlands-Indië1934-09-10 no. 202384
Boekenonderzoeken. De instelling van een onderzoek bij verschillende grote concerns in Duitsland vanwege de Nederlands-Indische belastingautoriteiten1934-09-25 no. 212384
Het verzoek van het Nederlandse Bijbelgenootschap om bestendiging van de maandelijkse tegemoetkoming in het verloftraktement van dr. L. Onvlee Jr. gedurende 4 maanden1934-09-27 no. 27/5342384
Veiligheidstoezicht. De wijziging en aanvulling van de "Stoomverordening 1930"1934-10-05 no. 282384
Scheepvaart. De merken van de Nederlandse hypotheekkantoren te boek gestelde schepen1934-10-23 no. 15/5732384
De wapens van de gemeente Soekaboemi en het Regentschap Pandeglang1934-11-08 no. 742384
Erfpachtsperceel. NV Cultuur Maatschappij Danau Alai te Amsterdam ten behoeve van het perceel "Danau Alai" gelegen in de residentie Palembang1934-11-21 no. 232385
De opdracht aan de heer J. Kuyper inzake de hier te lande ten behoeve van het verkoopkantoor van 's-lands Mijnbouwproducten te Batavia te verrichten werkzaamheden1934-11-29 no. 42/6502385
De bijdrage over het jaar 1934 ten behoeve van de uitgave van de Encyclopedie van de Islam (deel II, aflevering 33, 34 en 35 en deel IV, aflevering g en h1934-11-30 no. 122385
De vergoeding aan de heer D.J. Hoogkamer van bijzondere kosten, welke door hem zijn gemaakt als begeleider van de landsgroote van Koetai, Pangeren Sosro Negoro tijdens diens reis naar Nederland1934-12-14 no. 25/6832385
De subsidieaanvraag van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde voor het gedenkboek van Jan Pieterzn. Coen1934-12-21 no. 362385
De gewijzigde indeling van het Commissariaat voor Indische Zaken1934-12-21 no. 372385
De beschikbaarstelling van een klein exposé ten behoeve van de luchtvaarttenstoonstelling "Luto"1934-12-21 no. 372385
De telegramwisseling met de Indische Departementen1935-01-02 no. 212385
Het wapen van de gemeente Pematangsiantar1935-01-07 no.502385
De medeondertekening van een contract met de A.B. Bofors inzake de levering van een oefenlaadinrichting ter voldoening van de artillerie-eis no. 8 van de begroting van Nederlands-Indië 19341935-01-08 no.362385
Handelsvoorlichting. De zwavelinning (productie) in Nederlands-Indië1935-01-10 no. 472385
De uitvoer van tin naar Duitsland1935-01-24 no. 282385
De toezending van de douaneprijscourant van het 1e kwartaal van 19351935-01-17 no. 52385
Het ontvangen van opgaven van te plaatsen bestellingen in het buitenland ten behoeve van Nederlands-Indië1935-01-28 no. 102385
Het verzoek aan de minister van Defensie om rekening te houden met de wijziging van de Indische Comptabiliteitswet, waarbij is bepaald dat de dienst openblijft tot de 1e juli in het jaar volgende op het dienstjaar1935-01-28 no. 592385
De door de Oostenrijker Frans Fichtner uitgevonden methode tot verbetering van de zijdeproductie1935-01-31 no. 292385
De herlevering van staal voor de Zeemacht in Nederlands-Indië1935-02-05 no. 422385
De oprichting van een drijfriemenfabriek in Nederlands-Indië1935-02-11 no. 82385
De behandeling van roodvonk met kinine1935-02-11 no. 82385
De onderhandse inschrijving inzake de levering van geneesmiddelen ten behoeve van de Militair Geneeskundige Dienst in Nederlands-Indië1935-02-18 no. 252385
De vrijstelling van boetes1935-02-19 no. 212385
Het wapen van de gemeente Magelang1935-02-26 no. 192385
Boekenonderzoeken. Het onderzoek naar de kininefabrieken1935-04-04 no. 242386
Het verzoek van de Sumatrasche Cultuur Maatschappij te 's-Gravenhage inzake de vrijstelling van canon gedurende 5 jaren voor de erfpachtspercelen "Goenoeng Geureudong en "Kroeëng Tjoet"1935-04-12 no. 352386
De inrichting van een monsterkamer in het gezantschapsgebouw te Caracas1935-04-18 no. 492386
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van oefenbommen1935-04-24 no. 92386
De aanschaffing van schilderijen voor het Gouvernementshuis te Curaçao1935-04-29 no. 422386
De oprichting van een monsterkamer in het Nederlandse Consulaatsgebouw te Danzig1935-05-06 no. 332386
De vrijstelling van omzetbelasting, betaald voor papier en karton voor de vervaardiging van postformulieren en post- en plakzegels voor de dienst in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao1935-04-12 no. 242386
De aanschaffing van materialen voor de Zeemacht in Nederlands-Indië1935-05-21 no. 402386
De afwijzing van het verzoek van professor dr. H.J. Lam inzake een bijdrage voor de uitgave van het tijdschrift "Blumea"1935-05-29 no. 552386
Het jaarverslag (1934) van de Indische Centrale Aanschaffingsdienst1935-06-15 no. 192386
De voorkeur van de Nederlandse industrie bij de aanschaf van gas- en waterleidingbuizen voor de Indische dienst1935-06-20 no. 192386
De detachering van personeel van het Marine-établissement te Soerabaja bij fabrieken in Europa1935-07-03 no. 202386
De vrijstelling van omzetbelasting, betaald voor papier en karton voor de vervaardiging van postformulieren en post- en plakzegels voor de dienst in de Overzeese Gewesten1935-07-08 no. 232386
Handelsvoorlichting. Het jaarverslag over 1934 van het "Netherlands and Netherlands Indies Information Bureau" te Londen1935-08-02 no. 32/5042386
Het in bewaring geven van films welke betrekking hebben op Nederlands-Indië1935-08-07 no. 582386
De expeditiereis van dr. H.A. Bernatzik naar de Zuidzee-eilanden (o.a. Nieuw-Guinea)1935-10-17 no. 302386
De beëindiging van de overeenkomst met mevrouw C. Nijland inzake de huur en verhuur van het pand Prins Mauritsplein 23 te 's-Gravenhage1935-10-18 no. 312386
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van afstandvluchttijdklokken1935-10-18 no. 412386
Het betalingsverkeer met Duitsland voor geplaatste bestellingen1935-10-25 no. 342386
De Nederlandse deelneming aan de 7e Levant Fair te Tel-Aviv in het voorjaar van 19361935-11-16 no. 47/7632386
De regeling met de Chinese Regering over de zgn. Boxerindemniteit1935-11-25 no. 72387
De medeondertekening van een contract met de Nederlandse Siemens Maatschappij NV te 's-Gravenhage inzake de levering van 4 radiorichtingzoekers1935-11-25 no. 162387
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van afstandvluchttijdklokken1935-12-04 no. 342387
De wetenschappelijke reis van mejuffrouw L.E. Cheesman naar Nederlands Nieuw-Guinea1935-12-09 no. 262387
De uitbetaling van de jaarlijkse bijdrage van Frs. 1000 aan de Union Internationale contre le Cancer te Parijs1935-12-12 no. 9/8162387
De medeondertekening van een contract met NV Werkspoor te Amsterdam inzake de levering van schoepenmateriaal voor de Hr. Ms. "Sumatra"1936-03-10 no. 302387
De aanschaffing van goederen ten behoeve van het Departement van Oorlog in Nederlands-Indië1936-03-17 no. 332387
Het verzoek van het Nationaal Centrum van Landbouw te Costa Rica om monsters van maissoorten van Java te mogen ontvangen voor experimentele doeleinden1936-03-24 no. 242387
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van bomlichamen en oefenbommen1936-03-31 no. 62387
De ruilhandel tussen Venezuela en België1936-04-07 no. 43/ 268 (Nederlands-Indië) en no. 43/223 (Suriname)2387
De begrotingsbewaking1936-04-09 no. 302387
De verkoop van diamanten door de Indische Pandhuisdienst1936-04-28 no. 72387
Het onderzoek naar de Nederlands-Indische standaard van het kilogram, door de heer J. Denekamp, inspecteur bij de Dienst van het IJkwezen1936-05-07 no. 242387
De klacht over uit Nederlands-Indië afkomstige ruwe huiden1936-05-08 no. 242387
De tentoonstelling hier te lande van Indische kindertekeningen ten behoeve van de tuberculosebestrijding1936-05-25 no. 122387
De inschrijving op de levering van kwasten, borstels en penselen door de firma J. Driessen te Breda1936-06-09 no. 402387
De bestelling van grijsgroene stof voor militaire kleding voor het leger in Nederlands-Indië1936-06-16 no. 262387
De medeondertekening van een contract met de Whitehead Torpedo Compagny Ltd. te Weymouth (England)1936-06-27 no. 212387
Boekenonderzoeken. Overzicht van werkzaamheden in het 2e kwartaal van 19361936-07-13 no. 162387
Exportassociaties in Japan1936-08-14 no. 592387
De Indische bouwhygiëne met betrekking tot de woningbouw1936-09-29 no. 132387
De verhuur van het pand Prins Mauritsplein nr. 23 te 's-Gravenhage1936-09-30 no. 322387
De subsidie voor de samenstelling van geschied- en aardrijkskundige kaarten van Overzeese Gebieden1936-10-08 no. 602388
De opgaven van Gouvernement (landbouw) producten over het dienstjaar 19361936-10-23 no. 72388
De uitvoer van zijde en kunstzijde1936-10-23 no. 8/661 (Suriname) en 8/645 (Curaçao)2388
De tentoonstelling van aloë en divi-divi uit Curaçao op de goederenbeurs van Piraeus1936-10-27 no. 9/6562388
Het verspinbaar maken van de agavevezel1936-10-29 no. 212388
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage voor de levering van bommen1936-11-05 no. 182388
De heffing van havengelden in Nederlands-Indië1936-11-04 no. 422388
De indexcijfers van het levensonderhoud op Java1936-11-07 no. 222388
De medeondertekening van een contract met de firma Koopman & Co te Amsterdam inzake de levering van 4 Sal Selsyn-installaties voor torpedojagers1936-11-17 no. 152388
De medeondertekening van een contract met de Nederlandse Siemens Maatschappij NV te 's-Gravenhage inzake de levering van generatoren1936-11-17 no. 162388
De ontheffing van de heer H.J. van Mook voor zijn toevoeging aan de deputaties van enige Inlandse Zelfbesturen en de toevoeging van de heer A. Jonkers bij het huwelijk van Prinses Juliana1936-12-14 no. 142388
De uitzending naar Nederlands-Indië van artikelen, afwijkend van het standaardmodel1936-12-17 no. 1E2388
De voorbereiding van de invoering van de Postcheque- en Girodienst in Nederlands-Indië1936-12-18 no. 392388
De verzoeken om voorkeur te verlenen voor Nederlandse producten bij aanschaffingen voor de Indische Dienst1936-12-23 no. 222388
De tegemoetkoming in het nadeel welke door aannemers is geleden bij werken en leveringen door de gewijzigde monetaire toestand1936-12-31 no. 252388
Het onderzoek van de klapperziekte in Nederlands-Indië1937-01-15 no. 352388
Het certificeren van rekeningen voor het Ministerie van Defensie1937-01-18 no. 172388
De monetaire toestand na het goudembargo en de negatieve gevolgen bij aannemingscontracten1937-01-27 no. 8E2388
De koffieconferentie te Bogota en de koffiesituatie in Columbia1937-01-28 no. 46/422388
De schenking van een 2-tal schilderijen aan de Indische Regering door oud-resident van Tanpanoeli, de heer J.W.Th Heringa1937-02-08 no. 382388
De postzegelveilingen in Suriname en Curaçao1937-02-04 no. 932388
De 1e Veiligheidsconferentie 1937 te 's-Gravenhage en een verslag van de heer L.A. Schmid, chef van de Veiligheidstoezicht inzake een studiereis naar Japan1937-02-16 no. 152388
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van 2 koersmeters1937-02-17 no. 132388
De subsidie voor de Koloniale School voor meisjes en vrouwen1937-02-17 no. 272389
De Indische tentoonstelling in Arnhem1937-02-22 no. 32E2389
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van oogbanden voor bommen1937-02-27 no. 262389
De waarde van het einddiploma H.B.S. met 3 jarige cursus voor meisjes (Prinses Julianaschool) te Batavia1937-04-08 no. 102389
Vuurwapenen, munitie en ontplofbare stoffen. De rechtstreekse doorvoer van grotere partijen per schepen van bekende rederijen1937-04-10 no. 122389
De sollicitatie naar levering van goederen voor de Indische Dienst1937-04-19 no. 432389
Roemersma huidverf welke in Nederlands-Indië wordt gebruikt als onderwater-huidverf op de Hr. Ms. schepen1937-04-26 no. 412389
De studieopdracht van ir. D.S. Gaastra, werktuigkundig ingenieur bij de Luchtvaartafdeling van het KNIL1937-03-20 no. 142389
Het aanwijzen van de directeur van het Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium, professor dr. J. Boerema als vertegenwoordiger van Nederlands-Indië bij de congressen van de Organisation Météorologioque Internationale1937-06-07 no. 152389
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de levering van dieptebommen1937-06-11 no. 182389
De verlofverlenging van de heer A. Jonkers, controleur bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië1937-06-17 no. 202389
De nieuwe gedragslijn ten aanzien van de toelating van personen in Nederlands-Indië1937-06-21 no. 142389
De regeling met de Chinese Regering over de zgn. Boxerindemniteit1937-06-22 no. 51/3172389
De gedragslijn in verband met de guldendepreciatie te volgen bij aanschaffingen door de Indische Centrale Aanschaffingsdienst1937-06-24 no. 112389
De levering van röntgentoestellen voor de Militair Geneeskundige Dienst in Nederlands-Indië1937-06-30 no. 422389
De vrijstelling van invoerrecht en statistiekrecht voor goederen bestemd of afkomstig van de Marine in de Koloniën1937-07-03 no. 6E2389
De encyclopedische arbeid voor Nederlands-Indië1937-07-08 no. 292389
Gegevens over sisal en andere in Nederlands-Indië gekweekte vezelstoffen1937-07-14 no. 112389
De medeondertekening van een contract met de Technische Handelsmaatschappij "Hollinda" NV te 's-Gravenhage inzake de levering van kompassen voor vliegtuigen1937-07-16 no. 432389
De najaarsbeurs te Leipzig (Duitsland) in 19371937-07-21 no. 26/3612389
De internationale luchtvaarttentoonstelling "Avia" van 30 juli t/m 15 augustus 1937 te 's-Gravenhage1937-07-20 no. 152389
De medeondertekening van een contract met G.F.C.M. van der Valk voor de verhuur van het pand Prins Mauritsplein nr. 23 te 's-Gravenhage1937-07-24 no. 172389
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van bomlichamen1937-07-27 no. 252389
Verslag van de 4e bijeenkomst van het Internationaal Technisch Raadgevend Comité voor Radio-electrische Verbindingen1937-07-30 no. 22/3702389
Veiligheidstoezicht. De nadere wijziging en aanvulling van de "Stoomverordening 1937"1937-08-06 no. 352390
De consumptie van de melkvoorziening in Batavia1937-08-20 no. 122390
Het rapport betreffende de deelname aan de vergaderingen van de Union Internationale de Radiodiffusion te Ouchy in juni 19371937-08-30 no. 282390
De studieopdracht van A.A. Kraëff, chemisch assistent bij het Laboratorium voor Materiaalonderzoek over zijn studiereizen1937-09-01 no. 332390
De medeondertekening van een contract met de Chiffier Machinen Gesellschaft Heimsoeth und Rinke te Berlijn inzake de levering van geheimschriftmachines met reserverollen1937-09-09 no. 172390
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de levering van diverse torpedo-onderdelen1937-09-16 no. 342390
De medeondertekening van een contract met de Nederlandse Siemens Maatschappij NV te 's-Gravenhage inzake de levering van 16 kortegolf ontvangtoestellen1937-09-20 no. 82390
De opgaven voor natuurkunde en scheikunde van het in 1937 gehouden H.B.S.-examen1937-10-02 no. 6232390
De klacht van notaris H.C. Labberton te 's-Gravenhage over de vertegenwoordiger van de Indische Weeskamers te Batavia1937-10-18 no. 272390
De vrijstelling van invoerrecht en statistiekrecht voor goederen bestemd of afkomstig van de Marine in de Koloniën1937-10-21 no. 24E2390
De vertegenwoordiging van Nederland en Nederlands-Indië werven en fabrieken in China met betrekking tot de aanbesteding van kanonneerboten1937-10-26 no. 32/5502390
De medeondertekening van een contract met de Société d'Applications des Machines Motrices S.A.M.M., S.A. te Parijs en de Société Française Hispano Suiza te Bois-Colombes (Frankrijk)1937-10-27 no. 222390
De tijdelijke vervanging van professor dr. A.W. Mulock Houwer door professor dr. G.F. Rochat1937-11-01 no. 272390
De vermindering van het aantal jaren werktijd, nodig voor de machinistenopleiding1937-11-09 no. 16/5672390
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van bomlichamen voor scherpe mijnbommen1937-11-20 no. 252390
De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeijer's Fabriek voor Signaal Apparaten te Hengelo inzake de levering van een camoïde frais machine1937-11-26 no. 432390
De subsidies aan de Nederlands-Indische Onderwijs- en Studiekas, de Koninklijke Vereniging "Oost en West" en de Haagse Koloniale School1937-12-02 no. 18/6152390
De gegevens nopens de productie van tabak in Nederlands-Indië1938-01-26 no. 25/512391
De schenking van topografische kaarten van mevrouw M.J. Muysken Enthoven aan de Topografische Dienst1937-12-29 no. 492391
De klachten over de kwaliteit van Indisch export-mais1938-01-17 no. 172391
De douanebehandeling van uit het buitenland bij het Koloniaal Etablissement aangevoerde goederen1938-01-18 no. 342391
De averij van de s.s. "Garoet" ontstaan door zwaar stormweer in het Engels Kanaal en de Golf van Biscaje1938-01-20 no. 272391
De gegevens van de Indische Belastingdienst omtrent rechten in Nederland, verschuldigd bij de invoer van kerosine1938-02-02 no. 12391
De wetenschappelijke reis van mejuffrouw L.E. Cheesman naar Nederlands-Indië1938-02-03 no. 212391
De uitreiking van foto's van het Koninklijk bruidspaar aan de Indische schooljeugd1938-02-05 no. 162391
De voorkeur bij de aanschaffing voor de openbare dienst van Nederlandse en Indische producten1938-02-07 no. 27/652391
De foto's van de Koninklijke Familie1938-02-11 no. 12391
De bedenking van de Algemene Rekenkamer tegen de betaling van drukwerk ten laste van de Curaçaose begroting1938-03-04 no. 22/1182391
De subsidie ad f. 5000,- voor de uitgifte van het werk "De West-Toradja's van Midden Celebes" door dr. A. C. Kruijt1938-03-22 no. 172391
De aanschaf van benodigdheden voor de Marine Luchtvaart Dienst in Nederlands-Indië door tussenkomst van de Indische Centrale Aanschaffingsdienst1938-03-30 no. 332391
De medeondertekening van een contract met het Technisch Bureau J. Duiker te 's-Gravenhage inzake de levering van nevelinstallaties1938-03-31 no. 162391
De gecommitteerde in Nederland van de Dienst van het Veiligheidstoezicht in Nederlands-Indië1937-12-27 no. 222391
De teruggave door dr. W. Leopold van te zijner beschikking gesteld geologisch materiaal1937-12-04 no. 8/6192391
De verzekering van goederen tegen schade gedurende het transport naar Indië1937-12-08 no. 382391
De agentschappen van de NV Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën en de aanschaf van goederen voor bemiddeling1937-12-18 no. 32391
De vrijstelling van invoerrecht en statistiekrecht voor goederen bestemd of afkomstig van de Marine in de Koloniën1937-12-27 no. 3E2391
Het aanschaffen van paspoortformulieren voor de dienst in Curaçao1938-04-09 no. 132392
Het verzoek van de heer J.H. Mulder aan de Vereniging J.P. Coen om te worden aangewezen voor een studiereis naar Nederlands-Indië1938-04-11 no. 142392
De verschijning van de "Importers Directorry 1938" bij de uitgevers NV Boekhandel G. Kolff & Co1938-04-21 no. 3062392
Het mede ondertekenen van een contract met de Nederlandse Siemens Maatschappij NV te 's-Gravenhage inzake de levering van 4 stuks lange golf ontvanginstallaties ten behoeve van Nederlands-Indië1938-04-26 no. 472392
De regeling met de Chinese Regering over de zgn. Boxerindemniteit1938-05-07 no. 32392
De opslag van alcoholhoudende geneesmiddelen, tincturen, medicinale wijnen en spiritus in het Koloniaal Etablissement te Amsterdam1938-05-24 no. 232392
De benoeming van ir. A.N. Molenaar tot gecommitteerde in Nederland van de Dienst van het Veiligheidstoezicht in Nederlands-Indië1938-05-30 no. 692392
Het uitreiken van een paspoort aan Ahmad Gawhari om in Caïro te gaan studeren1938-05-30 no. 752392
Het verzoek van het Dames-Comité, toegevoegd aan het Comité tot zedelijke ondersteuning aan Indische jonge mensen om subsidie voor het oprichten van een tehuis1938-06-04 no. 322392
De concurrentie van Indische gevangenisbedrijven met de particuliere industrieën1938-06-13 no. 352392
De medeondertekening van een contract met de firma Koopman & Co te Amsterdam inzake de levering van onderdelen van Sal-Selsyn loggen voor de instrumentmakerij te Soerabaja1938-06-28 no. 322392
Het mede ondertekenen van een aanvullend contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van extra mijnbommen1938-06-30 no. 142392
Het verlenen van een machtiging aan ir. A.N. Molenaar voor het beoordelen en goedkeuren van ontwerpen van voor West-Indië bestemde stoomtoestellen1938-06-29 no. 16/331(Suriname) en no. 16/361 (Curaçao)2392
Het begeleiden van inlandse vorstelijke personen door de hoofdambtenaar H.E.L. Israël tijdens hun verblijf in Nederland in verband met het 40-jarig regeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin1938-07-12 no. 322392
Het jaarverslag 1937 van het Indisch Centraal Aanschaffingskantoor1938-07-05 no. 372392
De uitgave van het boekwerk "Handelingen over de Grondwetherziening 1922 en de Indische Staatsregeling 1925"1938-07-14 no. 31/3332392
De toevoeging van de controleur L.A.M. Visser aan de delegaties van Vorstenlandse afgevaardigden tijdens hun verblijf in Nederland in verband met het 40-jarig regeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin1938-07-20 no. 302392
De distributie van de Nationale Film "Veertig jaren" in Nederlands-Indië1938-07-23 no. 6002392
De dubbele betaling van voor Suriname aangeschafte goederen1938-08-01 no. 48/3992392
De medeondertekening van een contract met de firma W.C. & K de Wit te Amsterdam inzake de levering en montage van 3 onderwaterluisterinrichtingen1938-08-05 no. 242392
Het verstrekken van inlichtingen nopens een plaats genaamd Horeps1938-08-09 no. 312393
De bezorging van een bloemstuk van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië op het paleis ter gelegenheid van het regeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin1938-08-09 no. 312393
De medeondertekening van een contract met de Whitehead Torpedo Compagny Ltd. te Weymouth (Engeland) inzake de levering van 12 torpedo's voor vliegtuigen1938-08-17 no. 402393
De luchtbeschermingsmaatregelen door de inschakeling van radioamateurs1938-08-18 no. 272393
Het uitwisselen van elkanders functie door de professoren C.P. Wolff Schoemaker en ir. R.L.A. Schoemaker1938-08-19 no. 31/3922393
Het verzoek van de NV Ocean om meer dan tot dusver te mogen delen in het vervoer van gouvernementsgoederen1938-09-02 no. 512393
De verscheping van goederen voor de Indische Dienst op een koele plaats in het scheepsruim1938-09-05 no. 122393
Scheepvaart. Gebruikmaking van de adviezen van het Nederlands Scheepbouwkundig Proefstation bij aanbouw van Gouvernementsvaartuigen in Nederlands-Indië1938-09-05 no. 132393
De medeondertekening van een contract met de firma W.C. & K. de Wit te Amsterdam inzake de levering van complete peilingwijzers voors onderwaterluisterinrichtingen1938-09-05 no. 322393
De encyclopedische arbeid van het Koloniaal Instituut1938-09-09 no. 572393
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage1938-09-10 no. 152393
De toelating van mevrouw H. Müller en haar echtgenoot in Nederlands-Indië1938-09-10 no. 16/4352393
De toelating van de familie V. Schneider in Nederlands-Indië1938-09-14 no. 222393
De medeondertekening van een contract met de Whitehead Torpedo Compagny Ltd. te Weymouth (Engeland) inzake de levering van een dummy torpedo1938-09-10 no. 152393
De medeondertekening van een contract met de firma NV Hazemeyer's Fabriek van Signaalapparaten te Hengelo inzake de levering van vuurleidinginstallaties voor torpedojagers1938-09-14 no. 362393
De betaling van een bloemstuk van de Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië ter gelegenheid van het regeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin1938-09-20 no. 352393
De toezending van gedrukten aan de Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië1938-09-21 no. 4/4592393
Boekenonderzoeken. De kosten van vervaardiging van rapporten over de boekenonderzoeken1938-09-22 no. 7962393
De betaling van huur voor het pand Prins Mauritsplein 23 te 's-Gravenhage1938-09-22 no. 7962393
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te 's-Gravenhage inzake de levering van een aanvalsperiscoop1938-10-07 no. 312393
Het verzoek om informatie inzake het gebruik van het pand Prins Mauritsplein 23 te 's-Gravenhage1938-10-14 no. 242393
De bedenkingen van de Algemene Rekenkamer inzake het brengen van kosten van een levering ten laste van een ander dienstjaar, dan het jaar waarin de levering is geschied1938-10-17 no. 62393
De toevoeging van de heer G.W. Fris aan de Sultan van Deli als raadsman tijdens zijn verblijf in Nederland1938-10-18 no. 242393
De douanebehandeling van bij het Koloniaal Etablissement aangevoerde goederen1938-10-25 no. 252393
De toezending van opgaven voor natuurkunde en scheikunde van het in 1938 gehouden eindexamen H.B.S.1938-10-31 no. 9302393
De medeondertekening van een contract met de firma Wm. C. Grootenhuis te Rotterdam inzake de levering van 4 hydrophones1938-11-14 no. 202394
De medeondertekening van een contract met het Technisch Handelsbureau Elmega te 's-Gravenhage inzake de levering van een proefstand voor de Askania automatische stuurinrichting1938-11-16 no. 222394
De uitbetaling van de bijdrage over de jaren 1936 - 1938 aan het Internationaal Kankerinstituut te Parijs1938-11-26 no. 92394
Subsidies. De Koninklijke Vereniging "Oost en West", de Nederlands-Indische Onderwijs en Studiekas en de zorg voor Indische jongelieden in Nederland1938-11-28 no. 47/5882394
Het verzoek van de minister van Sociale Zaken om inlichtingen betreffende bestellingen bij de Nederlandse industrie1938-11-29 no. 162394
De uitgave van de wetenschappelijke atlas van Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao1938-11-29 no. 162394
De reis van 2 Italiaanse geleerden (vulkanologen) aan Nederlands-Indië1938-12-02 no. 342394
De medeondertekening van 2 contracten met de combinatie Wilton-Feijnoord-Bofors inzake de levering van 8 kanonnen1938-12-02 no. 352394
De medeondertekening van een contract met het Technisch Handelsbureau Elmega te 's-Gravenhage inzake de levering van 2 Askania kintheodolieten1939-01-05 no. 302394
Het verzoek van het Departement van Algemene Zaken om gegevens nopens openbare werken en grote bestellingen1939-01-27 no. 222394
De tijdelijke waarneming van elkanders colleges door de professoren dr. G.W.J. Drewes en dr. C.C. Berg1939-01-31 no. 3/452394
Verzoeken om toelating en vestiging van personen in Nederlands-Indië1939-02-07 no. 302394
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de levering van antennemijnen1939-02-11 no. 72394
De verkoop van topgrafische kaarten in Nederland door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Afdeling Volkenkunde1939-02-11 no. 72394
De studieopdracht van de heer ir. Tan Sin How bij de fabrieken van de Algemene Kunstzijde Unie NV te Arnhem inzake de geschiktheid van de inheemse arbeider voor dit nijverheidsprocédé1939-03-28 no. 62394
De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale 'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van verschillende reservedelen en toebehoren voor vliegtuig- en artilleriemitrailleurs1939-03-29 no. 242394
De verstrekking van subsidie aan de NV Martinus Nijhoff's Boekhandel en Uitgeversmaatschappij te 's-Gravenhage voor de tegemoetkoming in de kosten van het zetten en drukken van het Repertorium op de Literatuur betreffende de Nederlandse Koloniën1939-04-24 no. 12395
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van 1 afstandsmeter en 1 binoculaire richtkijker1939-04-24 no.492395
De medeondertekening van een contract met de firma Koopman & Co te Amsterdam inzake de levering van Hagelin cryptografen1939-05-08 no.332395
De controle over het beheer van de Nederlands-Indische post- en zegelwaarden1939-05-08 no.362395
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage betreffende de levering van 128 antennemijnen1939-05-08 no.452395
Het 25-jarig bestaan van de Vereniging Instituut voor Tropische Geneeskunde te Leiden1939-05-09 no.242395
De medeondertekening van een contract met de NV Wilton-Feijenoord te Schiedam inzake de levering van 2 stel reserve schroeven voor de Hr. Ms. Kruiser "De Ruijter"1939-05-19 no.332395
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van bomlichamen1939-05-20 no. 12395
De tijdelijke vervanging van professor dr. A. Grevenstuk aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia door professor dr. M.G. Bijlsma1939-05-26 no. 372395
De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van mitrailleurs1939-06-23 no. 392395
De overdruk van "Het Imperial Institute en het Koloniaal Instituut" door professor dr. L. Rutten1939-06-19 no. 6942395
Het vervoer van nevelzuur door het Vrachtbureau NV Stoomvaart Maatschappij Nederland1939-07-08 no. 7742395
Het verzoek van de NV Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill te Leiden inzake de aankoop van 170 exemplaren van de 14e aflevering van de uitgave "Micrographie des Holzes der auf Java vorkommenden Baumarten"1939-07-10 no. 152395
De medeondertekening van een contract met J. & K. Smit's Machinefabrieken NV te Kinderdijk inzake de levering van 2 compressorloze dieselmotoren1939-07-13 no. 122395
Het vergoeden van reis- en verblijfkosten aan de Regent van Tjiamis, Raden Toemenggoeng Soenarja voor een studieopdracht in Nederland1939-07-15 no. 132395
De "Statement of General Average" van de Nederlandse s.s. "Garoet"1939-07-27 no. 8352395
Het betalingsverkeer met Duitsland voor geplaatste defensieorders1939-07-28 no. 492395
Het verlenen van een studieopdracht aan Raden Mr. Soewandi1939-08-03 no. 332396
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Seintoestellenfabriek te Hilversum inzake de levering van een radiobakeninstallatie1939-08-03 no. 372396
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Seintoestellenfabriek te Hilversum inzake de levering van een zendinstallatie1939-08-03 no. 382396
De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal inzake de levering van hulpstukken voor mitrailleurs1939-08-17 no. 282396
De medeondertekening van een contract met de NV Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te Vlissingen inzake de levering van turbineschoepen1939-08-17 no. 442396
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van 1 afstandsmeter (stereoscopisch) met bewaarkisten en 2 richtkijkers1939-08-23 no.662396
De beëindiging van encyclopedische arbeid door het Koloniaal Instituut voor Nederlands-Indië doch een bestendiging inzake de toezending van bescheiden1939-09-02 no.292396
De toelating van mejuffrouw H. Klijnsma in Nederlands-Indië1939-09-23 no. 9992396
Jaarverslagen over de jaren 1937 en 1938 van het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te 's-Gravenhage1939-09-04 no. 12E2396
De medeondertekening van een contract met de Whitehead Torpedo Compagny Ltd. te Weymouth (Engeland) voor de levering van 6 torpedo's voor vliegtuigen1939-10-04 no. 7E2396
Het verlenen van een studieopdracht aan de heer R.A.A. Abbas Soeria Nata Atmadja, Regent van Tjiandjoer1939-10-10 no. 112396
De inbeslagneming door de Britse autoriteiten van goederen uit Surinema, bestemd voor het Departement van Koloniën1939-10-18 no. 372396
De Ministeriële Beschikking inzake de machinistenopleiding1939-10-30 no. 25/4692396
De medeondertekening van een contract met de Chiffreier Machinen Gesellschaft Heimsoeth und Rinke te Berlijn inzake de levering van enigma seinmachines met reserverollen1939-11-21 no. 192396
De verkoop van Indische topografische kaarten door de firma Smulders te 's-Gravenhage1939-11-28 no. 112396
Jaarverslag over het jaar 1938 van het Koloniaal Etablissement te Amsterdam1939-11-30 no. 16/5222396
Verzoek van het Gouvernement van Curaçao om gouvernementsgoederen te verzekeren1939-12-04 no. 152396
De medeondertekening van een contract met de NV Wilton-Feijenoord te Schiedam inzake de levering van 6 zoeklichten voor de Hr. Ms. "Java1939-12-07 no.272396
De medeondertekening van een contract met de firma Aktiebolaget Bofors te Bofors (Zweden) inzake de levering van lichtgranaten met uurwerkbuizen1939-12-19 no.182397
De opgaven voor natuurkunde en scheikunde voor het H.B.S.-eindexamen1939-12-19 no.12552397
De medeondertekening van een contract met de NV Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te Vlissingen voor uitstel van levering van turbineschoepen1939-12-28 no. 92397
Het wapen van het Regentschap Bandoeng1939-12-29 no.172397
De medeondertekening van een contract met C. van der Giessen's Werktuigenfabriek NV te Krimpen aan de IJssel inzake de levering van 2 stoommijnenveeglieren en reserveonderdelen1940-01-08 no. 132397
Het schrijven van de heer H.O. van der Straten inzake de aanschaf van pantserplaten1940-01-18 no. 232397
De wijziging van de regeling inzake de vaststelling van de wapens voor Indische publiekrechtelijke lichamen1940-01-20 no. 16/282397
De toelating van de fam. H.H.F. Herrndorf in Nederlands-Indië1940-01-25 no. 192397
De contracten met de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën NV inzake de levering van goederen aan de Indische Dienst1940-01-27 no. 52397
De medeondertekening van een contract met de NV Haarlemsche Machinefabriek voorheen Gebr. Figee te Haarlem inzake de levering van 10 mijnenveeglieren1940-02-08 no. 52397
De tijdelijke staking van de doorzending naar Nederlands-Indië van publicaties voor particulieren, afkomstig van het Ruilbureau der Koninklijke Bibliotheek1940-02-16 no. 1212397
De wetenschappelijke reis van mejuffrouw L.E. Cheesman naar Morotai en Halmaheira1940-02-27 no. 112397
De verloren gegane lading van de s.s. "Ameland", welke ten gevolge van een ontploffing op de Noordzee is gezonken1940-03-01 no. 252397
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van bomlichamen voor scherpe mijnbommen1940-03-04 no. 432397
De toezending van rapporten aan de regering van Nederlands-Indië en Curaçao met richtlijnen voor de bescherming tegen oorlogsgevaren van kunstschatten in musea, bibliotheken en archieven1940-03-08 no. 72397
Het verzoek om subsidie van professor B. Schrieke voor publicaties in het tijdschrift "Internationales Archiv für Ethnographie"1940-03-14 no. 13/962397
De tijdelijke vervanging van professor dr. G.H. van der Kolff door professor dr. J.H. Boeke1940-04-06 no. 212397
De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeijer's Fabriek van Signaalapparaten te Hengelo inzake de levering van reserve-ankers1940-03-26 no. 292397
Het wapen van de provincie Midden-Java1940-04-23 no. 3112397
De medeondertekening van een contract met de firma Koopman & Co te Amsterdam inzake de levering van 100 Hagelin cryptografen1940-04-23 no. 212397
De klacht van de Chemische Fabrieken M.J. Lewenstein NV te Amsterdam inzake de aanschaf van pentamethyleentetrazol1940-04-24. no. 342397
De medeondertekening van een contract met de NV Wilton-Feijenoord te Schiedam inzake de levering van 6 kanonfundaties1940-04-27 no. 6/1852397
De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal inzake de levering van 12 watergekoelde standaard Colt/Browning mitrailleurs1940-04-29 no. 112397
De beperking van de verkoop van Indische topografische kaarten aan particulieren1940-05-04 no. 82397
Luchtbescherming. De toezending van gedrukten aan Nederlands-Indië en Curaçao1940-05-07 no. 302397
Het ontvangen van een 2-tal publicaties van de Ministerie van Buitenlandse Zaken getiteld: Retention of items of A.R.P. en Domestic Surface Shelters1940-05-15 no. 3E2397
Boekwerken. De uitgave van "De inlandse kunstnijverheid in Nederlands-Indië"1940-05-16 no. 102397
De ontheffing van ir. A.N. Molenaar van zijn betrekking van Gecommitteerde in Nederland van de Dienst van het Veiligheidstoezicht in Nederlands-Indië1940-05-22 no. 122397
De subsidiëring van de uitgave van een werk van pastoor Drabbe, getiteld "Land en Volk der Tanimbar-eilanden1940-05-25 no. 82397
De afwikkeling van contracten en bestellingen1940-06-26 no. 82397
De verhuur van het pand Prins Mauritsplein nr. 23 te 's-Gravenhage1940-07-12 no. 222398
Het verzoek van het Sangi- en Talaut Comité om uitbetaling van de subsidie over het 3e termijn van 19401940-07-25 no. 132398
De levering van schoolboeken door J.B. Wolters' Uitgeverij-Maatschappij NV te Groningen voor het Departement van Onderwijs in Nederlands-Indië1940-08-09 no. 152398
De bestellingen van Nederlandse Overheidsinstellingen in Duitsland1941-02-18 no. 1E2398
De verhuur van het pand Prins Mauritsplein nr. 23 te 's-Gravenhage1941-06-24 no. 242398
De medeondertekening van een contract inzake de afwikkeling van een bestelling bij de NV Hollandse Optiek Fabriek te 's-Gravenhage inzake de levering van munitiekisten1941-09-16 no. 72398
De onderhoudskosten van het bureau van de hier te lande gedetacheerde Nederlands-Indische belastingaccountants met betrekking tot het pand Van Eeghenstraat nr. 74 te Amsterdam1941-10-01 no. 102398
Het voorzitterschap van Mr. M. Lodder der Commissie tot Afwikkeling van Defensiecontracten1941-10-03 no. 1E2398
De verantwoording van de uitgaven door A.F. Ruimschotel, hoofd van het verkoopkantoor van 's-lands mijnbouwproducten van het Nederlands-Indisch Gouvernement in 's-Gravenhage over de maand september 19411941-10-11 no. 42398
De uitgave van de Internationale Wolkenatlas voor meteorologische waarnemers te land en aan boord van schepen1941-11-07 no. 42398
Beslagleggingen en cessies1941-12-03 no. 32398
De afwijzing van het verzoek om financiële steun voor de herdruk van een uitgave van Van Ronkel Maleische verhalen1942-01-20 no. 42398
De verrekening van omzetbelasting1942-03-12 no. 42398
De inbeslagneming van de gehele voorraad kaarten van Oost- en West-Indië bij de Handelsonderneming Kompas te 's-Gravenhage1942-03-26 no. 72398
De verhuur van het pand Prins Mauritsplein nr. 23 te 's-Gravenhage1942-07-03 no. 22398
De benoeming van de heer P. de Man als lid van het bestuur van de Vereniging Koloniaal Landbouwmuseum te Deventer1942-09-03 no. 62398
De verkoop van weefgarens door bemiddeling van de heer Westra te Oosterbeek1942-09-09 no. 12398
De schenking van Th. van Voorthuysen van een portret van Gouverneur-Generaal De Eerens, aan het Koloniaal Museum1942-09-28 no. 2E2398
De toekenning van een derde bijdrage over 1943 aan "Oost en West te 's-Gravenhage in verband met de evacuatie van het Tehuis voor Nederlands-Indische bedienden1942-10-05 no. 102398
De uitbetaling van subsidie over het jaar 1944 voor de uitgave van het werk der Siboga-Expeditie door professor Max Weber1944-02-19 no. 12398
De verstrekking van gegevens over de verkoop van guttapercha voor een werk over de Indische cultuur1944-05-02 no. 42398
De verhuur van een gedeelte van het Koloniaal Etablissement aan de Westerdoksdijk 2 te Amsterdam1944-05-22 no. 122398
Het gebruik van kantoorruimte door de hier te lande gedetacheerde Nederlands-Indische belastingaccountants1944-06-05 no. 72398
De vergoeding van de Raadsman voor Studerenden, de heer O.M. Goedhart van door hem in het 2e kwartaal 1944 gedane uitgaven1944-07-05 no. 192398
De toezicht op gebouwen te 's-Gravenhage welke in eigendom zijn van Nederlands-Indië1944-09-08 no. 12398
De verhuur van het laboratorium van het Koloniaal Etablissement te Amsterdam1944-11-01 no. 12398
De bemiddeling van bankinstellingen van betalingen welke door het Departement van Koloniën gedaan moeten worden1944-11-16 no. 22398
De vergoeding van teveel betaalde huur voor de percelen Carel van Bijlandtlaan 10, 12 en 14 te 's-Gravenhage1944-12-14 no. 12398
Het verzoek van C.H.J. Burgersdijk om hem en zijn personeel met werkzaamheden te belasten1945-05-30 no. 12399
De subsidiëring van de Stichting Indisch Fonds voor Particuliere Noden1945-06-12 no. 22399
De subsidiëring van "Oost en West" ten behoeve van het "Tehuis voor Nederlands-Indische bedienden"1945-06-21 no. 92399
De toestand van het gebouw van het Koloniaal Etablissement te Amsterdam1945-06-25 no. 82399
De werving van krachten voor de wederopbouw van Nederlands-Indië1945-08-02 no. 42399
De herbenoeming van de heer P. de Man als lid van het bestuur van de Vereniging Koloniaal Landbouwmuseum te Deventer1945-08-10 no. 42399
De wijziging van het telegramadres van het Commissariaat voor Indische Zaken in "Cizminog"1945-08-21 no. 72399
Het plan van dr.ir. W.B. Kloos voor de oprichting van een planologische dienst voor Java en Madoera1945-08-27 no. 92399
Het verzoek om ontvangen lijsten van Nederlandse krijgsgevangenen in Siam, Java, Japan, Formosa, Hongkong, de Philippijnen, Borneo en Malakka na gebruik door te zenden aan het Nederlands-Indische Rode Kruis1945-08-29 no. 22399
Bestellingen in Nederland1945-08-29 no. 112399
De overname van ziekenhuisinrichtingen van Amerika voor Nederlands-Indië1945-08-30 no. 72399
De versnelling van de aanschaffingsprocedure1945-08-30 no. 132399
Veiligheidstoezicht. De sollicitatie van ir. J.R.M. Keunen naar de functie van Gecommitteerde van het Stoomwezen in Nederlands-Indië1945-09-03 no. 42399
De vorming van een consortium van importeurs1945-09-04 no. 82399
De ondersteuning en geneeskundige behandeling van Nederlands-Indische onderdanen in Egypte1945-09-04 no. 102399
De controlebeheer Indische geldmiddelen in Europa. De opdracht ter zake aan de heer C.H.J. Burgersdijk (accountant)1945-09-05 no. 9/82399
De benoeming van de heer dr. Bannier tot gecommitteerde voor Indische Zaken1945-09-06 no. 142399
De uitzending van benodigde medicamenten voor het Verre Oosten1945-09-07 no. 72399
De voortzetting van de bouw van schepen voor veevervoer, welke in 1940 in aanbouw waren1945-09-07 no. 262399
De aanbouw van droogdokken, baggervaartuigen en bebakeningvaartuigen1945-09-07 no. 272399
De verscheping van vrouwen en kinderen1945-09-10 no. 72399
Abonnementen van "Vrij Nederland" voor kantoor displaced persons1945-09-10 no. 82399
De tegemoetkoming aan het Indisch Fonds voor Particuliere Noden te 's-Gravenhage ter zake van medewerking bij het verlenen van voorschotten1945-09-11 no. 172399
De uitzending van schepen en 1 baggermolen1945-09-12 no. 102399
De subsidiëring van de Nederlands- en Nederlands-Indisch Council of the Institute of Pacific Relations1945-09-13 no. 12399
De torpedering van het Japanse Rode Kruis schip "Awa Maru"1945-09-14 no. 13E2399
De bezetting door de leiding van Nigieo1945-09-15 no. 82399
De aankooporganisatie Nederland1945-09-15 no. 92399
De berichtgeving nopens krijgsgevangenenzorg in het Verre Oosten1945-09-17 no. 22399
De verzorging van Indische oorlogsslachtoffers1945-09-18 no. 62399
Repatriëring uit Nederlands-Indië. De reis naar Indië van Kolonel B.G. van Os van Delden ter voorbereiding van de regeling1945-09-19 no. 12399
De onderstand aan Nederlanders op de Filipijnen1945-09-21 no. 4E2399
De uitzending van medische hulp1945-09-21 no. 172399
De verzorging van reliefzendingen naar het Verre Oosten1945-09-24 no. 1/132399
Het verstrekken van steun aan personeel van particuliere werkgevers in Nederlands-Indië1945-09-24 no. 42399
De uitzending van Engelse deskundigen naar het Verre Oosten1945-09-25 no. 182399
De belasting voor filmoperators en bioscooptheaters1945-09-26 no. 172399
De instructie voor de vertegenwoordiger van het Nederlandse Rode kruis in Nederlands-Indië en richtlijnen voor de toekenning van rangen en bezoldigingen van uitgezonden personeel1945-09-27 no. 1/162399
Nicatransporten1945-10-01 no. 152399
Het Militair Gezag. Dienst der Repatriëring1945-10-02 no. 72399
De repatriëring van militairen en burgers welke zich in Nederlands-Indië in krijgsgevangenschap of internering bevonden1945-10-02 no. 92399
De onderstand van Nederlanders op de Filipijnen1945-10-05 no. 4E2399
De steun aan het Internationale Rode Kruis voor de verzorging van gestrande inheemsen in Burma (Thailand)1945-10-06 no. 42399
De uitzending van personeel voor Gouvernement landbouwondernemingen1945-10-06 no. 62399
De regeling inzake berichtgevingen uit Nederlands-Indië aan naaste bloedverwanten in Nederland1945-10-06 no. 202399
De rangen van het Rode Kruispersoneel1945-10-08 no. 112399
Het bezoek van de heer Everard aan Hong Kong, ter opneming van contact met landgenoten aldaar1945-10-09 no. 10E2399
De vergoeding aan de Raadsman voor Studerenden voor uitgaven ten behoeve van zieke, tijdelijk in Nederland gevestigde Indonesiërs1945-10-09 no. 42399
De repatriëring van een groep vrouwen en kinderen1945-10-11 no. 42399
De repatriëring van gezinnen uit Nederlands-Indië1945-10-11 no.122399
De vergoeding voor het gebruik van kantoorruimte door hier te lande gedetacheerde Nederlands-Indische belastingaccountants1945-10-11 no. 212399
De steun aan het Internationale Rode Kruis voor de verzorging van gestrande inheemsen in Burma (Thailand)1945-10-21 no. 52399
De uitzending van Nica-personeel. De uitzending van nursing welfare personeel1945-10-13 no. 62399
De subsidie aan het Nederlands- en Nederlands-Indisch Council van het Institute of Pacific Relations1945-10-16 no. 152399
De uitzending van buitenlandse artsen1945-10-17 no. 52399
Pletterij Nederhorst1945-10-17 no. 72399
Vroegere Japanse en Duitse ondernemingen1945-10-18 no. 92399
Repatriëring ex Java1945-10-18 no. 112399
Nederlandse krijgsgevangenen in Thailand1945-10-19 no. 9E2399
Het verzoek om inlichtingen over Nederlands-Indië1945-10-19 no. 92399
De reis van een delegatie van het Internationale Rode Kruis naar Nederlands-Indië1945-10-19 no. 102399
De UNNRA-hulp aan Nederlands-Indië1945-10-20 no. 42399
De financiering van uitgaven van het Nederlandse Rode Kruis ten behoeve van Nederlands-Indië1945-10-22 no. 42399
Nederlandse krijgsgevangenen in Thailand1945-10-22 no. 9E2399
De subsidies aan de Koninklijke Vereniging "Oost en West" voor Persinggahan en de studiecommissie1945-10-22 no. 52399
De repatriëring van Europeanen naar Nederland1945-10-23 no. 112399
De repatriëring van Europeanen in Nederlands-Indië1945-10-23 no. 192399
De uitwisseling van publicaties betreffende het Oosten1945-10-24 no. 42399
De uitzending van leidende figuren uit het bedrijfsleven naar Java1945-10-26 no. 132399
De uitzending van Nederlandse vrouwen naar Nederlands-Indië1945-10-26 no. 142399
De repatriëring van Skandinavische onderdanen in Nederlands-Indië1945-10-27 no. 82400
De lijst met Nederlanders welke zich op 10 april 1945 in het door Japan bezette gebied van China bevonden1945-10-30 no. 2E2400
De voorbereiding van de vliegtocht naar Nederlands-Indië op 7 november 19451945-10-30 no. 122400
De route van de schepen naar Nederlands-Indië1945-10-30 no. 142400
De uitzending van Rode Kruis teams naar Nederlands-Indië1945-10-31 no. 302400
De voorbereiding van de repatriëring1945-10-31 no. 362400
De reliëfverschepingen naar Nederlands-Indië1945-11-02 no. 32400
De ondersteuning van evacués uit Nederlands-Indië1945-11-02 no. 172400
De repatriëring van Nederlanders uit Nederlands-Indië via Frankrijk1945-11-03 no. 8E2400
De uitzending van welfarepersoneel1945-11-05 no. 92400
Het vervoer van Rode Kruis personeel per vliegtuig1945-11-05 no. 102400
Het verzoek om inlichtingen nopens Nica-officials1945-11-06 no. 112400
De huisvesting van gedelegeerden van het comité tot zedelijke steunverlening aan Indische jonge mensen1945-11-03 no. 62400
Het vertrek van Consul-Generaal Pennink uit Sydney1945-11-07 no. 272400
Vervoer door de Nederlandse Regering Luchttransportdienst1945-11-08 no. 19E2400
De uitzending van Nica-personeel per "Johan van Oldenbarneveldt"1945-11-09 no. 192400
De ondersteuning van behoeftige ex-geïnterneerde Nederlanders in Manilla1945-11-10 no. 4E2400
De proefvlucht van een regeringsluchttransport1945-11-10 no. 172400
Het vertrek van Nica-personeel naar Engeland op woensdag 14 november 19451945-11-12 no. 252400
De uit Japan geëvacueerde opvarenden van het Hospitaalschip "Op de Noort"1945-11-13 no. 10E2400
De maatregelen in verband met repatriëring1945-11-13 no. 172400
De oprichting van plaatselijke commissies voor het Comité Nederland helpt Indië1945-11-14 no. 11E2400
De verscheping van canned meat en Zweedse lucifers voor Nederlands-Indië1945-11-16 no. 142400
Het verzoek om inlichtingen inzake 6 achtergelaten passagiers en de lading van het Rode Kruis door een Holland-Indië vliegtuig te Colombo1945-11-20 no. 202400
De namen van passagiers van het retourvliegtuig en repatriërende1945-11-20 no. 212400
De organisatie en voorbereiding van het ontvangst van repatriërende uit Nederlands-Indië1945-11-20 no. 222400
De ondersteuning van Nederlands-Indische onderdanen in Egypte1945-11-22 no. 4E2400
De uitzending van een delegatie van de Nederlandse Keuringsraad naar Nederlands-Indië voor algemene oriëntering1945-11-22 no. 252400
Een bericht nopens Europeanen op Borneo1945-11-23 no. 122400
De klachten van Nica-personeel over het niet ontvangen van post en telegrammen in Australië1945-11-26 no. 232400
De bijdragen van de Koninklijke Vereniging Indisch Instituut (voorheen Koloniaal Instituut) voor affiches en diorama's1945-11-27 no. 152400
De rijstpositie in Nederlands-Indië1945-11-27 no. 182400
Het vertrek van een 2e vliegtuig van de Regerings Vliegdienst op 28 november 19451945-11-27 no. 202400
De opening van een krediet van 4 miljoen dollar voor de aankoop van kleding voor 50.000 repatriërende1945-11-28 no. 162400
De beschikbaarstelling van schepen voor transport van burgers uit Nederlands-Indië naar Nederland1945-11-28 no. 282400
De voorlopige stopzetting van de verscheping van Nica-personeel1945-11-28 no. 292400
De regeling "Opneming van wezen uit Nederlands-Indië"1945-11-28 no. 312400
De accommodatie voor 6000 personen voor repatriëring1945-11-29 no. 262400
Het verzoek van Jansen c.s., Padangboelanweg 254 te Medan om spoedige overbrenging van hun vrouwen naar Medan1945-11-30 no. 7/482400
De tegemoetkoming aan de Koninklijke Vereniging Indisch Instituut te Amsterdam voor het door de vereniging uitgegeven "Bulletin"1945-12-01 no. 172400
Het verzoek inzake de indeling van de aantallen repatriërende van de schepen "De Oranje" en "De Nieuw Amsterdam"1945-12-03 no. 152400
De uitzending van ontspanningsgroepen door de Young Women's Christian Association (Y.W.C.A.)1945-12-04 no. 152400
De kleding voor repatriërende1945-12-06 no. 312400
De kleding voor repatriërende1945-12-06 no. 322400
De bespoediging van de evacuatie van vrouwen en kinderen van Java1945-12-06 no. 342400
Het inzetten van Welfare-officieren voor repatriëringwerk1945-12-07 no. 132400
De uitzending van medisch personeel1945-12-08 no. 32400
De kleding voor repatriërende1945-12-12 no. 202400
De bouw van didobooten1945-12-13 no. 192400
De toezending van kleding voor evacués aan boord van "De Nieuw Amsterdam"en de omwisseling van geld1945-12-13 no. 202400
De kledingregeling voor evacués aan boord van "De Nieuw Amsterdam1945-12-14 no. 142400
De verzending van kleding voor repatriërende1945-12-14 no. 152400
De passagierslijst van de m.s. "Poelau Bras"1945-12-17 no. 12400
Het luchttransport naar Nederlands-Indië1945-12-17 no. 32400
Het verzoek om inlichtingen inzake de afzonderlijke repatriëring van geïnterneerde jongens1945-12-17 no. 112400
De repatriëring en tewerkstelling bij het Commissariaat voor Indische Zaken van A.M. Kattier1945-12-17 no. 172400
De kleding van repatriërende1945-12-18 no. 162400
De kleding voor evacués en de verlaging van uitrustingstoelagen1945-12-18 no. 172400
De hulp aan Belgische onderdanen in Nederlands-Indië1945-12-19 no. 52400
De kleding van repatriërende1945-12-19 no. 172400
De voorlichting omtrent R.A.P.W.I.-werk1945-12-20 no. 252400
De verzending van lectuur voor Nederlandse ex-krijgsgevangenen in Bangkok1945-12-24 no. 12400
De uitrustingstoelage voor repatriërende1945-12-27 no. 142400
De vertegenwoordiging van de Nigieo in Siam door Nederlandse firma's1945-12-27 no. 162400
De verhoging van de uitkering voor evacuerende gezinsleden1945-12-27 no. 152400
Oorlogspleegkinderen. De instelling van de Commissie voor Oorlogspleegkinderen (O.P.K.)1945-12-28 no. 20/692400
De kleding voor repatriërende1945-12-28 no. 312400
De regeling belastingheffing "Oorlogsbelasting"1945-12-28 no. 312400
De overbrenging van boodschappen van naaste bloedverwanten aan krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden in het Verre Oosten1945-11-23 no. 112400
De verzorging van evacués (o.a. de uitzending van schoolboeken)1946-01-09 no. 92401
Het bezoek van een gedelegeerde van het Internationale Rode Kruis, dr. Laupper aan Singapore en Batavia1946-01-04 no. 12IZE2401
Repatriëring1946-01-04 no. 122401
De stopzetting van de uitbetaling van de uitrustingstoelage aan repatriërende in verband met de gratis verstrekking van kleding1946-01-07 no. 282401
De plannen voor de bouw van een kamp aan zee in Siam in verband met repatriëring1946-01-07 no. 292401
Het reorganisatievoorstel van de Toezichtsraad N.P.C. en het Foodbureau1946-01-07 no. 302401
De hulpverlening aan geïnterneerden1946-01-09 no. 10/52401
De uitzending van verpleegsters, hulpverpleegsters en welfares voor repatriëringwerkzaamheden op Ceylon1946-01-07 no. 232401
Evacuatieschema. De besprekingen van kapitein ir. Broekman met minister Logemann1946-01-10 no. 352401
De uitzending van verpleegsters, hulpverpleegsters en welfares voor repatriëringwerkzaamheden op Ceylon1946-01-11 no. 182401
De regeling van de betaling hier te lande van evacueerende particuliere doktoren die in Rapwi-verband werkzaam waren1946-01-11 no. 232401
De medische en tandheelkundige behandeling en verpleging hier te lande van evacués1946-01-11 no. 242401
De aankoop van schoeisel en kleding voor evacués1946-01-11 no. 252401
De uitzending van tandartsen en een tandtechnicus naar Ceylon voor repatriëringwerkzaamheden1946-01-11 no. 332401
Het herstel van gebouwen1946-01-12 no. 132401
De repatriëring van wezen in verband met studie in Nederland1946-01-14 no. 162401
De afwikkeling van leveringsopdrachten1946-01-15 no. 112401
De evacuatie van geïnterneerden uit het kamp "Tanjong Rambutan" in Perak naar Java of buitengewesten1946-01-15 no. 13/132401
Het misverstand inzake de aankoop van personenwagens1946-01-15 no. 182401
Het vertrek naar Kandy van E.H. Brecht, Buffinga en vijf verpleegsters met een welfare1946-01-15 no. 192401
De bestelling van onderkleding voor repatriërende1946-01-16 no. 92401
De huisvesting van uit Nederlands-Indië repatriërende1946-01-17 no. 172401
De repatriëring van 450 man medisch personeel van het "Trencecamp Singapore" naar Nederland1946-01-17 no. 18/152401
Het vertrek per vliegtuig op 17 januari 1946 van 4 verpleegsters, 6 verpleeghulpen en 9 welfares naar Kandy voor repatriëringwerkzaamheden1946-01-17 no. 202401
De verrekening van de aankopen van goederen door het Internationale Rode Kruis1946-01-18 no. 222401
De adreswijziging van de staf en bewoners van evacuatiekampen in Kandy1946-01-19 no. 122401
Het gebruik van het schip "De Oranje" in verband met ziekenvervoer uit Nederlands-Indië en de samenstelling van medisch en verplegend personeel1946-01-19 no. 132401
De verlening van voorschotten aan reizigers naar Nederlands-Indië1946-01-21 no. 82401
De route van de Nederlandse Regerings Luchttransportdienst1946-01-22 no. 152401
De repatriëring van personen uit Siam en Malaya1946-01-22 no. 192401
Het voorstel inzake de uitbetaling van een uitrustingstoelage in vaste bedragen aan evacués1946-01-22 no. 202401
De regeling inzake de uitzending van medisch en verplegend personeel in verband met evacuatie1946-01-22 no. 212401
Het vertrek naar Ceylon van 1 dokter, 9 verpleegsters, 9 verpleegkundigen en 2 welfare1946-01-22 no. 232401
De opname van Europese Nederlanders uit Nederlands-Indië in Zwitserland1946-01-23 no. 62401
De repatriëring van Nederlands koopvaardijpersoneel uit Nederlands-Indië1946-01-24 no. 23/242401
De aankoop van goederen (kleding) voor repatriërende1946-01-24 no. 252401
De uitzending van medisch en verplegend personeel naar Ceylon1946-01-25 no. 222401
De bestelling van kleding voor repatriërende1946-01-25 no. 232401
De politieke betrouwbaarheid van evacués1946-01-25 no. 252401
Het voorstel tot instelling van een Centraal Planalogisch Bureau voor Nederlands-Indië1946-01-28 no. 242401
Lectuur voor geïnterneerden1946-01-28 no. 252401
De verrekening van kosten voor telegramuitwisseling met Nederlands-Indië1946-01-29 no. 142401
De beperking van de verstrekking van vreemd geld aan boord door inwisseling van Nicageld in Sterling zoveel mogelijk te vermijden1946-01-29 no. 202401
Het verzoek om inlichtingen inzake 45 nog op Malakka vertoevende welfaremedewerksters1946-01-31 no. 172401
De bouw van taroena's1946-02-01 no. 72401
De repatriëring uit Bangkok, Ceylon en Singapore1946-02-01 no. 122401
De repatriëring van Nederlanders uit het Verre Oosten naar Amerika1946-02-04 no. 7E2401
De uitzending van politiepersoneel1946-02-04 no. 152401
De uitzending van gevangenispersoneel1946-02-04 no. 162401
De aanwijzing van gezagvoerders van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij als koeriers tussen het Departement van Overzeese Gebieden en de Indische Regering1946-02-05 no. 282401
Opgaven van in 1940 uit Nederlands-Indië gedeporteerden1946-02-05 no. 29/372401
Het aangenomen personeel voor Nigieo1946-02-05 no. 352401
De proefuitzendingen door de Rijksvoorlichtingsdienst1946-02-06 no. 142401
Het verzoek om inlichtingen inzake de verscheping uit evacuatieoorden in Ceylon, Siam, Malakka en Singapore1946-02-06 no. 152401
De geestelijke verzorging van repatriërende door Ds. A.W. brink1946-02-07 no. 82401
De uitzending van materiaal voor entomologisch malariaonderzoek1946-02-07 no. 172401
Uitgezonden medisch personeel tot en met 31 januari 19461946-02-08 no. 192401
De belangrijkheid van de uitzending van personeel en materieel in verband met de financiën van Nederland1946-02-08 no. 202401
De klachten over het Kandykamp1946-02-09 no. 9/432401
Claims wegens oorlogsschade1946-02-12 no. 202402
De overgang van de repatriëringsdienst naar Londen1946-02-12 no. 222402
De uitzending van missionarissen naar Nederlands-Indië1946-02-12 no. 192402
De verspreiding van wandluizen door gerepatrieerden1946-02-13 no. 42402
De regelingprioriteit van de Nederlandse Regering Luchttransportdienst1946-02-13 no. 332402
De sterke beïnvloeding van de behoefte aan scheepsruimte voor evacuatie op de overige Nederlandse behoefte aan scheepsruimte1946-02-13 no. 412402
Informatie inzake de verscheping van goederen voor de Dutch Rapwi1946-02-15 no. 242402
De verzekeringskamer inzake oorlogsrisico1946-02-15 no. 342402
Onderwijs. Het werkplan Kerstens1946-02-16 no. 102402
De uitvoering van de aan de heer H. van Galen Last verstrekte Regeringsopdracht ingeval van diens overgang naar het Departement van Energie1946-02-18 no. 3/522402
De toelating in Nederland van niet-Nederlanders uit Indië1946-02-18 no. 29/532402
Repatriëring. Het vervoer van repatriërende op Engelse schepen1946-02-19 no. 182402
De repatriëring van 30 in Italië aangekomen Nederlanders uit Indië1946-02-19 no. 192402
Repatriëring. De repatriëring via Ceylon1946-02-20 no. 322402
De uitzending naar Nederlands-Indië van gezinnen die hun echtgenoot mogelijk naar hun standplaats volgen1946-02-20 no. 592402
Repatriëring. De geneeskundige verzorging gedurende de repatriëring1946-02-21 no. 392402
De uitzending van 30 missionarissen voor Flores en Timor1946-02-21 no. 412402
Alle Indische betalingen in Holland op apari-basis, uitgezonderd nieuwe delegaties1946-02-22 no. 72402
De uitzending van verplegend personeel naar Kandy1946-02-22 no. 252402
De completering van de staf van de nooduniversiteit van Batavia1946-02-22 no. 272402
De evacuatie van krijgsgevangenen uit Siam1946-02-22 no. 282402
De terugbetaling van door de Regering aan geïnterneerde Nederlanders verstrekte gelden1946-02-23 no. 72402
Lijst met namen van overleden B.B.-ambtenaren1946-02-25 no. 192402
De evacuatie van Indo-Europeanen naar Nederland1946-02-25 no. 242402
De repatriëring van Nederlanders uit Nederlands-Indië (Indie Kota Gede)1946-02-26 no. 4E2402
Repatriëring. De vragenlijsten van het Comité Nederland Helpt Indië1946-02-26 no. 352402
Repatriëring. Tegenstrijdige berichten omtrent "De Nieuw Amsterdam"1946-02-27 no. 92402
De commissie belast met de leiding van de Nederlandse Regering Luchttransportdienst1946-02-27 no. 182402
Het aanbod tot hulpverlening door België ten behoeve van het Nederlandse kind1946-02-28 no. 20E2402
Het telegramverkeer met Nederlands-Indië (particuliere zakentelegrammen)1946-02-28 no. 322402
Geëvacueerden uit Nederlands-Indië met bestemming Zuid-Afrika1946-03-04 no. 3E2402
Besluit inzake de vordering van woonruimte1946-03-05 no. 122402
Het plan inzake de Indische repatriëring1946-03-05 no. 212402
De zorg voor krijgsgevangenen uit Siam en de uitzending van het welfareteam van het Rode Kruis1946-03-05 no. 232402
Het zingen van ongewenste liederen door soldaten1946-03-07 no. 11E2402
Het evacuatieschema voor Ceylon1946-03-08 no. 352402
De repatriëring van Australië naar Nederland en naar Nederlands-Indië1946-03-08 no. 392402
De inbeslagneming van het gehele depot Oost- en West-Indische kaarten door de Duitsers1946-03-08 no. 532402
De onderstand aan tijdelijk in Britsch-Indië ondergebrachte geëvacueerden uit Nederlands-Indië1946-03-13 no. 292402
Inlichtingen inzake het testamentenregister1946-03-14 no. 12402
De aantallen evacués naar Nederland en Australië1946-03-14 no. 162402
De hereniging van gezinnen van in Siam verblijvende ex-krijgsgevangenen1946-03-14 no. 172402
De uitrusting van Indonesische schepelingen1946-03-15 no. 232402
De ontheffing van de heer G.J.J. Wouters uit de functie als lid der Commissie voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao1946-03-18 no. 76E2402
De huisvesting van repatriërende1946-03-18 no. 16/832402
De verzorging van repatriërende1946-03-19 no. 52402
De betalingen van onderstanden aan uit Nederlands-Indië gerepatrieerde particuliere werknemers1946-03-19 no. 62402
De aanschaffing van mobiele keukens1946-03-23 no. 722402
De toelating van Nederlandse journalisten in Nederlands-Indië1946-03-25 no. 25/902402
Het vervoer van passagiers voor Portugees Timor en Australië per skymaster1946-03-27 no. 292402
Drukmateriaal. Javaanse letters1946-03-29 no. 272402
De nummer- en letteraanduiding van telegrammen1946-03-29 no. 292402
Repatriëring1946-05-15 no. 51/1362403
Repatriëring. De uitgifte van identiteitsbewijzen1946-05-15 no. 602403
Vrijstelling van invoerrecht en statistiekrecht voor goederen, bestemd voor de Dienst van Overzeese Gebiedsdelen1946-05-18 no. 6E2403
De naamsverandering van het Koloniaal Etablissement in het Indisch Etablissement1946-05-27 no. 2722403
De passagekosten van het luchttransport van repatriërende1946-05-22 no. 472403
De betaling van door de firma Noordhof-Kolff te Amsterdam aan het Departement van Overzeese Gebieden geleverde leermiddelen1946-05-28 no. 45/1482403
De erepenningen voor menslievend hulpbetoon1946-05-28 no. 46/1482403
De grieven en verlangens van ex-geïnterneerden1946-05-31no. 93/1522403
De betaling van personeel van de Repatriëringsdienst te Londen1946-05-31 no. 952403
Repatriëring. De post in Londen1946-05-31 no. 962403
Het vervoer van diplomatieke personen in verband met de opneming van schepen in het evacuatieschema1946-05-31 no. 1022403
De opsporingsbevoegdheid van het Nefispersoneel1946-06-03 no. 232403
Veiligheidstoezicht. De gedeeltelijke verantwoording en bureaukosten van de Gecommitteerden in Nederland1946-06-06 no. 82403
Het in bewaring stellen van politieke verdachten uit Nederlands-Indië1946-06-06 no. 392403
Informatielijsten van in Suriname geïnterneerde N.S.B.'ers1946-04-01 no. 572403
De transportkosten van Batavia-Amsterdam met K.L.M.-vliegtuigen (afrekening van passage- en bagagekosten)1946-04-03 no. 79/972403
De opheffing van de Commissie tot Afwikkeling van Defensiecontracten1946-04-03 no. 812403
De nota betreffende de noodzakelijkheid van sociaal-geografisch onderzoek in Indië en van een sociaalgeografische opleiding aldaar1946-04-17 no. 33E2403
De regeling "Passagekosten evacués"1946-04-19 no. 92403
De naamsverandering van het Koloniaal Etablissement in het Indisch Etablissement1946-04-20 no. 242403
De repatriëring uit Siam1946-04-20 no. 272403
Naar Japan overgebrachte archieven, bibliotheken (o.a. het Herbarium van 's-lands Plantentuin te Buitenzorg)1946-04-20 no. 30/1122403
Buitenlandse geïnterneerden op Java1946-04-24 no. 122403
De toezending van een verslag van een bezoek aan krijggevangenenkampen op Formosa (Taiwan)1946-04-25 no. 172403
De repatriëring van Nederlanders uit China met Rapwi-schepen1946-04-29 no. 242403
De introductie van wetenschappelijke werkers ten behoeve van de uitvoering van buitenlandse studieopdrachten1946-04-30 no. 9E2403
Op Banka overleden Nederlandse geïnterneerden1946-05-01 no. 32/1242403
De afwijzing van hulp door het Internationale Rode Kruis bij het vervoer van de in Australië liggende reliefgoederen1946-05-01 no. 14E2403
De terugkeer van lagatieklerk Joesoef Djamil naar Djeddah1946-05-02 no. 132403
Een brief over de interneringskampen in Siam1946-05-02 no. 30/1242403
Repatriëring. De verstrekking van kleding1946-05-03 no. 272403
De dankbetuiging voor de opzet en werkzaamheden bij de kledingverstrekking aan geëvacueerden in Egypte1946-05-04 no. 412403
De overdracht van 90 ambulances aan het Rode Kruis1946-05-10 no. 352403
Repatriëring. De vertegenwoordiging van het Nederlandse Rode Kruis te Karachi1946-05-11 no. 252403
De houding van de gedelegeerden van het Internationale Rode Kruis ten opzichte van het Nederlands-Indisch Rode Kruis1946-05-11 no. 26/1292403
De vereniging "Groter Nederland Actie ter bevordering van Nederlandse Volksplantingen op Nieuw-Guinea"1946-05-15 no. 35/1332403
Het ruilverkeer met de Nederlands-Indische bibliotheken1946-06-08 no. 102404
De overbrenging van Indië naar Nederland van as van in Japan gestorven Nederlandse krijgsgevangenen1946-06-12 no. 332404
De bestelling van 25 borstplaten met kettingen ten behoeve van de kapiteins bij de verschillende bosnegerstammen1946-06-13 no. 37E2404
Het rekest van de Vereniging van Nederlands-Indische Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers inzake de rechtspositie van en schadevergoeding aan oorlogsslachtoffers1946-06-13 no. 412404
Indonesische geïnterneerden te Deolie (Ajmer, Rajputana)1946-06-14 no. 7E2404
Financiële regeling ten behoeve van het personeel te Ataka1946-06-14 no. 92404
De repatriëring van Nederlanders uit Singapore1946-06-15 no. 822404
De huidige stand van het verzekeringswezen1946-06-19 no. 52404
De repatriëring van oorlogsweduwen en -wezen1946-06-19 no. 80/1702404
De uitbetaling van subsidie over het jaar 1946 voor de uitgave van het werk van de Siboga-expeditie door professor Max Weber1946-06-19 no. 862404
De uitrustingstoelage van repatriërende van Australië via Nederlands-Indië naar Nederland1946-06-27 no. 202404
De vrije vliegpassage van de Prinses M.C. Marayat en dr. Chaloem afkomstig uit Siam naar het Rode Kruis congres in Engeland1946-06-28 no. 202404
De opheffing van het evacué-kamp te Kandy op Ceylon1946-07-01 no. 172404
De verzekering van de kledingvoorraden van de Repatriëringsdienst hier te lande1946-07-01 no. 182404
De aanvraag inzake de beschikbaarstelling van levensmiddelen voor hulpverlening in Nederlands-Indië1946-07-03 no. 282404
Het vrijmaken van Rode Kruisgoederen uit Australië1946-07-06 no. 182404
De samenwerking tussen het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening en de Afdeling Gezondmakingswerken1946-07-09 no. 14E2404
De samenwerking tussen Nederland en Nederlands-Indië op het gebied van de drinkwatervoorziening1946-07-12 no. 322404
De vervolging van oorlogsmisdadigers in het Verre Oosten1946-07-11 no. 112404
De opheffing van afdeling VIII A van het Departement van Overzeese Gebieden, de organisatie van de Indische Regering en de Indische belangen in het buitenland en het rekest van dr. C.W. Wormer inzake zijn belangen bij de Indonesische dagbladpers1946-07-12 no. 502404
De uitbetaling in vreemde valuta aan repatriërende in de aanloophavens1946-07-13 no. 272404
Het verzoek van dr. Yap Gim Thong om verlening van hulp aan naar Malakka gevluchte Chinezen en aan hemzelf voor de vestiging van een nieuwe praktijk te Pahang1946-07-15 no. 36/1932404
Dankbetuiging van de Nederlands-Indische Bond van Ex-Krijgsgevangenen en -Geïnterneerden1946-07-17 no. 1E2404
Een schrijven van het Centraal Comité van het Nederlands-Indische Rode Kruis aan de heer J. van Holst Pellekaan inzake zijn benoeming als vertegenwoordiger1946-07-17 no. 2E2404
De onderstand aan Indonesische studenten in Brits Indië1946-07-18 no. 40/1982404
De heffing van Indische belasting van het personeel van de Repatriëringsdienst Indië1946-07-19 no. 32404
Correspondentie met personen in interneringskampen in buiten de door de Geallieerden gecontroleerde gebieden op Java1946-07-23 no. 6E2404
De repatriëring uit Nederlands-Indië. Circulaires van het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers1946-07-23 no. 22404
De Algemene Oorlogsongevallenregeling1946-07-24 no. 802404
Het fonds van eigendommen van het Mangkoenagorosche Rijk1946-07-24 no. 892404
Kleding voor gerepatrieerden1946-07-25 no. 452404
De subsidieverstrekking aan de Koninklijke Vereniging "Oost en West"1946-07-26 no. 402404
De huisvesting van het personeel van de Repatriëringsdienst hier te lande1946-08-01 no. 242404
De huisvesting van Indische gerepatrieerden1946-08-05 no. 412404
De poging tot zelfmoord van een bewoonster in het evacuatiecentrum te Bandoeng1946-08-07 no. 10E2404
De uitzending van geëvacueerden uit Nederlands-Indië naar Zwitserland1946-08-08 no. 302404
De invrijheidstelling van een aantal in Brits-Indië geïnterneerde Duitse missionarissen1946-08-10 no. 9/2312404
Het hoger onderwijs in de Landbouwkunde1946-08-10 no. 132404
De kledingvoorziening van repatriërende1946-08-13 no. 442404
De hulp aan Java1946-08-14 no. 132404
De verzending van diverse technische tijdschriften voor de bibliotheek van de Technische Hogeschool te Bandoeng1946-08-15 no. 222404
Uit Tangerang en Bekasi geëvacueerde Chinezen1946-08-17 no. 12E2404
Inlichtingen over het tot zinken gebrachte ss "Kuale" en ss "Tandjong Pinang"1946-08-19 no. 1002404
Het rapport (Inquiry Office) over een reis van Batavia naar Amsterdam aan boord van de "Noordam""1946-08-20 no. 152405
De regeling met vertegenwoordigers van de Indonesische Republiek inzake de evacuatie van personen1946-08-20 no. 162405
De evacuatie van 30 Denen uit Malang1946-08-20 no. 172405
De verzending van Rode Kruis goederen (dekens en kleding) voor de Javaanse bewoners van het kamp "Combe Hill" te Penang1946-08-20 no. 202405
Het comité tot zedelijke steunverlening aan Indische jonge mensen (Verslag van de werkzaamheden over het jaar 1945)1946-08-20 no. 222405
Repatriëring. De geldelijke uitkeringen aan repatriërende1946-08-20 no. 232405
De benoeming van een NEFIS-officier ten behoeve van het Commissariaat voor Indische Zaken1946-08-20 no. 242405
Repatriëring. De kritiek op de Repatriëringsdienst1946-08-20 no. 252405
Repatriëring. De hulp aan per s.s. "Strathmore" en "Otranto" aangebrachte geëvacueerden1946-08-20 no. 272405
De route- en tariefwijziging van de luchttransportdienst Amsterdam-Batavia v.v.1946-08-21 no. 502405
Repatriëring1946-08-22 no. 462405
Telegramadressen1946-08-23 no. 882405
De UNRRA mobiele teams1946-08-23 no. 892405
Subsidies. De bijdragen de Vereniging "Oost en West" ten behoeve van het Tehuis voor Nederlands-Indische Bedienden Persinggahan1946-08-24 no. 282405
De ontvreemding van radium door de Japanners1946-08-24 no. 302405
De verzorging van uit Suriname gearriveerde ex-gedetineerden1946-08-28 no. 382405
De repatriëring van Indonesische zeelieden1946-08-29 no. 192405
De opleiding van Chinese meisjes tot verpleegster1946-08-30 no. 1542405
De door mevrouw van Starkenborch ingezamelde Amerikaanse reliefgoederen1946-08-30 no. 1552405
De hulp en steun aan evacués uit Nederlands-Indië1946-08-30 no. 1562405
De door de Engelse douaneautoriteiten te Singapore in beslag genomen etenswaren en genotsmiddelen, toebehorende aan repatrierende passagiers van de s.s. "Nieuw Amsterdam"1946-08-30 no. 1572405
Evacués uit het binnenland van Java1946-08-30 no. 1622405
De werkzaamheden, verricht voor de selectie van onderwijzend personeel, bestemd voor het Westers Lager-, Mulo- en Kweekschoolonderwijs in Indonesië1946-08-30 no. 1692405
De repatriëring van 4 studenten, aangemonsterd als corveërs op de s.s. "Nieuw Holland"1946-09-02 no. 332405
De passageprijs voor vervoer van evacués van Australië naar Nederland1946-09-05 no. 72405
De verdeling van taken en kosten van het Informatie Bureau van het Nederlandse Rode Kruis1946-09-06 no. 552405
Mededelingen van het Hoofdbestuur van de Nederlands-Indische Bond van ex-Krijgsgevangenen en -Geïnterneerden (N.I.B.E.G.)1946-09-06 no. 44E2405
Het Bandjareesch woordenboek van de overleden Indische taalambtenaar dr. W. Kern1946-09-07 no. 282405
De aanschaffing van materiaal voor de Bloedtransfusiedienst1946-09-10 no. 482405
De geestelijke verzorging van de Nederlands-Indische geëvacueerden in Nederland1946-09-11 no. 1612405
Het subbureau in Nederland van het Regeringsbureau tot het nasporen van oorlogsmisdaden1946-09-12 no. 31/2602405
De "Far Eastern Commission" te Washington1946-09-14 no. 1012405
De klacht tegen de heer G.F.E.W. Lowensteyn, hoofdambtenaar bij de Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen, thans hoofdman van de Niwoe te Brisbane1946-09-19 no. 24E2405
Verslag over de reis van de m.s. "Bloemfontein", uitgebracht door een aantal passagiers (leden van de B.E.G.)1946-09-20 no. 11E2405
Lijst met vermoedelijk omgekomen Nederlandse personen in Japanse krijgsgevangenschap1946-09-24 no. 842405
De ontwerp-wachtgeldregeling voor gerepatrieerden van Nederlands-Indische ondernemingen1946-09-25 no. 62405
De kledingverstrekking aan gerepatrieerden1946-09-26 no. 12405
Het postvervoer per vliegtuig1946-11-23 no. 162406
De verzending van dissertaties ten behoeve van de nooduniversiteit te Batavia1946-11-23 no. 202406
De dankbetuiging aan het Centraal Comité uit Zuid-Africa voor de ten geschenke ontvangen partij petten1946-11-25 no. 62406
De stichtingen "Radio-omroep in de overgangstijd" en "Dagbladpers in overgangstijd"1946-11-25 no. 72406
De verzorging en schadeloosstelling van gerepatrieerden na afloop van de termijn 6 maanden1946-11-28 no. 1272406
De verrekening met het Ministerie van Marine1946-11-27 no. 832406
Dankbetuiging aan de Majesteit inzake het gedane voor repatriërende1946-10-01 no. 1E2406
De ondertekening van ministeriële beschikkingen1946-10-03 no. 262406
Medailles voor trouwe dienst1946-10-03 no. 272406
De gebruikmaking van textielgoederen aan boord van de m.s. "Oranje"1946-10-04 no. 492406
De verstrekking van winterkleding aan uit Nederlands-Indië gerepatrieerden1946-10-07 no. 642406
De raadpleging van het Centraal Testamentenregister1946-10-09 no. 682406
De repatriëring van in Japan vertoevende Nederlandse onderdanen naar Nederlands-Indië1946-10-15 no. 1142406
De vervolging van Indische gerepatrieerden1946-10-16 no. 12406
Publicaties. Het boekwerk over de repatriëring1946-10-19 no. 222406
Het aanbod van gratis kleding door de U.N.R.R.A.1946-10-21 no. 602406
De gratis door Australië verstrekte reliefgoederen, aangevoerd per m.s. "Oranjefontein"1946-10-21 no. 612406
Inlichtingen inzake de vroegere leden van de Commissie van Vertegenwoordiging van het Indonesisch Instituut1946-10-21 no. 6042406
De textieltoewijzing ten behoeve van de hervormde en gereformeerde zending1946-10-24 no. 662406
De stopzetting van de evacuatie uit Nederlands-Indië1946-10-24 no. 742406
De houding van de gedelegeerden van het Internationale Rode Kruis ten opzichte van het Nederlands-Indisch Rode Kruis1946-10-24 no. 752406
De geestelijke verzorging van de Indische geëvacueerden in Nederland1946-10-24 no. 762406
De naamswijziging van het Nederlands-Indisch Rode Kruis, de benoeming van de heer Liem Hwie Giap tot lid van het Centraal Comité1946-10-24 no. 782406
Het kantoor 's-Gravenhage van de Nederlands-Indische Immigratiedienst1946-10-24 no. 1042406
De verzorging van de materiële belangen van ex-krijgsgevangenen en geïnterneerden1946-10-25 no. 142406
De moord op de heer Anderegg, secretaris van de delegatie van het Internationale Rode Kruis te Batavia1946-10-25 no. 152406
De repatriëring van Chinezen en Indonesiërs1946-10-28 no. 32406
De verzending van 2 kisten archiefstukken met het hospitaalschip "Oranje" naar de Dienst Volksgezondheid te Batavia1946-10-28 no. 52406
De ondersteuning aan uit Oost-Azië geëvacueerde Nederlanders1946-10-28 no. 42/3022406
De 5e schilderijencollectie Regnault1946-10-30 no. 1352406
De subsidie voor de herdruk van "De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden Celebes" van dr. A.C. Kruyt en "The Fauna of Krakatau 1883-1933" door dr. K.W. Dammerman1946-11-05 no. 1182406
De inwisseling van NICA-geld en Javaans bankpapier door gerepatrieerden1946-11-07 no. 102406
De betaling van goederen, geleverd door het Lord Mayors of London's Empire Air Raid Distress Fund1946-11-08 no. 892406
Een visum voor de reis van de heer C. Aeschlimann naar Nederlands-Indië1946-11-12 no. 2E2406
3 zoekgeraakte kisten met Javaans bankpapier (f. 293.000,00)1946-11-15 no. 162406
De bemiddeling inzake de opheffing van de moeilijkheden in de leermiddelenvoorziening1946-11-19 no. 922406
De ondersteuning van naar Japan geëvacueerde Nederlandse onderdanen1946-10-22 no. 162406
Het verlof van Ataka-personeel1946-11-30 no. 212407
Het rapport over het doorgangskamp "Romusha" te Batavia1946-12-09 no. 7E2407
De bijdrage aan het Comité International de la Croix Rouge (C.I.C.R.)1946-12-10 no. 932407
De evacuatie naar en de re-evacuatie uit Nieuw-Zeeland1946-12-11 no. 582407
De huwelijksvolmachten van minderjarige dienstplichtigen van de 7 december Divisie1946-12-14 no. 22407
De uitreiking aan rechthebbenden van nagelaten bezittingen van in Japanse kampen overleden geïnterneerden1946-12-14 no. 172407
De evacuatie van geïnterneerden uit Java1946-12-14 no. 192407
De repatriëring van Indonesiërs uit Australië1946-12-16 no. 532407
De subsidie aan de Vereniging ter beoefening van de krijgswetenschap1946-12-18 no. 124/338b2407
Het American Relief for Holland1946-12-19 no. 302407
De evacuatie uit gewesten buiten Java1946-12-19 no. 422407
De overdracht aan het Ministerie van Marine van balanceerbankdelen1946-12-20 no. 392407
De bouw van tinbaggermolens voor het bedrijf Banka Tinwinning1946-12-23 no. 242407
De afwikkeling van door de heer Sena in Siam aan krijgsgevangenen en geïnterneerden verleende financiële hulp1947-01-03 no. 882407
De enquête van de Nibeg inzake materiele oorlogsschade in Nederlands-Indië1947-01-03 no. 912407
De emigratie van Indische Nederlanders naar Brazilië1947-01-07 no. 28E2407
De medeondertekening van 2 contracten met de NV Handelsvereniging, voorheen Reiss & Co te Amsterdam en 2 contracten met Filmex-NV te Amsterdam1947-01-07 no. 502407
De bevoorrading van repatriëringsschepen op farmaceutisch gebied1947-01-09 no. 572407
De UNRRA-beurzen voor artsen1947-01-09 no. 602407
De inschakeling van ds. Burgstede met betrekking tot voorlichting in Indië (speciaal voor militairen)1947-01-11 no. 152407
De rapporten over het Branch Hospitaal en het Anami-kamp te Batavia voor Japanners1947-01-14 no. 112407
Het restant van de goederen uit het repatriëringsdepot te Ataka1947-01-17 no. 122407
De toelagen voor het Ataka-personeel1947-01-21 no. 612407
De vergoeding aan de heer ir. Lambert van de Repatriëringsdienst1947-01-22 no. 472407
De kolonisatie van Nieuw-Guinea1947-01-25 no. 8E2407
De rapporten over kampen voor Japanners te Batavia1947-01-25 no. 242407
Het eervol ontslag van het Hoofd van de Repatriëringdienst Indië, de heer C.F. Maas1947-01-27 no. 282407
De behandeling bij de Repatriëringdienst van een proces-verbaal van de Krijgsraad te Velde1947-01-27 no. 552407
De afwikkeling van orders bij de Fabrique Nationale te Luik1947-01-29 no. 15E2407
De vragen van het lid van de Tweede Kamer, de heer Meijerink inzake het vervoer van militaire patiënten uit Indië naar Nederland1947-01-31 no. 902407
De verlening van studiebeurzen aan diverse Amerikaanse universiteiten1947-01-31 no. 722407
De invoer van tabaksartikelen door repatriërende1947-02-11 no. 962408
De toelating in Nederland van niet-Nederlanders uit Indië1947-02-13 no. 13/452408
De papiertoewijzing ten behoeve van de Nederlandse Bond van ex-Krijgsgevangenen en -Geïnterneerden1947-02-14 no. 882408
De verantwoording door Repatriëringsdienst te Batavia1947-02-21 no. 852408
Schoolboeken, afkomstig uit kinderkampen in Engeland1947-02-21 no. 862408
De subsidieverstrekking voor "Persinggahan"1947-03-05 no. 112408
De evacuatie van geïnterneerden uit Java1947-03-15 no. 72408
De verstrekking van namen van naar Suriname gebrachte "onverzoenlijken"1947-03-21 no. 17E2408
De verrekening van de kosten van levensonderhoud van Javaanse verplaatste personen in Brits-Borneo en Malakka1947-03-24 no. 552408
De behuizing van onder de C.I.Z. ressorterende diensten1947-03-25 no. 332408
Het plan van E. Bartels te Heemstede1947-04-01 no. 852408
Ruiling van publicaties. De verzending van bij het Ruilbureau der Koninklijke Bibliotheek ingekomen, voor Indië bestemde publicaties1947-04-02 no. 162408
De torpedering van de s.s. "Zyunio Maru"1947-04-03 no. 502408
De Nederlandse geïnterneerden die onder de Japanse bezetting zijn omgekomen op Java1947-04-05 no. 592408
De verrekening van verleende voorschotten te Atata, aan gerepatrieerden met bestemming Zuid-Afrika1947-04-05 no. 602408
Het verhoor van D. Th. Makkink, met proces-verbaal1947-04-09 no. 382408
Repatriëring. De vermissing van een bedrag uit de kas van de transportcommandant van de m.s. "Alcantara"1947-04-24 no. 362408
Deviezen reisvergunningen1947-04-28 no. 782408
Het interview van generaal Spoor met de Amerikaanse journalist Anderson1947-04-28 no. 1262408
De herdruk van de beknopte Maleisische grammatica van dr. Mees1947-04-28 no. 1282408
De verzending van het boekwerk "Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog"1947-04-28 no. 802408
De zegeling van de Indische voor Nederland bestemde notariële akten1947-05-06 no. 952408
De publicatie van "Inter Arma Carites" een overzicht van het werk van het Internationale Comité van het Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog1947-05-16 no. 23E2408
Het interneringskamp te Poerworedjo-Klampok1947-05-20 no. 502408
De evacuatie van Chinezen op Java1947-05-22 no. 232408
De medeondertekening van een contract met Gerviac S.A. te Parijs1947-05-23 no. 412408
De "Stichting Opbouw Pembangoenan" (de levering van boeken uit Nederland)1947-05-31 no. 43/1162408
Een exemplaar van het officiële orgaan van het Nederlandse Rode Kruis, een exemplaar van het mededelingenblad van het Nederlands-Indisch Rode Kruis en een exemplaar van de brochure "Het Nederlandse Rode Kruis in Indonesië1947-06-02 no. 192408
Aanschaffingen algemeen (het uitlokken van aanvragen van Indische diensten door het Indisch Etablissement)1947-06-03 no. 302409
De verstrekking van subsidie aan de Koninklijke Vereniging "Oost en West"1947-06-24 no. 512409
De medeondertekening van een 3 contracten met de NV City-film te Den Haag1947-06-28 no. 502409
De terbeschikkingstelling van deviezen voor de heer Tahi Moelia Loemban Tobing1947-07-04 no. 14E2409
De verstrekking van subsidie aan de Vereniging ter beoefening van de Krijgswetenschap1947-07-06 no. 302409
De declaratie van het Nederlandse Rode Kruis over de jaren 1945 en 19461947-07-09 no. 472409
De evacuatie uit het binnenland van Java1947-07-12 no. 802409
De weder ingebruikneming van de percelen Carel van Bijlandtlaan 10 en 121947-07-14 no. 262409
De evacuatie uit het binnenland van Java1947-07-14 no. 222409
De beperking van het diensttelegramverkeer met Nederland1947-07-17 no. 682409
Oorlogsschadeclaims1947-07-21 no. 45/1472409
De verklaring van Nederlands-Indische Uitgeversmaatschappij Noordhoff-Kolff NV voor het verkrijgen van een auto1947-07-24 no. 692409
Materiaal voor het ter beschikking gestelde schoolgebouw Duinstraat 55 te 's-Gravenhage1947-07-31 no. 462409
Ooggetuigenverslag van de afscheidsfeest van dr. D.N. Weeder, leider van één der Rode Kruis Mobiele Teams1947-08-05 no. 41E2409
De aanbieding van 2 exemplaren van de "Indische Populaire Wegcode"1947-08-22 no. 472409
Voorschotten van mevrouw Helsloot-de Maar te Ataka1947-08-25 no. 292409
De deblokkeringsaanvraag van de Stichting Vrij Nederland1947-08-26 no. 382409
De begroting van de T.N.O.-dienst 19481947-09-02 no. 22E2409
De bijdrage van de Stichting "Nederland helpt Indië" voor een ambachtschool op Ambon1947-09-05 no. 17E2409
Het Rode Kruis, afdeling Chinese steun te Batavia1947-09-09 no. 28E2409
Het weekrapport van het Mobiel Team van het Rode Kruis te Demak1947-09-10 no. 47E2409
Het kantoor Displaced Persons (K.D.P.). Richtlijnen voor evacuatie1947-09-20 no. 772409
De Stichting "Pelita". de benoeming van de heer R.K. A. Bertsch en de heer J.W. van Hoogstraten als lid van het hoofdbestuur1947-09-24 no. 1062409
Het interneringskamp te Deoli1947-09-20 no. 762409
De jaarbeurzen te Utrecht, Parijs en Lyon1947-12-23 no. 782410
Jaarbeurzen en tentoonstellingen. De op voorhand geen verdere deelneming aan de Jaarbeurs te Utrecht1948-01-03 no. 22410
Diversen. De internationale archieforganisaties (International Archives Council)1948-01-10 no. 25/42410
Oorlogsaangelegenheden. De verrekening van de kosten van levensonderhoud van Javaanse verplaatste personen in Brits Borneo en de Malakken1948-01-17 no. 29/122410
Het rapport van het Rode Kruis betreffende de belevenissen van Rode-Kruis personeel, werkzaam in pas bevrijd gebied op Java1948-01-28 no. 13E2410
Jaarbeurzen en tentoonstellingen. De Rand Easter Show 1948, te Johannesburg1948-02-25 no. 422410
Aanschaffingen. De betaling van de aangekochte instructiefilm voor atletiek1948-03-05 no. 372410
Het Indisch Etablissement. Algemene Zaken1948-03-05 no. 1282410
Diversen. De schilderijen van Nederlands-Indië1948-03-17 no. 212410
Repatriëring. De repatriëring van Indonesische emigranten uit Suriname naar Nederlands-Indië1948-04-01 no. 36/240 Sur2410
Rapport van een gedelegeerde van het Nederlandse Rode Kruis inzake een bezoek aan het kamp met Indonesische geïnterneerden te Boekit Doeri1948-04-12 no. 1E2410
Het Rode Kruis. De Rode Kruis Conventies1948-04-26 no. 58/872410
Rapport van een gedelegeerde van het Nederlandse Rode Kruis inzake een bezoek aan de gevangenis met Indonesische geïnterneerden aan de Werfstraat te Soerabaja1948-04-29 no. 8E2410
Diversen. Correspondentie van het Centraal Bureau van de Statistiek te Batavia met de Geallieerde autoriteiten te Berlijn1948-04-29 no. 105/922410
Diversen. Specificatie van verloren gegane en teruggevonden waarden van het Postmuseum te Bandoeng1948-04-29 no. 1062410
Aanschaffingen - Douaneaangelegenheden. Omzetbelasting1948-05-07 no. 662410
Diversen. De overtredingen van de Monumentenordonnantie1948-03-17 no. 482410
De vertegenwoordiging van het Rode Kruis te Batavia1947-10-01 no. 34/1992410
Publicaties - Verkoop en verspreiding - Uitgaven van Economische Zaken. Het economisch weekblad "The Economic Review". Mededelingen1947-10-02 no. 452410
Diversen. De gift van het Belgische Rode Kruis voor Nederlandse oorlogsslachtoffers in Indië1947-10-28 no. 1342410
Het rapport betreffende de controle van de administratie van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst te Amsterdam1947-11-06 no. 49E2410
Informaties. Inlichtingen omtrent uit Indonesische interneringskampen geëvacueerde Franse onderdanen1947-11-06 no. 492410
De nabetaling aan gerepatrieerden voor hun in Columbia bij inwisseling van Straitsdollars te weinig betaalde gelden1947-11-08 no. 32410
Diversen. De verlening van het predicaat "Koninklijke"1947-11-11 no. 71/2172410
Diversen. De toewijzing van blanco grammafoonplaten1948-05-11 no. 772411
Diversen. De schenking van tijdschriften aan de Universiteit van Indonesië1948-05-27 no. 532411
Repatriëring. De opheffing van de Repatriëringsdienst in Indië1948-06-01 no. 492411
Aanschaffingen - Algemeen1948-06-07 no. 3482411
Aanschaffingen - Algemeen. De aanschaffingen in Nederland ten behoeve van de Overzeese Gebiedsdelen1948-06-30 no. 3912411
Indisch Etablissement - Algemene Zaken. De medewerking bij de aanschaffing van goederen voor de particuliere handel in Suriname1948-07-01 no. 162411
Diversen. De besteding van een ter beschikking van de luitenant-generaal van Nederlands-Indië gestelde gift uit Zuid-Afrika1948-07-02 no. 79/1422411
Aanschaffingen - Algemeen. De reorganisatie van het aanschaffingsapparaat1948-07-26 no. 11/1592411
Diversen. Films1948-08-02 no. 172411
Tentoonstellingen. De inzending van de Internationale tentoonstelling op Natuurbeschermingsgebied te Johannesburg (Zuid-Afrika)1948-08-06 no. 622411
Het Rode Kruis. Het verslag van de ondervindingen in krijgsgevangenschap1948-08-12 no. 652411
De reproductie van verslagen, memoriën enz. betreffende Nieuw-Guinea ten behoeve van de Indische Dienst1948-08-26 no. 42/1872411
De Universalia wedstrijd kinderwensen1948-08-27 no. 41E2411
Het Rode kruis. De brochure van de Indonesische afdeling van het Nederlandse Rode Kruis1948-08-27 no. 252411
Diversen. De behandeling in het Wilhelminahotel te Menado1948-09-17 no. 35/2002411
De schenking van bloembollen aan Nieuw-Zeeland1948-09-17 no. 362411
Subsidie. De betaalbaarstelling van de tweede termijn voor het Indisch Instituut ten laste van de Rijksbegroting 19481948-09-18 no. 902411
De Indische Belastingdienst. De opzegging van de huurovereenkomst van het perceel Schiefbaanstraat 22 te 's-Gravenhage1948-10-25 no. 432411
Het Commissariaat voor Indische Zaken. De Motortransportdienst1948-10-29 no. 862411
Diversen. Het verzoek van de heer Poeradiredja om subsidie voor een te stichten cultureel centrum1948-11-08 no. 832411
Het Rode Kruis. De overboeking van 12.270,20 US dollars voor de afdeling Indonesië van het Rode Kruis1948-11-12 no. 1082411
Diversen. De vertaling van de roman "Kaas"1948-11-12 no. 1302411
Diversen. De subsidie aan de Nederlandse Studenten Raad1948-11-20 no. 502411
De Rode kruis Conferentie te Stockholm1948-11-27 no. 462411
Diversen. De verzekering van ethnografica en enige schilderijen in bruikleen van het Indisch Instituut1948-12-07 no. 922411
Diversen. De verzorging van oorlogsgraven van in het buitenland overledenen (o.a. schepelingen)1948-12-10 no. 1172411
Het Commissariaat voor Indische Zaken. De verdeling van de werkzaamheden1948-12-10 no. 1162411
Aanschaffingen - Algemeen. De aanschaffingen voor Suriname1949-01-15 no. 108/442411
Diversen. De uitgave van boeken bestemd voor Indonesië1949-01-17 no. 902411
Boekwerken. Compendium ten dienst van de medicus practicus in Indië1949-01-21 no. 812411
Diversen. Vervaardiging van stembiljetten voor de algemene verkiezingen in Indonesië1949-01-26 no. 512411
Gebouwen. De huisvesting van het Commissariaat voor Indische Zaken1949-01-31 no. 1022411
Subsidies. De Indische school voor meisjes en vrouwen te 's-Gravenhage1949-02-14 no. 842412
Diversen. Lijst van handschriften1949-02-25 no. 76/302412
Klachten over de samenstelling van de inhoud van boeken die naar Indonesië worden uitgevoerd1949-03-11 no. 1E2412
Gebouwen. De ontruiming van het perceel Groot Hertoginnelaan 196 en de ingebruikneming van het perceel Van Boetzelaerlaan 21949-03-16 no. 982412
Diversen. Inlichtingen over het Zwitserse zendelingenechtpaar Vischer-Mylius1949-03-22 no. 162412
Diversen. De bezittingen in Duitsland van K.A.R. Foerster1949-04-04 no. 592412
Vuurwapens en munitie. Het verstrekken van wapens aan Belgische employé's van plantages1949-04-07 no. 352412
De benoeming van de Nederlandse delegatie naar de diplomatieke conferentie voor de herziening van de bestaande Rode Kruis Conventies en de totstandkoming van een nieuwe Conventie te Genève1949-04-19 no. 73E2412
Vuurwapens en munitie. Het consent voor de uitvoer naar Indonesië van jachtpatronen1949-05-14 no. 462412
Rapport over het bezoek van een gedelegeerde van het Rode Kruis aan de gevangenis Wirangunang te Djocjakarta1949-05-25 no. 1E2412
Het Rode Kruis. De ontsmetting van 13 gevangenen uit de gevangenis te Malang1949-06-13 no. 32/922412
De rapporten van de hoofdgedelegeerde van het Rode Kruis voor Zuid-Oost Azië betreffende het bezoek aan de gevangenissen Glodok en Bukit Duri te Batavia1949-06-15 no. 12E2412
Diversen. De Stichting Nederland helpt Indië1949-07-01 no. 1132412
Het rapport van de gedelegeerde C.F. Aesliman van het Rode Kruis over de gevangenis te Ambarawa1949-07-19 no. 1E2412
Het Indisch Landbouwmuseum. De benoeming van ir. A. Luytjes als lid van het bestuur1949-07-19 no. 542412
Publicaties - Verkoop en verspreiding - Economische zaken. Het handelsadresboek 1949 van Indonesië1949-08-08 no. 842412
Publicaties - Verkoop en verspreiding. De verkoop van het werk "Science and Scientist in the Netherland-Indies"1949-08-11 no. 742412
Het Rode Kruis. Overcomplete Intendance-goederen te Batavia1949-08-16 no. 762412
Indonesische auto's in handen van Singapore Custodian1949-08-22 no. 58E2412
Aanschaffingen - Boekwerken en Tijdschriften. De aanschaffing van het congresverslag over het wereldvoedselvraagstuk1949-08-31 no. 3122412
De uitgave van wetenschappelijke werken. De Adatrechtbundel1949-09-15 no. 145/1652412
Het Rode Kruis. Overcomplete Intendance-goederen in Indonesië1949-09-21 no. 1032412
Informaties. De stichting "Oranje Nassau" van wijlen Pa van der Steur1949-09-26 no. 106/1742412
Diversen. De standaard-kilogram1949-10-07 no. 1482412
Aanschaffingen. De financiering van aankopen van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Batavia1949-10-12 no. 1212412
Reisopdrachten. De reis naar Indonesië van 3 juristen voor een onderzoek naar beweerde excessen van militairen1949-10-15 no. 772412
Publicaties - Ruiling. Het Nationaal Ruilbureau voor Indonesië1949-10-17 no. 652412
Gebouwen. De huisvesting van het Bureau Hoge Commissaris van Indonesië te Den Haag1949-11-11 no. 1352412
Aanschaffingen - Algemeen. De rechtstreekse bestellingen van het Departement van Gezondheid1949-11-14 no. 562412
Diversen. De financiering van de vervanging van onderscheidingstekenen van Pangeran Ario Sosro Boesono1949-11-30 no. 252412
Diversen. De assurantiekosten van de Collectie Bartels1949-12-05 no. 552412
Diversen. Onbeheerde films, met lijst van films in beheer bij de Filmcommissie1949-12-21 no. 502412
Telefoon- en briefverkeer. De frankering/postvrijdom voor het Hoge Commissariaat van Indonesië1949-12-24 no. 522412
Tabel met zoekresultaten in archieven
Beschrijving verbalen van Afdeling B-IDatum en nummerInv.nr.
Verstrekken van inlichtingen over de commissaris van politie bij de Algemene Politie in Nederlands-Indië, J.H. Smith1927-07-22 no. 552576
Schadeloosstelling aan de heer J.L. Berton wegens het niet benoemen tot de functie waarvoor hij werd uitgezonden1927-07-26 no. 23/1422576
Advies Commissie Boeke inzake amendementen ordonnantie en reglement Geneeskundige Hogeschool1927-06-01 no. 602576
Bestemming van uit te zenden onderwijzers zowel voor het Hollands-Inlands en het Hollands-Chinees onderwijs1927-05-23 no. 70/192576
Besluit van 25 april 1927 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 27 augustus 1913 no. 64 op de benoembaarheid tot betrekkingen bij de burgerlijke dienst in Nederlands-Indië1927-05-24 no. 6/202576
Besluit van 25 april 1927 inzake regeling van pensioenaanspraken van Europese ambtenaren in dienst van de provincies en van als zelfstandige gemeenschappen aangewezen gedeelten van provincies in Nederlands-Indië, alsmede van de weduwen en wezen van die ambtenaren1927-05-25 no. 46/242576
Verlening van eervol ontslag van ds. L.W. Bakhuizen van den Brink als lid van de Commissie tot de Zaken van de Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië alsmede de benoeming tot lid van de Commissie tot de Zaken van de Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië van de heer ds. D. den Breems1927-05-31 no. 252576
Verzoek van de Vereniging van Delftse Ingenieurs om er toe mede te werken, dat voor ambtelijke ingenieurs betrekkingen in Nederlands-Indië bij voorkeur Nederlandse ingenieurs worden aangenomen1927-06-23 no. 292576
Uitzending van de heer D.C. Bonne als hoogleraar aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia1927-06-13 no. 33/582576
Uitzending van de heer M.P. Vrij als assistent natuurkunde aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia1927-06-24 no. 492576
Uitzending van landbouwconsulenten in 19271927-07-19 no. 47/1312576
Uitzending van de heer J. van Vulpen als gegradueerd adjunct-accountant bij één der accountantsdiensten1927-08-24 no. 12/1992577
Voorwaarden aan uitzending van in opleiding zijnde leerkrachten voor de Indische dienst1927-09-06 no. 46E2577
Uitzending van dr. P. Voorhoeve als ambtenaar voor de beoefening van de Indische talen1927-10-03 no. 332577
Uitzending van de heer J.L. Deumens als adjunct-accountant eerste klas bij de Belastingaccountantsdienst1927-10-28 no. 312577
Uitzending van hoofdopzieners voor de Artillerie Constructie Winkel te Bandoeng1927-10-28 no. 482577
Bedenkingen tegen het voornemen voor het treffen van een bijzondere onderstandsregeling ten behoeve van landsdienaren die in aanmerking komen voor afkeuring wegens lichamelijke ongeschiktheid1927-09-05 no. 522577
Brief van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië inzake inneming standpunt ten aanzien van de terugvordering van te veel genoten bezoldiging en andere inkomsten1927-10-12 no. 21E2577
Regeling van uitbetaling van de inkomsten van de voor een aanvullende opleiding aangewezen Gouvernements Indisch arts Mas Soekarjo1927-10-03 no. 372577
Bezwaren van J. Brouwer, gepensioneerd onderwijzer eerste klasse, tegen de van hem verlangde terugbetaling van het door hem ten onrechte genoten aandeel in geïnde schoolgelden1927-08-11 no. 112577
Aanmerkingen op het gedrag van de kandidaat-houtvester W.N. Myers gedurende zijn detachering in Saksen1927-10-06 no. 282577
Toezegging met betrekking tot de pensioenregeling aan de heer ir. W.F. Einthoven1927-10-21 no. 382577
Aanwijzing van twee kandidaat Indische visserij-consulenten1927-12-12 no. 522578
Uitzending van een in algemene zin ontwikkelde technische werkkracht, die eventueel als hoofd van de reproduktie van de Topografische Dienst zou kunnen worden benoemd1927-12-12 no. 152578
Uitzending van civiel-ingenieurs voor de Burgerlijke Openbare Werken en de Staatsspoorwegen1927-12-20 no. 502578
Uitzending van sinologen voor de Belasting-accountantsdienst in Nederlands-Indië1928-02-13 no. 37/1252578
Verzoek van de Opiumregiebond Loear Djawa Madoera te Tebing-Tinggi om lotsverbetering van het personeel bij de Dienst van de Opiumregie1927-12-02 no. 442578
Verzoek van de Pensioenbond van Indische ambtenaren inzake de kwestie terugwerkende kracht aan het nieuwe "Indische Burgerlijke Pensioenreglement" te verlenen1928-01-21 no. 242578
Verzoek van de heer H. Tekelenburg, hoofd van het Cocosbedrijf bij de strafgevangenis en Huis van Bewaring te Pekalongan inzake herziening de regeling van zijn positie1928-02-23 no. 27/1492578
Wijziging van het leerplan van het onderwijs op de hogere burgerschool met vijfjarige cursus voor wat het vak geschiedenis betreft1928-01-31 no. 362578
Voorlopig aanwijzing van kandidaten voor de studie middelbare akte Duits B en het doctoraal diploma in de Germaansche taal en Letterkunde, Afdeling Duits1928-03-29 no. 512579
Aanwijzing onderwijzers bij het gesubsidieerd particulier onderwijs in Nederlands-Indië voor de opleiding middelbaar akte Pedagogiek1928-04-23 no. 12579
Uitzending van mejuffrouw C.H. Karreman als verpleegster V-klasse bij de Dienst van de Volksgezondheid voor de leprabestrijding op Bali1928-03-14 no. 162579
Bezwaren van de commandant van de zeemacht in Nederlands-Indië tegen uitzending van de heer C.L. van Eijnatten als baas-gereedschapmaker bij het Marine Etablissement te Soerabaja1928-04-25 no. 2/2812579
Inlichtingen inzake het verzoek uit Ambon om uitzending van een lepraloog1928-05-24 no. 112579
Uitzending van de heer S. Meelker als ambtenaar bij de Afdeling Binnenvisserij1928-06-05 no. 55/371a2579
Uitzending van mejuffrouw A.M.C. den Besten als verpleegster V-klasse bij de Dienst van de Volksgezondheid1928-06-08 no. 292579
Incidentele wijziging van het Koninklijke Besluit Indische Staatsblad 1919 no. 146 inzake het verlenen van dispensatie tot benoeming van hogere rangen bij Gouvernementsbesluit1928-03-31 no. 382579
Voorlopige regeling (extra dienstjaar) voor praktijk verpleegster1928-05-01 no. 362579
Actie tot opwekking van ontevredenheid onder uitgezonden personeel voor de Algemene Politie in Nederlands-Indië1928-06-14 no. 43/3882579
Herziening bezoldigingsschaal hoger technisch personeel bij het Kadaster in Nederlands-Indië1928-06-15 no. 132579
Het niet door de Indische regering gelijkwaardig achten van het Staatspraktijkdiploma boekhouden aan de akte MO boekhouden1928-03-13 no. 302579
Deponeren van Indische telegrammen en mailrapporten inzake diploma waardering verplegingpersoneel1928-06-25 no. 652579
Medetelling voor weddeverhoging van de detachteringstijd van controleurs bij de Afdeling Personele Zaken van de Post-, de Telegraaf- en Telefoondienst van het Departement van Koloniën1928-07-12 no. 452580
Personeelsvoorziening op het kantoor voor Chinese zaken te Weltevreden1928-11-17 no. 312580
Plaatsing mijningenieurs als geoloog bij de Dienst van de Mijnbouw in Nederlands-Indië1928-07-23 no. 412580
Uitzending van de heer W.P. van Lindonk als directeur van de Landsopvoedingsgestichten te Tangerang1928-07-24 no. 132580
Uitzending van de heer B.J. van der Plaats inzake benoeming tot röntgenoloog bij de Dienst van de Volksgezondheid met toekenning van de titel van buitengewoon hoogleraar aan de Geneeskundige Hogeschool1928-09-14 no. 2/5872580
Uitzending van mejuffrouw A. Boes als verpleegster V-klasse bij het Krankzinnigenwezen1928-09-28 no. 122580
Uitzending van de houtvester ir. H. Nijenhuis naar Nederlands-Indië1928-11-12 no. 21/7282580
Aanvaarding werkzaamheden van professor dr. J. Boeke als adviseur ten behoeve van de personeelsvoorziening van de Geneeskundige Hogeschool te Batavia1928-11-28 no. 31/7602580
Brief betreffende uitzending classicus bestemd voor het rectoraat van de AMS te Bandoeng1928-12-12 no. 452580
Voorbereiding van uitzending van de heer C.W. Bodenhaussen ten behoeve van het Commissariaal Onderzoek Personeelsbezetting Indische Departementen1928-12-20 no. 232580
Verhoging van de tegemoetkoming voor uitrustingskosten in verband met de samenstelling van het gezin1928-08-11 no. 132580
Verstrekken van inlichtingen omtrent de positie van de gezaghebbers bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië1928-07-17 no. 192580
Bijzondere pensioenregeling ten behoeve van de heer C. Maris tijdelijk inspecteur van Financiën 1e klas ingeval van overgang in vaste Indische burgerlijk dienst1928-08-08 no. 12580
Bezwaarschrift tegen de niet gebruikelijke ambtelijke behandelingen in verband met de bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren 1925, van de heer H. Deinum Oost-Indisch ambtenaar met verlof voorheen ambtenaar ter beschikking bij het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel1928-11-22 no. 30/7482580
Verstrekken van inlichtingen inzake de vraag in hoeverre de opleiding van landmeters gelijk te stellen is aan een volledige academische opleiding1928-07-18 no. 28/4642580
Uitzending accountants voor de Gouvernements Accountantsdienst alsmede de voorpraktijkregeling voor accountants1929-01-18 no. 412581
Uitzending van leerkrachten voor het huishoudonderwijs naar Nederlands-Indië1929-03-26 no. 382581
Uitzending van werkplaatstechnici ten behoeve van de Staatsspoor- en Tramwegen1929-04-23 no. 32581
Voorziening in de uitzending van personeel voor het Boswezen in Nederlands-Indië1929-04-25 no. 162581
Het plegen van overleg met de Indische regering bij de benoeming van Indische deskundigen als leden van commissies1929-01-16 no. 292581
Benoeming van een vrouwelijke arts en van een psychiater in de Geneeskundige Raad1929-05-11 no. 2/2602582
Aanwerving van personeel voor de Belasting-accountantsdienst1929-06-05 no. 322582
Overleg met de Indische regering inzake de door de Raadsman voor Studerenden geopperde bezwaren ten aanzien van het instituut van de indologische studie1929-07-26 no. 38/4342582
Uitzending van de heer A. Grevenstuk als hoogleraar in de pharmacologie aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia1929-05-31 no. 232582
Uitbreiding ministeriële beschikking bij de uitzending van personeel voor de tinbaggermolen Rambat1929-08-07 no. 432582
Medetelling voorpraktijk voor uit te zenden veeartsen1929-06-13 no. 332582
Toekenning van een fictief dienstjaar aan leraren, wanneer zij gepromoveerd zijn aan een Nederlandse universiteit1929-08-13 no. 92582
Uitzending van de heer Maämoer 'l Rasjid als gouvernements arts bij de Dienst van de Volksgezondheid in Nederlands-Indië1929-05-03 no. 752582
Uitzending van de heer Raden Mas mr.dr. Soeripto als ambtenaar ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië1929-06-25 no. 552582
Brief van mr. L van Raalten betreffende zijn politieke overtuigingen1929-07-08 no. 22582
Bijzondere pensioenregeling voor de heer Th.M. Hoogendoorn, hoofd van de Belasting- accountantsdienst in Nederlands-Indië1929-07-22 no. 392582
Voorziening in toekomstige vacatures voor de functie van raadsman voor studerenden, alsmede het afdelingsverslag van de Volksraad1929-11-25 no. 412583
Vervulling vacature van sinoloog bij de Belasting-accountantsdienst in Nederlands-Indië1929-09-07 no. 572583
Personeelsvoorziening bij de Landbouw Voorlichtingsdienst1929-11-05 no. 17/6312583
De keuze en opleiding van visserij-consulenten voor de Landbouw Voorlichtingsdienst in Nederlands-Indië1929-11-04 no. 92583
Uitzending van de heer H. Woltjer als hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Bandoeng1929-09-05 no. 32583
Uitzending van Surinaamse onderwijzers naar Nederlands-Indië1929-09-13 no. 492583
Uitzending van de H.R. Hoetink als hoogleraar aan de Rechtshogeschool te Batavia1929-09-20 no. 172583
Uitzending van een gouvernementsarts bij de Dienst van de Volksgezondheid1929-12-20 no. 60622583
Waardering eind-diploma's van middelbare technische scholen1929-11-20 no. 44/6752583
De duur van de studie voor het Indologisch doctoraal examen voor bezitters van het doctoraal examen in het Nederlands recht en voor bezitters van het doctorale examen in het Nederlands-Indisch recht1930-02-01 no. 62584
Opleiding van adjunct-accountants voor de Belasting-accountantsdienst in Nederlands-Indië1930-04-17 no. 16/2132584
Uitzending van verpleegsters eerste klasse voor het Krankzinnigenwezen1930-02-17 no. 62584
Uitzending van A.J. Hijman als beroepsassistent bij de Geneeskundige Hogeschool te Batavia1930-01-08 no. 402584
Uitzending van de heer L.F. de Hartogh als assistent aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia1930-03-01 no. 52584
Uitzending van Deense houtvesters op kort verband bij de Dienst van het Boswezen1930-03-12 no. 292584
Rangindeling van civiel-ingenieurs bij de Dienst van de Staatsspoor- en Tramwegen1930-01-20 no. 322584
Rekest van de Indische Douanebond inzake positieverbetering van de ambtenaar vierde klasse bij de Dienst In- en Uitvoerrechten en Accijnzen R.R. Ma-Ajong1930-04-26 no. 6/2282584
Rechten van bezitters van het einddiploma van een erkende handelsschool1930-03-06 no. 512584
Verlofsverlenging van bestuursambtenaren, die aangewezen zijn om de studie voor één der doctorale examens van de indologische studie te volgen1930-09-16 no. 402585
Uitzending van verpleegsters eerste klasse voor de Algemene Dienst1930-06-17 no. 802585
Uitzending van de heer R. Remmelts als hoogleraar aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia1930-08-28 no. 252585
Uitzending van de heer W.J.C. Verhaart als beroepsassistent aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia1930-09-24 no. 182585
Ranglijst van werktuigkundige ingenieurs bij de Dienst van de Staatsspoor- en Tramwegen in Nederlands-Indië1930-06-05 no. 222585
Kwijtschelding van gedeelte schuld aan de ontslagen kandidaat-Indisch, rechterlijke ambtenaar H.A. Kreijmborg alsmede borgstellingen bij de opleidingen voor de Indische dienst1930-09-16 no. 552585
Stichting van het Directoraat Museum van Beeldende Kunsten te Batavia1930-06-30 no. 24/3492585
Werving van buitenlandse, Beierse houtvesters1931-01-16 no. 562586
Inlichtingen over stukken betreffende de in Nederland vervulde betrekkingen die een in Nederlands-Indië benoemde onderwijzer moet overleggen1931-02-28 no. 182586
Aanvraag subsidie voor opleiding onderwijskrachten door de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Kweekschool ter Opleiding van Onderwijskrachten bij het onderwijs in Nederlands-Indië1931-01-09 no. 462586
Verzoek van de onderwijzer Thio Goan Tjoan om in aanmerking te komen voor een studie-opdracht voor de middelbare akte Pedagogiek1931-02-24 no. 7292586
Uitzending van buitenlandse mijningenieurs van de Mijnbouwhogeschool te Leoben in Oostenrijk1931-02-25 no. 512586
Aanwijzing van doctorandi Nederlands recht als kandidaat Indische rechterlijke ambtenaren1931-04-15 no. 512587
Herbenoeming van de Ondercommissie van de Commissie van Voorlichting over de uitzending van personeel voor de Geneeskundige Dienst in Nederlands-Indië1931-06-16 no. 262587
Het aantal met 's lands steun voor de Indische dienst in opleiding zijnde studenten aan de Technische Hogeschool te Delft1931-05-07 no. 18142587
Voorziening in de mogelijkheid tot verdere studie van abituriënten van Indische middelbare landbouwscholen aan de Landbouwhogeschool te Wageningen1931-05-11 no. 262587
Toekenning van een tegemoetkoming aan de student Moechamadsjah Sastrawinangoen1931-03-18 no. 192587
Verlenging duur studietoelage van de kandidaat-Indisch ambtenaar Raden M. Soekamto1931-03-20 no. 492587
Verzoek om stopzetting van de uitzending van buitenlandse houtvesters1931-03-04 no. 7/1132587
Uitzending van de heer W. van der Heyden als ambtenaar van de binnenvisserij1931-06-01 no. 552587
Medetelling tijd als assistent aan een Nederlandse universiteit of hogeschool doorgebracht voor de betrekking van leraar1931-03-02 no. 362587
Aanvulling op de circulaire: "Bepalingen omtrent Indische burgerlijke ambtenaren" met betrekking tot welke bescheiden moeten worden ingediend aan de administratie van het Weduwen- en Weezenfonds van Europeesche Burgerlijke Ambtenaren in Nederlands-Indië1931-03-07 no. 8162587
Inlichtingen betreffende het uitzenden van in het buitenland wonende Nederlanders naar Nederlands-Indië1931-03-16 no. 302587
Uitzending, met studie-opdracht naar Amerika en Engeland, van de heer H.J. Hardon als bodemkundige bij het Bodemkundig Instituut van het Algemeen Proefstation van de Landbouw1931-05-12 no. 52587
Bijzondere pensioenregeling ten behoeve van A. van Kan, lid van de Raad van Nederlands-Indië1931-03-16 no. 312587
Toekenning van schadeloosstelling aan de heer H. Kroeskamp in verband met het afzien van uitzending naar Nederlands-Indië ter plaatsing bij het Landsarchief1931-03-18 no. 312587
Verstrekken van inlichtingen door de Rooms Katholiek Universiteit te Nijmegen ten aanzien van de studie van personen, die aan die universiteit hebben gestudeerd1931-09-07 no. 22588
Uitzending van de heer Hoogerwerf als taxidermist bij het Zoölogisch Museum en Laboratorium van 's lands Plantentuin1931-07-09 no. 252588
Uitzending van een consulent voor de zeevisserij1931-08-22 no. 202588
Voorschotten op uitzendingssubsidie van particuliere leerkrachten alleen verlenen na gebleken verkregen toestemming van het Departement van Onderwijs en Eeredienst en eventuele intrekking extra premie en storting extra maand in het WW-fonds.1931-10-20 no. 382588
Toelage voor aspirant-ambtenaren voor Chinese zaken gedurende hun verblijf in China1931-10-21 no. 332588
Ontwerp-besluit, strekkende tot buitenwerkingstelling van de reeds tot stand gekomen vergunningen tot afwijking van het termijnenbesluit1931-10-22 no. 132588
Uitzending van de ir. Raden Soepardi Prawirodipoera als nijverheidsconsulent bij de Afdeling Nijverheid van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel naar het batikproefstation te Jogjakarta1931-10-13 no. 11/5662588
Verzoek van de ontslagen, wegens ongeschiktheid, waarnemend politie-opziener Ch. Vosmaer in Indië om weder in die betrekking te worden werkzaam gesteld1931-07-27 no. 21/3962588
Verzoek aan Financiën om vrijstelling van invoerrechten te verlenen van een uit Indië afkomstige zending van artikelen voor de tentoonstelling Nijverheidsonderwijs in Nederland1931-11-26 no. 342588
Afzien van benoeming van een maritiem lid bij het Hoog Militair Gerechtshof1931-12-01 no. 312588
Ontbinding van studieovereenkomsten van aspirant-agrogeologen1932-05-25 no. 42/3212589
Wensen van de Nationale Bond van Verplegenden inzake uitzending, aanstellingsvoorwaarden en vakantieregeling van verplegend personeel1932-05-10 no. 2E2589
Overtochts- uitrustings- en verlofssubsidieregeling voor onderwijzers1932-06-07 no. 282589
Verzoek om intrekking van het gouvernementsbesluit waarbij aan de heer H. van der Woerdt de bevoegdheid als onderwijzer werd ontnomen1932-01-16 no. 17/322589
Wijziging Reisbesluit 1916 volgens Koninklijk Besluit van 26 Juli 1932 no. 4061932-08-13 no. 28922590
Beschouwingen ten aanzien van de voorziening in de behoefte aan adjunct-accountants bij de Belasting-accountantsdienst in Nederlands-Indië1932-12-08 no. 92590
Opleiding in de Japanse taal van enige indologen1933-06-10 no. 162590
Onderzoek naar de mogelijkheden om de werkzaamheden van de Raadsman voor Studerenden in Nederland aan het particulier initiatief over te laten1933-01-31 no. 13/622590
Verzoek om geldelijke steun door Raden S. Kertopati voor het afmaken van zijn studie1933-03-08 no. 8702590
Herziening van de besluiten betreffende het politiek optreden en loyaliteitsverklaring van ambtenaren (bijbladen op de Staatsbladnummers 9284, 10683 en 11059)1933-01-09 no. 332590
Rangschikking van uitgezonden technische ambtenaren van de PTT-dienst in Nederlands-Indië in de pensioengroep C1933-05-02 no. 472590
Verrekening van de vergoeding voor de detachering in Duitsland van kandidaat-houtvesters voor de Indische Dienst1933-05-29 no. 222590
Verzoek van de heer T.A. Kandou om verlof1932-09-06 no. 31782590
Verzoek van O.J. Rijkse om een onderzoek te doen uitstellen naar de door hem in Indië ondergane behandeling1932-11-24 no. 37/7222590
Inlichtingen aan de minister van Buitenlandse Zaken verstrekt betreffende V. Windrich1933-01-13 no. 422590
Regeling ontslag van de kandidaat-Indisch ambtenaar de heer J. Michels1933-03-27 no. 92590
Waardering diploma School voor Suikerindustrie te Amsterdam1933-01-05 no. 252590
Aanstelling van vrouwelijke krachten bij de politie in Nederlands-Indië1934-01-13 no. 65832591
Inlichtingen inzake de voorwaarden van uitzending, de bezoldiging alsmede de verlofs- en pensioenregeling geldende voor accountants bij de accountantsdiensten in Nederlands-Indië1934-06-27 no. 31852591
Korting op passagekosten voor onderwijzers1933-10-28 no. 51312591
Overgang in dienst van de Indische Kerk1933-07-25 no. 202591
Beperking van de uitgaven voor buitenlandse verloven1933-07-27 no. 592591
Berekening van Nederlandse diensttijd voor bezoldiging van uit te zenden predikanten1934-12-21 no. 472591
Regeling uitbetaling wachtgeld aan Mas Harmani ambtenaar bij de Indische Bestuursdienst in Nederlands-Indië in verband met zijn studie in Nederland in het Nederlands-Indisch recht1934-02-06 no. 15/862591
Benoeming van J.J. Schrieke en F.D. Holleman tot buitengewoon hoogleraar te Leiden1934-05-28 no. 552591
Inlichtingen over de ontslagregeling van de heer K.F.G. Keil1933-10-19 no. 41502591
Inlichtingen inzake de ontslagregeling van J.F. Limburg1933-11-07 no. 54512591
Bezwaar van L.G. de Groot tegen zijn ontslag als adjunct-accountant bij de Gouvernements Accountantsdienst1933-11-21 no. 6/6392591
Ontheffing van R. Haaksma, afgestudeerde ambtenaar voor de beoefening van de Indische talen1934-01-03 no. 82591
Bijzondere pensioenregeling ten behoeve van professor J. van Gelderen1934-05-28 no. 102591
Verzoek om ondersteuning ten behoeve van zijn gezin door S. P.J. Warbung naar aanleiding van zijn in hechtenisstelling1935-01-10 no. 33/222591
Afzetting van mr. C.G. Vredendaal als advocaat en procureur bij de Raad van Justitie te Semarang1935-02-04 no. 342591
Oprichting van een Indische HBS te Den Haag voor kinderen van Nederlands-Indische verlofgangers1934-05-31 no. 232591
Opgave van indologen, die een studie hebben gemaakt van de Japanse en of de Chinese taal1936-06-12 no. 552592
Regeling van de overtocht terug naar Nederlands-Indië van aldaar aangewezen kandidaat Indische landmeters, die na de beëindiging van hun opleiding wegens ontbrekende gelegenheid tot plaatsing zijn ontslagen1935-04-12 no. 13/2212592
Verzoek van de Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië om wijziging te brengen in de samenstelling van de ranglijsten van afgestudeerde indologen1935-10-30 no. 372592
Voorlopige bezoldiging en tegemoetkoming in de uitrustingskosten van voor 's lands burgerlijke dienst uitgezonden personeel1936-03-21 no. 132592
Bekendmaking van het Departement van Koloniën over mededelingen betreffende het voeren van sociaal politieke propaganda door landsdienaren1936-04-29 no. 212592
Verzoek om eventuele uitzending van L.K. Liat naar Nederlands-Indië teneinde zijn regeling ten aanzien van de regeling van terugzending als landsreiziger der tweede klasse volgens de bepalingen van het Overtochtreglement1935-04-27 no. 18472592
Verzoek van B.J. Ephraïm om weder te worden uitgezonden naar Nederlands-Indië en daar in 's lands dienst te worden geplaatst1935-04-16 no. 312592
Inlichtingen inzake arrest en vonnis van J.H. Kolkmeyer1935-06-06 no. 27472592
Inlichtingen betreffende gewezen politie-inspecteur G.H. Ezendam1935-08-30 no. 43092592
Verzoek om inlichtingen over Han Tiauw Kie1936-01-23 no. 61662592
Verzoek van de gewezen mijnbouwopzichter A. de Voogd van der Straaten om herplaatsing in 's lands dienst in Nederlands-Indië1936-01-28 no. 302592
Positieregeling van dr. W.M.F. Mansvelt gedurende de tijd dat hij in Nederland werkzaam is geweest1936-05-05 no. 142592
Plaatsing van gewezen kandidaat Indische rechterlijke ambtenaren bij de rechterlijke macht in Nederlands-Indië1936-10-23 no. 432593
Plaatsing van een afgestudeerd kandidaat-Indisch ambtenaar bij het Centraal Kantoor voor de Statistiek in Nederlands-Indië1936-11-09 no. 342593
Keuring van het voor gesubsidieerde Zendingsziekenhuizen in Nederlands-Indië bestemd personeel door de Geneeskundige Raad van het Commissariaat voor Indische Zaken vóór de uitzending1936-08-17 no. 57802593
Inlichtingen verstrekt aan de vóór 1921 uitgezonden kandidaat-gezaghebbers1936-12-16 no. 12/8402593
Ontslagregeling en benoeming van J. Boon1936-07-13 no. 31/4772593
Verslag over de omstandigheden waaronder het overlijden plaatsvond van W. Dubois Thorne, vice-consul van de Verenigde Staten te Singapore1936-09-08 no. 272593
Onderzoek naar het gedrag van de heer Tan Ek Chiang1936-11-04 no. 84122593
Inlichtingen over ontslag van H.J. Walkate1936-12-23 no. 92712593
Documentatie verzameld door de heer R.M.L. Wuller alsmede enige inlichtingen over hem en zijn idealen1936-07-09 no. 6E2593
Studie in het Japans aan de Rijksuniversiteit te Leiden1937-02-22 no. 262594
Benoeming van kandidaat-houtvesters, met afwijking van de ranglijst1937-02-02 no. 172594
Uitzending van personeel uit Nederland voor het Centraal Kantoor voor de Statistiek1937-02-02 no. 232594
Uitzending van een mijningenieur voor de Dienst van de Mijnbouw in Nederlands-Indië1937-02-03 no. 212594
Uitzending van agrogeologen bij het Bodemkundig Instituut1937-04-07 no. 52594
Indeling van boekhoudkundig ambtenaar bij de Gouvernements Accountantsdienst in Nederlands-Indië in pensioensgroep1937-03-10 no. 142594
Bestemming van de tot het Fusiecorps behorende ambtenaren, aangesteld in de jaren 1920 - 19231937-05-12 no. 23132594
Inlichtingen over F. van der Schuyt1937-01-14 no. 1322594
Vordering van J.M.W. Knipscheer op Nederlands-Indië wegens ontslag als advocaat en procureur bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië1937-03-24 no. 3/1442594
Onderzoeken naar de dienstvervulling van L. van Aaften1937-08-19 no. 322594
Volledige afdoening van personeelsaanvragen door het Commissariaat voor Indische Zaken1939-12-12 no. 27/5372595
Plaatsing van werkloze reserve officieren in lands betrekkingen1937-09-03 no. 222595
Inwinnen van inlichtingen over kandidaten voor gouvernements betrekkingen, die op eigen gelegenheid naar Indië gaan1938-02-11 no. 222595
Plaatsing advertenties door tussenkomst van Arc's Advertentie- en Uitgeversbedrijf De Residentie NV1939-01-25 no. 372595
Aanwerving in Nederland en uitzending naar Nederlands-Indië van een door de Technische Dienst van de Artillerie van het KNIL te bestemmen ingenieur1937-09-15 no. 14E2595
Uitzending als redacteur bij het Departement van Economische Zaken1937-09-27 no. 122595
Uitzending van verplegend personeel naar Nederlands-Indië1937-10-06 no. 30/5052595
Benoeming van handelsdeskundige voor Nederlands-Indië1937-12-17 no. 372595
Afwijzing van de uitzending van buitenlandse artsen van regeringswege naar de Nederlandse overzeese gebiedsdelen1938-01-22 no. 212595
Uitzending van de heer C. Hoek Spaans als leraar aan de Nederlands-Indische Veeartsenschool te Buitenzorg1938-05-24 no. 142595
Uitzending van de heer R. Gispen als beroeps-assistent aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia1939-05-08 no. 12595
Bijwoning van het internationale Congres over watercultuur in Luik en uitzending van een waarnemend visserijconsulent bij de Binnenvisserij1939-07-19 no. 82595
Uitzending van T.H. Thung naar Nederlands-Indië als hoofd van de Mycologische Onderafdeling van het Instituut voor Plantenziekten1939-08-08 no. 252595
Advies van Defensie inzake de uitzending van technische ambtenaren voor het Torpedo-Atelier te Soerabaja1939-08-31 no. 312595
Verlenen van vergunningen voor overtochten van Nederland naar Indië, per vliegtuig van de KLM1939-11-07 no. 63952595
Meetelling van diensttijd in het Nederlandse en Indische leger voor toekenning van weddeverhogingen aan reserve officieren die naar het onderwijs zijn overgegaan1938-11-18 no. 24/5702595
Benoeming van P. Bijlaard tot hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft1938-04-22 no. 72595
Inlichtingen over A.A.C. Nix1938-03-16 no. 282595
Verklaring betreffende het overlijden van H. den Hartog, ten gevolge van een tijdens een meerdaagse patrouille opgedane ziekte met onbekende oorzaak1938-08-02 no. -2595
Pensioenregeling van de Nederlands-Indisch ambtenaar Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo1938-08-10 no. 412595
Ontslagregeling van de onderwijzer M. Lunenburg1938-12-12 no. 232595
Onderzoek naar de handelingen en het ontslag uit de Indische dienst van de leraar P.A. Erades1939-03-20 no. 102595
Inlichtingen over Raden Loekman Wiriadinata1939-07-19 no. 53392595
Inlichtingen over de juiste wijze van verandering van Indische namen1939-12-01 no. 252595
Inlichtingen over de betrekking van middelbaar technisch ambtenaar bij de Kaliberafdeling te Bandoeng1940-01-11 no. 342595
Uitzending van buitenlandse artsen en andere personen van andere nationaliteiten1945-10-31 no. 162596
Regeling visa voor overtocht via Engeland naar Australië van Indische verlofgangers en uit te zenden personeel1945-10-31 no. 82596
Verlenen van vrijstelling van de militaire dienst van reserve officieren1940-02-14 no. 42596
Verzoek om inlichtingen inzake contributies ten behoeve van het Weduwen- en Wezenfonds van Europese burgerlijke landsdienaren in Nederlands-Indië1940-08-06 no. 52596
Tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige behandeling en of verpleging voor Nederlands-Indische burgerlijke ambtenaren en hun gezinnen1945-11-16 no. 132596
Mededelingen over de gewezen leerling-rechercheur bij de stadspolitie te Batavia, Mohamad Joesoep bin Sapi-i.-1940-06-12 no. 362596
Opgave van personen, vermoedelijk van Nederlandse en Nederlands-Indische oorsprong, die in Australië en Nieuw-Zeeland zijn overleden1940-03-20 no. 15952596
Opneming van Duitse nonnen uit Nederlands-Indië in Nederlandse kloosters1945-11-20 no. 232596
Personeelsvoorziening bij het Departement van Verkeer en Waterstaat1945-09-19 no. 112596
Voorziening in de behoefte in Nederlands-Indië aan krachten, die op de hoogte zijn van de Chinese of de Japanse taal1945-10-30 no. 1/352596
Heraanwijzing als kandidaat-Indisch ambtenaar1945-12-15 no. 92596
Opleiding en uitzending van personeel met academische vorming voor de Indische dienst1944-05-31 no. 32596
Verbintenissen ten behoeve van de terugbetaling van landsgelden, genoten door personen die zijn of worden opgeleid voor de dienst in Nederlands-Indië1944-06-20 no. 22596
Opleiding van voor de Indische dienst bestemde academici en hun werkzaamheid bij de gouvernements natuurwetenschappelijke instellingen in Nederlands-Indië1944-06-30 no. 62596
Verlenging duur studietoelage van de kandidaat houtvester R.S. Hardjoprakoso1943-03-18 no. 12596
Uitzending van aspirant-onderofficieren met kort dienstverband voor het KNIL1940-04-23 no. 162596
Verzoek aan de minister van Marine om vrijmaking van de officier vlieger M.S. Kamminga ten behoeve van de bestuursdienst in Nederlands-Indië1945-09-03 no. 12596
Terugkeer Resident D. van der Meulen, Gezant te Djeddah, naar Nederlands-Indië1945-09-19 no. 162596
Uitzending van de heer L. Laszlo ten behoeve van de reconstructie van de landbouwindustrieën in Nederlands-Indië1945-09-27 no. 62596
Personeelsvoorziening en werkzaamheden Afdeling B-11946-10-24 no. 22597
Huisvesting ten aanzien van het perceel Nieuwe Schoolstraat 28 te Den Haag1947-05-16 no. 672597
Aanwijzing van kandidaat Indische ambtenaren1946-06-05 no. 72597
Bescheiden betreffende in bezettingstijd in Europa omgekomen kandidaat Indische ambtenaren1946-06-20 no. 282597
Verzoek om inlichtingen inzake aanstellingseisen bij de PTT-dienst in Nederlands-Indië1947-06-12 no. 14682597
Overleg inzake veeartsenijkundig hoger onderwijs1946-10-15 no. 1102597
Verzoek om inlichtingen bij wijziging Regeling Studietoelage voor het studiejaar 1947/19481947-06-13 no. 15522597
Inlichtingen over het toezenden van beschikkingen betreffende studietoelagen aan kandidaat Indische ambtenaren1947-12-03 no. 34932597
Zorg voor studerenden in Nederland, afkomstig uit of bestemd voor Nederlands-Indië1947-01-25 no. 19/212597
Aanstelling van de kandidaat-Indisch ambtenaar P.H. Pot tot conservator aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden1946-10-30 no. 1042597
Bevindingen van de uitgezonden candidaat Indische ambtenaar Mr. C. Brouwer na zijn uitzending als zodanig1946-02-02 no. 1/352597
Toezeggingen gedaan aan A.J. Vleer1946-03-28 no. 222597
Verzoek om eerherstel van W. Buitendijk, gewezen commissaris van politie 2e klas bij de Algemene Politie in Nederlands-Indië1946-12-14 no. 92/3352597
Verzoek van E.W.L. Ramakers inzake gelijkwaardigheid diploma Rheinische Technicum te Bingen met het Nederlandse diploma van een MTS1946-09-25 no. 472597
Inlichtingen over ongeldigheidverklaring diploma's, gedurende de oorlog uitgereikt te Delft1946-09-27 no. 432597
Mededelingen inzake instructie Nederlands-Indië Immigratie-kantoor te Den Haag1946-09-30 no. 45E2597
Emigratie van Oostenrijkers en van in Oostenrijk verblijvende vluchtelingen naar één van de overzeese gebiedsdelen1947-06-28 no. 162597
Aanwijzing mr. Ursone als vertegenwoordiger in Nederlands-Indië van het Ministerie van Economische Zaken1946-10-31 no. 22597
Tegemoetkoming aan oud-Lombokstrijders1947-03-20 no. 62597
Verslag van de rede van J. Poldermans op het F.I.A.I.-congres te Edinburgh1947-10-04 no. 402597
Tijdelijke tewerkstelling bij de Afdeling G, dienst van de tankrevisie te Amersfoort van een aantal personen1948-04-02 no. 962598
Verzoek te bevorderen dat afschriften van alle gouvernements- en departementsbesluiten inzake benoeming, overplaatsing, ontslag, inpassing in de B.B.L. 1938 en dergelijke, van burgerlijke landsdienaren regelmatig worden toegezonden, ter aanvulling van het Stamboek van de Indische burgerlijke landsdienaren1948-06-03 no. 28502598
Benoeming van mevrouw mr. J. Zuidema geb. Van Arkel tot plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Toepassing van de 75 procent Regeling1948-07-28 no. 482598
Toekenning van een gratificatie aan gewezen gemilitariseerd personeel van de Repatriërings-Dienst-Indië1948-10-04 no. 412598
Overdracht van bevoegdheden, welke de Kroon zich in het Overtochtsreglement heeft voorbehouden1948-12-09 no. 138/2592598
Ontbinding van de Commissie van Advies voor de analoge toepassing op het Commissariaat voor Indische Zaken en de daaronder ressorterende instellingen van de regeling betreffende de salariëring op Nederlandse basis van in dienst van het Rijk werkzaam gestelde gepensioneerde Nederlands-Indische, Surinaamse en Curaçaose overheidsdienaren, de zogenaamde Commissie Van Gogh1949-07-29 no. 282598
Brieven en andere bescheiden betreffende van in 1946 aangewezen kandidaat Indische ambtenaren1948-04-05 no. 572598
Aanwijzing van personen voor de indologische studie1948-09-30 no. 622598
Opheffing van de Commissie van Bijstand voor de Voorlichting en Werving van Onderwijskrachten1949-09-15 no. 1372598
Keuring voor kleurenzwakte van technische ambtenaren van het Marine Etablissement te Soerabaja1949-10-31 no. 232598
Opleiding kandidaat-ambtenaren voor Oost-Aziatische Zaken1948-01-26 no. 44/17a2598
Opleiding en uitzending van onderwijzers voor de Indische dienst1948-12-01 no. 1052598
Commissie uit de Broederschaps Federatie voor Leerstoelen in de Natuurgeneeswijze1949-08-19 no. 2482598
Keuring van instrumenten ten behoeve van de opleiding van de kandidaat Indische landmeters1949-11-04 no. 792598
Inkomstenregeling voor gepensioneerde overheidsdienaren werkzaam gesteld bij het KNIL1948-09-24 no. 32E2598
Verzoek van het Verbond van Verenigingen van Overheidsdienaren in Indonesië om de restitutieregeling, Indisch Staatsblad 1948 no. 104, eveneens van toepassing te verklaren op gepensioneerde Indonesische overheidsdienaren1949-10-10 no. 272598
Ontheffing tewerkstelling van mr. A. Mieremet als hoofd van het Subbureau Nederland van het te Batavia gevestigde Regeringsbureau tot nasporing van oorlogsmisdadigers1948-04-21 no. 342598
Inlichtingen van de Stichting Landverhuizing Nederland over de emigratiemogelijkheden naar diverse landen1948-11-17 no. 10E2598
Opgave in Indië gevestigde onderwijs-inrichtingen in verband met correspondentie tussen Nederlandse scholieren en Indonesische leerlingen1948-06-26 no. 112598
Onderzoek naar de mogelijkheid van een Nederlandse bijdrage aan de verbetering van de geneeskundige verzorging van de Indonesische bevolking1949-03-11 no. 312598
Tabel met zoekresultaten in archieven
Beschrijving verbalen van Afdeling B-IIDatum en nummerInv.nr.
Restitutie van het betaald verschil tussen de overtochtsprijs van de eerste en tweede klasse1927-09-23 no. 39/2692824
Rapport inzake de moord op de Belg A.A. Leurs, werkbaas bij de wegenaanleg in Nederlands-Indië1927-10-05 no. 602824
Betekening en tenuitvoerlegging van een vonnis tegen J.L. van de Gejuchte1927-10-14 no. 432824
Verlenen van overtocht voor landsrekening naar Nederlands-Indië ten behoeve van de dochter van een aldaar ten gevolge van een aanslag overleden stationschef1927-08-18 no. 502824
Medetelling van de Nederlandse militaire diensttijd van mr. W.P. van Stockum geldig voor het Indisch burgerlijk pensioen1928-01-16 no. 512824
Klacht van de firma Heybroek tegen mrs. Hornstra en Wormser, advocaten en procureurs te Bandoeng inzake belangenbehartiging1928-02-13 no. 212824
Inkoop van Nederlandse diensttijd van mej. A. Wanjon en I. Boone1928-03-13 no. 28832824
Klacht van de Pensioenbond van Indische Ambtenaren over de trage gang van zaken met betrekking tot de herziening van de Indische pensioenen1928-04-02 no. 37/2402824
Toekenning van pensioen aan dr. P. Papamarku1928-05-02 no. 15/2992824
Verzoek om eervol ontslag uit 's lands dienst onder toekenning van een verhoogd pensioen van dr. F.K. Waworoentoe1928-05-19 no. 10/3402824
Herziening van het pensioen van W. de Keizer krachtens het nieuwe Indisch Burgerlijk Pensioenreglement1928-06-29 no. 352824
Keuring van het personeel van het Waterschap Opak Progo door de Geneeskundige Raad van het Departement van Koloniën1928-07-17 no. 302824
Afwijzing van het verzoek van de assistent resident van Bone W. Middendorp, om restitutie van de passagekosten van zijn echtgenote1928-09-17 no. 49/5932824
Verzoek van N. Obolonsky om overtocht in de eerste klasse op grond van een door hem in het buitenland genoten academische opleiding1928-09-18 no. 72824
Verzoek van A.B. ten Berge om het hem toe te kennen pensioen te berekenen naar de bezoldiging, welke hij zou hebben genoten indien hij tot plaatsvervangend inspecteur van het Westers lager onderwijs was benoemd1928-10-03 no. 712824
Herziening van de Indische burgerlijke pensioenen1928-11-17 no. 129012824
Bezwaren tegen het niet herplaatsen in actieve dienst van een referendaris bij het Departement van Financiën1928-11-22 no. 47/7492824
Overtocht van mevr. S. Rombouts naar Nederlands-Indië1928-12-03 no. 192824
Nota betreffende het denkbeeld om de in artikel 3, lid 1, van het Koninklijk Besluit in het Indisch Staatsblad 1916 no. 605 aan de Kroon voorbehouden bevoegdheid tot het verlenen van overtocht in bijzondere gevallen te doen overgaan op de gouverneur-generaal1928-12-13 no. 372824
Verzoek om de betaalbaarstelling van de kosten van vervoer en verpleging van Nasia en de overbrenging naar Nederlands-Indië1929-02-11 no. 102825
Herziening van de regeling van de verloven naar Europa voor burgerlijke landsdienaren1929-02-12 no. 262825
Toekenning van onderstand aan de gewezen controleur bij de Opiumregie E. Kepper1929-03-04 no. 10/1272825
Herziening van het pensioen van de predikant ds. W.J. Boelman1929-04-15 no. 37/2142825
Verzoek van het Departement van Gouvernementsbedrijven te Bandoeng om van verlofsverlengingen en andere mutaties van personeel van de dienst van de Staatsspoor- en Tramwegen, de PTT-dienst, de diensten voor Waterkracht en Elektriciteit, de Zoutregie en van de Mijnbouw geheel afzonderlijk mededelingen te doen1929-06-04 no. 32825
Verlengen van verlof van personeel van de Gouvernements-Marine en van het personeel van de overige tot de scheepvaart behorende diensten1929-06-04 no. 42825
Afvloeiing van pensioenrijpe burgerlijke ambtenaren1929-06-06 no. 92825
Voorschriften ten aanzien van het tijdstip tot hetwelk bij ontslag zonder het predicaat eervol bezoldiging wordt genoten1929-06-15 no. 82825
Verzoek van de gouverneur-generaal om W.A. Robbers geneeskundig te laten onderzoeken1929-07-26 no. 262825
Aanstelling van personeel bij het verkoopkantoor van 's lands mijnbouwproducten1929-10-07 no. 72825
Interpretatie van artikel 5 van het Verlofreglement1929-10-18 no. 432825
Wijziging van artikel 11 van de bepalingen voor de Geneeskundige Raad van het Departement van Koloniën in het KB van 19 mei 1917, Staatsblad no. 4041929-10-25 no. 110822825
Verzoek van de gewezen referendaris J. Brookman, om restitutie van de door hem uit eigen middelen betaalde kosten van de overtocht van Nederland naar Indië van zijn dochter1929-11-19 no. 34/6702825
Toezending van gegevens bij pensionering benodigd voor de toepassing van artikel 3 van het KB van het Indisch Staatsblad 1926 no. 550, juncto 1928 no. 131929-12-07 no. 10/7162825
Rapportage betreffende het kasverschil van de landschapskas van Rengat en Indragiri1930-05-19 no. 51042826
Terugzending van Egypte naar Nederlands-Indië van Moekaram bin Hadji Bakri1930-05-12 no. 112826
Plaatsing op de ranglijst van ambtenaren na verlof buiten bezwaar van den lande1930-06-05 no. 112826
Interpretatie van artikel 18 van het reglement op de rechterlijke organisatie, inzake het verlenen van ontslag uit 's lands dienst van rechterlijke ambtenaren die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt1930-07-19 no. 272826
Verlofsverlenging buiten bezwaar van den lande van R. Tomasowa1931-01-06 no. 172826
Overtocht van de gepensioneerde ambtenaar A.H.J. Thie met zijn echtgenote1931-01-08 no. 332826
Afwijzing van een verzoek van O.E. Kaijadoe om een voorschot op de ambtsbezoldiging1931-01-24 no. 302826
Herplaatsing van rechterlijke ambtenaren1931-02-03 no. 442826
Opgave van de dienstverrichtingen en de inkomsten genoten door professor dr. A.H.P. Gerth1931-02-24 no. 18792826
Ontslagaanvraag van R. Walintoekan, werkmeester bij de Staatsspoorwegen op Java1931-03-09 no. 222826
Beperking van vakantiereizen en andere reizen van gezinsleden van landsdienaren1931-03-27 no. 10/1592826
Verlofverlening aan H.L. Wajon, ambtenaar bij de Dienst van In- en Uitvoerrechten en Accijnzen1931-04-25 no. 272826
Verhoging van de verlofsbezoldiging van J.G. Pelupessy1931-04-27 no. 382826
Terugbetaling van teveel ontvangen onderstand door de heer P. de Haas1931-05-05 no. 34882826
Berichtgeving van het geneeskundig onderzoek van de chef van de Gemeentelijke Belastingdienst van Batavia1931-05-05 no. 37102826
Verzoek aan de Algemene Rekenkamer om toezending van een opgave van de dienstverrichtingen van F. de Vries1931-05-05 no. 42132826
Verhoging van de verlofsbezoldiging van A.H. Nanlohy1931-05-11 no. 282826
Overtocht van Amsterdam naar Batavia van mevr. C.E. Sigar, geboren Maengkom1931-05-22 no. 112826
Verlofsbezolding van P.G. Luntungan, commies voor de belastingen te Kediri1931-06-05 no. 132826
Overtocht van mevr. L.A. Samson, geboren Pelupessy1931-06-09 no. 422826
Mededeling van L. Adam inzake zijn ambiëren van het Secretariaat Volkstelling1931-06-09 no. 442826
Vermindering van de non-activiteitsbezoldigingen voor ambtenaren met 5 procent per 1 juli 19311931-06-26 no. 23/3302826
Verhoor van A.W.S. van Hamel, civiel-geneesheer thans te Bangkalan, Oost-Java op een verzoek om toevoeging van de naam "van Hamel" aan die van "Zeehuisen"1931-07-01 no. 60052827
Tegemoetkoming op grond van de regeling in het Indisch Staatsblad 1927, no. 373, aan de weduwe van de overleden ambtenaar J.F. Matuli1931-07-09 no. 102827
Regeling van het pensioen voor J.G. Tokaya1931-07-09 no. 122827
Toezending aan de minister van Buitenlandse Zaken van een gelegaliseerd uittreksel van de overlijdensakte van Johannes Adrianus Joseph Noordermeer1931-07-13 no. 402827
Besluit van de Algemene Rekenkamer inzake het kastekort van de Lahat Automobieldienst van de Staatsspoor- en Tramwegen1931-07-21 no. 64282827
Verlofregeling van H. Ondang1931-07-30 no. 202827
Verlofregeling van P.W.B. Pabst, geboren Evers1931-07-30 no. 212827
Verlofregeling van H.S. Djie1931-08-06 no. 202827
Gedragslijn ten opzichte van de verzoeken om naamsverandering1931-08-15 no. 48/4412827
Vervoer van de bagage van passagiers met eventuele bestemming naar Sumatra's westkust1931-08-17 no. 33/4462827
Vermindering van de verlofsbezoldiging van D. Dengah1931-08-20 no. 172827
Verlofregeling van A. Hatoe1931-08-26 no. 132827
Verzoek om terugkeer naar Nederlands-Indië van Makatita en Fürste1931-09-01 no. 222827
Verlofregeling van B.A. Tanamal1931-09-04 no. 262827
Toekenning van pensioen aan baron D. Mackay1931-09-07 no. 332827
Speciale pensioenregeling voor overcomplete residenten op Java en Madoera1931-09-08 no. 352827
Terugzending naar Nederlands-Indië van K.H. Longdong1931-10-01 no. 112827
Verslagen van de commissies tot herziening van de burgerlijke en militaire buitenlandse verlofsreglementen1931-10-01 no. 85102827
Bezwaren van de Hoge Raad van Adel tegen inwilliging van het verzoek van Kurt Hans Reynhart om hem te vergunnen vóór zijn geslachtsnaam Reynhart die van von Petersdorff te voegen en zich dan voortaan te noemen en te schrijven Kurt Hans von Petersdorff Reynhart1931-10-03 no. 22/5442827
Verlofregeling van M.A. Pellaupessy1931-10-15 no. 112827
Uitbetaling van de tegemoetkoming in het verloftraktement van de onderwijzeres bij het gesubsidieerd particulier onderwijs, mevr. J.D.C. Rijkschroeff-Pelupessy1931-10-22 no. 72827
Uitbetaling van het verlofsalaris van met verlof zijnde personen1931-10-26 no. 100482827
Uittreksel uit het Register der Besluiten van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië ten aanzien van de aansprakelijkheid van Mas Soeradji voor geldelijke schade1931-11-13 no. 172827
Verlofregeling van A.R.D. Tanahatoe1931-12-15 no. 102827
Verlofregeling van Noch Palilingan1932-01-11 no. 262828
Verlofregeling van Soedjono1932-01-12 no. 372828
Ontslagregeling van S.J. Aaij1932-01-23 no. 232828
Verlofregeling van F.J. Sahapala1932-02-10 no. 272828
Herplaatsing van F. Maphar, kantoorhoofd op het residentiekantoor te Koedoes1932-02-17 no. 442828
Verzoek van de gewezen ambtenaar M.W. de Jongh om verhoging van de hem toegekende onderstand en toekenning van ziektebijslag1932-02-20 no. 92828
Verzoek van mevr. H.M. van 't Hoogerhuijs, geboren van Rossem om toezending van gegevens inzake naamsverandering1932-03-01 no. 202828
Overtocht van Zainoedin Ruanda naar Nederlands-Indië1932-03-04 no. 172828
Verlofregeling van R.P. Soenario1932-04-01 no. 352828
Berekening van retourreductie op de passagekosten van landsreizigers, die binnen één jaar naar Indië terugkeren1932-04-12 no. 35272828
Regeling tot toekenning van een ziektebijslag op het verloftraktement1932-04-14 no. 47/2342828
Voorschot op de in Indië te verlenen landsbijdrage voor overtocht van de onderwijzeres bij het gesubsidieerd bijzonder onderwijs A.J. Tapiheroe en regeling terugkeer1932-04-26 no. 12828
Regeling van de non-activiteit H.M.M. Mennes, controleur 1e klasse bij het Binnenlands Bestuur1932-05-18 no. 25/3032828
Verlofsverlenging buiten bezwaar van den lande van Ch. Karimoen1932-05-25 no. 52828
Beantwoording van de brief van het bestuur van de Bestuurdersbond "Nederland" van organisaties van Europese werknemers in Nederlands-Indië over schadeloosstelling aan personen die kort voor hun vertrek naar Nederlands-Indië na hun verlof, ten gevolge van maatregelen van de Indische regering hun vertrek moeten uitstellen of voorgoed van af te zien1932-05-31 no. 51042828
Overtocht van Raden mr Soekamto naar Nederlands-Indië1932-07-22 no. 292828
Overtocht naar Nederlands-Indië van Bambang Soeparto1932-09-01 no. 332828
Publicatie in de Javaanse Courant van de mutaties betreffende de Indische landsdienaren1932-09-13 no. 85462828
Overleg met de Stoomvaart Maatschappij Nederland en de Rotterdamse Lloyd inzake het vervoer, in bijzondere gevallen, van landsreizigers tussen Nederland en Indië met de KLM1932-10-03 no. 48/6022828
Inzending van de verklaring betreffende gouvernementsstukken, bedoeld bij artikel 10, 1e lid sub b van het Indisch Burgerlijk Pensioenreglement1932-10-18 no. 102828
Overtocht naar Nederlands-Indië van Prajitno Soemantri1932-10-27 no. 192828
Overtocht naar Nederlands-Indië van Sara1932-11-21 no. 212828
Afwijzing van het verzoek van J. Schuitemaker inzake inkoop als diensttijd geldig voor het pensioen van de door hem bij de Bebakening en Kustverlichting doorgebrachte tijd1932-12-02 no. 312828
Overtocht naar Nederlands-Indië van Oemar Said en echtgenote1932-12-22 no. 122828
Overtocht naar Nederlands-Indië op 's lands kosten van Sam1933-04-13 no. 122829
Terugkeer naar Nederlands-Indië van Soedjono en mevr. Soedjono, geboren Fretz1933-04-28 no. 132829
Overtocht naar Nederlands-Indië op 's lands kosten van Daoed Moech Mansoer Soerati en gezin1933-05-16 no. 32829
Afwijzing van het verzoek van de Algemene Bond van Politiepersoneel in Nederlands-Indië om Europese politieambtenaren die in Nederland een verbintenis bij het Nederlands-Indisch leger aangingen en na beëindiging van bedoeld verband bij de Algemene Politie overgingen, ten aanzien van hun eventuele aanspraken op buitenlands verlof te beschouwen als burgerlijke landsdienaren, die voor de vaste dienst uit Nederland werden uitgezonden1933-05-29 no. 382829
Verlofsverlenging van H.G. Poetiray en intrekking van de regeling van zijn terugkeer naar Nederlands-Indië1933-06-14 no. 52829
Verdediging van een ambtenaar in het Gevangeniswezen, tegen de hem ten laste gelegde feiten in verband met onregelmatigheden in het Huis van Bewaring te Bandoeng1933-07-05 no. 13/3692829
Toekenning van kindertoelagen aan in Nederland vertoevende op wachtgeld of op non-activiteitsbezolding gestelde ambtenaren1933-07-06 no. 422829
Verzoek van B.G. ter Brake, gewezen secretaris van het Departement van Binnenlands Bestuur, om in aanmerking te komen om te worden benoemd tot burgemeester van Vriezenveen1933-08-01 no. 222829
Verlofregeling van F.G. Pattynama, hoofdcommies bij de PTT-dienst1933-08-22 no. 472829
Terugbetaling van de overtochts- en declaratiekosten aan mr. O. Kartodirdjo1933-09-08 no. 382829
Overtocht naar Nederlands-Indië van mr. Raden Adjeng Maria Ullfah Mohamad Achmad1933-09-23 no. 22829
Afgifte van certificaten, zogenaamde Section Six Certificates, ten behoeve van Nederlandse onderdanen van Chinese afkomst, die Amerika wensen binnen te komen1933-10-04 no. 35/5522829
Verlofregeling van S.H. Thio1933-10-06 no. 212829
Verlofregeling van H.S. Bueno1933-10-06 no. 222829
Overtocht naar Nederlands-Indië van Tjoe Kim Giok1933-10-11 no. 122829
Betaalbaarstelling van het pensioen van A.K. Risakotta1933-10-19 no. 52829
Overtocht naar Nederlands-Indië van mevr. Moedjena1933-11-08 no. 312829
Overtocht naar Nederlands-Indië van mevr. Sarina en Mohamad Tohir1933-12-01 no. 182829
Overtocht naar Nederlands-Indië van mevr. Patri1933-12-04 no. 92829
Overtocht naar Nederlands-Indië van Jap Eng Tjin1933-12-19 no. 112829
Wijziging van artikel 6 van het Overtochtsreglement in het Indisch Staatsblad 1916 no. 6051933-12-27 no. 8/7202829
Overtocht naar Nederlands-Indië op 's lands kosten van Annah1933-08-16 no. 142829
Ontwerp-besluit betreffende de toekenning van tegemoetkomingen ingeval, ten gevolge van het reizen per vrachtschip door het hoofd van het gezin en vooruitzending van gezinsleden per mailschip, slechts gedeeltelijke restitutie van de passagekosten kan plaats vinden1934-01-08 no. 202830
Verzoek van de Stoomvaart Maatschappij Nederland en de Rotterdamse Lloyd om inlichtingen betreffende de salarisherziening, teneinde de gevolgen daarvan op het passagiersvervoer te kunnen beoordelen1934-02-12 no. 30/952830
Overtocht naar Nederlands-Indië van Go Hwan Tjiang1934-02-21 no. 232830
Verzoek van de gewezen assistent-resident van Manokwari J.F. Sprock om het besluit, waarbij hem ontslag is verleend ongedaan te maken en om hem tot zijn 55e jaar wachtgeld te verlenen1934-04-12 no. 24/1912830
Verzoek van de weduwe van wijlen Raden Adipati Djojo di Rono om toekenning van weduwenpensioen1934-05-01 no. 22/2322830
Verificatie door de Algemene Rekenkamer van de ingevolge de Wet van 29 december 1933, Staatsblad no. 763 plaatsgehad hebbende kortingen op de Indische pensioenen1934-05-17 no. 312830
Korting op de non-activiteitstraktementen en wachtgelden1934-05-28 no. 572830
Wijziging en aanvulling van de kennisgeving Model P.Z. 13 over de betaalbaarstelling van verloftraktementen, welke wordt uitgereikt aan de met buitenlands verlof naar Europa vertrekkende Indische landsdienaren1934-06-11 no. 41432830
Voorschriften ten aanzien van het eervol ontslag voor in vaste dienst zijnde ambtenaressen in Nederlands-Indië die in het huwelijk treden1934-06-13 no. 38/3212830
Benoeming van de Oost-Indische ambtenaar op wachtgeld dr. W. Brokx tot burgemeester van Zundert en zijn ontslag uit de Indische dienst1934-06-20 no. 382830
Verzoek van Raden Nganten Soekijah, weduwe van Mardiman, om onderstand of een kleine geldelijke tegemoetkoming1934-07-02 no. 28/3602830
Opdracht aan de heer J.H. van Ketwich om zich naar Nederland en daarna naar Amerika te begeven, teneinde aldaar de Nederlands-Indische tinbelangen te behartigen1934-07-04 no. 152830
Inwerkingtreding van het nieuwe reglement voor de toekenning van wachtgeld, non-activiteitstraktement en onderstand1934-07-18 no. 15/3912830
Overtocht naar Nederlands-Indië van Raden Hatnan Mohamad Achmad, zoon van de regent van Koeningan1934-07-19 no. 112830
Vaststelling van een regeling voor de geneeskundige keuring van de ambtenaren van lokale ressorten die in Nederland verblijven1934-09-15 no. 21/5092830
Overtocht voor landsrekening naar Nederland van het lid van de Raad van Nederlands-Indië Pangeran Adipati Trio Koesoemo Joedo1934-09-25 no. 292830
Ontslagaanvraag van professor ir. W.H.A. van Alphen de Veer, hoofd laboratorium materiaalonderzoek, tevens buitengewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Bandoeng1934-11-05 no. 352830
Koninklijke goedkeuring op de overtochten van en naar Nederlands-Indië, welke in een te hoge klasse zijn verleend gedurende het tijdvak april - september 19341934-11-07 no. 232830
Nominatieve staat van naar Nederland vertrokken officieren, ambtenaren, onderluitenants, onderofficieren en manschappen1934-11-12 no. 109062830
Verzoek van de heer Sastrodirdjo om buitenwerkingstelling van het besluit van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië van 17 september 1934 no. 17 en om herplaatsing in Gouvernementsdienst1934-11-19 no. 109212830
Verzoekschrift van Mohamad Lebih gelar Radja Mangkoe Ham om pensioen of onderstand1934-02-05 no. 36/842830
Uitzending naar Nederland van dr. P.J.A. Idenburg, gouvernementssecretaris tijdelijk ter beschikking gesteld van de vice-president van de Raad van Nederlands-Indië voor werkzaamheden ten aanzien van de afwikkeling van de Nederlands-Japanse handelsbesprekingen1935-01-23 no. 42831
Verlenging onder bepaalde voorwaarden van de zogenaamde "Indo Europees Verbond" regeling1935-02-12 no. 32831
Berekening van de tijdelijke korting op de Indische pensioenen1935-02-18 no. 422831
Beoordeling van de verlofverlenging voor B. Frank vanwege zijn uitvindingen op het gebied van de semi-automatische gangwissel en van de koppeling met hydraulische demping voor motoren1935-02-28 no. 452831
Benoeming tot hoofdcommissies bij het Ministerie van Economische Zaken van H.Chr. Schokker1935-03-26 no. 402831
Verstrekking van een renteloze lening, ter bestrijding van overtochtskosten en kosten van een verzekering aan A.Th Soumokil1935-03-29 no. 432831
Toezending aan het Centraal Kantoor voor de Statistiek te Batavia-Centrum van jaaroverzichten inzake de overtocht van personen naar Nederlands-Indië1935-04-06 no. 30652831
Voortijdige terugkeer naar Nederlands-Indië van inspecteurs van politie met verlof1935-05-01 no. 262831
Verzoek van Soetan Panghoeloe om toekenning van pensioen1935-05-20 no. 26/3202831
Vermindering van de tijdelijke korting op Indische pensioenen ten behoeve van kinderen die huisonderwijs ontvangen1935-06-01 no. 82831
Ontscheping van crisis-slachtoffers te Genua of Marseille op hun reis naar Nederland1935-07-02 no. 222831
Overtocht naar Nederlands-Indië van A.F. Pasanea en gezin1935-07-12 no. 152831
Overtocht naar Nederlands-Indië van Erawan Hidajat1935-07-22 no. 282831
Verzoek van J.W. Soumokil te Bandoeng om herplaatsing in de Indische dienst, dan wel om toekenning van een onderstand1935-08-23 no. 30/5512831
Verstrekken van inlichtingen betreffende een auto-ongeval, overkomen aan Oerip Kartodirdjo, voorzitter van de Landraad te Poerbolinggo1935-09-06 no. 103642831
Overtocht naar Nederlands-Indië van Saonah1935-09-13 no. 12831
Overtocht naar Nederlands-Indië van de heer Pian1935-10-19 no. 12831
Verlofregeling van J.A. Manusama, onderstationschef bij de Staatsspoorwegen1935-10-28 no. 112831
Toezending van vergunningen tot vertrek naar Nederlands-Indië van gezinsleden van Indische ambtenaren aan het Kantoor voor Reiswezen te Batavia-Centrum1935-11-13 no. 182832
Behandeling van het verzoek van de heer B.Th. Bröckers tot verbetering van zijn huwelijks-akte en de geboorte-akte van zijn kinderen met betrekking tot naamsveranderingen1935-11-20 no. 482832
Overtocht naar Nederlands-Indië van Mardjoko1936-01-11 no. 52832
Overtocht naar Nederlands-Indië van Achmat Almening1936-01-16 no. 42832
Verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om terugbetaling van de kosten van repatriatie naar Nederlands-Indië van J.H. van den Brink en A.L.R. Strahlendorff1936-01-28 no. 8/882832
Rangschikking van hoofdonderwijzers, politiecommissarissen, landmeters en gezaghebbers aan boord van de mailschepen1936-02-04 no. 442832
Ondersteuning en hulp aan inlandse werklozen1936-02-19 no. 18/1482832
Verzoek van W.H.C. Breeveld om een hernieuwde onderzoek naar de beoordeling van zijn rechtspositie1936-02-20 no. 12882832
Aanvulling van artikel 29 van het Algemeen Kerkreglement inzake non-activiteitstelling1936-03-04 no. 16012832
Overtocht naar Nederlands-Indië van Abdoellah Wardojo1936-03-17 no. 52832
Uitvoering van de Wet van 30 december 1935, Nederlands Staatsblad no. 821 betreffende de nadere regeling korting Indische pensioenen1936-03-24 no. 392832
Afwijzing van het verzoek van het bestuur van het Verbond van Verenigingen van Overheidsdienaren om de salarisgrens voor het reizen in de tweede klasse te bepalen op 275 gulden per maand1936-03-27 no. 32/2482832
Overzicht van het verloop van de studie van studerende gezaghebbers bij het Binnenlands Bestuur met verlof of op non-activiteit1936-03-27 no. 21802832
Repatriatie van een aantal in Arnhem gestrande Javanen1936-05-22 no. 262832
Afwijzing van een verzoek van het hoofdbestuur van de Postbond om te bepalen dat de technische ambtenaren 2e klasse bij de PTT-dienst, op de mailschepen niet langer reizen dan in de 2e klasse1936-06-02 no. 33/3822832
Mededelingen ten aanzien van de Nederlandse diensttijd van dr.ir. Tan Sin Hok en B.H. Dahlan Abdullah1936-06-03 no. 45092832
Benoeming van H.W.B. Thien tot voorzitter van de Krijgsraad te Tjimahi1936-06-13 no. 62682832
Verstrekken van gegevens bij de keuring van met verlof in Nederland verblijvende landsdienaren1936-06-29 no. 272832
Verlenen van voorschotten ten bedrage van één maand activiteitsbezoldiging bij gedwongen buitenlands verlof aan burgerlijke landsdienaren1936-07-14 no. 12832
Vaststelling van de verlofsbezoldiging van inspecteurs van politie 1e klasse1936-07-17 no. 74552832
Verzoek van mej. Liem Peh Nio om verlofsverlenging1936-07-18 no. 74342832
Overtocht naar Nederlands-Indië van E. Kedde, gewezen controleur bij het Binnenlands Bestuur1936-08-06 no. 24/5252832
Verzoek van de gewezen bestuursassistent La Hadjie om toekenning van een verhoogd pensioen1936-08-20 no. 322832
Verzoek van de heer F. Bezemer om eervol ontslag uit 's lands dienst met ontheffing van de verplichting tot restitutie van de opleidings- en uitzendingskosten1936-08-27 no. 45/5592832
Verlofregeling van ir. S.H. Bong1936-09-09 no. 122832
Verzoek van Ajat om inlichtingen inzake inkomstenbelasting1936-09-16 no. 9E2832
Uitbetaling van een toelage aan de gouvernements arts Raden Soetomo wegens studie1936-10-13 no. 312832
Verlofregeling van J. Suripatty1936-10-16 no. 132832
Verhoging van de verlofsbezoldiging van J. Latuperisa1936-11-13 no. 162832
Wijziging van de Ministeriële Beschikking van 12 maart 1936 no. 33, betreffende de rangschikking in klassen van landsreizigers naar en van Nederlands-Indië1936-11-28 no. 9/7952832
Verantwoording van de heer Duyndam inzake tekortkoming in plichtsbetrachting1936-11-30 no. 119772832
Kosten van terugzending naar Nederlands-Indië van enige in Burma gestrande Nederlandse families1936-01-12 no. 162832
Opschorting onder meer van de bepalingen in het Indisch Staatsblad no. 610 ten aanzien van de inkomsten van landsdienaren op non-activiteit of wachtgeld1936-12-15 no. 125212832
Herplaatsing in actieve dienst van ir. Go Dhiam Ing1937-01-14 no. 392833
Verlofregeling van A.Z. Tikoalu1937-02-02 no. 92833
Beoordeling van de dienstvervulling van J. Vlug, hoofdopzichter bij de Staatsspoorwegen bij ontslag1937-02-06 no. 282833
Verstrekking van namen en adressen van naar Oost- en West-Indië uit te zenden ambtenaren en militairen aan de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters alsmede van de met verlof, wachtgeld en pensioen in Europa aangekomen en naar Oost- en West-Indië teruggekeerde verlofgangers, gepensioneerden en pensioen genietende weduwen1937-03-02 no. 52833
Verlofregeling van B.N. Tan1937-03-10 no. 62833
Herziening van het verloftraktement van L.K. Sersansie1937-03-13 no. 92833
Op non-activiteitstelling van W. Hoedt, het hoofd van de administratie bij de Dienst van het Boswezen1937-03-18 no. 25032833
Wijziging van de bepalingen betreffende een gewijzigde toepassing, in bijzondere gevallen, van het Indisch Burgerlijk Pensioenreglement op eervol uit 's lands dienst ontslagen hoofden van departementen van Algemeen Burgerlijk Bestuur, het Indisch Staatsblad 1931, no. 15 juncto Staatsblad 1935 no. 711937-04-03 no. 152833
Verlofregeling van Rabijan, technisch ambtenaar bij de zoutwinning1937-04-07 no. 122833
Verlofregeling van S.D. Teng1937-04-07 no. 152833
Voorstel tot wijziging van artikel 23 en 27, lid 1, van de ontwerp-ordonnantie van het nieuw buitenlands verlofreglement voor burgerlijke landsdienaren1937-05-13 no. 44342833
Overtocht naar Nederlands-Indië van het gezin van H.K. Lim1937-05-29 no. 142833
Meetelling voor het pensioen van de aan buitengewone hoogleraren en buitengewone lectoren toegekende en toe te kennen toelagen1937-05-31 no. 32852833
Verzoek van Mas Mangkoediredjo om het hem verleend niet-eervol ontslag te wijzigen in een eervol ontslag en toekenning van een pensioen of onderstand1937-06-26 no. 10/3252833
Verlofregeling van A. Tuapattinaja1937-07-22 no. 202833
Overtocht naar Nederlands-Indië van mr. Jap Sin Fong met gezin1937-08-04 no. 12833
Terugzending naar Nederlands-Indië van T.P.J. Kuhuwael, commies bij het Beheerskantoor van de Indische pensioenfondsen te Batavia1937-08-04 no. 422833
Verlofregeling van dr.ir. Sin Hok Tan1937-08-10 no. 52833
Verzoekschrift van R.P. Endrosoegondo om onderstand1937-09-16 no. 2E2833
Gedragslijn, welke bij het Departement van Koloniën gevolgd wordt ingeval, van plaatsgebrek aan boord van de Nederlandse mailschepen1937-09-16 no. 78652833
Verlofsverlenging van de gouvernements Indische arts Azir1937-10-02 no. 172833
Benoeming van professor mr. R.D. Kollewijn, hoogleraar aan de Rechtshogeschool te Batavia, tot gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen1937-10-09 no. 14/5132833
Overtocht naar Nederlands-Indië van de Javaanse vrouw, genaamd Kasminten1937-12-10 no. 222833
Overtocht naar Europa voor landsrekening voor de gezinnen van ambtenaren, die bij bijzondere bepalingen van buitenlands verlof zijn uitgesloten1937-12-30 no. 102833
Interpretatie van één van de overgangsbepalingen van het Buitenlands Verlofreglement 19371938-02-21 no. 142834
Mededelingen over Raswan alias Rasidjan, verbleven in een militaire gevangenis1938-02-24 no. 332834
Onderzoek naar de situatie van F.H. Dijkstra en gezin wegens mogelijke terugzending naar Nederland1938-04-11 no. 26002834
Regeling van de ingangsdatum van het invaliditeitspensioen van in Nederland te pensioneren Indische ambtenaren1938-03-03 no. 12942834
Verzoek van G.F.A. Driessen om handhaving in zijn betrekking of plaatsing bij een andere tak van de dienst1938-03-16 no. 29/1322834
Verzoek van Danoemihardjo om toekenning van pensioen1938-04-25 no. 37/1822834
Bezwaren van de heer E. Gobeé tegen het bedrag van de verschuldigde pensioenbijdrage over de door hem als consul te Pjeddah genoten inkomsten1938-05-03 no. 27622834
Opdracht aan G.W. Overdijkink, afdelingshoofd bij de Dienst van Oost-Aziatische Zaken om in een aantal landen in Oost-Azië de heersende politieke en economische verhoudingen te bestuderen1938-05-06 no. 1/2032834
Wijziging van de kindertoelage bepaling in het non-activiteit en Wachtgeldreglement1938-05-11 no. 642834
Herbenoeming en terugkeer naar Indië van professor J. Zeylemaker1938-06-20 no. 12834
Verzending van de opdracht tot vertrek en vergunning aan Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo om zich door één van zijn dochters naar Indië te doen volgen1938-06-22 no. 342834
Gedragslijn dat in het algemeen niet wordt overgegaan tot het verlenen van buitenlands verlof wegens langdurige dienst aan ambtenaren, van wie op redelijke gronden wordt vermoed, dat zij enige tijd in Europa moeten verblijven om aldaar van ziekte te genezen voordat betrokkenen aan een geneeskundig onderzoek zijn onderworpen1938-07-04 no. 332834
Repatriatie naar Nederlands-Indië van Mohammad Rasjid bin Thahir, laatst verblijvend in Egypte1938-07-08 no. 25/3142834
Verstrekken van inlichtingen betreffende het overlijden van Raden Mas Soemadio Sosrowerdojo, zoon van gewezen regent van Indramajoe1938-07-29 no. 372834
Overtocht naar Nederlands-Indië van A. de Man, aan wie zal worden opgedragen om de sultan van Pontianak te begeleiden1938-09-15 no. 142834
Gedragslijn ten aanzien van het verlenen van overtocht van Nederland naar Indië aan ambtenaren, die na hun verlof op non-activiteit zijn of worden gesteld1938-09-24 no. 282834
Restitutie van overtochtskosten aan predikanten die van het kerkbestuur voorschotten hebben ontvangen1938-10-04 no. 72834
Verlenen van retourreductie op gouvernementspassages, waarbij de heenreis werd gemaakt voor particuliere rekening1938-10-06 no. 18/4972834
Wijziging van het Buitenlands Verlofreglement1938-11-04 no. 322834
Invoering van verlofdwang bij leerkrachten1938-11-04 no. 332834
Interpretatie van de aanhef van paragraaf II van artikel 1 en 2 van het in het Indisch Staatsblad no. 605 opgenomen Overtochtsreglement inzake vergoeding van overtochtskosten van Nederlands-Indië naar Nederland1938-12-01 no. 19/5912834
Verlofregeling van W.H. Tutuarima1938- 01-08 no. 342834
Hervorming van de sociale verzekering1938-01-29 no. 122834
Opdracht van het Departement van Economische Zaken aan G.J. Schimmel zich naar de Verenigde Staten te begeven ten einde aldaar voorlichting te verschaffen inzake deelneming van Nederlands-Indië aan de tentoonstelling van San Francisco en verder voor overleg met instanties voor afzetmogelijkheden van producten uit Nederlands-Indië1939-01-27 no. 192835
Regeling betreffende de aansprakelijkheid van Nederland en Nederlands-Indië voor behoeftige en onvermogende patiënten1939-02-23 no. 172835
Restitutie van kosten van overtocht van naar Europa vooruitgezonden gezinsleden van landsdienaren1939-03-13 no. 322835
Herzieningen van de verloftraktementen van Oost-Indische ambtenaren met verlof in verband met de nadere wijziging en aanvulling van de Herziene Bezoldigingsregeling voor Burgerlijke Landsdienaren van 19341939-03-30 no. 102835
Uitbetaling van een schorsingsuitkering aan de echtgenote van een verdachte van een zedendelict1939-05-09 no. 29612835
Ontslag uit 's lands dienst van H. van der Spek, hoofdagent van politie, zonder aanspraak op pensioen of onderstand1939-05-12 no. 202835
Voorschriften ter uitvoering van de Wet van 29 december 1934, het Indisch Staatsblad no. 4 en de Wet van 30 december 1935, het Indisch Staatsblad no. 634 tot nadere regeling van de korting op Indische pensioenen1939-05-22 no. 292835
Afvloeiing van landsdienaren als gevolg van de wijziging van het Indisch Burgerlijk Pensioenreglement1939-05-22 no. 312835
Regeling van de positie van de wachtgelders na afloop van de wachtgeldtermijn, verlening van een dankbetuiging bij ontslag, indiening van een dienststaat bij ontslagaanvraag en het tijdstip van aanstelling van tijdelijke landsdienaren1939-05-22 no. 332835
Verzoek van S. Kostyurin om zich te doen vergezellen van zijn stiefdochter op zijn reis naar Europa op 's lands kosten1939-05-23 no. 172835
Gedragslijn ten aanzien van de correspondentie over Surinaamse verloven en verlofgangers1939-06-10 no. 36852836
Wijziging van de statuten van de Vereniging van Indische Verlofgangers1939-07-27 no. 152836
Vervoer van en naar Nederlands-Indië van landsdienaren per vrachtschip1939-08-25 no. 222836
Verstrekken van inlichtingen ten aanzien van de uitzending van J.H. Soumokil naar Europa1939-09-02 no. 46322836
Verzoek van A. Boachie om tewerkstelling in de Indische dienst of toekenning van een onderstand boven zijn pensioen1939-09-02 no. 46322836
Onderstandsregeling voor de militaire landsdienaren die uit de militaire dienst worden ontslagen zonder behoud van recht op pensioen1939-10-24 no. 302836
Toepassing van alinea 2 van paragraaf I van artikel 3 (1) van de Wet tot herberekening van de korting op de Indische pensioenen1939-10-24 no. 312836
Interpretatie van de artikel 3 en 4 van het Indisch Burgerlijk Pensioenreglement in verband met de vaststelling van de pensioengrondslag naar de in tijdelijke Indische burgerlijke dienst genoten inkomsten1939-11-27 no. 72836
Verzoek van P. Saaleman, voormalig inspecteur van politie om schadeloosstelling en om herplaatsing in zijn oude functie1939-11-28 no. 16/5182836
Vergoeding van extra kosten aan passagiers van in Engeland opgehouden schepen1940-01-15 no. 1312837
Bepaling van de aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van bagage van naar Nederlands-Indië vertrekkende landsreizigers1940-01-03 no. 132837
Betaling van gasmaskers, verstrekt aan de te Caïro vertoevende Nederlands-Indische studenten1940-02-08 no. 23/522837
Wijzigingen in de passagetarieven en van de regelingen van de vergoedingen van de kosten van de landreis van Nederland naar Genua1940-03-07 no. 222837
Overtocht voor landsrekening van Nederlands-Indië naar Nederland van leden van het gezin van een gepensioneerd militair van de zeemacht1940-03-07 no. 24/872837
Overtocht naar Nederlands-Indië van Mimin Djamil1940-05-07 no. 12837
Toekenning van een toelage aan F.H. Malessy1940-07-12 no. 72837
Verlenen van ontslag uit de Nederlands-Indische dienst aan tijdelijk in Nederland vertoevende Nederlands-Indische burgerlijke en militaire landsdienaren1940-08-06 no. 232837
Regeling van de non-activiteit van J.A. Harmahit1940-09-18 no. 242837
Vervoer van landsreizigers tussen Nederland en Nederlands-Indië met schepen1940-10-01 no. 142837
Vervoer van passagiers over land van Genua naar Nederland1940-10-01 no. 152837
Verzoek van Raden Soewardi Tjokroatmodjo om geldelijke steun1940-10-30 no. 69162837
Verzoek van ir. Sam Oedin om geldelijke steun1940-11-09 no. 72412837
Arbeidsbemiddeling ten behoeve van gestrande Indische verlofgangers1941-01-10 no. 212837
Positieregeling van W. Felderhof1941-10-14 no. 52837
Verzoek van R.W.S. Soeriamihardja om hem een extra voorschot te verstrekken1942-03-11 no. 21692837
Herplaatsing van bestuursambtenaren1943-01-28 no. 62837
Maandelijkse tegemoetkoming boven hun landsinkomen aan Oost-Indische ambtenaren1944-06-19 no. 62837
Afrekening van de gereserveerde bedragen betreffende het verschil tussen de burgerlijke en militaire bezoldiging van gemilitariseerd burgerlijk personeel1945-09-05 no. 4/72838
Toezending van voor de Indische Pensioenfondsen bestemde correspondentie betreffende het Nederlands-Indisch personeel vanuit Brisbane te richten aan Directie Pensioen instede vertegenwoordiger Curaçao1945-09-15 no. 72838
Verstrekken van een voorschot op het pensioen aan gepensioneerde Indische ambtenaren van Deense nationaliteit, die hun pensioen niet rechtstreeks kunnen ontvangen1945-10-08 no. 42838
Herziening van de financiële positie van de Nederlands-Indische en inlandse ambtenaren met verlof, buiten bezwaar van den lande die in juli 1940 geïnterneerd zijn1945-10-13 no. 82838
Toezending aan de Nederlands-Indische regering van drie rekesten van de vereniging van ''Oud-Buchenwalders'' om advies voor de behartiging van gemeenschappelijke belangen van de vroegere repressaille-geïnterneerden voor Nederlands-Indië1945-10-16 no. 16/27A2838
Regeling van de verlening van een tegemoetkoming in de kosten van de geneeskundige behandeling en of verpleging van Nederlands-Indische ambtenaren in Nederland1945-11-29 no. 5/462838
Verlenen van een extra uitkering aan de Nederlandse-Indische gepensioneerden1945-12-08 no. 42838
Toekenning van landspensioen aan de nagelaten betrekkingen van tijdens de Japanse internering of in krijgsgevangenschap overleden Nederlandse-Indische landsdienaren1945-12-10 no. 42838
Evacuatie van ex-geïnterneerde Indische ambtenaren en gewezen ambtenaren naar Europa1945-12-17 no. 18E2838
Verstrekken van inlichtingen inzake de regeling over geldelijke steun in de vorm van een voorschot op de Indische ambtsinkomsten voor familieleden van Indische ambtenaren1945-12-21 no. 43802838
Brief van de voorzitter van de Commissie voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao inzake overdracht van de activa van het Salarisfonds Indische Landsdienaren1946-01-02 no. 1E2838
Berekening van de kosten voor het vervoer per schip van mariniers naar en evacués van Nederlands-Indië1946-01-24 no. 262838
Positieregeling van naar Zuid-Afrika geëvacueerden uit Nederlands-Indië1946-01-25 no. 19/272838
Verzoek van de oud-gouverneur-generaal jhr. mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer om uitbetaling van hem toekomende ambtsbezoldiging1946-02-20 no. 60/59a2838
Terugzending van oude verlofgangers naar Nederlands-Indië1946-02-22 no. 32838
Rangschikking van scholen met betrekking tot de toekenning van bedragen aan landsdienaren op wachtgeld of non-activiteit, met schoolgaande kinderen1946-03-13 no. 24312838
Bepaling van de wijze van uitbetaling van pensioenen in vreemde valuta in Amerika1946-03-15 no. 322838
Terugbetaling van in het Salarisfonds Indische Landsdienaren gestorte bedragen1946-04-01 no. 26862838
Herziening van de inkomsten van professor mr. J. Eggens, hoogleraar aan de Rechtshogeschool te Batavia1946-04-16 no. 102838
Verlofregeling voor het personeel van het Marine Etablissement, vastgesteld door de minister van Marine1946-04-19 no. 30112838
Verzoek van de Enquéte-commissie van de Vereniging Chung Hwa Hui in Nederland om uitkeringen aan Chinese studenten als voorschotten te willen verstrekken1946-04-26 no. 33352838
Voorstel van de consul-generaal der Nederlanden te Singapore om een rehabilitatie voorschot toe te kennen aan een te Singapore geïnterneerd geweest zijnde Nederlander1946-06-12 no. 122838
Duurtetoeslagregeling van gerepatrieerde Indische landsdienaren en gepensioneerden1946-07-23 no. 54/2052838
Verzoek van R.M.S.R. Koesoemobroto om een maandelijkse studievoorschot1946-09-06 no. 59732838
Verzoek aan de Algemene Secretarie te Batavia om toezending van op personeelszaken betrekking hebbende circulaires van de gouvernementssecretaris1946-11-29 no. 77202838
Uitbetaling van gelden met betrekking tot de detachering van J.A. Stokdijk, waarnemend handelswaarnemer bij het Kantoor van de Handel1946-11-20 no. 19E2838
Verzoek om beantwoording van brieven inzake terugbetaling van betrokkenen van uit eigen middelen voldane kosten van de overtocht van Nederlands-Indië naar Nederland1947-01-28 no. 4392838
Verstrekken van namen en adressen van Nederlands-Indische gepensioneerden aan de Nederlandse Bond van Pensioengerechtigden in het Buitenland1947-04-21 no. 462838
Afwijzen van het verzoek van hulppredikant M. de Koning om rehabilitatie, ter verkrijging van een hoger pensioen1947-12-16 no. 1072838
Rapport betreffende het overlijden tijdens een dienstreis van de controleur bij het Binnenlands Bestuur, de heer R.C. Böck1947-12-29 no. 86562838
Restitutie van vooruitzendingskosten van gezinsleden naar Nederland1948-02-11 no. 27E2838
Regeling van vervoers- en bagagekosten voor de uitzending van personeel in tijdelijke burgerlijke dienst van het gouvernement van Nederlands-Indië1948-03-24 no. 682838
Behandeling van de schuldverhouding van Nederland met Indonesië wegens betaling van repatriëringskosten, gemaakt in Zwitserland1949-11-28 no. 44E2838
Tabel met zoekresultaten in archieven
Beschrijving verbalen van Afdeling CDatum en nummerInv.nr.
Wijziging van de regelingen betreffende de beoordeling van Indische officieren, die als leerling de lessen aan de Hogere Krijgsschool hebben gevolgd1927-05-17 no. 162997
Mededeling aan de minister van Marine inzake de gevolgen voor het marine personeel bij de wijziging van de klasse-indeling van de landsreizigers op de mailschepen naar en van Nederlands-Indië1927-05-17 no. 212997
Verlenen van onderstand voor vrije geneeskundige behandeling aan de opzichter over de gebouwen bij de Koloniale Reserve1927-05-19 no. 492997
Vervanging van een plaatsvervangend lid van de Geneeskundige Raad van het Departement van Koloniën1927-06-03 no. 42997
Verbetering van de voorwaarden waaronder in Nederland dienst wordt genomen voor het Indische leger1927-06-07 no. 11/502997
Machtiging tot ondertekening van het proces-verbaal van het beheersoverdracht aan het Ministerie van Oorlog van het zogenaamde "Zusterhuis" te Nijmegen1927-06-11 no. 12997
Vaststelling van voorzieningen voor vliegongevallen bij dienstvluchten1927-06-14 no. 22997
Voorschrift betreffende de dienstverbintenissen van het beroepspersoneel van de landmacht1927-09-07 no. 292997
Vaststelling van pensioenreglementen voor niet Europese militairen en Inlandse schepelingen1927-07-12 no. 72997
Voorstel voor de uitzending en opleiding van officieren van gezondheid voor de studie op oogheelkundig gebied ten behoeve van de Militaire Geneeskundige Dienst1927-07-18 no. 382997
Koninklijk Besluit betreffende een wijziging en aanvulling van de tegemoetkoming in de kosten van aanschaffing van kleding en uitrusting en rangindeling van adjunct-onderofficieren1927-01-08 no. 5E2998
Vervallen verklaren van punt 8 sub a van de voor aanbevolen militairen bestemde verband-akten E(a) en E(b) betreffende het aangaan van een nieuwe verbintenis1927-08-10 no. 242998
Proces-verbaal van overgave en overname van de administratie van de Koloniale Reserve te Nijmegen1927-08-10 no. 532998
Verstrekken van gegevens omtrent de vooruitzichten van militairen in Suriname1927-08-11 no. 32998
Verslag van de ongeregeldheden onder het detachement aanvullingstroepen aan boord van het stoomschip Tabanan1927-08-11 no. 342998
Regeling van voorzieningen van de Geneeskundige Dienst bij de Koloniale Reserve te Nijmegen1927-08-12 no. 172998
Goedkeuring van de maatregel voor het mogen dragen van onderscheidingstekens door aanbevolen militairen van de Koloniale Reserve1927-08-15 no. 212998
Vermindering van het aantal zogenaamde proefgangers en het verkorten van de proeftijd bij de Koloniale Reserve1927-09-06 no. 202998
Wijziging van het aanhangsel behorende bij het Reglement op de Inwendige Dienst van de Infanterie 1912 voor wat betreft de kledingstukken die in het bezit behoren te zijn van het vaste personeel1927-09-07 no. 422998
Voordracht tot toekenning van het ereteken watersnood 1926 aan een brigadier van de Koloniale Reserve1927-09-12 no. 46022998
Verhoging van de leeftijdsgrens voor de toelating tot de kaderschool voor onderofficieren, afkomstig van het Nederlandse leger1927-09-15 no. 172998
Terugbetaling van de opleidingskosten ingeval van ontslag van voor de Indische Dienst in opleiding zijnde cadetten van de Koninklijke Militaire Academie te Breda1927-09-19 no. 652998
Toepassing van paragraaf 2 van de Regeling nopens de in Suriname en Curaçao te sluiten verbintenissen voor de Koloniale Militaire Dienst alsmede voor de voor die verbintenissen tot te kennen premies en andere daartoe strekkende uitgaven ten aanzien van het aangaan van een voorlopig engagement bij de politietroepen op Curaçao door drie fuseliers1927-09-20 no. 44272998
Invoering van de dienstplicht in de Afdeling Samarinda van de Residentie Zuider- en Oosterafdeling van Borneo1927-09-22 no. 242998
Onderzoek naar de politieke gezindheid van aspirant-vrijwilligers voor het Indische leger1927-09-22 no. 452998
Wijziging van het supplement op het Arbeidsreglement voor werklieden in dienst van het Rijk bij de Koloniale Reserve1927-09-22 no. 482998
Wijziging van de regeling omtrent de vaststelling en verdeling van de gedane uitgaven voor de verschillende fondsen in beheer verenigd onder het beheer van de militaire pensioenfondsen1927-09-27 no. 16E2998
Het voor burgerlijk pensioen meetellen van reeds met gagement of pensioen vergolden militaire diensttijd bij de overgang van militairen in vaste burgerlijke dienst1927-10-19 no. 132998
Nominatieve opgaven met daarbij behorende uittreksels-stamboek, stamboekkaarten of opgaven van mutaties van militairen betreffende de reserve officieren van het Nederlandse leger die thans in Nederlands-Indië verblijven1927-10-31 no. 192998
Beschikbaarstelling van kleding- en uitrustingstukken en bewapening voor alle personen die in Nederlands-Indië dienst- of reserveplichtig zijn1927-11-02 no. 492999
Dienstneming van Inlandse personen als officier in het Nederlands-Indische leger1927-11-07 no. 22999
Vervroegde uitzending van benoemde 2e luitenants ter voorkoming van het maken van schulden in Nederland1927-11-09 no. 40/3682999
Gelijkstelling van de pensioenen van 50 jarige, voor 1 januari 1920 ten gevolge van te velde bekomen verwondingen, gepensioneerde luitenants met die van na 19201927-11-10 no. 282999
Nadere wijziging van de bepalingen betreffende het aangaan bij het leger in Nederland van een vrijwillige verbintenis op korte termijn1927-11-21 no. 29/4012999
Koninklijk Besluit betreffende in afwachting van de totstandkoming van nieuwe voorschriften omtrent de dienstverbintenissen van het reservepersoneel beneden de rang van officier, voor alle militairen bedoeld onder artikel 1 van de Wet voor het Reservepersoneel van de Landmacht 1905, de gelegenheid wordt opengesteld bij het verlaten van de dienst eervol ontslag te verkrijgen effende het aangaan bij het leger in Nederland van een vrijwillige verbintenis op korte termijn1927-11-21 no. 37E2999
Werving van buitenlanders voor de betrekking van tijdelijk militair-apotheker bij het leger in Nederlands-Indië1927-12-03 no. 62999
Kwijtschelding aan onder-officieren van de landmacht, die in 1927 een proefverbintenis bij het Indische leger hebben aangegaan doch op hun verzoek zijn ontslagen, van de betaling van hetgeen zij aan het Pensioenfonds aan onaangezuiverde huwelijksbijdragen nog schuldig zijn1927-12-07 no. 282999
Pensioenregeling voor een sergeant-stafschrijver van het vaste personeel van de Koloniale Reserve1927-12-13 no. 1/459o. 282999
Behandeling van het proces tegen een onderofficier van het Nederlands-Indische leger wegens ontucht1927-12-01 no. 1/459o.102999
Aanvulling van de verlofreglementen met een bepaling waardoor het mogelijk wordt in zeer bijzondere gevallen een verlof met behoud van verloftraktement te verlengen1927-12-20 no. 53/4772999
Taken van de Koloniale Reserve ingeval van mobilisatie1927-12-21 no. 32999
Beslaglegging op de inkomsten van een sergeant-majoor van de infanterie wegens niet voldoen van alimentatie1928-01-06 no. 2/102999
Toepassing van een korting op de aan de verlofsbezoldiging gelijkzijnde bezoldiging van in Nederland te werk gestelde Indische officieren1928-01-10 no. 352999
Opleiding van militaire-apothekers aan de rijks- en gemeentelijke universiteiten in Nederland1928-01-19 no. 22999
Verzoek van een militair om benoeming tot onderluitenant plaatselijk adjudant dan wel invoering en aanstelling tot onderluitenant-schrijver1928-01-28 no. 322999
Intrekking van de voorschriften betreffende het fonds voor de gewapende dienst1928-02-11 no. 273000
Oprichting bij mobilisatie van een depot Koloniale Reserve te Uitgeest1928-02-21 no. 183000
Berekening van de diensttijd welke in aanmerking komt voor pensioen volgens de diensttijdpensioenreglementen1928-03-03 no. 153000
Verhoging van militaire pensioenen van voor 1920 gepensioneerde militairen1928-03-09 no. 113000
Toekenning van pensioen aan een sergeant die ten gevolge van een foutieve mededeling van de legerleiding ontslag had genomen uit de dienst1928-03-09 no. 123000
Bezwaren tegen de uitzending naar Suriname van officieren van gezondheid van Surinaamse afkomst1928-03-17 no. 32/283000
Verlenen van overtocht voor landsrekening van Nederlands-Indië naar Nederland en omgekeerd van een pleegkind van een Europese sergeant van de infanterie1928-03-29 no. 47/2333000
Verzoek om subsidie van het Nationaal Fonds om subsidie en bijdrage uit de zogenaamde liefdadigheidsloterij in verband met de in de Tweede Kamer ter sprake gebrachte steunverlening aan door oud-Indische militairen nagelaten betrekkingen1928-04-17 no. 12/2623000
Verkrijgen van inlichtingen inzake de Indische kazernetoestanden1928-05-12 no. 293000
Intrekking van de organieke bepalingen voor het korps ambtenaren, ressorterende onder het Departement van Oorlog in Nederlands-Indië en vaststelling van bepalingen betreffende het korps ambtenaren behorende tot het Nederlands-Indische leger1928-05-18 no. 403000
Deelneming van vliegeniers van het Indische leger aan vluchten van Nederland naar Nederlands-Indië met één van de voor de Indische burgerlijke luchtvaart bestemde vliegtuigen1928-05-21 no. 12/3433000
Regeling van het voorzien van naam en stamboeknummer van de eigenaar aan particuliere kisten en koffers van militairen beneden de rang van onderofficier die in detachement reizen1928-05-25 no. 483000
Verlenging van de duur van de buitenlandse verloven van de Europese onderofficieren1928-06-07 no. 373000
Voorstellen tot regeling van de aanspraken op vrije geneeskundige behandeling in Nederland van militairen en burgerlijke landsdienaren1928-06-14 no. 61/3903000
Wijze van berekening van de termijn van ten minste zes dienstjaren in Nederlands-Indië, waarna aanspraak op buitenlands verlof wegens langdurige dienst wordt verkregen1928-06-29 no. 573000
Regeling van de invoer in Nederlands-Indië van vuurwapens van Nederlandse reserve officieren1928-07-27 no. 463001
Medetellen van de tijd op non-activiteit doorgebracht bij de vaststelling van de Indische dienstbezoldiging van bij het Indische leger gedetacheerde officieren1928-08-03 no. 153001
Inhouding op de inkomsten van een adjunct-onderofficier in verband met de hem bij vonnis opgelegde verplichting om bij te dragen in de onderhoudskosten van zijn moeder1928-08-06 no. 213001
Waarschuwing van het Rooms-Katholieke Werklieden Verbond tegen dienstneming in het Indische leger1928-09-04 no. 393001
Verlenging van de tijdelijke maatregel om op non-activiteit gestelde officieren boven de formatie in activiteit te herstellen alsmede het buiten werking stellen van de twee koninklijke besluiten waarbij afwijking van deze maatregel mogelijk is1928-09-05 no. 613001
Opheffing van het instituut van aanbevolen militairen1928-09-18 no. 613001
Herstel van de nadelige gevolgen van de te late bevordering van een leraar van de Koninklijke Militaire Academie te Breda1928-10-11 no. 183001
Afkondiging van koninklijke besluiten in Suriname en Curaçao betreffende verhoging van pensioenen en onderstand1928-10-16 no. 49/5303001
Wijziging van het leerprogramma van de Koninklijke Militaire Academie voor de cadetten van de artillerie die bestemd zijn voor het Nederlands-Indisch leger1928-11-12 no. 323002
Verzoek van een fuselier om de tijd voorafgaande aan zijn desertie mede in aanmerking te brengen bij de berekening van de voor pensioen geldige diensttijd1928-11-17 no. 243002
Wijze van controle op het beheer van het magazijn voor kleding en uitrusting naar aanleiding van het plaatselijk onderzoek van de Algemene Rekenkamer bij de Koloniale Reserve1929-01-31 no. 563002
Verlenen van steun aan in Indië woonachtige gepensioneerde en gegageerde militairen die buiten eigen schuld in behoeftige omstandigheden zijn geraakt1929-01-07 no. 263002
Wijze van de toezending van algemene orders en van de wijzigingen en aanvullingen van de keuringsreglementen1929-01-07 no. 463002
Gedragslijn, welke in Indië wordt gevolgd ten aanzien van het ontslag van een militair, die bij zijn indiensttreding voorafgaande militaire of burgerlijke dienst heeft verzwegen1929-02-07 no. 333002
Ontslagregeling van een majoor van de Intendance van het leger in Nederlands-Indië1929-02-22 no. 473002
Wijziging en aanvulling van het algemeen voorschrift betreffende het verlaten van de dienst en het overtochtsreglement1929-02-23 no. 293002
Medetelling van de reis van Nederlands-Indië naar Japan en omgekeerd van een majoor van de infanterie voor de aanspraak op verlof wegens langdurige dienst naar Europa1929-02-14 no. 403002
Toekenning van activiteits-bezoldiging aan officieren die van verlof naar Indië terugkeren1929-02-02 no. 133002
Beoordeling van het verzoek om schadevergoeding van een ontslagen luitenant-kolonel van de infanterie van het Nederlands-Indische leger1929-01-09 no. 483002
Vaststelling van een leerprogramma voor de cadetten die opgeleid worden tot tweede luitenant van de militaire administratie van het Nederlands-Indische leger1929-01-24 no. 523002
Instructie voor de officier van wapening bij de Koloniale Reserve1929-01-29 no. 5343002
Maatregelen tot het regelen van een opleiding met studietoelage van Indische jongelieden aan Nederlandse universiteiten1929-03-07 no. 303003
Aanwijzing en benoeming van commissieleden als deskundigen voor een onderzoek naar te nemen maatregelen voor de herstelwerken aan de gebouwen van de Koloniale Reserve1929-05-28 no. 533003
Nota van de commandant van de troepen in Suriname inzake het voorstel dat van het aantal brigadiers en soldaten dienende bij de troepen Suriname een bepaald percentage gehuwd mag zijn1929-05-29 no. 17E3003
Bevoegdheden van het Indisch Bestuur ten aanzien van het treffen van regelingen voor de Koloniale Reserve1929-06-07 no. 23/3183003
Herstel in activiteit van buiten Nederlands-Indië op verzoek van op non-activiteit gestelde officieren1929-06-27 no. 21/3673003
Te volgen gedragslijn om te laat vertrek en als gevolg daarvan verlofsoverschrijding van naar Nederlands-Indië terugkerende officieren en onderluitenants te voorkomen1929-07-09 no. 263003
Verkoop van terrein in gebruik bij de Koloniale Reserve aan de gemeente Nijmegen1929-08-22 no. 13003
Bewaring van bescheiden en bewaking van militaire veroordeelden bij de overtocht van Indië naar Nederland1929-10-020no. 13003
Pensioenregeling van de heer Karsidin, stoker bij de koninklijke marine in Nederlands-Indië1929-10-14 no. 173003
Verbetering van de geneeskundige keuring van uit te zenden militairen1929-10-15 no. 24/5923003
Wijziging van de regeling omtrent het kort verlof naar plaatsen buiten Nederlands-Indië1930-07-02 no. 163004
Verzoek om inlichtingen betreffende strafzaken ten behoeve van organen belast met aanneming van militair personeel bij de weermacht1930-07-29 no. 2E3004
Verhoging van het gagement van Tjopawiro1930-07-30 no. 38/4253004
Toepasselijkheid van het reglement betreffende de toekenning van pensioenen en onderstanden ten laste van de geldmiddelen van Nederlands-Indië aan de nagelaten betrekkingen van in en door de dienst omgekomen Europese en met deze gelijkgestelde landsdienaren1930-08-16 no. 143004
Ondersteuning van militaire tehuizen in Nederlands-Indië1930-08-19 no. 413004
Behandeling van de positie van een gedeserteerde soldaat van het Nederlands-Indische leger1930-09-22 no. 38/5143004
Wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 februari 1921 no. 121 betreffende de aanwijzing van Indische militairen tot het volgen van onder andere cursussen in schermen en gymnastiek in Nederland1930-10-07 no. 50/5433004
Aanvulling van de uitrusting en leergoed voor de Koloniale Reserve in verband met de opleiding1930-11-13 no. 103004
Verlaging van de leeftijdsgrens tot 20 jaar van gegadigden voor dienstneming bij de troepen in Curaçao om aldaar na opleiding in Nederland politiedienst te verrichten1930-11-17 no. 39/6223004
Rapport betreffende de moord op een kapitein1930-03-17 no. 583004
Voorkeuring van gegadigden voor het Indische leger in Suriname1930-03-05 no. 30/1113004
Regeling voor de wijze van uitbetaling voor het lesgeven bij de Hogere Krijgsschool1930-01-29 no. 3E3004
Verstrekken van inlichtingen aan het Departement van Oorlog te Bandoeng omtrent het pensioen en het verlenen van titulaire hogere rangen van Nederlandse reserve officieren1930-01-08 no. 213004
Verlenen van ontslag aan marinepersoneel in Curaçao dat wenst over te gaan naar de politiedienst van Curaçao1930-01-07 no. 383004
Deelneming van het Indisch militair personeel aan de cursussen in gymnastiek en sport aan de Koninklijke Militaire Academie1930-05-17 no. 53004
Mededeling betreffende de toestemming om in uniform in vreemde havenplaatsen aan wal te gaan1930-04-22 no. 403004
Inhouding van het pensioen ten bate van het gezin van een in het buitenland verblijvend gepensioneerde militair van het Nederlands-Indische leger1930-03-21 no. 253004
Verkrijgen van inlichtingen over de bestudering door een officier van methodes voor het berekenen van luchtdoelschootstafels1930-01-30 no. 38/643004
Afwijzing voor het Indische leger van de Chinees Lim Po Hin1930-11-21 no. 223004
Verruiming van de leeftijdsgrens voor aanbevolen militairen tot 23 jaar1930-11-27 no. 253004
Afrekening en regeling van de betaling van een tewerkgestelde leraar aan de Hogere Krijgsschool1931-01-08 no. 273004
Toekenning aan militairen beneden de rang van onderluitenant van het Nederlands-Indische leger van een vergoeding voor het vervoer van bagage van en naar het schip, waarmee wordt gereisd1931-01-19 no. 2E3004
Antecedentenonderzoek naar een soldaat van het Nederlands-Indische leger1931-01-19 no. 2653004
Aanstelling van een sergeant stafhoornblazer voor de troepen in Suriname1931-01-24 no. 38/433004
Aanpassing van het stamboek en regels betreffende het aangaan van een vaste verbintenis van bij de troepen in Suriname en Curaçao gedetacheerde militairen van het Nederlandse leger1931-02-04 no. 173004
Afwijzing van een verzoek voor een verbintenis bij het Indische leger in ruil voor een uitvinding op het gebied van de telefonie1931-02-09 no. 273004
Toekenning van een vergoeding aan militairen die zijn bevorderd tot scherpschutter van het Nederlands-Indische leger1931-02-09 no. 283004
Verzoek van het Ministerie van Defensie om toezending van een aantal exemplaren van de verzameling van voorschriften betrekking hebbende op de dienstplicht- en reserve- aangelegenheden voor de landmacht in Nederlands-Indië1931-02-17 no. 663004
Wijziging van de tijdstippen van ingang en beëindiging van de betaling van dienstbezoldiging voor landsdienaren, aan wie verlof dan wel ontslag uit land's dienst wordt verleend1931-02-24 no. 20/1013004
Instemming met de opvatting betreffende het tijdstip van ingang van de maand voor bezoldiging van brigadiers, die zijn bevorderd tot onderofficier1931-03-11 no. 73005
Toezicht op naar Nederlands-Indië terugkerende verlofgangers beneden de rang van onderofficier1931-03-11 no. 83005
Verlenen van ontslag uit het Nederlands militaire verband wegens de overgang in de Overzeese burgerlijke of militaire dienst1931-03-11 no. 34/1443005
Verbetering van de geneeskundige keuring van uit te zenden militairen naar aanleiding van het groot aantal afkeuringen onder de uit Nederland uitgezonden Europese militairen, die slechts korte tijd hebben gediend1931-04-10 no. 13/1853005
Wijziging van de instructie voor de Commissaris van Afmonstering te 's-Gravenhage1931-04-10 no. 263005
Betaling van de voorschotten door de Nederlandse consul te Le Havre ten behoeve van de aldaar achtergebleven uit Suriname en Curaçao terugkerende militairen1931-04-30 no. 283005
Verstrekken van inlichtingen aan het Departement van Oorlog te Bandoeng inzake de ventilatie in de 4e klasse van het mailschip J.P. Coen1931-05-12 no. 433005
Verzoek om schadeloosstelling van in 1928 te weinig genoten bezoldiging en toelage als leraar aan de Koninklijke Militaire Academie1931-05-18 no. 523005
Regeling van het ontslag uit de militaire dienst van een veroordeelde soldaat in Nederlands-Indië1931-06-02 no.23553005
Berekening van de diensttijd van militairen van de troepen in Suriname en Curaçao, die in de tuchtklasse zijn geplaatst1931-06-03 no. 413005
Verzoek om een ontslagregeling voor een sergeant van politie1931-06-17 no. 5E3005
Vermindering van de verloftraktementen van militairen van het Indische leger beneden de rang van onderofficier1931-06-27 no. 143005
Verstrekken van inlichtingen betreffende de premie bij het aangaan van een verbintenis met het Indische leger door daartoe heen gezonden militairen van Suriname1931-07-22 no. 403005
Mededelingen betreffende de deelname van een detachement van de Koloniale Reserve aan de Vierdaagse van Nijmegen1931-08-07 no. 113005
Intrekking van het Keuringsreglement voor vliegeniers en waarnemers bij de landmacht en vaststelling van een nieuw Keuringsreglement voor vliegeniers en waarnemers van het Nederlands-Indische leger1931-08-10 no. 183005
Wijziging van de verbandakte model E, bestemd voor dienstneming van militairen bij het Nederlands-Indische leger1931-09-08 no. 73006
Verlenen van toestemming voor het geven van onderwijs in het Mohammedaans recht aan Indische officieren van de Hogere Krijgsschool1931-09-16 no. 163006
Tijdelijke korting op de toelagen van de in Nederland werkzaam gestelde en gedetacheerde Indische officieren1931-09-16 no. 17/5113006
Correspondentiewisseling met de Weeskamers inzake de nalatenschappen van in dienst overleden militairen1931-09-24 no. 49/5253006
Aanvulling en wijziging van de Algemene Order voor het Indische leger van 1904 no. 16 met betrekking tot het aangaan van huwelijken door onderluitenants1931-10-12 no. 303006
Verzoeken van sergeanten van de stellingartillerie om hun verbintenis bij het leger om te zetten in een detachering1931-10-30 no. 223006
Overweging van de mogelijkheid om de reserve officieren van het Nederlandse leger te ontheffen van de verplichting om toestemming te vragen tot verlenging van het verblijf in Indië1931-10-30 no. 263006
Verzoek om vermindering van de inkoopsom te betalen door een gepensioneerde onderluitenant van het Nederlands-Indische leger aan het Weduwen- en Wezenfonds van Europese militairen beneden de rang van officier1931-12-02 no. 113006
Samenwerking van de verschillende overheidsorganen voor wat betreft controle op de inschrijvingen voor de dienstplicht in verband met deserteurs uit het Indische leger1931-12-07 no. 383006
Verzoek van een gepensioneerde onderluitenant van de infanterie om kwijtschelding van een opgelegde vergoeding1931-12-08 no. 413006
Koninklijk Besluit van 17 november 1931 no. 26 houdende voorschrift omtrent de dienstverbintenissen van de militaire ambtenaren van de Koninklijke Landmacht beneden de rang van tweede-luitenant, behorende tot het beroepspersoneel1931-12-10 no. 23E3006
Intrekking van de regeling inzake het scheren en haarknippen van militairen en marineschepelingen aan boord van mailschepen1931-12-11 no. 453006
Het niet doorgaan van de omzetting van het militair hospitaal te Paramaribo in een burgerziekenhuis1931-12-17 no. 20/7063006
Invoering als afzonderlijk vak van het onderwijs in gewapend beton-constructies aan de Koninklijke Militaire Academie1931-12-28 no. 12/7093006
Afwijzing van het verzoek op aanspraken op pensioen of een gratificatie van een gewezen soldaat1932-01-06 no. 453006
Verstrekking van de eerste uitrusting aan uit Nederland aangenomen militairen1932-02-05 no. 13/843006
Koninklijk Besluit betreffende de wijzigingen in de jaarwedde van dienstplichtige onderofficieren1932-03-01 no. 7E3006
Wijziging van de buitenlandse verlofreglementen1932-04-25 no. 133006
Vermindering van de tegemoetkoming voor uitrusting van gedetacheerde of tewerk gestelde Indische officieren1932-05-09 no. 52/2773006
Vergoedingen tijdens het bijwonen van lessen en oefeningen als toehoorder van de Hogere Krijgsschool genoten, die ten laste van het land komen1932-05-30 no. 423006
Vervoeren van landsreizigers met vreemde schepen en het voorstel om landsreizigers, die niet met voor passagiers vervoer ingerichte vrachtschepen willen worden vervoerd, verlof te verlenen1932-07-01 no. 123007
Verslag van het onderzoek naar de klachten van reizigers over het vervoer met stoomschip "Djambi"1932-07-01 no. 423007
Wijziging van de naam en geboortedatum op een gagementsakte als voorwaarde voor de betaalbaarstelling van het gagement van een Indische militair1932-07-07 no. 28063007
Regeling steunverlening aan hulpbehoevende oud-gepensioneerde militairen1932-07-08 no. 393007
Opheffing van de verplichting tot belegging van premies bij engagement in de Rijkspostspaarbank1932-07-27 no. 633007
Verbetering in een snellere berichtgeving bij ongevallen en of overlijden van militairen1932-09-12 no. 34143007
Verzoek om toevoeging van twee exemplaren van uittreksel stamboek van militairen, die bestemd zijn om in Nederland de militaire dienst te verlaten1932-09-23 no. 41343007
Berekening van jaar voor jaar meetellende diensttijd voor pensioen van gedetacheerde Indische officieren1932-11-15 no. 53007
Uitzending van nieuw benoemde officieren van gezondheid1932-11-19 no. 123007
Intrekking van de detachering naar Suriname van een officier van gezondheid ingeval van omzetting van het Militair Hospitaal te Paramaribo in een burgerziekenhuis1932-12-13 no. 233007
Verslag van de Commissie tot herziening van de militaire buitenlandse verlofreglementen1933-01-13 no. 233008
Ontscheping van officieren en onderofficieren van het Nederlands-Indische leger in verband met hun plaatsing in Indië1933-01-17 no. 623008
Bijdrage ten laste van Hoofdstuk XI van de Rijksbegroting in de pensioenslasten van in Suriname gedetacheerde militairen beneden de rang van officier van het Nederlands-Indische leger1933-01-18 no. 26/373008
Toezending aan het Ministerie van Defensie van een afschrift van het door de Raad van Justitie te Padang tegen een reserve luitenant van het Nederlandse leger uitgesproken vonnis1933-01-25 no. 423008
Afwijzing van het verzoek van het Comité van actie van de samenwerkende bonden van oud-militairen van land- en zeemacht en koloniën om voor de oud-militairen een steunregeling in het leven te roepen in de geest van die van de Stichting voor de Nederlandse oud-gepensioneerden1933-01-30 no. 73008
Vaststelling van de voor- en nadelen van driejarige en vijfjarige verbintenissen voor de Indische Dienst en wijziging van de handgelden voor die verbintenissen actie van de samenwerkende bonden van oud-militairen van land- en zeemacht en koloniën om voor de oud-militairen een steunregeling in het leven te roepen in de geest van die van de Stichting voor de Nederlandse oud-gepensioneerden1933-02-18 no. 263008
Aanbieding van vervoersbewijzen, die geschikt zijn voor het aanbrengen van een droogstempel aan de vervoersbond van de Nederlandse spoorwegen1933-02-18 no. 8253008
Verzoek van de commandant van de Koloniale Reserve om aanvulling van de in bewerking zijnde nieuwe onderluitenantsregeling1933-02-21 no. 283008
Tijdelijke vermindering van de aan de hoofdaalmoezenier toegekende toelage voor de geestelijke verzorging van de rooms-katholieke militairen van de Koloniale Reserve1933-02-28 no. 383008
Naamswijziging van een benoemd officier van gezondheid1933-03-23 no. 51/1813008
Benoeming van twee nieuwe plaatsvervangende leden van de Commissie van Advies voor het Burgerpersoneel van de Koloniale Reserve1933-03-25 no. 13983008
Verslag van een kapitein van de Genie over de hem opgedragen studie van het vraagstuk van de radioverbindingen bij de luchtmacht1933-04-11 no. 14/208a3008
Proces-verbaal betreffende de verzending aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda van een mortelmengtoestel uit de genievoorraad in 's lands algemene pakhuizen te Batavia1933-04-29 no. 143008
Onderzoek naar de genomen maatregelen na de vrijwillige aanmelding van een gedeserteerde soldaat van het Nederlands-Indische leger1933-05-02 no. 58/2473008
Opzending van familiepapieren van in actieve dienst overleden militairen van het Nederlands-Indische leger1933-06-09 no. 21253009
Toelating tot de mededinging naar een plaats aan de Koninklijke Militaire Academie van de zoon van de sultan van Pontianah1933-06-10 no. 143009
Verstrekken van inlichtingen betreffende de klachten van de vierde klasse passagiers aan boord van het mailschip "Christiaan Huygens"1933-07-03 no. 323009
Wijziging in de keuring voor de Indische dienstplicht voor de Geneeskundige Raad1933-07-12 no. 253009
Toepassing van punt C van het vierde lid van artikel 6 van het Diensttijdpensioenreglement ten aanzien van het in bepaalde gevallen jaar voor jaar tellen van diensttijd, doorgebracht voor pensioen1933-08-05 no. 243009
Verevening van de kosten van door het Departement van Defensie verleende geneeskundige behandeling aan gezinnen en gezinsleden van in Indië dienende militairen1933-08-09 no. 51/4373009
Voorlopig onderzoek naar de gepleegde onregelmatigheden in de administratie van het detachement te Kendari door een foerier van de Infanterie1933-08-26 no. 36593009
Afwijzend advies betreffende het denkbeeld om aan de Koninklijke Militaire Academie het Javaans als leervak in te voeren, alsmede de soldatenopvoeding in Nederlands-Indië1933-09-21 no. 183009
Inrichting van de gebouwen van het kazernement van de Koloniale Reserve voor de uitoefening van de geneeskundige dienst en farmaceutische dienst bij het korps1933-10-03 no. 173009
Verlenen van een machtiging voor het in eigen beheer houden van de militaire sociëteit bij de Koloniale Reserve te Nijmegen1933-10-06 no. 263009
Aflegging van een nader officiersexamen voor cadetten van de Koninklijke Militaire Academie1933-10-23 no. 18/5863009
Afwijzing van een verzoek om op non-activiteit te worden gesteld om vervolgens te kunnen worden aangewezen als leraar bij de Koninklijke Militaire Academie te Breda1933-10-31 no. 243009
Verscherping van de selectie bij de herverbintenissen van Europese militairen beneden de rang van onderluitenant1933-11-16 no. 473009
Verscherping van de selectie bij de herverbintenissen van Europese militairen beneden de rang van onderluitenant1933-12-04 no. 183009
Brief van de commandant van de Koloniale Reserve inzake de beschouwingen over het behoud van het technisch personeel van de Geniedienst bij de Koloniale Reserve1933-12-09 no. 103009
Verslag van een kapitein van zijn reis naar Japan om de maatregelen aldaar tegen aardbevingsgevaar te bestuderen1933-12-19 no. 20/6933009
Verzoek van een lid van de Tweede Kamer om een oud-Indische militair te ondersteunen1933-12-20 no. 203009
Toepassen van een tijdelijke korting op de verloftraktementen van de onderofficieren uit Suriname en Curaçao1933-12-27 no. 253009
Beschikkingen van verlofregelingen voor officieren met verlof naar Europa1933-12-11 no. 433009
Tewerkstelling van vrijwilligers op korte termijn op mobilisatiekantoren voor het verrichten van administratieve werkzaamheden ten behoeve van het Nederlandse leger1934-01-13 no. 163010
Vaststelling van de autotoelage voor de bij de Koloniale Reserve ingedeelde officier van gezondheid die belast is met de garnizoensdienst1934-01-29 no. 243010
Behandeling van de wijze waarop het ontslag en pensioen is geregeld van een veroordeelde fuselier1934-02-15 no. 383010
Verstrekken van inlichtingen inzake het beheer van gelden van de vreemdelingendienst op Aruba1934-02-19 no. 14/1233010
Te volgen beleid betreffende de wederaanneming van gewezen Indische militairen1934-02-22 no. 543010
Koninklijk Besluit van 23 februari 1934 no. 40 betreffende de uitkering aan vergoedingen ten behoeve van het godsdienstonderwijs aan leerlingen1934-02-26 no. 13E3010
Koninklijk Besluit van 10 februari 1934 no. 24 inzake de vaststelling van uit te betalen zakgeld aan cadetten van de Koninklijke Militaire Academie1934-03-03 no. 4E3010
Verzoek van een adjunct-onderofficier opziener van het KNIL om teruggave van door desertie verloren gegane diensttijd1934-03-21 no. 453010
Samenwerking tussen burgerlijke, militaire en politie-autoriteiten bij vermissing in Indië van militairen1934-03-28 no. 213010
Toezending van het reglement op het voorlopig beheer van militaire nalatenschappen in Nederlands-Indië1934-04-05 no. 9683010
Interpretatie van de woorden "ontstaan in en door de dienst" volgens de Indische militaire pensioenregelingen1934-04-16 no. 333010
Verzending van beschikkingen inzake de uitvoering van artikel 97b, 2e lid Algemeen Rijksambtenarenreglement1934-04-26 no. 16413010
Het treffen van bijzondere voorzieningen in afwijking van de bestaande pensioensbepalingen, volgens de ordonnantie van 23 maart 1934 no. 121934-05-07 no. 17063010
Opleiding van twee jonge Genie-officieren voor de Radio-dienst1934-05-08 no. 303010
Voorziening in het onderwijs in de militaire gezondheidsleer bij de Koninklijke Militaire Academie aan de voor Indië bestemde cadetten1934-05-08 no. 353010
Ontslagregeling en ziektegeschiedenis van een gewezen fuselier van het Indische leger1934-05-18 no. 19393010
Rapport van de officier die belast was met het algemeen toezicht op het detachement repatriërende militairen aan boord van het mailschip "Marnix"1934-05-22 no. 19713010
Verstrekken van inlichtingen inzake een voorstel tot vervanging van beenwindsels door slobkousen van waterdichte stof bij het Nederlandse leger1934-05-22 no. 19863010
Vaststelling van de bedragen voor de nieuwe overtochtbezoldigingen en soldijen, ingegaan op 1 april 19341934-05-26 no. 313010
Opleggen van vergoedingen aan militairen voor aan het Land toegebrachte schade1934-05-31 no. 53010
Pensioenbepalingen voor de cadetten van de Koninklijke Militaire Academie1934-06-01 no. 273010
Afwijzing van het voorstel tot nadere aanvulling van de verbandakten F1 en F2 met een bepaling, opgenomen in artikel 2, punt r8 van de Algemene Order 1925 no. 20, gewijzigd bij Algemene Order 1933 no. 61934-06-14 no. 23/3213010
Afwijzing van een voorstel tot uitbreiding van het aantal sergeanten bij het suppletie-detachement van de Koloniale Reserve1934-06-25 no. 133010
Toepassing van artikel 55 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement inzake het vereisen van een vergunning voor het niet wonen op de standplaats van ambtenaren van rijksinstellingen1934-06-25 no. 24913010
Herziening van de daggelden van de reserve officieren van het Koninklijk Nederlands Indische leger bij opkomst in werkelijke militaire dienst1934-06-27 no. 393010
Wijziging van het geldende degressieve tarief voor de berekening van de verlofsalarissen voor militaire landsdienaren1934-07-12 no. 453011
Tijdelijke korting van de pensioenen, onderstanden en gagementen van gewezen Indische landsdienaren1934-07-14 no. 343011
Benoeming van cadetten tot officieren van de Koninklijke Militaire Academie1934-07-28 no. 23011
Afrekening en regeling van de betaling van twee officieren bestemd voor de betrekking van leraar aan de Koninklijke Militaire Academie1934-09-20 no. 123011
Verzoek om de korting op beide pensioenen van J. Stadler voortaan te heffen van zijn militair pensioen1934-09-27 no. 38043011
Pensioenregeling van J. van den Berg met betrekking tot het toegekende gagement voor zijn militaire diensttijd1934-09-27 no. 39453011
Verzoek om steunverlening van een oud-Indische militair1934-09-28 no. 13E3011
Beoordeling van de werkzaamheden van de gedetacheerde cadet-sergeant titulair den Ouden1934-09-28 no. 4E3011
Pensioenregeling van J.T.G. Kuitems, sergeant van de Infanterie1934-09-28 no. 193011
Herziening van het pensioen van T.G. Witjes1934-09-28 no. 203011
Verzoeken van verlofgangers tot het doen vervallen van pensioen, ingevolge het bepaalde in artikel 1 van de ordonnantie in het Indisch Staatsblad van 1934 no. 1561934-09-28 no. 203011
Verzoek om uitstel van vertrek naar Nederlands-Indië van een tweede luitenant van de Infanterie in het belang van een studie Indisch recht1934-09-28 no. 383011
Inhouding op het pensioen van een sergeant wegens teveel genoten bezoldiging1934-09-28 no. 33823011
Verstrekken van inlichtingen inzake een vliegtuigongeluk waarbij een leerling-vlieger is overleden1934-09-28 no. 39483011
Verlofverlening aan een adjunct-onderofficier magazijnmeester van de Artillerie van het KNIL1934-09-28 no. 39513011
Verstrekken van inlichtingen omtrent de fuselier A.A.G. Derksen1934-09-28 no. 39653011
Verstrekken van inlichtingen omtrent de sergeant van de Infanterie J.A. Dirven1934-09-28 no. 39673011
Verzoek van een eerste luitenant van de Infanterie van het Nederlandse leger om restitutie van een geldbedrag1934-09-29 no. 53011
Herhaalde toekenning van onderstand aan de gepasporteerde militair van de landmacht in West-Indië, J. Breij1934-09-29 no. 22.3011
Verzoek om betaling van kosten voor geneeskundige behandeling1934-09-29 no. 233011
Pensioenverhoging van vijftig-jarigen, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 5 juni 1925 no. 75 in het Nederlands Staatsblad no. 2301934-09-29 no. 243011
Voorstel van de inspecteur van de Geneeskundige Dienst van de landmacht om een officier van gezondheid te plaatsen in het garnizoen te Nijmegen1934-10-01 no. 423011
Inlevering van de militaire uitrusting van in Nederland verblijvende, niet naar Indië terugkerende Indische dienstplichtigen1934-10-10 no. 253011
De wijze van administratie van de menagegelden bij de Koloniale Reserve1934-10-24 no. 523011
Verstrekken van inlichtingen omtrent de laatstgenoten jaarwedde van een kapitein van de infanterie, leraar aan de Koninklijke Militaire Academie1934-10-30 no. 44503011
Wijziging in de bepalingen omtrent de uitzending van onderofficieren en verlofgangers naar Nederland1934-12-03 no. 23011
Het voornemen van de Geneeskundige Raad om in het vervolg bij de vaccinatie tegen typhus en cholera van militairen gebruik te maken van het Indische in plaats van het Nederlandse vaccin1934-11-28 no. 203012
Toelating van Surinaamse jongelieden tot een verbintenis bij het KNIL1934-12-04 no. 20/6313012
Wijziging in de bepalingen met betrekking tot de inkomsten van gedetacheerde officieren1934-12-04 no. 423012
Wijziging van de verbandakten voor het KNIL1934-12-11 no. 473012
Intrekking van de tijdelijke korting op het loon van het personeel op arbeidsovereenkomst werkzaam bij de Koloniale Reserve1934-12-13 no. 473012
Toepassing van het Nederlandse reglement betreffende de Krijgstucht voor militairen van het KNIL gedurende de overtocht van en naar Nederlands-Indië1934-12-27 no. 103012
Veranderingen in de in Nederlands-Indië gevolgde wijze van keuring voor dienstneming bij het KNIL1935-01-03 no. 48883012
Goedkeuring aan het verzoek van een leraar aan de Koninklijke Militaire Academie om in 1935 toelatingsexamen te doen tot de intendance-studies aan de Hogere Krijgsschool1935-01-04 no.423012
Verstrekken van inlichtingen inzake de inwerking getreden ordonnantie op de loonbelasting1935-01-08 no. 253012
Onderzoek naar de kwaliteit van de sergestof, bestemd voor de blauwe maatkleding1935-01-14 no. 473012
Verhouding tot de Indische dienstplicht van zeevarend personeel in dienst van Indische maatschappijen1935-01-15 no. 213012
Aanbieding van het ontwerp-dienstplichtbeschikking, houdende voorschriften betreffende de uitvoering van de Dienstplichtwet en van het Dienstplichtbesluit1935-01-28 no. 343012
Aanvulling van de Zegelwet van 1917 met een bepaling, houdende vrijstelling van zegelrecht voor de bescheiden benodigd voor het aangaan van een vrijwillige verbintenis bij de troepen in de overzeese gewesten1935-01-29 no. 313012
Voorstel tot herziening van de bepalingen omtrent de werkingssfeer van de Indische wetsvoorschriften op het militair straf en tuchtrecht1935-02-18 no. 383012
Vervanging van de leden en plaatsvervangende leden van de Geneeskundige Raad1935-02-25 no. 323012
Verevening van begrafeniskosten van in een militair hospitaal overleden gegageerde- of gepensioneerde militairen1935-02-27 no. 303012
Pensioen- en gagementsverhoging van in Suriname verblijvende gewezen militairen, die in 1935 de vijftig of zestigjarige leeftijd hebben bereikt of bereiken1935-03-18 no. 28/1783012
Beperking van de opzending naar Nederland van de korpsbescheiden van de onderofficieren- en minderen verlofgangers1935-04-09 no. 16473012
Benoeming en ontslag van leden van de Geneeskundige Raad1935-04-10 no. 173012
Afwijzing van het voorstel tot opheffing van het verbod tot uitoefening van de particuliere praktijk van het voor de bij de Koloniale Reserve ingedeelde officieren van gezondheid van het KNIL1935-04-18 no. 573012
Verstrekking van reglementen aan de Koloniale Reserve1935-07-08 no. 21743012
Verhoging van het gagement van de gewezen fuselier Kario1935-06-17 no. 26/3683013
Voorstel van de Directie van de Indische Pensioenfondsen om de aan Indische dienstplichtigen toegekende pensioenen ten laste van de Indische geldmiddelen te nemen1935-07-25 no. 10/4823013
Nominatieve opgave van personen die van en met 1 tot en met 11 juni 1935 een voorlopige verbintenis bij het KNIL hebben aangegaan1935-07-06 no. 233013
Inlevering van een ridderkruis van de Militaire Willemsorde afkomstig van wijlen korporaal Saridjo1935-07-29 no. 43013
Verlenen van overtocht van Nederland naar Nederlands-Indië aan een dochter van een brigadier-radiotelegrafist van het KNIL1935-08-07 no. 32/5163013
Verhoging van de kantoor- en magazijnkosten voor 1935 van de kwartiermeester en de commandant van het Suppletiedetachement1935-08-16 no. 33013
Regeling van de gezagsbevoegdheid van de eerstaanwezend officier van gezondheid bij de Koloniale Reserve1935-08-30 no. 93013
Processen-verbaal van de beëdiging van pas benoemde tweede luitenants1935-09-06 no. 103013
Verlofregeling van de majoor van de Infanterie Raden Mas Soegondo1935-09-19 no. 393013
Toelating tot de Koninklijke Militaire Academie van Oue Giok Sien1935-09-20 no. 103013
Bezoldiging van nieuw benoemde militaire apothekers gedurende hun verblijf in Nederland in afwachting van hun uitzending naar Indië1935-11-07 no. 4/7373013
Pensioenregeling van de gewezen sergeant van de Infanterie K.A. Ong A Kwien1935-12-03 no. 233013
Verstrekken van inlichtingen inzake de voorwaarden voor detachering naar Curaçao1935-12-27 no. 253013
Afwijzing van de opheffing van de militaire apotheek van de Koloniale Reserve1935-12-24 no. 383013
Verstrekken van inlichtingen inzake de regeling van de overgangsbezoldigingen en kortingen per 1 januari 19361935-12-28 no. 333013
Verzoek van R.R. Istatia om bij het korps militaire politietropen in Curaçao in dienst te mogen treden1936-01-02 no. 24/13013
Verantwoording van gelden ter goede rekening met een aanvraag om décharge no. 1356 van 19351936-01-25 no. 7E3013
Opgave van jonge officieren van gezondheid, in opleiding tot specialist1936-02-01 no. 253013
Onderhouden van de vliegvaardigheid van officieren-vliegenier van het KNIL, gedurende hun detachering aan de Hogere Krijgsschool1936-02-27 no. 393013
Toekenning van pensioen aan de infanterist eerste klasse bij de troepen op Curaçao, L.T. Alexandrina1936-03-02 no. 113014
Verslag van de uitslag van het in Indië gehouden toelatingsexamen tot krijgskundige studies aan de Hogere Krijgsschool1936-04-29 no. 123014
Verstrekken van inlichtingen inzake de administratie van de betaling van pensioenen van verlofgangers in Curaçao1936-05-01 no. 16023014
Verstrekken van inlichtingen inzake reclames over gescheiden legering van gehuwde vierde klasse passagiers1936-05-27 no. 22203014
Bezwaren van een gepensioneerd sergeant-majoor van de Infanterie van het KNIL, tegen de wijze waarop in Indië de pensioenkortingswet, speciaal voor de militairen van vóór 1920 wordt toegepast1936-05-27 no. 323014
Verstrekken van inlichtingen inzake de uitzending van gereformeerde militairen naar Nederlands-Indië, Suriname of Curaçao1936-06-03 no. 113014
Bemiddeling bij het verzoek om vertegenwoordiging van de legercommandant bij de huldiging van zes Ridders van de Militaire Willemsorde in 1936 door de Stichting "Fonds Ridderdagen"1936-06-03 no. 383014
Uitbetaling in Indië van voorschotten op overtochtsoldij1936-06-13 no. 24403014
Regeling van het beheer van de voor Surinaamse jongelieden bij het KNIL te stellen zekerheid voor retour-passage1936-06-30 no. 13/3963014
Uitzending naar Indië van de voor het officiersexamen geslaagde cadet S.H. Alkadri1936-07-10 no. 213014
Verzoek om bijstand en hulp te verlenen aan de kapitein van de infanterie-vlieger H.G.B. de Kruyff van Dorssen gedurende zijn verblijf in Amerika om bij de afbouw en de overname van bombardementsvliegtuigen aanwezig te zijn1936-07-10 no. 243014
Nota naar aanleiding van het verzoek van de directeur van de Middelbare Koloniale Landbouwschool om bijzondere maatregelen, in verband met de wijziging van de Indische dienstplichtvoorschriften1936-07-15 no. 83014
Afrekening en regeling betaling van een kapitein van de infanterie, aangewezen voor de functie van leraar aan de Koninklijke Militaire Academie1936-08-14 no. 133014
Regeling van de betaling van een luitenant van de infanterie, bestemd voor de betrekking van leraar aan de Koninklijke Militaire Academie1936-08-29 no. 53014
Verzoek om detachering naar Curaçao van een eerste luitenant van de Koninklijke Landmacht om te worden toegevoegd aan het Korps Militaire Politietroepen1936-10-05 no. 323014
Wijziging van de Indische militaire tarieven 1 en 2 in de zin, dat officieren en onderofficieren, die al dan niet in voorlopig arrest aan de dienst worden onttrokken slechts tweederde van het traktement zullen genieten1936-10-07 no. 143014
Vergoeding aan de Commissie van Advies te Amsterdam van de kosten voor de administratie van de steungelden, toegekend aan oud-Indische militairen te Amsterdam1936-11-20 no. 353014
Aanwijzing van een adjudant voor Zijne Hoogheid Pangeran Adipati Ario Mangkoe Nagoro VII1936-11-28 no. 123014
Beoordeling van de kwaliteit van de aan de Koloniale Reserve geleverde schoenen1936-12-02 no. 133014
Verzoek om vrije overtocht van Nederlands-Indië naar Nederland voor de dochters van een gepensioneerd ritmeester van de Cavalerie van het KNIL1936-12-31 no. 243014
Oproeping voor dienstneming bij het KNIL via advertenties in de dagbladen1937-06-11 no. 143015
Verslag van een kapitein van de generale staf over zijn detachering bij het Belgische leger1937-06-22 no. 38/3153015
Verzoek om het instellen van een onderzoek naar een klacht over het gedrag van de gemeentepolitie te Bloemendaal jegens een detachement van de Koloniale Reserve1937-08-10 no. 243015
Pensioenregeling van een onderluitenant van de Infanterie1937-09-18 no. 223015
Vergunning voor het verzoek van eerste luitenant van de cavalerie van het KNIL, R.T. Soerjobroto om in het huwelijk te mogen treden1937-08-25 no. 123015
Aanvulling van de troepen in Curaçao1937-08-30 no. 193015
Wijziging van de verschillen in namen en de geboortedata van gewezen Indische militairen1937-09-22 no. 113015
Toelating van officieren van het KNIL tot de krijgskundige studies aan de Hogere Krijgsschool1937-09-22 no. 293015
Nominatieve opgave van officieren en onderluitenants van het KNIL, van wie de bezoldiging gedurende hun verblijf in Europa wijziging heeft ondergaan1937-10-04 no. 46903015
Verslag van een luitenant van de Genie van het KNIL over zijn detachering bij de Regiment Genietroepen te Utrecht1937-10-05 no. 46963015
Verzoek om een onderzoek te doen instellen naar aanleiding van een artikel in de "Indische Post ", waarin de klacht wordt geuit, dat bij de Koloniale Reserve voorspiegelingen worden gedaan, welke in Indië niet kunnen worden vervuld1937-10-25 no. 333015
Aanstelling in vaste dienst van arbeidscontractanten1937-04-16 no. 253015
Bijzondere verlofregeling voor een brigadier van het Korps Militaire Politie in Curaçao1937-04-28 no. 343015
Toepassing van de smartegeld-bepaling van de Wet Herberekening van de Indische Pensioenen1937-05-07 no. 19933015
Wijziging van de toelage van de bij de afdeling G gedetacheerde officieren van het KNIL1937-05-11 no. 13/2333015
Wijziging van de door de officieren van het KNIL verschuldigde bijdragen voor het Weduwen- en Wezenfonds1937-05-15 no. 163015
Verslag van de aanbieding van het huldeblijk van het KNIL ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana op het Paleis Kneuterdijk1937-01-04 no. 53015
Inhouding van 1 procent voor het eigen pensioen van officieren en onderluitenants vanaf 15 december 19361937-01-18 no. 2493015
Aanwijzingen voor de dienstneming bij het KNIL1937-02-05 no. 423015
Vaststelling van de auto-toelage van de officieren van gezondheid, die belast is met de garnizoensdienst te Nijmegen1937-03-15 no. 323015
Toepassing van de bepalingen betreffende de verhoging van de gagementen en pensioenen bij vijftig- en zestigjarigen ten aanzien van een gegageerd Europees korporaal-kleermaker1937-03-19 no. 10/1373015
Verlenging van de termijn van indeling bij de Koloniale Reserve van een luitenant van de Infanterie1937-04-07 no. 363015
Opheffing van het Bureau Steunverlening in verband met het aangenomen wetsontwerp tot herberekening van de Indische pensioenen1937-04-15 no. 19/1853015
Afleggen van het onderluitenants-examen van de Infanterie door buiten Nederlands-Indië gedetacheerde onderofficieren van het KNIL1937-11-13 no. 7/5513016
Machtiging voor het treffen van voorzieningen tot de weder in gebruikstelling van het hospitaalgebouw voor de uitoefening van de Geneeskundige en Farmaceutische Dienst1937-11-13 no. 9/5813016
Verstrekken van gegevens betreffende de toelating tot de kaderschool1937-11-18 no. 54473016
Verhoging van de toelagen over een bepaald tijdvak, reeds vóór april 1934 van gedetacheerd geweest zijnde officieren1937-11-30 no. 18/6113016
Aanschaffing van een röntgen-doorlichtingsapparaat voor de Koloniale Reserve te Nijmegen1937-12-09 no. 63016
Verslag van een militair apotheker betreffende zijn detachering bij de militaire Artillerie Inrichtingen en bij de Rijksrubberdienst te Delft1937-12-30 no. 93016
Betaling van de verpleegkosten van krankzinnig gewezen Indische militairen1938-01-17 no. 203016
Mededelingen van het research laboratorium van het militair technische korps met betrekking tot voortgezette proeven en studies betreffende actieve kool1938-02-05 no. 83016
Wijziging van de staat van gegevens voor onderofficieren-verlofgangers1938-02-09 no. 53016
Nadere wijziging van de Beschikking van 18 mei 1933 no. 23 met betrekking tot de benoeming van officieren van gezondheid van het KNIL1938-02-14 no. 25/783016
Aanbieding van een nieuwe elektriciteitsovereenkomst door de gemeente Nijmegen met de Koloniale Reserve1938-02-18 no. 203016
Rapport inzake de wijze van opleiding van cadetten, bestemd voor het KNIL1938-02-25 no. 1E3016
Detachering van een kapitein van de Artillerie van het KNIL bij de A.B. Bofors te Bofors in Zweden en bij de Artillerie Inrichtingen aan de Hembrug ter bestudering van het fabricageproces van granaten1938-03-03 no. 113017
Verzoek van de V.B.J. Warokka om herziening van het hem toegekende pensioen en genoten soldij1938-03-10 no. 26/1203017
Aanschaffing van kleding voor de Koloniale Reserve1938-03-19 no. 143017
Regeling van het tuchtrecht voor repatriërende militairen aan boord van mailschepen alsmede kledingvoorzieningen voor die militairen1938-03-25 no. 173017
Verstrekken van inlichtingen inzake de opleiding tot officier bij het KNIL en de aanwijzing van jongelieden als kandidaat-Indisch ambtenaar1938-03-25 no. 13453017
Opgaaf van in Indië voor toelating van geslaagde officieren tot de Hogere Krijgsschool1938-03-29 no. 143017
Verstrekking van grijsgroene serge kleding aan repatriërende militairen en gebruik ervan in Nederland1938-03-31 no. 283017
Verhoging van het Gamellefonds van 1938 voor materiële uitgaven van de Koloniale Reserve1938-04-04 no. 263017
Verstrekken van inlichtingen inzake de nieuwe Indische grijsgroene uniformen ten dienste van de proefnemingen met een nieuwe veldjas1938-04-06 no. 213017
Afwijzing van het verzoek van een kapitein van de Infanterie om in Nederland Japans te studeren1938-04-07 no. 123017
Wijziging van de bezoldiging van de in Europa gedetacheerde officieren van het KNIL, in verband met de inwerkingtreding van de Militaire Bezoldigingsregeling 19381938-04-13 no. 33017
Verslag van een luitenant van de Artillerie van het KNIL betreffende zijn onderzoek naar de gas- en luchtbescherming in Nederland1938-05-27 no. 43017
Nadere dankbetuiging aan H.M. de Koningin voor de betoonde deelneming aan de nagelaten betrekkingen van de heer Khouw Ke Hien1938-05-30 no. 243017
Staat van rappelbezoldigingen van reeds naar Indië teruggekeerde officieren en onderluitenants1938-06-04 no. 16423017
Regeling van de geneeskundige nabehandeling van militairen aan boord van mailschepen1938-06-17 no. 233017
Opgave van namen van de in 1938 in Indië voor toelating van geslaagde officieren tot de intendancecursus aan de Hogere Krijgsschool1938-06-13 no. 373017
Toetreding van Nederlands-Indië van het "Comité International des Services de Santé des Armées"1938-05-30 no. 773017
Rapporten van bezoeken aan bedrijven in Duitsland, van een kapitein-waarnemer van de Artillerie inzake zijn beschrijvingen van kinotheodolieten en een gepantserde doelboot voor het bommenwerpen1938-07-07 no. 33563018
Regeling betreffende vrijstelling wegens broederdienst voor de lichting 19391938-07-25 no. 37263018
Verstrekken van inlichtingen inzake de staat van dienst van een dienstplichtige soldaat1938-07-26 no. 36853018
Verslag van een kapitein van de Artillerie over zijn detachering bij de rijschool te Hannover1938-07-28 no. 183018
Dienstneming bij het KNIL van Curaçaose jongelieden1938-08-01 no. 35/4553019
Verslag van een luitenant betreffende zijn onderzoek naar de bij de Artillerie Inrichtingen in Nederland bestaande Centrale Afdeling voor de controle van aan te maken meetkalibers en mallen van bijzondere vorm voor speciale doeleinden1938-09-26 no. 323019
Instructie voor de onderofficieren in de 2e en 3e klasse van mailschepen om zich voor inscheping te melden bij de detachements commandant en de toezichthoudende officier1938-10-07 no. 273019
Verlenen van een bijdrage voor het zwemondericht aan militairen, bestemd voor de Luchtvaartafdeling1938-10-08 no. 153019
Wijziging van het Militair Keuringsreglement1938-10-12 no. 183019
Wijzigingen in het Indisch officiersboekje1938-10-26 no. 51743019
Mededeling van de commandant van de Koloniale Reserve over de personeelssterkte dat bij vóórmobilisatie in het mobilisatiecentrum Aalsmeer aanwezig zal zijn1938-11-04 no. 5397E3019
Wijziging van de bepalingen voor het overtochtsoldij1938-11-04 no. 243019
Toekenning van een toelage aan de derde officier van gezondheid bij de Koloniale Reserve uit hoofde van de door de medische dienst van het korps verrichte garnizoensdienst1938-11-15 no. 233019
Voorschrift inzake de meldingsplicht van Indonesische dienstplichtigen in geval van oorlog of oorlogsgevaar1938-11-28 no. 413019
Nadere wijziging van het reglement voor de militaire sociëteiten in Nederlands-Indië1938-12-01 no. 273020
Verzoek om schadeloosstelling wegens gedolven inkomsten van een gepensioneerde sergeant-majoor-instructeur van het Korps Militaire Politietroepen in Curaçao1938-12-19 no. 113020
Mededeling van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië inzake de afwijzing van het verzoek van de Koninklijke Bond "Bendor" betreffende de opheffing van de beperking van gelijkstelling van de officierspensioenen1938-12-23 no. 353020
Verslagen van een adjudant-onderofficier van de Artillerie naar aanleiding van de door hem aan verschillende instellingen gebrachte bezoeken1939-01-03 no. 313020
Betrekken van nieuwe grijsgroene katoenen stoffen uit Nederlands-Indië voor de Koloniale Reserve te Nijmegen1939-01-09 no. 123020
Wijziging van de geslachtsnaam van de Indische militair G.H. IJzermans in IJsermans1939-01-19 no. 203020
Regeling betreffende het weder in dienst nemen van gewezen onderofficieren van het KNIL, met bestemming om bij de Koloniale Reserve in Nederland dienst te verrichten1939-01-28 no. 223020
Verstrekken van inlichtingen aan de Centrale Raad van Beroep over de positie van het burgerpersoneel van de Koloniale Reserve1939-02-17 no. 353020
Verstrekken van inlichtingen inzake de bevorderingskansen van de oudere adjudant-onderofficieren van het KNIL1939-03-09 no. 28/1123020
Regeling van het vertrek naar Indië van veertien reserve-luitenants en één vaandrig die gedetacheerd zijn bij het KNIL1939-03-10 no. 34/1163020
Nominatieve opgave van gepensioneerde luitenant-kolonels en majoors van de Infanterie, Cavalerie en Artillerie, geboren na 1 januari 18841939-04-15 no. 123021
Verstrekken van inlichtingen inzake de maximum voorgeschreven lengte volgens het vliegmedisch keuringsreglement1939-04-20 no. 413021
Verstrekken van inlichtingen inzake de maximum voorgeschreven lengte volgens het vliegmedisch keuringsreglement1939-04-20 no. 453021
Uitzending van Nederlandse artsen als officier van gezondheid1939-04-21 no. 18813021
Wijziging van het dienstplichtbesluit, volgens het Koninklijk Besluit van 27 maart 19391939-04-25 no. 173021
Overzicht van de manier waarop de selectie van de voor het KNIL bestemde Europese recruten plaats vindt1939-05-22 no. 413021
Ontslagregeling van een brigadier en een fuselier1939-06-01 no. 24873021
Mobilisatie-bestemming van officieren van het KNIL1939-06-01 no. 25093021
Uitreiking van ontslagbrieven aan eervol ontslagen korporaals van de Koninklijke Landmacht1939-06-05 no. 13/3283021
Rondschrijven van de ondernemingsraad voor Nederlands-Indië betreffende de dienstplicht in Nederlands-Indië1939-06-05 no. 26023021
Bevorderingskansen van de oudere adjudant-onderofficieren van het KNIL1939-06-14 no. 183021
Brief van het Departement van Defensie inzake het verstrekken van opdrachten aan de marine en militaire attachés1939-06-16 no. 8E3021
Doorlichting van de recruten van de Koloniale Reserve1939-06-17 no. 83021
Verstrekken van inlichtingen inzake de verdachtmakingen over de eventuele seksuele neigingen van een recruut1939-07-03 no. 30623021
Verlenen van vergunningen voor de overtocht van gezinnen van militairen voor landsrekening naar Nederlands-Indië1939-07-06 no. 273021
Toelating en opleiding van cadetten voor het wapen van de militaire luchtvaart van het KNIL1939-07-27 no. 24/3093021
Rapport van een luitenant van de Cavalerie over de detachering bij het 1e Eskadron Pantserwagens te Vught1939-08-01 no. 35893021
Verslag van een kapitein van de Artillerie betreffende zijn tewerkstelling bij de firma Hazemeijer te Hengelo om te komen tot een ontwerp-bedieningsvoorschrift van een vuurgeleidingstoestel1939-08-03 no. 29673021
Aanbieding van het extract strafboel van een inlandse fuselier aan het Departement van Oorlog te Bandoeng1939-08-05 no. 37003021
Brief van het Departement van Defensie inzake de vorderingen bij het ontwerpen van het voor de Koninklijke Landmacht bestemde paardengasmasker1939-08-18 no. 9E3021
Verstrekken van inlichtingen inzake de militaire bezetting van de buitengewesten van Nederlands-Indië1939-08-18 no. 38933021
Mobilisatie-aanwijzingen voor Indische militairen in verband met het verblijf in Nederland en in het buitenland1939-09-21 no. 44273021
Verstrekken van inlichtingen inzake de korpsbescheiden van officieren-verlofgangers, die met afbreking van hun verlof bij de Koninklijke Landmacht zijn ingedeeld1939-09-22 no. 44493021
Koninklijk Besluit van 28 augustus 1939 betreffende de goedkeuring aan het weder in dienst nemen van gepensioneerde onderofficieren van de Koninklijke Landmacht, die jonger dan zestig jaar zijn1939-09-25 no. 12E3021
Tijdelijk buiten werking stellen van de Beschikking van 18 mei 1933 no. 23 ten aanzien van de bezoldiging van nieuw benoemde militaire apothekers 2e klasse, die in afwachting zijn van hun vertrek naar Indië1939-09-29 no. 10/4293021
Uitzending van aanvullingstroepen voor het KNIL1939-10-03 no. 283022
Verslag van een luitenant van de Artillerie betreffende de in Nederland gezochte gegevens over de praktische toepassing van moderne verfsoorten voor de bedekking van ijzer, hout en leder1939-10-21 no. 44103022
Doordienen van het vaste militaire personeel van de Koloniale Reserve tot het bereiken van de leeftijd van 60 jaar1939-11-08 no. 143022
Verslagen betreffende het bezoek van een dirigerend paardenarts 1e klasse aan veterinaire instellingen in Frankrijk en Duitsland1939-11-09 no. 51873022
Terugbrenging van de duur van de selectie voor dienstneming van drie naar twee maanden1939-11-15 no. 183022
Tewerkstelling van officieren van het KNIL bij de Afdeling G van het Commissariaat voor Indische Zaken en meetelling van deze detachering voor het pensioen1939-11-24 no. 24/5163022
Indelen van een derde officier van gezondheid bij de Koloniale Reserve1939-11-24 no. 343022
Beschikbaar stellen van de Prins Hendrikkazerne voor Nederlandse oorlogsvluchtelingen1939-11-25 no. 43022
Opgave van de aan actief dienende en gepensioneerde officieren en onderluitenants van het KNIL toegekende eretekens en titulaire rangen1939-11-30 no. 54413022
Beëdiging in Indië van bij de Koninklijke Landmacht tot reserve 2e-luitenant benoemde vaandrigs en kornetten1939-12-06 no. 8/5313022
Gelijkstelling van diploma's en onderwijs met het mulo-diploma voor de toelating tot de opleiding aspirant onderofficier-vlieger1939-12-09 no. 43022
Wijziging van de Mobilisatie-vergoedings-beschikking1939-12-18 no. 243022
Verzenden van processtukken in de zaak tegen een Javaanse sergeant 2e klasse1939-12-27 no. 393022
Vervoer van militaire landsreizigers van Nederland naar Suriname en omgekeerd1939-12-27 no. 393022
Bepaling van de waarde van het temperamentstype bij de selectie van militairen voor het KNIL1940-01-08 no. 583023
Rapport van een luitenant van de Artillerie betreffende de vraag in hoeverre een kruitsoort voor een bepaalde vuurmond ook geschikt kan zijn voor een andere vuurmond1940-01-13 no. 103023
Regeling betreffende de dienstneming in Nederlands-Indië bij het KNIL1940-01-15 no. 73023
Bevordering van de dienstneming bij de Koloniale Reserve door een bekendmaking bij de Koninklijke Landmacht1940-01-27 no.153023
Wijziging van de Beschikking van 9 november 1939, Commissariaat voor Indische Zaken, Afdeling C, no. 22 ten aanzien van de "entrée campagne1940-02-06 no. 93023
Verrekening met het Departement van Defensie van de geneeskundige garnizoensdienst te Nijmegen over 19391940-02-19 no. 343023
Verzamelen van gegevens voor het aanmaken van luchtvaartkaarten van Nederlands-Indië in de USA1940-02-27 no. 6513023
Opgave van bij volmacht gehuwde echtgenoten van in de overzeese gewesten dienende soldij genietende militairen, die aanspraak hebben op een gezinstoelage1940-03-04 no. 8523023
Opleiding tot internist van een officier van gezondheid 1e klasse1940-03-12 no. 283023
Terugbetaling van de vliegreiskosten aan een officier van gezondheid 2e klasse1940-04-22 no. 31/1443023
Verzoek om inlichtingen inzake de regeling van het tijdstip van opkomst voor dienstplichtigen, ingedeeld bij het wapen van de Artillerie1940-05-01 no. 17083023
Opgaven van de hoeveelheden gewassen en uitgestoomde goederen en de daarvoor betaalde prijzen van de Koloniale Reserve1940-05-09 no. 73023
Verlenen van voorschotten aan vliegclubs in Nederlands-Indië alsmede de aanbieding van de statuten van het Nederlands-Indisch Luchtvaartfonds1940-05-27 no. 63023
Tijdelijke afwijking van de formatie van de technische dienst bij het Wapen van de Artillerie van het KNIL1940-05-27 no. 143023
Ontheffing van de indeling bij de Koloniale Reserve van een luitenant van de Infanterie1940-06-13 no. 203023
Regeling van het landspensioen en vliegongevallen-toelage aan de nabestaanden van een gesneuvelde luitenant van de Infanterie-vlieger van het KNIL1940-06-27 no. 113023
Verzoek om inlichtingen inzake de oorlogsgeweldschade aan de Prins Hendrikkazerne1940-06-27 no. 343023
Op non-activiteit stellen van de in Nederland aanwezige militairen van het KNIL1940-07-13 no. 13023
Behandeling van verzoeken om betaling van uitrustingskosten voor de aanvankelijk voor de Indische dienst bestemde cadetten1940-07-23 no. 13023
Opheffing van de Capitulantenraad en het Centraal Capitulantenbureau1940-07-30 no. 173023
Bepalingen met betrekking tot de demobilisatie van de Nederlandse Weermacht1940-11-06 no. 313024
Renteloze leningen voor de betaling van vóór 10 mei 1940 bestelde Indische militaire uitrustingen door aanvankelijk voor de Indische dienst bestemd, doch nader tot 2e luitenant bij de voormalige landmacht benoemde cadetten1940-12-31 no. 73024
Uitbetaling van boekengeld voor de officieren op universiteiten, leerlingen van de éénjarige wiskundige cursus1941-01-06 no. 73024
Verstrekken van inlichtingen aan derden uit de tot het archief van het Departement van Koloniën behorende gegevens1941-02-13 no. 23024
Behandeling van de betaling van diverse rekeningen voor rekening van het Departement van Koloniën1941-03-14 no. 83024
Tegemoetkoming voor de uitrusting voor bij de troepen in Suriname gedetacheerde officieren1941-04-01 no. 233024
Verstrekken van gegevens inzake de technische opleiding bij de Luchtvaartafdeling te Bandoeng1941-04-01 no. 253024
Toekenning van een uitkering aan een ontslagen lid van de Geneeskundige Raad, alsmede de financiële gevolgen van de maatregelen ten aanzien van de ontheffing uit hun functie van joods personeel1941-04-03 no. 203024
Opheffing van de Koninklijke Militaire Academie en toekenning van een toelage aan de cadetten1941-04-03 no. 333024
Pensioenregeling van een sergeant-majoor-instructeur van de infanterie1941-07-04 no. 203025
Verzekering van officiersgezinnen van aanspraak op vrije geneeskundige behandeling1941-08-01 no. 123025
Goedkeuring van de overeenkomst tussen de Rijks Geneeskundige Dienst en de Burgergeneesheren betreffende de geneeskundige verzorging1941-11-14 no. 33025
Doorzending van verzoeken om niet voor wegvoering naar Duitsland in aanmerking te worden gebracht1942-09-23 no. 33025
Verschaffing van visa voor Zwitserland aan een vertegenwoordiger van het Nederlandse Rode Kruis1942-10-13 no. 2E3025
Namenlijst van gepensioneerde statenloze militairen, die gediend hebben in het Nederlands-Indische leger1942-12-17 no. 1E3025
Verbetering van de financiële positie van de vóór 1920 gepensioneerde militairen1942-12-28 no. 83025
Wijziging van de geboortedatum en de tenaamstelling van een gewezen Indische militair1943-02-19 no. 63025
Tewerkstelling in Duitsland van joodse gewezen militairen van het Nederlands-Indische leger1943-03-17 no. 13025
Verbetering van de vooruitzichten betreffende de opleiding van gezagsbataljons in West-Australië1945-07-19 no. 13025
Verzoek aan de Rijksgebouwendienst om beschikbaarstelling van een gebouw voor de nieuw te vormen Afdeling Intendance1945-08-13 no. 63025
Verzoek om berichtgeving inzake de uitzending in activiteit herstellen van gepensioneerde officieren, onderofficieren en andere militaire rangen1945-08-28 no. 73025
Demobilisatie van de Prinses Irene Brigade1945-08-29 no. 13025
Regeling van de demobilisatie van militairen, welke bij oproeping in het buitenland verbleven1945-09-03 no. 33025
Resumé van een bepreking inzake de wijze waarop het vervoer van Nederlandse passagiers naar Indië en van évacué's naar Nederland zal worden geregeld1945-09-04 no. 2E3025
Toepassing van het Koninklijk Besluit no. E.45 van 22 juni 1944, houdende vaststelling van de mogelijkheid tot het uitzenden van dienstplichtigen van de Koninklijke Landmacht1945-09-04 no. 63025
Brief van het Ministerie van Oorlog inzake de volledige benutting van de capaciteit van een troepentransportschip voor de verzending van personeel naar Nederlands-Indië1945-09-11 no. 2E3025
Verzoek van de Commissie Uitzending Personeel naar Nederlands-Indië om een machtiging te verlenen voor het verkrijgen van inlichtingen over de toestand in het Verre Oosten1945-10-04 no. 1E3025
Brief van de inspecteur van de geneeskundige dienst van de Koninklijke Landmacht inzake de verantwoording voor de geneeskundige verzorging van het personeel in het Transit Camp Woodfarm te Malvern Wells in Engeland1945-12-19 no. 143025
Oproeping voor de dienst bij het KNIL van personen, bestemd voor de olie-rehabilitatie1945-11-22 no. 2E3025
Uitzending van ervaren beroeps- en reserve-personeel van de luchtvaart Nederland1945-09-11 no. 83025
Betaling van de kosten voor de geneeskundige keuringen voor de Indische militaire dienst van 2e luitenants en cadetten van het KNIL1945-09-15 no. 13025
Beschikbaarstelling van dienstplichtigen voor het Verre Oosten1945-09-18 no. 73025
Verzoek om inlichtingen inzake de uitzending van jongelui, bestemd voor de Curaçaose Petroleum Industrie Maatschappij en hun vrijstelling van militaire dienst op Curaçao1945-09-18 no. 143025
Verzoek om goedkeuring voor de uitwisseling van gegevens tussen de Bataafse petroleum maatschappij en Shell Australië1945-09-19 no. 193025
Betaling van salarissen en vergoedingen aan gemilitariseerde beambten van de Bataafse petroleum maatschappij1945-09-20 no. 43025
Verzoek van een gewezen majoor-titulair van het KNIL om herstel in actieve dienst1945-09-22 no. 23025
Dirigeren van het personeel van het Marine Etablissement Zuid-Afrika naar Colombo1945-09-22 no. 113025
Vaststelling van de bijdrage toegekend aan het Bestuur van de United Nations Forces Club1945-09-24 no. 53025
Uitkering van een voorschot aan Nederlandse dienstplichtigen afkomstig uit Canada en Zuid-Afrika1945-09-27 no. 193025
Verstrekken van inlichtingen inzake de uitzending van NICA-personeel naar Woodfarm1945-09-29 no. 53025
Uitzending van personeel naar het Verre Oosten gedurende de maand oktober 19451945-10-09 no. 53025
Opgaven van het personeel en kantoorruimte betreffende het Bureau London van Overzeese Gebiedsdelen1945-10-13 no. 33025
Mededelingen inzake het niet in aanmerking komen van vreemdelingen voor dienstneming bij het KNIL en de onmogelijkheid voor kolonisten van vreemde nationaliteit om toegelaten te worden in Nederlands-Indië1945-10-17 no.63025
Eventueel herstellen van gepensioneerde militairen in actieve dienst1945-11-02 no. 163025
Verzoek van ex-krijgsgevangenen in Singapore om terugzending naar Sumatra1945-11-06 no. 43025
Aanwijzing van leden in de bezoldigingscommissie Marinepersoneel in het Verre Oosten1945-11-16 no. 103025
Verstrekken van inlichtingen inzake de executie van geallieerde krijgsgevangenen op het vliegveld te Kalidjati op Java1945-11-23 no. 153025
Verlenen van buitengewoon verlof aan die militairen die hun land van herkomst alleen via Nederland kunnen bereiken1945-11-24 no. 23025
Verzoek van enige gedemobiliseerde Nederlandse dienstplichtigen te Curaçao tot het behouden van aanspraak op vrij vervoer voor een bepaalde periode1945-11-28 no. 273025
Te nemen maatregelen met betrekking tot de toeslag op de Indische pensioenen1945-12-08 no. 53025
Aanvraag van het kledingmagazijn te Paramaribo van brevetten voor de gouden medaille voor langdurige trouwe militaire dienstpensioenen1945-12-10 no. 1/101a3025
Besprekingen met de commandant van het leger in Nederlands-Indië over de positieregeling van ex-krijgsgevangenen1945-12-20 no. 143025
Verstrekken van inlichtingen inzake de mogelijke detachering van reserve officieren van de Koninklijke Nederlandse Landmacht1945-12-27 no. 83025
Herbenoeming van 2e luitenants bij het KNIL1945-08-13 no. 53025
Rapport inzake de beteugeling van fraude bij grensoverschrijding door militairen van het KNIL1946-05-31 no. 21E3026
Toekenning van een bijdrage aan het bestuur van de "United Nations Forces Club" te Londen1946-05-31 no. 893026
Verstrekken van inlichtingen inzake de vermissing van een luitenant van het het KNIL1946-06-07 no. 1683026
Toepassing van de Nederlandse strafwet voor het personeel van de Curaçaose schutterij en de vrijwilligerskorpsen1946-06-15 no. 74/2983026
Verzoek om een opgave van de sterkte van het detachement bestemd voor Suriname1946-06-17 no. 243026
Uitbetaling van pensioenen in Indië na 1 augustus 19451946-06-25 no. 643026
Nota inzake het staken van het zenden met groot verlof en de gevolgen hiervan voor het personeel in Nederland van het KNIL1946-06-28 no. 30/1793026
Toekenning duurtetoeslag in verband met de koerswijziging van de Nederlands-Indische gulden ten opzichte van de Nederlandse gulden1946-05-03 no. 33026
Positieregeling van ontslagen officieren1946-05-08 no. 643026
Terugroepen van gerepatrieerde reserve officieren van gezondheid in werkelijke dienst1946-05-15 no. 453026
Toekenning van daggelden aan de militairen van het KNIL, die deelnemen aan de overwinningsmars te Londen1946-05-21 no. 433026
Uitbetaling van pensioenen aan in het buitenland wonende Indische gepensioneerden1946-05-21 no. 623026
Verzoek om het verstrekken van gegevens betreffende overleden militairen1946-05-24 no. 33026
Mededeling betreffende het Repatriëringscentrum Austerlitz ,dat rechtstreeks komt te staan onder de bevelen van het hoofd van de afdeling militaire zaken bij het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen1946-05-25 no. 223026
Verzoek aan een majoor, werkzaam bij een te Brussel gevestigde onderdeel van het Bureau Nationale Veiligheid zich te melden voor de uitzending naar Indië1946-01-02 no. 53026
Verzoek om inlichtingen inzake de positie van gedetacheerde politie-militairen1946-01-04 no. 4E3026
Toekenning van een soldijverhoging aan aspirant-militairen vanwege meetelling van hun diensttijd1946-01-12 no. 23026
Verzoek om inlichtingen inzake klachten over de repatriëring van personen bij aankomst in Nederland1946-01-17 no. 2E3026
Inzetten van ex-krijgsgevangenen voor het vorm en van gevechtseenheden ter handhaving van de orde en rust in Nederlands-Indië1946-01-18 no. 16E3026
Verlenen van verlof naar Nederland aan in Suriname verblijvende officieren1946-01-24 no. 1/373026
Nominatieve opgave van alle tot op 5 januari 1946 uit de sterkte van de Surinaamse Weermacht afgevoerde militairen, die krachtens de demobilisatiebepalingen van de Koninklijke Landmacht, werden gedemobiliseerd en met groot verlof zijn gezonden1946-01-25 no. 7E3026
Totstandkoming van maatregelen om de onderwijs behoevende jeugd vrijstelling te verlenen van de dienstplicht in Nederlands-Indië1946-01-25 no. 5/263026
Bevordering van officieren van het KNIL die een erewoordverklaring tekenden1946-01-29 no. 93026
Verlofregeling voor het in Curaçao dienende personeel van de Koninklijke Landmacht1946-01-30 no. 43026
Verzoek van in het Verre Oosten verblijvende militairen om het instellen van gereduceerde tarieven voor het verzenden van telegrammen, pakjes door hun familie1946-01-31 no. 123026
Verstrekken van inlichtingen inzake oorlogsmisdaden gepleegd tegen militairen van het KNIL1946-02-04 no. 43026
Indeling en bezoldiging van officieren van de Koninklijke Landmacht1946-02-06 no. 6E3026
Beantwoording van het schrijven van de Nederlands-Indische Bond van ex-gemobiliseerden en Geïnterneerden met betrekking tot personeelsaangelegenheden1946-02-07 no. 4/39z3026
Verlenen van groot verlof aan repatriërende militairen1946-02-12 no. 23026
Berekening van voor de jaarweddeverhoging tellende diensttijd van de reserve officieren van de Koninklijke Landmacht1946-02-19 no. 1E3026
Het in ontvangst nemen van gelden van de Engelse regering te goede rekening door een kapitein van het KNIL, ten behoeve van legeronderdelen behorend bij de Koninklijke Landmacht op Malakka1946-02-21 no. 193026
Regeling van de nagelaten eigendommen van Nederlandse onderdanen, die zich in Japanse krijgsgevangenkampen bevonden hebben1946-02-22 no. 143026
Verstrekking van uitrustingen aan uit het Verre Oosten terugkerende ex-krijgsgevangenen1946-02-25 no. 73026
Terugvordering van te veel uitbetaalde pensioengelden aan de nabestaanden van in Duitse gevangenschap overleden burgerlijke en militaire landsdienaren1946-02-26 no. 153026
Eventuele verstrekking van extra-toewijzingen voor de aanschaffing van kleding aan uit Suriname en Curaçao komende militairen1946-02-26 no. 393026
Verlenen van verlof wegens langdurige dienst1946-03-01 no. 1/103a3026
Verlenen van groot verlof aan reserve officieren met een kort dienstverband1946-03-01 no. 243026
Verzoek om instructies voor betrokken departementen inzake ontslagen NICA-personeel1946-03-12 no. 423026
Instelling van een adviescommissie voor de zuivering van de zich in Europa bevindende Nederlands-Indische burgerlijke en militaire landsdienaren1946-03-13 no. 12E3026
Verstrekken van geneeskundige- en tandheelkundige hulp aan gezinnen, die terugkeren uit de Japanse interneringskampen1946-03-15 no. 173026
Ministeriële Beschikking van 25 maart 1946, no. 401 betreffende de uitzending naar Nederlands-Indië van de controleur van de militaire administratie, tevens hoofd van de Afdeling Administratie en Comptabiliteit voor de Koninklijke Landmacht bij het algemeen hoofdkwartier van de legercommandant in Nederlands-Indië1946-03-26 no. 2E3026
Verstrekken van inlichtingen inzake de verpleging van twee gewonde militairen in het militair hospitaal te Batavia1946-03-26 no. 153026
Dankbetuiging van Koningin Wilhelmina aan de oud-krijgsgevangenen1946-03-27 no. 1E3026
Ontheffing van zijn tijdelijk herstel in actieve dienst van een generaal-majoor titulair van het KNIL1946-03-27 no. 23026
Berekening van de diensttijd voor bezoldigingsverhogingen aan dienstplichtigen en reservepersoneel in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigen1946-04-02 no. 213026
Evacuatie van Nederlandse krijgsgevangenen en burger-geïnterneerden uit Japan1946-04-05 no. 10E3026
Militarisatie van ondermeer NICA-personeel alsmede gemilitariseerd uitzenden van burgerpersoneel1946-04-11 no. 303026
Uitbetaling van pensioenen aan in Duitsland verblijvende gewezen Indische militairen door tussenkomst van de Nederlandse Militaire Missie te Berlijn1946-04-15 no. 533026
Toekenning van een toelage aan in Nederland verblijvende gezinnen van militairen van het KNIL1946-04-19 no. 53026
Rapport inzake de gedragingen van een luitenant en een sergeant, werkzaam in Engeland als welfare officer1946-04-20 no. 183026
Verzoek om inlichtingen inzake een artikel in het weekblad "De Vrije Stem" betreffende brieven uit Australië van oorlogsvrijwilligers1946-04-20 no. 283026
Uitkering voor burgerkleding aan teruggekeerde Nederlanders1946-04-30 no. 653026
Herstellen van schade aan militaire gebouwen die in gebruik zijn gegeven aan het Ministerie van Oorlog en aan geallieerde legeronderdelen1946-07-05 no. 323027
Mededeling over de terugkeer uit Indië van deelnemers aan de Victory-parade1946-07-08 no. 593027
Opgaven van militaire landsreizigers die uitgezonden worden voor detachering bij de troepen in Suriname en Curaçao1946-07-08 no. 613027
Brief van het Ministerie van Oorlog inzake regeling van de dienstplicht van gerepatrieerden1946-07-17 no. 31E3027
Regeling van de dienstplicht van Nederlanders in het buitenland1946-07-17 no. 44/1973027
Verzoek van twee militairen van de infanterie om uitbetaling van hun gedurende de Japanse bezetting van Nederlands-Indië niet uitbetaalde pensioenen1946-07-18 no. 393027
Voorstel aan het Ministerie van Oorlog om de kosten te verdelen van het postvervoer van Nederland naar Nederlands-Indië1946-07-22 no. 943027
Verzoek aan de minister van Verkeer om beschikbaarstelling van extra-scheepsruimte voor het vervoer van troepen naar Suriname en Curaçao1946-07-25 no. 573027
Brief van de Nederlandse Bond van Militairen en de Vredestichters betreffende hun verzoek aan de Nederlandse regering oorlog en bloedvergieten in Indonesië te voorkomen1946-07-26 no. 7E3027
Verzoek om inlichtingen inzake de al dan niet militaire status van het gemilitariseerd personeel van de luchtbeschermingsdienst en radioluisterdienst1946-07-29 no. 363027
Verzoek om inlichtingen betreffende de afrekening van een voorschot ten behoeve van de kantoor displaced persons te Batavia1946-08-05 no. 29E3027
Verslag van de op 31 juli 1946 gehouden protestvergadering van de Nederlandse Bond van Militairen betreffende het protest tegen de uitzending van dienstplichtigen naar Indië1946-08-10 no. 3E3027
Werving van technici voor het KNIL in Suriname1946-08-14 no. 15/4053027
Regeling betreffende de tegemoetkoming in de kosten van uitrusting uit te keren aan officieren van het KNIL, die in Nederland worden benoemd1946-08-12 no. 133027
Regeling betreffende de overtocht van gezinnen van in Nederlands-Indië dienende beroepsmilitairen naar Nederland in afwachting van doorzending naar Nederlands-Indië1946-08-27 no. 66/4313027
Regeling betreffende de uitbetaling van een diensttijdbonus aan schutters die met goot verlof gezonden worden wegens ziels en of lichaamsgebreken1946-08-28 no. 323027
Afschrift van een bedankbrief van Sir Neville Bland inzake de Nederlandse inzet voor begraafplaatsen in de South East Asia Command area1946-08-29 no. 1E3027
Toezending van gegevens betreffende de overleden krijgsgevangenen en geïnterneerd geweest zijnde militairen en burgers in het Verre Oosten1946-09-05 no. 163027
Regeling van de demobilisatie van personeel van het KNIL in Engeland1946-09-07 no. 483027
Ontzetting van het recht van personen om bij de gewapende macht te dienen1946-09-10 no. 253027
Uitzending van artsen naar Amerika1946-09-13 no. 593027
Verrekening van de spaargelden van Nederlandse krijgsgevangenen in het kamp Sendai I te Japan1946-09-14 no. 43027
Verlofregeling voor in Curaçao dienend personeel van de Koninklijke Landmacht1946-09-14 no. 87/5163027
Goedkeuring verlenen aan onderofficieren om eerste klasse te reizen van Suriname naar Nederland1946-09-16 no. 393027
Verzamelen van gegevens over alle zoekgeraakte orde- en eretekens tijdens de Japanse bezetting1946-09-17 no. 123027
Opgave van ontslagen gepensioneerde officieren van het KNIL1946-09-17 no. 443027
Zenden van lectuur naar Nederlands-Indië ter distributie onder de Nederlandse troepen1946-09-18 no. 1843027
Verzoek van de burgemeester van Heerlen om toezending van overlijdenaktes van personen1946-09-20 no. 81773027
Te volgen gedragslijn ten aanzien van de officieren en cadetten van het KNIL die uit Duitse krijgsgevangenschap zijn teruggekeerd1946-09-21 no. 34/2683027
Verzenden van gegevens van overleden krijgsgevangenen in het Verre Oosten1946-09-23 no. 433027
Behandeling van de verzoeken van eervol ontslagen officieren van het Canadese leger om dienst te nemen bij het KNIL1946-09-24 no. 1023027
Onderzoek naar de gedragingen van officieren van het KNIL1946-09-24 no. 1133027
Samenstelling van een lijst van gegevens betreffende de demobilisatie van het personeel van de Koninklijke Landmacht dat in Curaçao dienst heeft gedaan1946-09-26 no. 46/5373027
Weigering van de terugkeer naar Nederlands-Indië van een opgeroepen militair1946-09-26 no. 85983027
Het treffen van een regeling met betrekking tot het opleggen van krijgstuchtelijke straffen aan in Nederland verblijvende militairen van het KNIL1946-09-27 no. 823027
Vermaning van een militair wegens het niet verder willen deelnemen als lid van het personeel van het KNIL1946-09-18 no. 1703027
Regeling betreffende het beschouwen van het militair personeel van het KNIL als formatie als bedoeld in artikel 39 van de Wet op de Krijgstucht1946-10-01 no. 203028
Verzoek aan de commandant van het KNIL om toezending van een opgave met het aantal tot het KNIL behorende Europese militairen dat in het 1e halfjaar 1947 in Indië aanwezig zal zijn1946-10-01 no. 83473028
Aanbieding van een drukproef van een verhandeling van dr. L.M. Rollin Couquerque betreffende de herziene rechtspleging bij de Landmacht in Nederlands-Indië1946-10-03 no. 87053028
Verzoek om terugbetaling van een bedrag als vergoeding vanwege een door de Koninklijke Marine gevorderde auto1946-10-07 no. 143028
Vorderingen op het land van vóór en gedurende de Japanse bezettings-periode1946-10-07 no. 163028
Verstrekken van inlichtingen inzake de toepassing van het Nederlands-Indisch Wetboek van Militair Strafrecht op Beroepsmilitairen van het KNIL1946-10-07 no. 87053028
Regeling van de dienstplicht van naar Indië uit te zenden personeel1946-10-07 no. 89813028
Verslag over de toestand in een kamp te Soerabaya ten aanzien van de voeding en legering1946-10-07 no. 91003028
Toezending van de instructie voor een luitenant van de Infanterie van het KNIL, Commandant van het detachement militairen van het KNIL aan boord van het motorschip "Johan van Oldebarneveldt, vertrokken op 5 oktober 1946 vanuit Amsterdam1946-10-08 no. 353028
Toezending van de instructie voor een luitenant van de Infanterie van het KNIL, Commandant van het detachement militairen van het KNIL aan boord van het motorschip "Johan van Oldebarneveldt, vertrokken op 5 oktober 1946 vanuit Amsterdam1946-10-08 no. 353028
Zuiveringsmaatregelen ten aanzien van overleden landsdienaren1946-10-09 no. 1173028
Vaststellen van de positie van het in Londen gedetacheerde personeel van het KNIL na opheffing van het Bureau Londen Overzeese Gebiedsdelen1946-10-10 no. 663028
Verzoek aan de commandant van het militair repatriëringscentrum in Austerlitz om een opgave van alle te werk gestelde gerepatrieerde beroepsmilitairen aldaar1946-10-15 no. 97913028
Bemiddeling bij de instelling en samenstelling van een arbitrage-commissie inzake het militair repatriëringscentrum te Austerlitz1946-10-16 no. 603028
Aanbieding gegevens inzake het ontwerp ordonnantie demobilisatiebonus1946-07-18 no. 67E3028
Regeling van de demobilisatie van Surinaamse oorlogsvrijwilligers1946-10-22 no. 1063028
Repatriëring op Britse schepen van Nederlandse militairen en gezinsleden van Australië naar Nederland1946-10-23 no. 353028
Verzoek om invoering van een verlaagd tarief voor pakketpost1946-10-24 no. 85973028
Verzoek van de vereniging "Indië's Oude Garde" om steunverlening aan de vrouw, ook wel de "soldatenmoeder" genoemd, die zich inzet voor de soldaten en achtergebleven gezinnen1946-11-06 no. 111113028
Bezwaren tegen de uitreiking van de officiersdienstkruizen van het KNIL aan bepaalde officieren1946-11-07 no. 533028
Bevordering van oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke Landmacht, dienende in Suriname1946-11-08 no. 76/5973028
Verzorgen van een cursus voor gerepatrieerde militairen bij het Indisch Instructie bataljon1946-11-12 no. 43028
Toezending van de administratieve bescheiden van militairen van de Koninklijke Landmacht te Suriname1946-11-13 no. 503028
Verzoek van een luitenant van de militaire luchtvaart om terugbetaling van de door hem gedurende de Japanse bezetting ten behoeve van zijn gezin betaalde gelden gelden1946-11-13 no. 553028
Berichtgeving aan de Repatriëringsdienst -Indië inzake de meldplicht te Austerlitz voor beroepsmilitairen van het KNIL, die op 8 november 1942 onder de wapenen waren1946-11-14 no. 973028
Verzoek van de NV Nederlandse Spoorwegen om mededelingen omtrent vermissing van vervoersbewijzen1946-11-15 no. 8E3028
Sterkteopgaven van personeel van het KNIL1946-11-16 no. 117123028
Niet-heruitzending van een luitenant, leraar voor de Indische vakken aan de scholen voor reserve officieren1946-11-20 no. 11E3028
Veroek van een reserve-kolonel van de militair geneeskundige dienst van het Koninklijk-Nederlands-Indische Leger om ontvangst van een brevet behorende bij de aan hem verleende Britse onderscheiding1946-11-20 no. 593028
Mededeling inzake de dienstneming van vreemdelingen bij het KNIL1946-11-20 no. 663028
Verzoek om inlichtingen over het hoofdstuk "dienstplicht in Nederlands-Indië" van de handleiding voor de Nederlandse consulaire ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken1946-11-21 no. 122083028
Opgave van het personeel van het korps militaire politietroepen te Curaçao, dat in aanmerking wenst te komen voor verlenging van detachering voor een bepaalde tijd1946-11-27 no. 913028
Benoeming van een officier van het KNIL als lid van de Krijgsraad1946-11-30 no. 153028
Toezending van een instructie en appéllijsten aan de detachements commandant van het KNIL aan boord van het motorschip "Weltevreden", voor vertrek naar Indië1946-12-02 no. 13028
Mededelingen inzake overtredingen op de deviezenbepalingen1946-12-03 no. 20E3028
Verzoek om uitbetaling van het salaris gedurende de Japanse bezetting van de weduwe van een wachtmeester van de Cavalerie van het KNIL1946-12-03 no. 803028
Te nemen maatregelen in verband met de opheffing van de Betaalkantoor van de Afdeling Militair Personele Zaken1946-12-03 no. 1133028
Samenstelling van het Indisch Instructie-bataljon en het op te richten Depot Compagnie van het KNIL1946-12-04 no. 283028
Verzoek van het bestuur van het herstellingsoord "Bethanië" te Zeist tot wederom de vrije beschikking over haar tehuis, dat dienst doet als ziekenhuis voor zieke geëvacueerde militairen van het KNIL1946-12-11 no. 135793028
Uitzending in militair verband van driehonderd schrijvers1946-12-12 no. 1043028
Toekenning van vergoedingen aan bij onderdelen van de Koninklijke Landmacht tewerkgestelde militairen van het KNIL1946-12-13 no. 273028
Richtlijnen voor het verlenen van verlof aan militairen wegens ziekte van familieleden1946-12-14 no. 129693028
Verzoek om demobilisatie van niet-landsdienaren vanuit Nederlands-Indië1946-12-18 no. 100/3383028
Te volgen gedragslijn ten aanzien van communistische militairen1946-12-23 no. 533028
Continueren van de machtiging van de luitenant-gouverneur-generaal aan het hoofd van de Afdeling Militaire Personele Zaken inzake benoemingen, ontslagen en bevorderen van militair peroneel1946-12-31 no. 53/3463028
Uitzending van legerpredikanten voor maximaal twee jaar naar Nederlands-Indië1947-01-02 no. 373029
Uitbetaling van achterstallige bezoldiging van cadetten van de Koninklijke Militaire Academie, die in Duitse krijgsgevangenschap zijn geweest1947-01-03 no. 803029
Toezending van een instructie aan de detachement commandant van het KNIL aan boord van het motorschip "Boissevain", voor vertrek naar Indië1947-01-07 no. 33029
Mededeling aan de luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië betreffende de behandeling in de Tweede Kamer van de oorlogsbegroting voor de dienstjaren 1946 en 1947, waarbij een vraag is gesteld door een lid van de Tweede Kamer1947-01-08 no. 44/53029
Regeling van het vervoer in Nederland voor de uit Indië naar Nederland uitgezonden officieren1947-01-14 no. 38/103029
Overzicht van de voornaamste bepalingen betreffende de dienstplicht in Nederland-Indië1947-01-17 no. 11E3029
Verzoek om dienstneming in het Nederlandse leger door oud-militairen die in het Duitse leger hebben gediend1947-01-17 no. 523029
Bepalingen betreffende de uitbetaling van een demobilisatie-uitkering aan de nabestaanden van overleden militairen van de Koninklijke Landmacht1947-01-22 no. 42/493029
Betaling van de salarissen van militairen van het KNIL, die tijdens de Japanse bezettingsjaren in krijgsgevangenschap zaten1947-01-27 no. 193029
Verzoek om sterkte opgaven van het KNIL1947-01-31 no. 673029
Verzoek van het Ministerie van Oorlog om een opgave van gerepatrieerde reserve officieren1947-02-04 no. 273029
Verzending van gegevens over de krijgsgevangenen te Batavia1947-02-04 no. 523029
Verzoek om inlichtingen naar aanleiding van de Verordening van het Militair Gezag in Nederlands-Indië van 21 november 1946 no. 507 over de militaire rechtspraak1947-02-07 no. 30903029
Berekening van de demobilisatie-bonus van Surinaamse oorlogsvrijwilligers over de diensttijd bij het KNIL1947-02-08 no. 53029
Herziene overzichtsstaat van de uitzending van onderde1947-02-10 no. 7E3029
Afwijzende houding van de Nederlands-Indische regering ten aanzien van het verlenen van korte verloven aan militairen van het KNIL, wegens ernstige ziekte van in Nederland verblijvende familieleden1947-02-11 no. 25293029
Verzoek van de Nederlandse Bond van ex-krijgsgevangenen en geïnterneerden om verhoging van de pensioenuitkering aan weduwen van militairen beneden de rang van officier1947-02-13 no. 32513029
Regeling van de overkomst van Surinaamse oorlogsvrijwilligers voor vertrek naar Tainta in Batavia1947-02-14 no. 1223029
Opleiding van radiotelegrafisten, die ook tot luchtvaartradiotelegrafisten kunnen worden opgeleid1947-02-22 no. 243029
Brief van het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis betreffende de aanvraagformulieren voor het verkrijgen van overlijdensakten van in Indië en het Verre Oosten overleden en vermiste personen1947-02-25 no. 7E3029
Ongevallenregeling voor het vliegend personeel van de Koninklijke Nederlands-Indische Luchtvaart Maatschappij tijdens de oorlogshandelingen in Oost-Indië1947-02-26 no. 123029
Opgave van aan de onderinspecteur van de militaire administratie te Paramaribo opgezonden controlebladen van naar Suriname vertrokken oorlogsvrijwilligers van het KNIL1947-02-28 no. 333029
Brief van het Hoofdkwartier Adjudant-Generaal betreffende de wijze van handelen in gevallen van verzoeken om herstel in actieve dienst van oud-officieren of onderofficieren1947-03-01 no. 19E3029
Oproepen van dienstplichtigen van het KNIL buiten Nederlands-Indië1947-03-12 no. 11/613029
Rapport van de Nederlandse Bond van Ex-krijgsgevangenen en Geïnterneerden inzake de noodtoestand waarin veel ex-krijgsgevangen van het KNIL zich in bevinden1947-03-13 no. 18E3029
Verlenen van verlof aan Surinaamse oorlogsvrijwilligers voor een bepaalde periode1947-03-17 no. 373029
Uitzending van militaire chauffeurs naar Indië1947-03-17 no. 373029
Behandeling van ex-krijgsgevangenen die nog in Nederlands-Indië in militaire dienst zijn1947-03-25 no. 66933029
Aflossing en demobilisatie van het beroepspersoneel van het KNIL1947-03-28 no. 1093029
Verlenen van voorschotten op achterstallige bezoldiging aan met verlof in Suriname verblijvende militairen van het KNIL1947-04-01 no. 703029
Verlenen van ontslag aan de luitenant-generaal van het KNIL als voorzitter van de Staatsmobilisatieraad1947-04-01 no. 58063029
Verzoek om een snellere vervoer te willen bewerkstelligen van geschenkpakketten, bestemd voor in Nederlands-Indië dienende militairen1947-04-02 no. 1313029
Doorzending van een brief inzake klachten over het optreden van Indische militairen1947-04-03 no. 75723029
Vordering van Huis Zandbergen te Huis ter Heide om beschikbaar te stellen aan de Stichting tot bevordering van het christelijk godsdienstig leven in de Nederlandse studentenwereld1947-04-12 no. 123029
Verzoek van Zijner Koninklijke Hoogheid, Prins der Nederlanden, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Landmacht om een grotere bekendheid te geven aan de vrijstelling van militaire diensplicht voor ex-personeel van het Bureau Bijzondere Opdrachten1947-04-17 no. 1043029
Toekenning van een vergoeding aan Surinaamse gepensioneerde oorlogsvrijwilligers1947-04-24 no. 47/2653029
Tegemoetkoming in de uitrustingskosten van gezinsleden van de reserve-officieren van het KNIL1947-04-25 no. 253029
Berekening van de uitrusting- en maintenancekosten voor het Vrouwen-Korps van het KNIL1947-04-26 no. 553029
Toezending van Verordeningen van het Militair Gezag, inzake rechtspleging bij de Landmacht in Nederlands-Indië1947-05-01 no. 30911E3029
Verzoek om een wetswijziging betreffende de regeling over de onderlinge rangs- en standsverhouding van de officieren en de militairen beneden de rang van officier, behorende tot de Koninklijke Marine, het leger in Nederland en het leger van Nederlands-Indië1947-05-02 no. 9E3029
Verzoek aan het Ministerie van Oorlog om het ter beschikking stellen van de gebouwen van de voormalige Koloniale Reserve te Nijmegen1947-05-16 no. 563029
Instructie voor het militair personeel, behorend tot de Nederlandse Militaire Missie bij de geallieerde bestuursraad in Duitsland1947-05-19 no. 493029
Aanbieding van een memorandum betreffende de minder goede stemming onder de contactpersonen van het KNIL vanwege bevorderingsbeslissingen1947-05-19 no. 2793029
Verzoekschrift namens de vrouwen Artilleristen 2de Afdeling Veldartillerie inzake het vooruit zenden naar Nederland van de vrouwen en kinderen van beroepsmilitairen van het KNIL, die met verlof zullen gaan of gedemobiliseerd worden1947-05-22 no. 453029
Instructie voor de detachements commandanten betreffende de inname van winterkleding1947-05-22 no. 2393029
Verlenen van een machtiging aan de commandant van het Militaire Ontvangst Centrum Austerlitz tot het aangaan van een huurovereenkomst met het bestuur van de vereniging "Bethanie" te Zeist1947-05-24 no. 143029
Verzoek om de mogelijkheid te overwegen voor een betaling in afgeronde perioden bij de berekening van de inkomsten van verlofgangers1947-05-28 no. 853029
Aanbieding van een tevredenheidsbetuiging aan een reserve kapitein van de Infanterie1947-05-29 no. 1783029
Afwijzing van bereidwilligen om als dienstplichtige naar Nederlands-Indië terug te keren1947-05-29 no. 374E3029
Staten van dienstplichtige militairen beneden de rang van officier, die zich vrijwillig voor terugkeer naar Nederlands-Indië hebben opgegeven1947-05-29 no. -3029
Wijziging in de benaming van "kwartiermeester" in "militaire kashouder" bij het Depot Nederland van het KNIL1947-05-30 no. 363029
Uiteenzetting van het karakter van de evacuatie-uitkeringen in Nederland1947-06-02 no. 4693030
Terugvordering van de Prins Hendrik-kazerne op het Ministerie van Oorlog1947-06-05 no. 363030
Samenstelling van de Krijgsraad te Curaçao1947-06-09 no. 66/3633030
Detachering van KNIL-officieren bij de oefencentra van de Koninklijke Landmacht1947-06-10 no. 393030
Verlenging en verkorting van het tijdsduur van de beschikking voor de repatriëringsdienst in Indië1947-06-23 no. 403030
Verzoek om plaatsing aan de universiteit van Amsterdam van enkele officieren van het KNIL voor de opleiding tot militair-jurist1947-06-24 no. 9833030
Brief vande inspecteur-generaal van de Koninklijke Marine en Koninklijke Landmacht, Prins Bernhard inzake het gebrek aan discipline bij het brengen van de militaire groet1947-06-26 no. 19E3030
Inlichtingen van het Ministerie van Oorlog inzake de te volgen richtlijnen met betrekking tot principiële dienstweigeraars1947-07-01 no. 1E3030
Plaatsing van vrijwilligers voor de opleiding tot parachutist bij de School Opleiding Parachutisten te Hollandia1947-07-07 no. 10643030
Tewerkstelling van militairen van de Koninklijke Landmacht of officieren civiele dienst bij het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen1947-07-11 no. 443030
Inlevering van de kleding en uitrusting van het dienstplichtig en reservepersoneel van het KNIL1947-07-15 no. 803030
Uitreiking van identiteitsbewijzen voor het krijgen van reductie op de spoorwegen1947-07-15 no. 12163030
Verstrekken van inlichtingen betreffende de verlaging van de kosten van de verzending van luchtpostpakketten1947-07-18 no. 14683030
Bezwaarschrift van de luitenant-kolonel van het KNIL betreffende de aan hem verleende accomodatie aan boord van het motorschip "Indrapoera"1947-07-19 no. 213030
Verstrekking van welfare rantsoenen aan de militairen gedurende de reis van Nederlands-Indië naar Nederland1947-07-19 no. 223030
Regeling van de opleiding tot reserve-officier in Nederland1947-07-28 no. 563030
Verzoek om inlichtingen betreffende de kosten verbonden aan de reis van officieren die worden aangewezen in het kader van de Indische vorming van Nederland naar Nederlands-Indië1947-07-28 no. 613030
Openstellen van de mogelijk tot het aangaan van een vaste verbintenis of kort verband bij alle wapens en diensten van het KNIL1947-07-29 no. 17003030
Toelating tot de opleiding tot reserve-officier bij het KNIL te Bandoeng1947-07-31 no. 47/505a3030
Verzoek aan het hoofd Kantoor Dienstplicht om de militaire bescheiden van dienstplichtigen met groot verlof in Nederland alleen beschikbaar te stellen bij incidentele gevallen1947-08-04 no. 17093030
Voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij toelating tot de opleiding tot officier bij het KNIL1947-08-05 no. 1649E3030
Personeelsvoorziening bij de Topografische Dienst van het KNIL1947-08-14 no. 1013030
Opgave van het aantal oud-lombokstrijders in Nederland1947-08-19 no. 19033030
Bepaling van de inkomsten van evacue's gedurende de reis van Indië naar Nederland1947-08-26 no. 1043030
Terugzending van Surinaamse oorlogsvrijwilligers via Curaçao1947-08-27 no. 333030
Verlenen van een machtiging aan de commandant van het Militaire Ontvangstcentrum te Austerlitz voor de aanschaffing van meubilair voor de Prins Hendrik-kazerne1947-09-04 no. 23713030
Verplaatsing van de kantoren van de Militair Kashouder van het KNIL Depot-Nederland te Zeist naar de Prins Hendrik-kazerne te Nijmegen1947-09-11 no. 24823030
Verschaffen van duidelijkheid betreffende de indeling en uitzending van KNIL-experts1947-09-13 no. 393030
Verstrekken van inlichtingen betreffende de benodigde verbetering van het Militair Hospitaal II te Batavia1947-09-15 no. 22353030
Overzicht van de vetrekdata van officieren van het KNIL gedetacheerd bij de Koninklijke Landmacht1947-09-17 no. 963030
Staat van namen en gegevens van personen, die met ingang van 1 oktober 1947 gemilitariseerd worden in de rang van tijdelijk sergeant van het KNIL en om te worden opgeleid voor uizending naar Nederlands-Indië voor de cryptologische dienst1947-09-23 no. 26763030
Opgaven van in Nederland tewerkgestelde officieren van het KNIL1947-09-24 no. 23783030
Onderzoek naar de voedingstoestand van militairen van verschillende legeronderdelen1947-09-24 no. 643030
Verstrekken van inlichtingen betreffende de gezondheidstoestand van militairen1947-09-24 no. 1393030
Opzegging van de huur van "Sonnehaert" in verband met de verplaatsing van de staf van de commandant van het Militaire Ontvangst Centrum Austerlitz1947-09-24 no. 27123030
Regeling van de verlofverlening voor de gezinshereniging na genoten recuperatieverlof voor personeel van het KNIL1947-09-25 no. 27623030
Lijsten van de indeling en samenstelling van het Indische instructie bataljon1947-10-01 no. 303030
Verstrekking van kleding aan in Nederland tewerkgestelde militairen van het KNIL en samenstelling van het Indische instructie bataljon1947-10-02 no. 28383030
Uitzending van dienstplichtige tandartsen van het KNIL1947-10-07 no. 333030
Verlofs- en kantooruren regeling van het kantoorpersoneel van de Militaire Kashouder, Depot Nederland te Nijmegen1947-10-09 no. 30263030
Uitbetaling van militaire tegoeden van gepensioneerde militairen1947-10-21 no. 13723030
Verzoek aan het Ministerie van Sociale Zaken om inlichtingen betreffende het gebruik van de titel van verpleger en verpleegster1947-11-04 no. 803031
Voorschrift betreffende verstrekking van kleding aan militairen van het KNIL1947-11-06 no. 34783031
Vergoeding van reis- en verblijfskosten ten behoeve van sollicitanten voor het Vrouwen-Korps van het KNIL1947-11-07 no. -E3031
Verlenen van een machtiging aan de commandant van het KNIL-centrum Nederland, voor het doen van uitgaven voor herstelwerkzaamheden in de Prins Hendrik-kazerne te Nijmegen1947-11-07 no. 513031
Verzoek aan de kolonel van de Genie van het KNIL om aanwezig te zijn als vertegenwoordiging voor de minister bij de plechtige overdracht van urnen op de Nieuwe Ooster Begraafplaats te Amsterdam1947-11-18 no. 16143031
Uitzending van manschappen van het Korps Rijkspolitie voor detachering bij het Korps Militaire Politie-troepen in Curaçao1947-11-27 no. 43031
Verzoek om een opgave van in het buitenland verblijvende militairen en gezinsleden van militairen1947-12-05 no. 21733031
Te volgen gedragslijn inzake de afgifte van kleding1947-12-05 no. 39033031
Verzoek om inlichtingen inzake de betaling van de vrachtkosten van uit Indië aangevoerde bagage1947-12-10 no. 35093031
Verstrekking van een opgave met gegevens over demobiliserenden ten behoeve van de korpscommandant van het KNIL-centrum en de Nationale Demobilisatieraad1947-12-23 no. 853031
Uitbetaling van voorschotten aan voor ontslag naar Nederland gezonden militairen van de troepen in Suriname1947-12-23 no. 80/7813031
Verstrekken van mededelingen inzake het gedrag van het personeel van het KNIL op troepenschepen1947-12-19 no. 673031
Regelen van de terugkeer van de onderofficieren van de Militaire Administratie naar Indïe1947-12-18 no. 40273031
Tegemoetkoming in de uitrustingskosten aan landsdienaren bij uitzending naar West-Indië1947-12-15 no. 513031
Toepassing van de administratieve voorschriften voor het KNIL op de in Suriname en Curaçao dienende officieren en militairen beneden de rang van officier1947-12-13 no. 70/7813031
Aanbieding door het kazernement en hospitaal voor het KNIL Centrum Nederland te Nijmegen van een begroting van de kosten van het werk ten behoeve van het onderhoud aan de gebouwen van de Prins Hendrik-kazerne gedurende het dienstjaar 19481947-12-12 no. 313031
Vaststelling van de ongelijkheid in vrije geneeskundige behandeling van KNIL-militairen en hun gezinsleden1947-12-06 no. 673031
Berichtgeving omtrent ten dele goedgekeurde militairen1947-12-05 no. 26393031
Verzoek aan het Ministerie van Oorlog om het overdragen van alle inkomende op de militairen van het KNIL betrekking hebbende zaken1947-12-01 no. 653031
Overmaking van spaargelden van ex-krijgsgevangenen van de Sendai Kamp Japan1947-11-24 no. 34773031
Verzoek aan de kolonel van de Genie van het KNIL om aanwezig te zijn als vertegenwoordiging voor de minister bij de plechtige overdracht van urnen op de Nieuwe Ooster Begraafplaats te Amsterdam1947-12-13 no. 383031
Uitnodiging aan Z.K.H. Prins Bernhard en de ministers van Oorlog en Marine ter gelegenheid van de opening van de Prins Hendrik-kazerne te Nijmegen1947-11-12 no. 393031
Uitnodiging aan Z.K.H. Prins Bernhard en de ministers van Oorlog en Marine ter gelegenheid van de opening van de Prins Hendrik-kazerne te Nijmegen1947-11-11 no. 323031
Te volgen gedragslijn betreffende de regeling van de postverzending, bestemd voor het Nederlands militair personeel in Nederlands-Indië1948-03-17 no. 11283031
Verlenen van een machtiging aan het KNIL-centrum te Nijmegen voor het verbeteren van de buitenverlichting van de Prins Hendrik-kazerne1948-02-27 no. 7963031
Verstrekken van inlichtingen inzake de Dakotaramp bij Padalarang1948-02-13 no. 913031
Berichtgeving aan de commandant van de Landmacht in Suriname betreffende de overboeking van gelden1948-02-04 no. 1223031
Regeling betreffende de verstrekking van kleding en uitrusting aan het personeel bij de Repatriëringsdienst-Indië1948-02-02 no. 4143031
Uitzending van een reserve-tweede-luitenant naar Curaçao voor de functie van Hoofd Radio- en Verbindingsdienst1948-01-29 no. 50/723031
Instructie betreffende de strafoplegging aan boord van troepentransportschepen1948-01-29 no. 423031
Bedenkingen ten aanzien van de uitzending naar Curaçao van een hoofdofficier met de rang van majoor, die eventueel tot luitenant-kolonel zal worden bevorderd1948-01-29 no. 393031
Verlenen van een machtiging aan het KNIL-centrum Nederland, Prins Hendrik-kazerne te Nijmegen voor het doen van uitgaven ten behoeve van het onderhoud aan de gebouwen in gebruik te Zeist1948-01-24 no. 423031
Opheffing van het Indisch Instructie Bataljon en het daaraan verbonden KNIL Depot1948-01-15 no. 863031
Verlenen van goedkeuring aan de verbouwing van gebouw K, voormalig magazijnsgebouw, van de Prins Hendrik-kazerne te Nijmegen1948-01-08 no. 453031
Opgave van officieren en cadetten, die na de bevrijding van Nederland naar Nederlands-Indië zijn vertrokken alsmede een uitéénzetting van de regeling van uitrustingskosten voor deze militairen1948-03-178 no. 40253031
Verzoek om inlichtingen betreffende de stagnatie van dagbladenverzending in Nederlands-Indië1948-03-18 no. 1168E3031
Verstrekken van inlichtingen betreffende de mogelijke regeling voor militairen om te telegraferen op rijkskosten1948-03-01 no. 643031
Bepaling van de financiële siuatie van het weekblad "Het lichtspoor"1948-03-02 no. -E3031
Uitzending van tandartsassistentes bij het Vrouwen-korps van het KNIL1948-03-04 no. 393031
Uitzending van verpleegkrachten Neurose-hospitaal1948-03-05 no. 503031
Te volgen gedragslijn betreffende de regeling van de postverzending, bestemd voor het Nederlands militair personeel in Nederlands-Indië1948-03-11 no. 713031
Overgang van het personeel van de Prins-Hendrik-kazerne te Nijmegen van het Ministerie van Oorlog naar het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen1948-04-01 no. 293032
Richtlijnen voor de berechting van militairen van het KNIL1948-04-01 no. 543032
Uitkering van een bonus en een premie in Nederland voor de in Nederlands-Indië gedemobiliseerde militairen van het KNIL1948-04-01 no. 15873032
Aanwerving van een psycholoog voor de Psychologische Dienst van het KNIL in Nederlands-Indië1948-04-03 no. 13233032
Bepalingen voor de vergoeding van onder meer de reiskosten in Nederland, in verband met de uitzending naar West-Indië1948-04-05 no. 643032
Toezending van een circulaire inzake de verjonging van het korps beroepsmilitairen van het KNIL en daaraan verbonden verdere afvloeiing1948-04-09 no. 803032
Verzoek om inlichtingen inzake het bestaan van bevolkingsregisters bij de voormalige Koloniale Reserve1948-04-17 no. 643032
Werving in Nederland ten behoeve van het KNIL1948-04-21 no. 503032
Voorschrift betreffende het voorzien van de aantekening "medisch geheim" op enveloppen waarvan de inhoud medische gegevens bevatten van militairen van het KNIL1948-04-21 no. 16443032
Regeling van stemmen bij volmacht door militairen in West-Indië bij de algemene verkiezingen voor de Tweede Kamer1948-04-22 no. 613032
Regeling van de uitbetaling van inkomsten aan in West-Indië achtergebleven gezinnen van aldaar voor het KNIL aangenomen en naar Nederlands-Indië uitgezonden militairen1948-05-03 no. 973032
Afnemen van examens voor de rang van onderluitenant van de Militaire Administratie1948-05-04 no. 533032
Verlenen van vergoedingen aan militairen die worden heruitgezonden naar Nederlands-Indië1948-05-14 no. 17363032
Wijziging van de strafrechterlijke behandeling van zaken tegen KNIL-militairen1948-05-18 no. 503032
Herziening van de verlofbezoldiging van enige dienstplichtigen1948-05-20 no. 473032
Ingebruikgeving aan het Ministerie van Oorlog van de gebouwen van de Prins Hendrik-kazerne gedurende de periode januari 1946 tot en met juli 19471948-05-29 no. 513032
Verlenen van een machtiging aan de commandant van het KNIL-centrum te Nijmegen, voor het doen uitvoeren van verbeteringen aan het toneel in de kantine van de Prins Hendrik-kazerne1948-06-01 no. 21193032
Verlenen van een machtiging aan het KNIL-centrum Nederland te Nijmegen voor het bijdragen in de kosten verbonden aan het doen voorzien van de legering voor het bij het Oranje Nassau Oord te Renkum tewerkgesteld militair verplegend personeel1948-06-02 no. 1493032
Toekenning van daggelden aan vrouwelijk verplegend personeel1948-06-02 no. 20763032
Rapporten van een commandant van het KNIL aan boord van de "Volendam" betreffende de toestanden aan boord tijdens de reis van Indië naar Nederland1948-06-07 no. 913032
Verlenen van een machtiging aan de commandant van het KNIL-centrum te Nijmegen, voor het doen uitvoeren van de vernieuwing van de urinoirs in gebouw N van de Prins Hendrik-kazerne1948-06-07 no. 22883032
Verzoeken om de herziening van de groot-verlof datum wegens vermeende aanspraken op ziekteverlof1948-06-07 no. 28633032
Toepassing van het Demobilisatie-besluit op de militairen in West-Indië1948-06-14 no. 113032
Instelling en samenstelling van een commissie welke het vraagstuk over de organisatie van de militair geneeskundige diensten zal gaan bestuderen1948-06-15 no. 623032
Regeling voor het aangaan van een vaste verbintenis bij het Koninklijke Nederlandse-Indische Leger door in West-Indië dienende militairen1948-06-16 no. 413032
Verantwoording van de kosten van doorzending van Nederlandse dagbladen in Indonesië per luchtpost1948-06-21 no. 1053032
Aanwijzigingen voor de inzending van mutatie-opgaven over bij het Korps Militaire Politietroepen in Curaçao gedetacheerd personeel van de Koninklijke Landmacht1948-06-23 no. 1033032
Opheffing van de Repatriëringsdienst-Indië per 1 augustus 19481948-06-30 no. 1393032
Circulaire van het Departement van het Militaire Huis van H.M. de Koningin betreffende het dragen van het onderscheidingsteken "nestel", door adjudanten in gewone- en buitengewone dienst1948-07-02 no. 62/1413033
Verzoek om inlichtingen inzake het bekendmaken van de stamboeknummers van militairen1946-07-02 no. 14423033
Verzoek om inlichtingen inzake dienstneming in Nederland1948-07-09 no. 363033
Belastingkorting voor militairen beneden de rang van onderofficier1948-07-14 no. 17573033
Verstrekken van inlichtingen met betrekking tot de plechtigheden rond de overdracht van de regering van H.M. Koningin Wilhelmina aan H.K.H. prinses-regente Juliana in augustus en september van 19481948-07-14 no. 29843033
Intrekking van de Beschikking van 28 september 1944 nr. G.S.18 C.A. inzake de toekenning tot het dragen van de "gewondenstreep" voor militairen van het KNIL1948-07-15 no. 15303033
Werving en aanwerving van personeel in augustus 1948 voor Indië1948-07-20 no. 1113033
Verzending van de ziektebescheiden van uit Suriname naar Nederland vertrekkende militairen1948-07-23 no. 723033
Woord van waardering voor de Repatriëringsdienst-Indië1948-07-24 no. 383033
Regeling betreffende het verlenen van binnenlands verlof wegens langdurige dienst1948-07-28 no. 473033
Plaatsing van advertenties in de dabladen en periodieken voor het KNIL1948-07-29 no. 93033
Vermelding van gegevens op de facturen voor de verstrekking van geneesmiddelen uit militaire apotheken1948-08-10 no. 513033
Aanvraag voor de toezending van exemplaren van het afscheidswoord van de Luitenant-Generaal S.H. Spoor1948-08-19 no. 273033
Aanbieding aan het KNIL-centrum Nederland te Nijmegen van een rondschrijven van het Hoofd Algemene Personele Zaken van het Departement van Sociale Zaken inzake de uitzending van personeel naar Nederlands-Indië1948-08-27 no. 38173033
Verstrekken van inlichtingen met betrekking tot de moeilijkheden van huisvesting van repatriërende non-evacués, die niet over huisvesting beschikken in Nederland1948-09-03 no. 323033
Verslag over de ongelijke behandeling van militairen van het KNIL ten opzichte van landmacht- en marine officieren aan boord van het motorschip "Sibajak" van Batavia naar Rotterdam1948-09-16 no. 44763033
Uitzending van artsen naar Indonesië1948-09-25 no. 31253033
Verzending van geopende brieven door militairen in Suriname1948-10-14 no. 96/8113033
Toekenning van een gratificatie-uitkering aan het personeel in vaste dienst bij het KNIL-Centrum Nederland te Nijmegen1948-19 no. 243033
Brief van de gouverneur van Suriname inzake de delegatie van bevoegdheden aan de commandant Landmacht1948-10-21 no. 943033
Inspectie door een lid van de Geneeskundige Raad van het KNIL hospitaal te Nijmegen1948-10-29 no. 963033
Berekening van de bezoldiging voor reserve-officieren die een kort dienstverband aangaan1948-10-30 no. 983033
Verstrekken van inlichtingen inzake de verzending van een mailpakket naar Suriname1948-11-02 no. 53553033
Regeling van de sociale nazorg van afgekeurde naar Nederland gezonden Vrouwen-Korps leden1948-11-03 no. 773033
Demobilisatie-uitkering aan een gewezen stadswachter bij de stadswacht te Semarang1948-11-08 no. 50503033
Toekenning van een suppletie-toelage aan soldij genietende militairen boven hun soldij1948-11-10 no. 32843033
Uitbetaling van een gezinsonkostentoelage aan militairen1948-11-11 no. 11E3033
Opgave van met recuperatie- en of ziekteverlof in Nederland vertoevende militairen, die met inheemse vrouwen gehuwd zijn1948-11-11 no. 52783033
Uitbetaling van een rehabilitatie-uitkering1948-11-15 no. 33863033
Nominatieve opgave van de gedetacheerde KNIL-militairen in West-Indië1948-11-15 no. 53583033
Verzoek om schadeloosstellingen voor in Indonesië verloren gegane particuliere eigendommen1948-11-17 no. 1033033
Terugzending van gemilitariseerd burgerpersoneel van de M.L. en Genie van het KNIL1948-11-17 no. 1083033
Verlening van overtochtskosten voor de gezinnen van repatriërende oorlogsvrijwilligers1948-11-18 no. 51383033
Vaststelling van de nationaliteit van personen door afgifte van een verklaring waarin de nationaliteit wordt vermeld in verband met de dienstplicht1948-11-19 no. 713033
Regelingen voor Nederlandse oorlogsslachtoffers1948-11-24 no. 1043033
Verzending van rolstoelen ten behoeve van de orthopedische afdeling, Militair Hospitaal te Batavia1948-11-24 no. 52763033
Berichtgeving inzake de aflossing en demobilisatie in Indonesië1948-11-25 no. 1033033
Regeling van de terugkeer naar Nederland van het verplegend personeel van de Militaire Geneeskundige Dienst1948-11-26 no. 1383033
Dienstneming bij het Koninklijk Nederlands-indsiche Leger in en van de Nederlandse Antillen en Suriname1948-12-03 no. 623033
Instellen van een onderzoek naar de rechtsgeldigheid van een echtscheidingsbewijs, de zogenaamde Soerat Talak1948-12-03 no. 69/9483033
Uitzending van kort verband militairen bij het KNIL naar West-Indië1948-12-09 no. 58783033
Verlenen van ziekteverlof voor dienst- en reserveplichtigen van het KNIL1948-12-13 no. 1253033
Vergoeding van de kosten voor gehouden uitvaartdiensten met betrekking tot overleden militairen van het KNIL1948-12-13 no. 27243033
Verlenen van voorschotten aan naar Indonesië terug te zenden militairen van het KNIL en aan hun echtgenoten1948-12-16 no. 513033
Uitzending van artsen in KNIL-verband1948-12-30 no. 493033
Bepaling van de tarieven voor de tandheelkundige verzorging van het militair personeel in West-Indïe1948-09-13 no. 1013033
Verzoek om gegevens van alle tot het KNIL behorend personeel die zich in het buitenland bevinden met uitzondering van Nederland en Singapore1949-01-22 no. 55873034
Verzoek om gegevens betreffende de medische voorziening bij het KNIL-Centrum te Nijmegen1949-01-22 no. 62183034
Verstrekken van inlichtingen betreffende de aflossing van militairen in Indonesië1949-01-24 no. 193034
Instemming met de aanleg van een tennisbaan ten laste van het Cantinefonds van de voormalige Koloniale Reserve1949-01-27 no. 573034
Publikatie van een ingezonden brief door het weekblad "De Lini" inzake de behandeling van oorlogsslachtoffers1949-01-27 no. 553034
Overbrengen van berichten naar Indonesië van in Nederland verblijvende verwanten van in Indonesië verblijvende militairen bij het KNIL1949-01-27 no. 553034
Verstrekken van inlichtingen betreffende de vrijwillige dienstneming bij het KNIL door in België verblijvende Nederlanders1949-01-27 no. 553034
Regeling van de vergoeding van de reiskosten van uit West-Indië emigrerende gedemobiliseerde militairen1949-02-02 no. 313034
Technische verzorging van advertenties en drukwerken van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen door de Regeringsvoorlichtingdienst1949-02-02 no. 553034
Terugzending van in Nederland verblijvende gemilitariseerd burgerpersoneel van de Genie1949-02-02 no. 5683034
Verstrekken van inlichtingen inzake de toepassing van bepalingen van militair pensioenaanspraken voor KLM-vliegers1949-02-10 no. 1253034
Betaalmiddelen tijdens de reis op troepentransportschepen naar en van Indonesië1949-02-09 no. 6E3034
Toepassing van de regeling "kort dienstverband KNIL" op de landmachttroepen in West-Indië1949-02-10 no. 1343034
Beëindiging van detacheringen van militairen bij de Koninklijke Landmacht1949-02-15 no. 253034
Aanbieding van een dagboek van een dirigerend officier van gezondheid betreffende de werving van beroepsofficieren van gezondheid voor het KNIL1949-02-15 no. 62863034
Verstrekking van betaalmiddelen tijdens de reis op troepentransportschepen naar en van Indonesië1949-02-19 no. 63034
Verantwoording voor de verstrekking van demobilisatie-leningen aan Zuid-Afrikaanse oorlogsvrijwilligers in Zuid-Afrika1949-02-18 no. 623034
Verlenen van toestemming voor de terugkeer naar Nederland van in Suriname gedetacheerde reserve-officieren1949-02-21 no. 14/1733034
Verstrekken van inlichtingen betreffende het beschouwen van een vrijwillige verbintenis bij het KNIL als oorlogsvrijwilliger met betrekking tot de bezoldigingsregeling1949-02-24 no. 213034
Toekenning van gederfde militaire inkomsten aan officieren en cadetten, die gedurende de bezetting niet in krijgsgevangenschap zijn geweest1949-02-25 no. 1003034
Invordering van landsschulden van gepensioneerde militairen1949-02-25 no. 5443034
Opmerkingen ten aanzien van de ontvangen opgaven van pensioengrondslagen van gedetacheerde beroepsmilitairen in de Nederlandse Antillen1949-02-28 no. 1193034
Beschikking van de minister van Overzeese Gebiedsdelen betreffende het bagage-vervoer van Nederland naar Indonesië en in Nederland naar de inschepingsplaats1949-03-01 no. 11573034
Toekenning van een tegemoetkoming in de uitrustingskosten ten behoeve van de uit Nederland uit te zenden gezinnen van gewezen oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke Landmacht, die een kort verband bij het KNIL zijn aangegaan1949-03-04 no. 5143034
Regeling van de terugreis van militairen van de Koninklijke Landmacht en hun gezinnen uit Indonesië naar Nederland1949-03-09 no. 59/393034
Wijziging van de bezoldigingsregeling voor de soldaten in verband met de voorbereiding van een nieuw prospectus van werving voor het KNIL1949-03-14 no. 383034
Diensttijdberekening van gedetacheerde militairen van de Koninklijke Landmacht1949-03-18 no. 263034
Vrijstelling van dienstplicht ten behoeve van studerende jongelieden uit West-Indië1949-03-19 no. 283034
Uitzending naar Indonesië van officieren van gezondheid, die de cursussen volgen in Nederland in tropische hygiëne, parasitologie en tropische ziekten1949-03-25 no. 443034
Verstrekken van inlichtingen betreffende de rekrutering van hulpverpleegsters1949-04-08 no. 673034
Verlenen van een machtiging aan het KNIL-Centrum Nederland, Prins Hendrik-kazerne te Nijmegen om ten laste van de begroting voor Indonesië werkzaamheden uit te voeren1949-04-08 no. 15363034
Regeling van de vergoeding van telegramkosten aan militairen van het KNIL1949-04-22 no. 583034
Verstrekken van inlichtingen betreffende het gebruik of kortingen van plaatsnamen in telegrammen1949-04-27 no. 663034
Verzoek om inlichtingen betreffende de opleiding van mariniers1949-05-03 no. 433034
Vervroegde verlofverlening aan KNIL-militairen in verband met ziekte van ouders1949-05-06 no. 523034
Circulaire van de directeur van het Rijksarbeidsbureau van het Ministerie van Sociale Zaken betreffende te nemen maatregelen ten aanzien van de vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige en uitstel van eerste oefening1949-05-10 no. 31623034
Verzoek aan de Adjudant-Generaal te Bandoeng om toezending van opgaven van begraven oorlogsslachtoffers op krijgsgevangenbegraafplaatsen19493034
Te voeren overleg inzake een voorgenomen schenking aan een rechtspersoonlijkheid hebbende vereniging, die tot doel heeft gepensioneerde Ambonese militairen en de weduwen van de in Japanse tijd gesneuvelde of omgekomen Ambonese militairen en burgers te steunen1949-05-16 no. 31423034
Hernieuwde bekendmaking van enige veldpostvoorschriften1949-05-17 no. 32493034
Militarisatie van in Nederland aangenomen burgerpersoneel voor de Topografische Dienst1949-05-19 no. 20903034
Het van toepassing verklaren van de veldpostregeling voor Indonesië op de militairen in Suriname en de Nederlandse Antillen1949-05-24 no. 293034
Mededeling inzake het in acht nemen van rouw door het KNIL in Nederland in verband met het overlijden van de legercommandant in Indonesië, generaal S.H. Spoor1949-06-01 no. 43034
Opnemen in het kledingvoorschrift van kleding van de militaire politie voor wat betreft de nestel1949-06-04 no. 39573034
Mededelingen inzake de verstrekking van militaire rantsoenen1949-06-10 no. 41103034
Terugzending van korpsbescheiden naar Indonesië van in Nederland verblijvende officieren1949-06-13 no. 12433034
Verzoek om opgaven met betrekking tot de demobilisatie van KNIL-personeel in Nederland1949-06-14 no. 553034
Wijziging van de wasregeling alsmede mededelingen ten aanzien van het verloren gaan van landsgoederen bij reizen1949-06-15 no. 41093034
Te volgen gedragslijn voor het verlenen van eervol ontslag aan in Nederland verblijvende officieren die wegens afkeuring de militaire dienst zullen moeten verlaten1949-06-16 no. 56/963034
Toepassing van de Regeling Kort Dienstverband 1948 voor militairen die overgaan naar het KNIL in beroepsdienst1949-06-17 no. 283034
Bevordering van in Nederland ingedeelde onder-officieren1949-06-17 no. 41493034
Te volgen gedragslijn betreffende de toekenning van een toelage aan in Nederland gedetacheerde officieren van gezondheid wegens gemis particuliere praktijk1949-06-30 no. 27433034
Toelating van voor de dienstplicht ingeschreven artsen tot een KNIL-verband1949-07-01 no. 11E3034
Verlenen van een tegemoetkoming in de uitrustingskosten aan militairen van de Koninklijke Landmacht, die in Indonesië overgaan naar het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger1949-07-04 no. 16843034
Procedure voor de toelating van leerlingen aan de Hogere Krijgsschool1949-07-06 no. 683034
Circulaire van de directeur Leger Materieeldienst betreffende de voorschriften bij het aantreffen van buit-munitie1949-07-08 no. 46763034
Voorlichting aan hen, die met recuperatie- of ziekteverlof naar Nederland vertrekken1949-07-11 no. 41863034
Uitreiking van marsorders aan naar Nederland vertrekkende militairen van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger1949-07-15 no. 30323034
Voorstel om de verantwoording van de ontvangsten ten bate van en de uitgaven ten laste van de "Rekening Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen" met de Rekening van Indonesië te verrekenen1949-07-28 no. 35093034
Verzoek van de Algmene Nederlandse Geheelonthoudersbond om maatregelen te nemen tegen de verstrekking van alcoholhoudende dranken aan militairen in Indonesië1949-07-29 no. 693034
Verzoek om gegevens voor de reconstructie van de militaire stamboeken van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger1949-08-11 no. 32313035
Uitvoering van een nieuwe wervingsregeling voor officieren van gezondheid van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger1949-08-22 no. 873035
Plaatsing van KNIL-officieren op de hogere intendance school1949-08-26 no. 1203035
Uitbetaling van toelagen als tegemoetkoming in de studiekosten aan officier-leerlingen van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger bij de Hogere Krijgsschool1949-08-29 no. 943035
Verstrekken van inlichtingen betreffende de uitrusting van het ex-hospitaalschip "Oranje"1949-09-02 no. 963035
Richtlijnen ten aanzien van het dragen van badges1949-09-02 no. 61463035
Te volgen gedragslijn voor de verrekening van gelden met betrekking tot het "overall settlement", de schuldenregeling van Nederland en Indonesië1949-09-08 no. 46093035
Verzoek om opgaven betreffende het aantal burgerambtenaren in vaste- en tijdelijk dienst bij het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger1949-09-14 no. 1513035
Voorschriften ter bezuiniging op kantoor- en tekenbehoeften1949-09-14 no. 64393035
Brief van de gouverneur van de Nederlandse Antillen inzake zijn verzoek om het verstrekken van opgaven van alle bij het Korps Militaire Politietroepen in de Nederlandse Antillen gedetacheerde beroepsmilitairen van de Koninklijke Landmacht onder vermelding van de pensioenbijdragen1949-09-20 no. 8E3035
Verlenen van een machtiging aan de commandant van het KNIL-centrum te Nijmegen voor de aanwending van een bedrag ter vernieuwing van de elektrische installatie van de Prins Hendrik-kazerne1949-09-24 no. 40553035
Toezending van circulaires van algemeen belang, bestemd voor alle militair gezaghebbenden1949-09-26 no. 1053035
Verstrekking van lunch- en regeringspakketten aan repatriërende militairen1949-09-30 no. 66923035
Toekenning van een gezinsonkostentoelage boven de delegaties aan de gedwongen in Nederland achtergebleven gezinnen van in West-Indië dienende militairen1949-10-04 no. 7813035
Toekenning van een rehabilitatie-uitkering aan reserve-plichtigen van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger, die vóór de mobilisatie vrijwillig in werkelijke militaire dienst zijn getreden1949-10-05 no. 65313035
Regeling voor het aangaan van een kort dienstverband bij het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger door in Indonesië dienende reserve-officieren van gezondheid van de Koninklijke Landmacht1949-10-06 no. 43803035
Tegemoetkoming aan voor de eerste keer naar de Overzeese Gebiedsdelen uitgezonden gehuwde luitenants1949-10-07 no. 65253035
Verzoek aan de minister van Oorlog om terbeschikkingstelling van een officier als adjudant van de nieuw benoemde gouverneur van Suriname1949-10-08 no. 213035
Opgaven van in Nederland gedetacheerde officieren en onderofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger1949-10-14 no. 833035
Instructie aan militairen van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger betreffende het inleveren van de militaire winterkleding1949-10-15 no. 46733035
Verstrekken van inlichtingen inzake de omschrijving van begrippen in verband met de uitvoering van het Reglement Kort Dienstverband 19481949-10-17 no. 613035
Repatriëring van niet-gevaccineerde militairen van de Koninklijke Landmacht1949-10-17 no. 673035
Toepassing van de verlofreglementen op kort dienstverband-personeel bij de landmacht op de Nederlandse Antillen1949-10-27 no. 1283035
Inschrijving van overlijdensakten van vermiste militairen van de Koninklijke Landmacht1949-10-27 no. 1333035
Verzoek om gegevens betreffende het stamboek van personeel van het KNIL over de periode 1940 - 19411949-10-28 no. 23543035
Terugkeer van personeel van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger naar Indonesië1949-11-03 no. 643035
Verrekening van het aandeel kosten van poststukken voor het personeel van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger in Indonesië over de periode 1948 - 19491949-11-14 no. 503035
Verzoek van de groep Ambonezen te Surabaja aan de hoge vertegenwoordiger van de Kroon om de instandhouding van de "Opsporingsdienst van Overledenen",1949-11-17 no. 55/2253035
Opgaven van hoofd- en opperofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger, die na de Japanse capitulatie in Nederland zijn aangekomen en gepensioneerd, ten behoeve van de Enquetecommissie regeringsbeleid 1940 - 19451949-11-17 no. 583035
Aanbieding aan de Afdeling A van het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis van een aantal nalatenschappen1949-11-18 no. 82373035
Toepassing van de algemene maatregel van bestuur, Staatsblad van Nederlands-Indië, 1948 no. 13 betreffende de pensioenregeling voor wegens de veranderde tijdsomstandigheden afvloeiende overheidsdienaren1949-11-19 no. 943035
Verstrekken van inlichtingen betreffende het gebruik op passagierslijsten van de afkorting "VTD" wat staat voor Verplegings- en Transportdienst1949-11-23 no. 53263035
Indeling in de tweede klasse van adjudant onderofficieren bij het reizen op mailschepen1949-11-24 no. 523035
Circulaire betreffende instructies voor het aanbrengen van opschriften op goederenzakken1949-11-29 no. 21/3593035
Verstrekking van de opdracht, dat alle met korte dienstopdracht vetrekkende militairen naar Nederland per KLM bij vertrek uit Indonesië worden voorzien van een retourticket van de KLM1949-11-30 no. 413035
Betaling van een huisvestings-vergoeding aan welfare krachten van de Rode Kruis1949-12-06 no. 523035
Voorstel tot schadeloosstelling van tijdens de reis van Indonesië naar Nederland verloren gegane goederen van militairen van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger1949-12-07 no. 83843035
Staat met namen van personen ten behoeve van het inzicht in de financiële verplichtingen en positie bij de Nederlands Indische Officiers Vereniging Hulpbank1949-12-08 no. 54133035
Wijziging van een bepaling met betrekking tot de invoer van goederen door militairen1949-12-09 no. 54923035
Heruitzending naar Indonesië en West-Indië van personeel van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger1949-12-10 no. 653035
Verstrekken van inlichtingen betreffende de verzorging van graven van militairen in Indonesië1949-12-14 no. 783035
Lijst met namen van een aantal Nederlandse ex-militairen, die inmiddels het Zuid-Afrikaanse staatsburgerschap hebben aangenomen1949-12-15 no. 863035
Verbetering van een opgave van legernummers van militairen1949-12-15 no. 27623035
Appèllijst van militairen van het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger, die bestemd zijn naar Indonesië terug te keren1949-12-16 no. 56013035
Toekenning van eventuele werk- en versnaperingsgelden aan in de Overzeese Gebiedsdelen verblijvende militairen van de Koninklijke Landmacht1949-12-17 no. 513035
Verlenen van overtocht voor landsrekening naar West-Indië aan uit Indonesië geevacueerde personen1949-12-24 no. 1303035
Wijziging van het briefadres van afdeling C in afdeling MPZ van het Ministerie Uniezaken en Overzeese Rijksdelen1949-12-29 no. 33035
Verzoek van een verpleegster van het Vrouwen-Korps om aanspraak te houden op overtocht naar Suriname of de Nederlandse Antillen tot 1 jaar na datum van ontslag in Nederland1949-12-29 no. 253035
Mededeling betreffende de beperking van het gebruik van auto's bij dienstreizen1949-12-29 no. 57583035
Tabel met zoekresultaten in archieven
Beschrijving verbalen van Afdeling DDatum en nummerInv.nr.
De aankoop, installatie en patent inzake serumreiniging1927-10-11 no. 1/305 - 1/498 en 1/4103445
De brief van het lid der 2e Kamer Hermans d.d. 27 september 1927 betreffende de mededinging van de heer H. de Beaumont bij onderhandse inschrijvingen inzake de levering van springmiddelen voor de Indische Dienst1927-10-21 no. 53445
De verandering van het kustlicht afkomstig van de N.W. punt van Bonaire in een acetyleen licht voor de N.W. van Curaçao1927-11-16 no. 433445
Het verzoek van de firma de Beaumont om inlichtingen omtrent inschrijvingen betreffende springstoffen en ontstekingsmiddelen1928-03-05 no. 373445
Het verzoek van de Gouverneur-Generaal om octrooi te vragen op de zg. Roemersma huidverf1928-03-14 no. 35/1963445
De proeftocht met de tweede Coastal Motor Thornycroft1928-03-15 no. 6E3445
De controle door het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie betreffende de reorganisatie van de controle te Haarlem1928-08-03 no. 343445
De vrijdom van rechten ten behoeve van de verificatie van 's Rijks zeeinstrumenten te leiden1928-08-15 no. 9E3445
Het vervoer van ontplofbare stoffen naar en van de gemeenten, liggende aan het Noordzeekanaal en aan de Rotterdamse Waterweg verder landwaarts in dan de kruithavens1929-01-04 no. 4E3445
De toepassing van boete op de levering van diverse doeksoorten van de NV Vissers en Eycken's Textielmaatschappij1929-02-18 no. 493445
De toepassing van de pensioenregeling (K.B. 27 december 1922, Stb. 742) ten aanzien van weduwen en wezen van gepensioneerde werklieden van het Koloniaal Etablissement1929-05-22 no. 283445
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de levering van machinegeweren met reserveonderdelen1929-06-11 no. 333445
De vordering van Nederlands-Indië op de firma J.F. Hamers te Amsterdam1929-06-14 no. 10E3445
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Apparatenfabriek Lonneker te Lonneker voor de levering van zoeklichten1929-06-12 no. 343445
De afwijking van artikel 33 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927 no. 259)1929-07-16 no. 403445
De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeijer's Fabriek voor Signaal Apparaten te Hengelo inzake de levering van reservedelen van de vuurleiding van torpedojagers1929-09-18 no. 353445
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te 's-Gravenhage inzake de levering van toestellen voor de snelheidsbaan van de pyrotechnische werkplaats aan de zuidkust van Madoera1929-09-18 no. 363445
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage voor de levering van automatische kanonnen en stellen onderdelen1929-09-24 no. 503445
De medeondertekening van 2 contracten met de firma Siemens & Halske A.G. te 's-Gravenhage en de NV Willem Smit en Co's Transformatorenfabriek te Nijmegen inzake de levering van diverse goederen1930-01-11 no. 243445
De uitvoering van artikel 33 van de Nederlandse Comptabiliteitswet (Stb. 1927 no. 259)1920-01-16 no. 23445
Het verzoek van Karl E. Schubert te Mainz inzake de verkoop van geneesmiddelen tegen lepra1930-05-02 no. 513445
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de levering van 150 stuks mijnen1930-05-02 no. 613445
De medeondertekening van een contract met de NV Technisch Handelsbureau voorheen W.E. Mingramm te 's-Gravenhage inzake de levering van duikermaterieel1930-05-13 no. 453445
De medeondertekening van een contract met de NV Electrotechnische Industrie, voorheen Willem Smit & Co te Slikkerveer inzake de levering van electrodynamo's en toebehoren1930-05-28 no. 353445
De instructie van de controleurs bij het Staatsbedrijf der Posterijen, Telefoon en Telegrafie1930-05-17 no. 23445
De sloep met toebehoren, bestemd voor het Detachement Mariniers op Aruba1930-05-27 no. 513445
De medeondertekening van een contract met de heer P.A. van Rees te 's-Gravenhage inzake de levering van pistolen1930-07-07 no. 63446
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van plaatijzeren kisten voor bommen1930-07-14 no. 443446
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van plaatijzeren kisten voor bommen1930-07-14 no. 463446
De medeondertekening van een contract met de Chiffrier Machinen A.G. te Berlijn inzake de levering van geheimschriftmachines met reserve rollen1930-07-18 no. 373446
Het goedkeuren van een contract met het NV Technisch Bureau, voorheen W.E. Mingramm te 's-Gravenhage inzake de levering van diverse goederen1930-07-21 no. 183446
De portretten van het Koninklijk gezin voor het Inlands onderwijs in Nederlands-Indië1930-07-21 no. 353446
De aankoop van fokmateriaal in Nederland door het pluimveeproefstation te Buitenzorg1930-07-31 no. 17E3446
De medeondertekening van een contract met NV Werkspoor te Amsterdam voor een complete besloeping1930-09-03 no. 313446
De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeijer's Fabriek van Signaalapparaten te Hengelo inzake de levering van reservedelen voor de vuurleidinginstallaties1930-09-05 no. 163446
Het verbod op het geven van geschenken bij leveranties aan 's lands Dienst1930-09-08 no. 313446
De medeondertekening van een contract met de Whitehead Torpedo Compagny Ltd. te Weymouth (Engeland) inzake de levering van topedo's en ladingkamers1930-11-12 no. 503446
De bestelling van bebakening installatieonderdelen ten behoeve van de kustverlichtingsdienst te Bonaire bij de Nederlandse Gasaccumulator Maatschappij te Amsterdam1930-10-29 no. 193446
De toezending van contractafschriften aan het Departement van Marine in Nederlands-Indië1930-11-15 no. 343446
De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeijer's Fabriek voor Signaalapparaten te Hengelo inzake de levering van artikelen voor de artillerie1930-12-29 no. 83446
De medeondertekening van een contract met de firma Wiener & Co te Amsterdam inzake de levering van persen tot gereedmaken en slopen van patronen etc.1930-12-31 no. 43446
De vereenvoudiging in de behandeling van de ter verzending aangeboden ondertekende stukken1931-02-16 no. 243447
De betaling ten laste van de begroting voor 1930 en 1931 van de kosten van aanschaffing van goederen van eischen van vorige dienstjaren1931-02-17 no. 39/863447
De overdracht van alle rechten en plichten van de NV Hollandse Industrie & Handelsmaatschappij aan de NV Hollandse Industrie- en Handelsmaatschapij Siderius te Rotterdam1931-04-10 no. 1E3447
Het goedkeuren van een contract met de firma van der Vliet & De Jonge te Rotterdam inzake de levering van huidplaten1931-04-13 no. 313447
De uitvoering van artikel 33 van de Nederlandse Comptabiliteitswet (Stb. 1927 no. 259)1931-04-30 no. 303447
De wijze van verzending van goederen naar Nederlands-Indië en het toezenden van facturen1931-05-06 no. 33E3447
De medeondertekening van een contract met het Commercieel Electrotechnisch Bureau te 's-Gravenhage inzake de levering van een radiozend- en ontvangstinstallatie1931-05-11 no. 363447
De aankoop van 2 varkens in Nederland voor de verbetering van de veestapel te Buitenzorg1931-05-13 no. 6E3447
De opslag hier te lande van voor de dienst van de Mijnbouw in Nederlands-Indië aangeschafte ontstekingsmiddelen1931-06-15 no. 363447
De verrekening met het Boekenfonds van de abonnementen "Heldersche Courant" en "Haagsche Post" voor schepen in Nederlands-Indië1931-06-16 no. 283447
De verkoop van 2 Sperry compasinstallaties aan de Sperry Gyroscope Co. Ltd. te Londen, afkomstig van onderzeeboten1931-06-25 no. 373447
De medeondertekening van 2 contracten met Chance Brothers & Co Ltd. te Birmingham en Anciens Etablissements Barbier Renard & Curenne1931-07-02 no. 46E3447
De herziening van het leerboek "Handleiding tot de kennis der "artillerie1931-07-03 no. 233447
De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeijer's Fabriek van Signaalapparaten te Hengelo inzake de levering van reservedelen voor de Hr. Ms. "Java"en "Sumatra"1931-07-16 no. 73448
De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeijer's Fabriek van Signaalapparaten te Hengelo inzake de levering van reservedelen voor de Hr. Ms. "Java"en "Sumatra"1931-07-16 no. 463448
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van oefenbommen1931-08-05 no. 523448
Het veranderen van een opdracht inzake de bestelling van artilleriegoederen1931-09-08 no. 12E3448
De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeijer's Fabriek van Signaalapparaten te Hengelo inzake de levering van vuurleidingonderdelen1931-09-16 no. 123448
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te 's-Gravenhage inzake de levering van optische instrumenten en onderdelen1931-09-28 no. 493448
De verstrekking van gespen voor eretekens voor belangrijke krijgsverrichtingen1931-11-24 no. 603448
De nieuwe bijlage voor het Contract no. 46387, alsmede de lijst van vergasseronderdelen1931-12-01 no. 30E3448
De medeondertekening van 2 contracten met de firma Siemens & Halske A.G. te 's-Gravenhage en het Technisch Import Bureau te Hilversum inzake de levering van goederen1932-01-12 no. 473448
De verstrekking van kijkers tot plaatsbepaling voor landmetingen op Curaçao1932-03-22 no. 28/1623448
De medeondertekening van een contract met NV Werkspoor te Amsterdam inzake de levering van reserveschoepen1932-08-18 no. 223448
De vaststelling van het terrein voor een bommenwerpenbeproeving van bommenbuizen1932-06-11 no. 8E3448
De vermindering van een bestelling van vuurwerk voor Curaçao1932-07-16 no. 303448
Het gebruik van insuline van NV Organon te Oss1932-08-08 no. 5E3448
De annulering van het contract met de firma Pander & Zonen betreffende de levering van parachutelichten ten behoeve van de Zeemacht in Nederlands-Indië1932-09-28 no. 473448
De medeondertekening van een contract met de NV Handel Maatschappij van Rees & Greve te 's-Gravenhage inzake de levering van pistolen en toebehoren1932-10-17 no. 223448
De aanschaffing van schilderijen voor het Gouvernementshuis te Curaçao1932-11-28 no. 50/6293448
De medeondertekening van een aanvullingscontract met NV Werkspoor te Amsterdam inzake de levering van reserveschoepen1932-12-19 no. 143448
De opgave aan de Interdepartementale Commissie voor Exportverruiming van bestellingen welke gedurende het tijdvak 1 december 1931 tot 30 november 1932 in het buitenland zijn geplaatst1932-12-30 no. 453448
De bij opheffing van het Marine Etablissement te Amsterdam te treffen maatregelen ten aanzien van leveringen door het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te 's-Gravenhage1933-01-10 no. 6E3449
De medeondertekening van een contract met de Nederlandse Siemens Maatschappij NV te 's-Gravenhage inzake de levering van 2 radiorichtingzoekers1933-01-20 no. 513449
De vrijstelling van invoerrechten en statistiekrecht voor goederen bestemd voor of afkomstig van de Marine in de Koloniën en opgeleverd op de Rijkswerf te Willemsoord1933-02-04 no. 7E3449
De vrijstelling van invoerrechten en statistiekrecht voor goederen bestemd voor of afkomstig van de Marine in Nederlands-Indië en opgeleverd in Amsterdam1933-02-24 no. 17E3449
De toezending van de circulaire M.I. no. 463 en het boekwerk Voorschrift M.K.1933-05-05 no. 5E3449
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van oefenbommen1933-05-31 no. 463449
De levering van telegramformulieren voor de dienst in Suriname1933-08-08 no. 383449
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van bomlichamen en stalen kisten1933-09-04 no. 403449
Het verstrekken van inlichtingen aan de minister van Economische Zaken over de aanschaffingen van het Technisch Bureau en het Koloniaal Etablissement en over de samenwerking van die instellingen met het I.C.A. te Bandoeng1933-09-26 no. 313449
De aanvoer van door de I.C.A. aangeschafte goederen onder Nederlandse vlag1933-10-07 no. 3E3449
Het aanvragen op Nederlandse eis van brandblusapparaten voor de oorlogsschepen in Nederlands-Indië1933-10-27 no. 213449
Het opbergen van stukken inzake het hypothecair verband op eigendommen van de NV Wilton-Feijenoord1933-11-28 no. 23449
De aanschaffing van tonkettingen, sluitharpen enz. voor betonning en bebakening in Nederlands-Indië1933-11-30 no. 383449
De vrijstelling van omzetbelasting voor in het Koloniaal Etablissement af te leveren goederen voor de dienst in de overzeese gewesten1933-12-18 no. 23449
Het onderzoek naar de ontvangen patronen tot afvuren van torpedo's aan boord van T.M. boten1934-03-13 no. 5E3449
De ontheffing van de heer H.J. Potjer van het toezicht op de inlading van landsgoederen te Rotterdam1934-03-28 no. 333449
Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de organisatie van de inkoop van materiaal voor de Staatsspoorwegen in Nederlands-Indië1934-04-14 no. 163449
Het mede ondertekenen van een contract met de firma J.B. van Heijst & Zonen te 's-Gravenhage inzake de levering van bomlichamen1934-05-08 no. 253449
De averij als gevolg van brand aan boord van het motorschip "Dempo"1934-04-17 no. 5E3449
De vrijstelling van omzetbelasting van de leveringen van papier en karton voor port- en plakzegels en postformulieren voor de dienst in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao1934-06-18 no. 193449
Het medische, wis- en natuurkundig proefschrift voor de Militair Geneeskundige Bibliotheek te Batavia1934-07-04 no. 113449
De vrijstelling van omzetbelasting voor in het Rijksmagazijn van Geneesmiddelen af te leveren goederen voor de dienst in de overzeese gewesten1934-09-25 no. 243449
De verstrekking van rapporten van de Rijks Studiedienst voor de Luchtvaart ten behoeve van de Luchtvaartafdeling en het Bureau Luchtvaart in Nederlands-Indië1934-09-29 no. 263449
De aanschaffing van de Lorrainemotor voor de torpedovolgboot no. 1 ten behoeve van de Zeemacht in Nederlands-Indië1934-10-05 no. 303449
Het opbergen van bescheiden betreffende het betalingsverkeer met Duitsland1934-10-19 no. 323449
De medeondertekening van een contract met de NV Wilton-Feijenoord te Rotterdam1934-11-12 no. 613449
De mededinging van de Poolse industrie naar leveringen ten behoeve van Nederlands-Indië1934-12-05 no. 143449
De vrijstelling van boetes op grond van overmacht1935-01-04 no. 153449
De contingenteering van de invoer van halfkunstzijden sarongs in Nederlands-Indië1935-05-10 no. 70/2893450
De uitvoering van de voorgenomen contingenteering van de naaigarens1935-07-05 no. 42/4273450
De regeling betreffende de uitvoer uit Nederland naar Nederlands-Indië1935-07-12 no. 23/4523450
De afzet van Nederlands verbandgaas in Nederlands-Indië1935-11-13 no. 12E3450
De certificaten van oorsprong van gommen1935-11-19 no. 173450
De economische samenwerking tussen de Nederlandse gebiedsdelen. Theekisten voor 's lands Kina en Theebedrijf1936-01-07 no. 1/113450
De kinarestrictie inzake de Italiaanse onderneming "Tjibitoe"1936-01-09 no. 103450
De sanering van de sigarettenindustrie1936-01-13 no. 433450
De certificaten van oorsprong voor gecontingenteerde en gelicentieerde goederen1936-01-17 no. 343450
De contingentering van de invoer van cement1936-02-05 no. 93450
De economische samenwerking tussen de Nederlandse gebiedsdelen. Ananas1936-02-12 no. 253450
De bezwaren tegen de wijze van corresponderen van het Nederlandse Crisis Uitvoer Bureau1936-02-19 no. 17/1473450
De afzet van Nederlandse zuivelproducten in Nederlands-Indië1936-04-06 no. 193450
De vergoedingen voor de afgifte van vereffeningscertificaten1936-04-15 no. 233450
De propaganda-actie voor Nederlands-Indische specerijen in de Verenigde Staten1936-04-21 no. 9/2863450
De wederzijdse belangenbehartiging door Nederland en Nederlands-Indië1936-04-22 no. 16/2883450
Het Nederlands Clearingsinstituut1936-04-30 no. 133450
De economische samenwerking tussen Nederland en Nederlands-Indië. Kapok1936-05-29 no. 33/3703450
De gloeilampencontingentering in Nederlands-Indië1936-07-06 no. 453451
Het gebruik van Nederlands-Indisch hardhout hier te land1936-07-09 no. 333451
De contingentering van filterdoek1936-07-10 no. 63451
De economische samenwerking tussen Nederlandse gebiedsdelen. Tapiokaneel1936-07-13 no. 93451
Certificaten van oorsprong1936-07-15 no. 28/4843451
De economische samenwerking tussen Nederlandse gebiedsdelen. Pisangimport in Nederland1936-07-22 no. 543451
De invoerlicentieering in Nederlands-Indië1936-08-11 no. 373451
De grijsgroene stof voor militaire kleding ten behoeve van het leger in Nederlands-Indië1936-08-12 no. 63451
De invoerlicentieering in Nederlands-Indië1936-08-28 no. 13/5603451
De gloeidradencontingentering1936-12-04 no. 293451
Het verzoek van de Goodyear Tire & Rubber Co. Ltd. tot het bevorderen van de afzet van auto- en fietsbanden in landen waarmee handelsverdragen zijn gesloten1937-01-04 no. 27E3451
De verlenging van de contingentering van rijst1937-01-12 no. 213451
De contingentering van cambrics1937-01-22 no. 263451
Het gebruik van suiker als veevoeder1937-03-04 no. 273451
Naaigarens uit België1937-03-09 no. 233451
De contingentering van pakpapier in Nederlands-Indië1937-04-14 no. 6/1823451
Het gebruik van kapok in reddingsboeien1937-07-19 no. 4E3451
Certificaten van oorsprong1936-07-15 no. 28/484E3451
Maximumprijzen van cambrics en shirtings1937-08-02 no. 203452
Economische samenwerking tussen Nederland en Nederlands-Indië. De invoer van Indische oilën en vetten1937-08-05 no. 25/3813452
Gloeilampen- en gloeidradencontingentering1937-08-12 no. 3/4003452
De regeling van de invoer van boter in Nederlands-Indië1937-08-11no. 2/3973452
Economische samenwerking tussen Nederland en de Nederlandse gebiedsdelen. De afzet van Indische cocoskoeken in Nederland1937-08-19 no. 7/4183452
Economische samenwerking tussen Nederland en de Nederlandse gebiedsdelen. De invoer van suikerstroop1937-09-07 no. 423452
De verpakkingsordonnantie van boter1937-09-18 no. 13452
Het invoerrecht op thee1937-09-23 no. 273452
De levering van Javasuiker1937-09-24 no. 233452
De contingentering van diverse manufacturen1937-09-30 no. 26/4903452
De contingentering van mierenzuur in Nederlands-Indië1937-10-01 no. 33/4933452
Economische samenwerking tussen Nederland en Nederlands-Indië. De steun aan het batikbedrijf1937-10-05 no. 1/4993452
Economische samenwerking tussen Nederland en Nederlands-Indië. De Indische rijstregeling1937-10-06 no. 103452
De invoer van cement in Nederlands-Indië1937-10-11 no. 18/5143452
De marktanalyses van Nederlands-Indische producten1946-03-20 no. 1343453
De geregelde toezending van de mededelingen van de Afdeling Ondernemingslandbouw van de Dienst van de Landbouw1946-03-21 no. 63453
Het plaatsen van orders in Europa1946-03-22 no. 283453
De 15 landen conferentie "Conference on Trade and Employment" van september 19461946-03-26 no.10E3453
De beschikbaarstelling van uitvoerproducten van Nederlands-Indië voor de wereldmarkt1945-10-19 no. 123453
De opheffing van de vrijstelling van omzetbelasting in Engeland op regeringsaankopen1946-03-26 no. 83453
De berichtgeving op economisch gebied over Nederlands-Indië1946-03-20 no. 24E3453
Het Information Bureau for the Netherlands and Netherlands Overseas territories te Londen1945-09-11 no. 43453
Marine aanwijzingen bij de uitreiking van Nederlands-Indische zeebrieven1945-09-19 no. 15/113453
Surplusstocks in Zuid-Afrika1945-09-27 no. 3/173453
De hervatting van de werkzaamheden van Nederlandse banken in Brits Malakka1945-09-27 no. 3/173453
Het rapport inzake de Commissie voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao te New York1945-10-09 no. 9E3453
De betaling hier te lande voor het Indisch Gouvernement gekochte goederen1945-10-22 no. 133453
De derde Pan Amerikaanse Landbouwconferentie te Caracas in juli 19451945-10-25 no. 3E3453
De export van katoenen garens naar Nederlands-Indië1945-11-06 no. 83453
De kredietpositie van Nederland met betrekking tot Latijns-Amerika1945-11-14 no. 193453
De bescherming van belangen van de Italiaanse onderneming "Tjibitoe" op Java1945-11-15 no. 33453
De voorbereidende 3-delige Technische Zeeliedenbijeenkomst te Kopenhagen1945-11-20 no. 113453
De Italiaanse belangen in Nederlands-Indië1945-11-26 no. 7E3453
De tewerkstelling van buitenlanders in Nederlands-Indië bij particuliere firma's1945-11-24 no. 9E3453
De repatriëring uit Nederlands-Indië1945-12-06 no. 143453
De nadere regeling omtrent de dienstverhouding van de zeeman1945-12-08 no. 9/563453
De toezending van berichten betreffende moeilijkheden ondervonden met Indonesische zeelieden1945-12-28 no. 13453
De kosten van de Regeringscommissie voor Scheepsbouw en Reparatie1945-12-29 no. 103453
Kwesties inzake de desertie van Indonesische zeelieden1946-01-05 no. 1E3453
Motoren van R. & W. Hawtorn, Lesley & Co. Ltd. te Newcatle1946-01-10 no. 73453
Het kasgeldvoorschot aan de Nederlands-Indische Regerings Inkoop Organisatie (N.I.R.I.O.)1946-01-12 no. 93453
De opgave van in Nederland voor Nederlands-Indië geplaatste orders1946-01-14 no. 93453
De Batavus Verzekeringsunie1946-01-15 no. 153453
De maandbrief van de opvarenden van de Rantan Pandjang1946-01-25 no. 203453
De voedselpositie in de Groote Oost1946-01-26 no. 43453
De aanbouw in Nederland van een 4000 tons dok bestemd voor Nederlands-Indië1946-01-26 no. 83453
Het verzoek van de Gouverneur-Generaal om betere voorlichting1946-01-28 no. 1/303453
De afwijzing van het verzoek om deviezen beschikbaar te stellen voor de invoer van artikelen van de Chinese huisindustrie in Nederland1946-02-08 no. 143453
De uitzending van de heer Boeles van de NV Internationale Crediet- en Handelsvereniging "Rotterdam" naar Siam1946-02-13 no. 33453
De notulen van de 79e vergadering van de Commissie voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao, gehouden te New York op 21 januari 1946, met bijlagen1946-02-20 no. 3E3453
De schadevergoeding van Siam aan Nederlandse belangen aldaar1946-02-20 no. 493453
De schadevergoeding aan Nederlandse handelshuizen in Siam1946-02-25 no. 13453
De machtiging voor het verlenen van schriftelijke vergunningen voor reizen met tijdsduur van maximaal zes maanden, vooropgesteld dat er scheepsbrieven zijn aangevraagd1946-02-26 no. 3E3453
De schadevergoeding door de Siamese regering aan de NV Handelshuizen in Siam1946-03-02 no. 43453
De aankoop van automobielen voor Nederlands-Indië in Amsterdam1946-03-04 no. 73453
De wijziging van het Staatsblad F. 123. De verrekening van de gages van zeelieden1946-03-08 no. 33453
Het rapport van de Commissie inzake financiële verrekening met in Japanse krijgsgevangenschap geraakte zeelieden1946-03-08 no. 38/783453
De regeling voor Nederlands-Indische exportproducten1946-03-15 no. 243453
Een codetelegram van Mook 281 uit Batavia inzake een inventarisatie van de schade in Nederlands-Indië1946-04-01 no. 1493454
De wachtgeld- en verlofregeling van personeel op Nederlands-Indische schepen1946-04-03 no. 53454
De behartiging van Nederlandse belangen op Madagaskar, Rëunion en Mauritius1946-04-10 no. 303454
Het verzoek van de Verenigde Naties om inzending van gegevens nopens de voedselvoorziening1946-04-10 no. 31/1033454
De verlening van een voorschot aan de vertegenwoordiging van de Nigies-export te Amsterdam1946-04-26 no. 583454
Mededelingen inzake het economische herstel in de Groote Oost1946-04-30 no. 133454
De betaling aan Europese landen voor hun export naar Nederlands-Indië1946-05-06 no. 173454
Nederlandse goederen aangetroffen in Malakka1946-05-09 no. 213454
De vragenlijst van de F.A.O. betreffende het boswezen in Nederlands-Indië1946-05-09 no. 1743454
De Nederlandse markt voor Nederlands-Indische producten1946-05-17 no. 113454
De Europese vrachttarieven1946-05-21 no. 2E3454
De mogelijkheid tot terugkeer naar Malakka, Brits-Borneo en Hongkong voor particulieren1946-05-22 no. 18/144E3454
De voedselbalans van Java en Madoera1946-05-27 no. 5E3454
Australische stockskleding en schoenen voor geëvacueerden uit Nederlands-Indië en de opheffing van een kledingdepot in Suez1946-05-28 no. 103454
Het onderzoek naar beschikbare meststoffen1946-05-29 no. 21/150, 21/251 en 21/2623454
De binnenlandse consumptie van suiker1946-06-04 no. 37E3454
De liquidatie van de Economische-, Financiële-, en Scheepvaart Missie te Washington1946-06-05 no. 17/155, 17/260 en 17/2703454
Deviezenvergunningen1946-06-06 no. 383454
Verzoek om toezending van gegevens met betrekking tot de completering van de archieven van het secretariaat der Crisis Cultuur Centrale1946-06-14 no. 13454
Der benoeming van Mr. E.L.G. den Dooren de Jong tot Consul Generaal te Saigon1946-06-18 no. 57/1673454
De Siam-Burma spoorweg1946-06-19 no. 42E3454
De aankoop van 3 Fort schepen1946-06-25 no. 663454
De benoeming van een leider van het centraal textielkantoor te Batavia1946-07-08 no. 283454
De marktwerking van de Europese landen1946-07-09 no. 113454
De levering van films uit het Verenigd Koninkrijk1946-07-10 no. 12E3454
De aankoop van schepen in het binnenland1946-07-11 no. 4E3454
De Nederlands economische vertegenwoordiging in Djeddah1946-07-19 no.13E3454
De repatriëring van 15 Deense onderdanen1946-07-20 no.133454
Het verzoek van J. Verkuijl om bemiddeling voor het verkrijgen van textiel voor het zendingspersoneel in Nederlands-Indië1946-07-20 no. 253454
De samenwerking tussen de Afdeling Indische Zaken en het N.I.R.I.O.1946-08-01 no. 163454
Het betalingsverkeer met de Europese landen1946-08-03 no. 33454
De handelsbetrekkingen met de Sterlinglanden1946-08-12 no. 283454
De aankoop van boter door de Nederlands-Indische regering te Melbourne1946-08-08 no. 243454
De aankoop van goederen in het buitenland1946-08-09 no. 123454
Het voorstel inzake de cultuurmogelijkheden in Zuid-Sumatra1946-08-10 no. 33454
De verstrekking van gelden aan reizigers1946-08-13 no. 33454
Het verzenden van poststukken naar Engeland en Amerika1946-08-13 no. 303454
Het verslag van besprekingen van enige ambtenaren van het Ministerie van Financiën1946-08-16 no. 23E3454
De economische vertegenwoordiging te Djedda1946-08-21 no. 32E3454
De afzet van Nederlands-Indische producten1946-08-27 no. 93454
De schatting van Japanse ondernemingen1946-08-28 no. 40E3454
De afzet en prijsregeling van Nederlands-Indische producten1946-08-28 no. 93454
De inschakeling "Sibeha" inzake de offertes inzake de levering van 20.000 tapkranen1946-08-30 no. 13454
De verzending van correspondentie via Den Haag naar Batavia1946-09-02 no. 163454
Importmogelijkheden1946-09-09 no. 53454
De verzending van koerierspost naar Engeland en Amerika1946-09-13 no. 643454
De inlichtingen met betrekking tot ijkvoorschriften voor weegwerktuigen in Nederlands-Indië1946-09-14 no. 23454
De assurantie van verschepingen uit Amerika1946-09-20 no. 883454
De bemiddeling tot het verkrijgen van uitvoervergunningen voor revisieonderdelen en grondstoffen voor het Philipsbedrijf te Soerabaja1946-09-23 no. 43454
De aankopen van de Indo-welfare1946-09-24 no. 1063455
De regeling "Aankopen in Nederland en Europa door particulieren"1946-09-25 no. 343455
De positie van het N.I.G.E.V.O.1946-09-26 no. 193455
De prijsregeling van strohoeden uit Java1946-09-28 no. 23455
De particuliere aanvragen voor uitvoervergunningen naar Nederlands-Indië1946-10-03 no. 173455
De instelling van de Contact Commissie voor Economische Aangelegenheden1946-10-08 no. 313455
De opheffing van de Contact Commissie voor Economische Aangelegenheden1946-10-08 no. 37/277, 37/530 en 37/5643455
De voorzieningen ten aanzien van zeelieden in Japanse gevangenschap1946-10-10 no. 483455
De financiering van aankopen in Nederland1946-10-15 no. 953455
De export van Nederlands-Indië1946-10-17 no. 473455
De export uit Nederlands-Indië1946-10-19 no. 13455
Inlichtingen met betrekking tot de ramieverwerking1946-10-22 no. 1183455
De publicatie betreffende de voorlopige monetaire regeling met Nederlands-Indië1946-10-23 no. 203455
De conceptinstructie aan de Nederlandse Delegatie der Algemene Vergadering1946-10-25 no. 53455
De uitstel van betaling voor vehicles1946-10-30 no. 1283455
De richtlijnen voor het verlenen van distributie- en invoervergunningen1946-10-30 no. 1403455
De vertraagde verzending van de mail New York-Batavia1946-11-04 no. 273455
De richtlijnen bij aankopen voor Nederlands-Indië1946-11-07 no. 53455
Handelsakkoorden1946-11-07 no. 163455
Statistische gegevens met betrekking tot Nederlands-Indië1946-11-12 no. 313455
Deviezenvergunningen voor reisdoeleinden1946-11-14 no. 1383455
De Indische behoefte aan kapitaalsgoederen1946-11-15 no. 113455
De verzekering van regeringsgoederen1946-11-16 no. 12E3455
De voorschotten van de Mijnbouw Maatschappij Billiton1946-11-16 no. 2623455
De export van schelpen1946-11-19 no. 903455
De rechtstreekse aankopen door Indische firma's1946-11-19 no. 1163455
De aanstelling van J.B. ten Broek als landbouwconsulent te Mexico City1946-11-21 no. 173455
De Chinese zeelichten in Nederlands-Indië1946-11-27 no. 56/3243455
De statistische gegevens ten behoeve van de International Yearbook van de F.A.O. te Rome1946-12-06 no. 153455
Reliefgoederen voor de NV Hollandse Amerikaanse Phantage Maatschappij1946-12-06 no. 453455
Deviezen van de Mijnbouw Maatschappij Billiton1946-12-09 no. 53455
2 rapporten inzake de scheepvaart op China1946-12-16 no. 10E3455
F.A.O. Het onderzoek naar beschikbare meststoffen1946-12-19 no. 153455
Het verstrekken van opdrachten aan de majoor J. Ph. Nikkels1946-12-19 no. 223455
De verkoop van surplus goederen1946-12-23 no. 263455
Een pool voor exporteurs1946-12-24 no. 253455
De Indische behoefte aan kapitaalgoederen1946-12-27 no. 823455
De aanmelding van moederkredieten voor de Nederlands-Indische Regerings Inkooporgansiatie (N.I.R.I.O.)1946-12-27 no. 883455
Rapporten van de Ondernemingslandbouw, verzameld door de heer Honig gedurende de oorlog1947-01-06 no. 7/22E3455
De Nederlands-Indische export- en prijspolitiek1947-01-08 no. 523455
Het schipslachthuis1947-01-08 no. 453455
De afzet van schelpen aangevoerd uit de Indische Archipel1947-01-16 no. 1623456
De aanstelling bij het Gezantschap te Caïro1947-01-23 no. 17E3456
F.A.O. Het verzoek om statistische gegevens1947-01-29 no. 133456
De moedercredieten van de Nederlands-Indische Regerings Inkoop Organisatie (N.I.R.IO.)1947-01-31 no. 643456
Internationale handelsbesprekingen. Hearings met betrekking tot handelsbelemmeringen1947-02-03 no. 143456
Het verzoekschrift aan de Democratische Bond van Indonesië, Afdeling Soerabaja1947-02-07 no. 1/393456
Handelsakkoorden1947-02-07 no. 313456
Rentevergadering voor te laten betalingen door de Nederlands-Indische Regerings Inkooporganisatie1947-02-07 no. 473456
De Indiëreis van de heren mr. M.M. van Poll, H.P. Hans en dr. W.J. Cator1947-02-07 no. 723456
De exploitatie en kolonisatie van Nieuw-Guineaa1947-02-13 no. 563456
De schelpenvisserij1947-02-17 no. 30E3456
Onuitgevoerde kinine bestellingen voor Belgisch Congo1947-02-19 no. 53456
Klacht van de NV Borsumij over de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (C.D.I.U.)1947-02-19 no. 283456
De aankoop van goederen, machines en gereedschappen e.d. door particuliere ondernemingen ten behoeve van de rehabilitatie van hun bedrijven in Indië1947-03-03 no. 553456
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (C.D.I.U.) en de aankopen in het buitenland ten behoeve van Indië1947-02-28 no. 73456
De verhouding tussen de N.I.R.I.O en de N.I.G.I.E.O.1947-03-18 no. 163456
Verdragscontingenten ten behoeve van Nederlands-Indische aankopen1947-03-19 no. 26E3456
De ondertekening van handelsakkoorden1947-03-24 no. 983456
Het overzicht van te leveren Indische producten1947-03-27 no. 44E3456
Het voorstel van Haywood met betrekking tot de kolenverschepingen1947-04-01 no. 673456
De subsidiëring van het Information Bureau1947-04-02 no. 103456
De uitvoerrechten voor Nederlands-Indië1947-04-03 no. 593456
Het verzoek om uitzending van houtgeest, pyridine en kleurstoffen1947-04-09 no. 37E3456
De aankoop van onderdelen waltransporteurs door de NV. Nederlands-Indische Steenkolen Handel Maatschappij1947-04-14 no. 233456
De leveringen van tarwe en bloem1947-04-15 no. 553456
De gezamenlijke ledencirculaires van de Nederlands-Indische Vereniging van Importeurs Groothandelaren en de Onderlinge Vereniging van Exporteurs van Indische Producten1947-04-24 no. 33456
N.I.R.I.O.-telegrammen1947-05-13 no. 523456
De behandeling van technische aangelegenheden ten behoeve van de F.A.O.1947-05-22 no. 163456
Het reserveren van contingenten ten behoeve van Nederlands-Indië van aankopen in verdragslanden1947-05-28 no. 293456
De beperking van de invoer in Nederlands-Indië1947-05-30 no. 323456
De aankopen in Amerika1947-05-31 no. 223456
Inlichtingen in verband met rundveefokkerijen1947-06-06 no. 313456
De vertraging van loods- en bakengelden in Nederlands-Indië1947-06-20 no. 343456
De Raad van Oorlogsschade1947-06-26 no. 343456
Het invoerrecht op tapioca1947-06-27 no. 443456
De bliklevering uit Amerika voor de groente-import naar Nederlands-Indië1947-07-04 no. 453456
Koreaanse schepen in Nederlands-Indische havens1947-07-04 no. 213456
Het aankoopprogramma van Nederlands-Indië1947-07-17 no. 273456
Het plan van de heer W.A. Kanorr voor de verscheping van voedingsproducten uit Nederlands-Indië1947-07-18 no. 543456
De intrekking van de deviezentoewijzing van G.A. van de Pol NV1947-07-19 no. 253456
Door Nederlands-Indië afgegeven deviezenvergunningen voor aankoop in Nederland1947-07-25 no. 53456
De toezending van een afschrift inzake de deviezenbehoefte voor de rehabilitatie en grondstoffenvoorziening van industriële bedrijven in Nederland en Republikeins gebied1947-07-28 no. 243456
De Defence Regulation 47 BB1947-08-11 no. 2/167, 2/526 en 2/5323456
Het herstel van de Prins Hendrik kazerne te Nijmegen1947-08-12 no. 1383456
De aankopen in Amerika ten behoeve van Nederlands-Indië1947-08-26 no. 433456
De vordering van de NV B.P.M. inzake het verloren gaan van het motorschip "Juno"1947-08-30 no. 133456
Incidentele exporten van Indische producten1947-09-11 no. 233456
De aankoop van scheepsmotoren in Nederland1947-09-24 no. 673456
Ruiltransacties inzake Amerikaanse overtollige legervoorraden1947-09-26 no. 163456
De motorboot Y.Y. (ex "Hapag")1947-11-10 no. 243456
Inlichtingen omtrent het Loon- en Prijsbewakingscommité1948-01-25 no. 203457
De deviezenverordening voor importeurs1948-01-13 no. 403457
De beantwoording van de Amerikaanse nota betreffende de copra situatie in Nederlands-Indië1947-11-17 no. 1/2233457
De aanbieding van het verslag van Special Cereals Conference van 9 tot 12 juli 1947 te Parijs1947-11-20 no. 383457
Minder gangbare goederen. Ex Amerikaanse legerdumps1947-11-25 no. 373457
De bespreking met bedrijfsschappen1947-11-26 no. 43457
De "Tjimanoek"en zijn lading1947-12-04 no. 13457
Het overzicht van de vernielingen van bergcultuurondernemingen op Java1947-12-10 no. 23457
De aanbieding van (ex-Amerikaanse) dumpartikelen1947-12-10 no. 83457
Het jaarverslag 1947 van de V.I.N.I.P. (Vereniging van Importeurs van Nederlands-Indische Producten)1948-01-24 no. 433457
De extra beloning van N.I.R.I.O.-personeel1947-12-30 no. 323457
De beëindiging van de N.I.R.I.O.-werkzaamheden1948-01-07 no. 473457
De Nederlands-Indische leningaanvraag bij de Export- en Import Bank1948-02-02 no. 13457
De afwikkeling door het B.M.O.T. (British Ministry of Transport) (Nederlandse koopvaardij vloot)1948-02-24 no. 1093457
De wijziging van de deviezenverordening1948-03-19 no. 53457
De publicering van het rapport "Imperial Preverence"1948-04-10 no. 83457
Het belang van monazietaarde voor het verkrijgen van atoomenergie1948-04-21 no. 123457
De prijspolitiek en distributie in Indonesië1948-04-29 no. 743457
De vordering van de heer V. Berge voor schadevergoeding van gevorderde prauwen1948-05-12 no. 623457
De vacature in Wechel te Wageningen1948-06-08 no. 523457
De aankopen door het Indisch Etablissement1948-07-02 no. 483457
De levering van Ford auto's door de Nederlandse Ford Fabriek NV1948-07-14 no. 13457
De vergoeding voor oorlogsschade1948-07-15 no. 843457
Inlichtingen ten behoeve van de Commissie Van Gogh1948-07-19 no. 43457
Inlichtingen met betrekking tot verzendingsdocumenten ten behoeve van Nederlands-Indië1948-07-26 no. 93457
De reis van professor De Jong naar Indië1948-08-04 no. 803457
De Kota Baroe claim1948-08-05 no. 183457
De vergoeding voor oorlogsschade1948-08-06 no. 533457
Het verzoek om toezending van de rapporten en mededelingen van het Bureau der Landinrichting1948-11-02 no. 493457
Het invoerrecht voor Nederlands-Indië. Tapioca1948-11-23 no. 193457
De kwantitatieve invoerbeperkingen in Indonesië1948-11-29 no. 433457
De algemene overeenkomst betreffende Tarieven en Handel1948-11-30 no. 783457
Het invoerrecht op tapioca in het Benelux-douane tarief1948-12-17 no. 8E3457
De tariefbesprekingen Annecy voor Indonesië1949-03-09 no.77E3457
Het I.T.O. Charter1949-03-21 no.213457
De aandelen van de NV Maatschappij tot Exploitatie van Jaarbeursgebouwen in Nederland1949-03-21 no.573457
De handelspolitieke moeilijkheden ten aanzien van de export van thee naar Soedan1949-05-02 no.363457
Tabel met zoekresultaten in archieven
Beschrijving verbalen van Afdeling EDatum en nummerInv.nr.
Deviezenvergunningen1946-11-01 no. 113577
Amerikaanse fondsen van Indische ingezetenen1946-11-02 no. 63577
De credietopening ten behoeve van Nirio (tandobezorging)1946-11-13 no. 513577
De betaling van personele uitgaven voor Marine en Koninklijke Landmacht in Nederlands-Indië1946-11-18 no. 43577
Het verzoek aan de Factory (Nederlandse Handels Maatschappij NV) om een circulaire te corrigeren1946-11-23 no. 173577
Deviezen voor de NV Billiton Maatschappij1946-11-28 no. 83577
De betaling van door de NV Billiton Maatschappij in Amerika gekochte kleding1946-11-28 no. 753577
De opheffing van de blokkade op door Engelse maatschappijen met toestemming van de NIDI in het Engels Warfonds geïnvesteerde gelden, welke tot het Nederlands-Indisch deviezenvermogen behoren1946-11-29 no. 793577
Het verzoek van de NV Nederlandse Lloyd om inlichtingen betreffende een op 10 mei (£ saldo) geleden koersverlies1946-11-29 no. 943577
De kasbegroting voor Indische uitgaven van de 2e helft van 19461946-12-07 no. 4E3577
De voorlopige betalingsregling met Nederlands-Indië (opgave van de stand van de rekeningen C, F en FF)1946-12-14 no. 73577
Deviezenvergunningen voor Philips-artikelen1946-12-24 no. 273577
De zogenaamde "Vrije Import"1947-01-03 no. 1003577
Het muntwezen. Gevraagde informatie omtrent de aanmunting aan de Munt te San Fransisco van centen in juni 19461947-01-06 no. 383577
De overbrenging van effecten naar Nederland1947-01-15 no. 123577
De indiening van voor-oorlogse vorderingen1947-01-23 no. 363577
De belastingheffing op Indisch pensioen, dat genoten wordt in Zwitserland1947-01-29 no. 973577
De uitbetaling van Nederlands-Indische pensioenen in Zuid-Afrika1947-02-03 no. 173577
Het geldverkeer Nederland-Nederlands-Indië (de creditering van de F-rekeningen)1947-02-11 no. 903577
De aankoop van NAAFI-goederen in Batavia en Singapore1947-02-21 no. 353577
Gegevens betreffende het Canadees en Amerikaans crediet1947-02-25 no. 23577
De algemene vergunning verleend aan ingezetene van Nederlands-Indië om te beschikken over in Nederland berustende binnenlandse effecten1947-02-25 no. 83577
De achterstand in de uitbetaling van door de KLM ingediende vorderingen1947-02-25 no. 413577
De tranfer en de deblokkering van in 1940 - 1942 gestorte bedragen bij de Commissie van Rechtsverkeer in Oorlogstijd in Nederlands-Indië1947-02-26 no. 663577
Het militair hospitaalschip "Oranje"1947-03-24 no. 1103577
De deviezenvergunning voor Rs 600.000,-- (de verrekening tussen de NV Koninklijke Pakket vaart Maatschappij (KPM) en de Holland-Brits-Indië Lijn1947-05-13 no. 833577
De financiering door Nederland van de Indische aankopen van reserveonderdelen voor 4 Lockheed Constellations1947-06-02 no. 723577
De Java China Trading Compagny - De Java China Handel Maatschappij (dreigende liquidatie)1948-06-02 no. 983578
De financiering van de Sultan's familie van Koetei1948-06-07 no. 873578
De verkoop van huizen in Bandoeng1948-07-02 no. 543578
De vernietiging van Indische luciferaccijnsbanderolles1948-08-05 no. 263578
De invoerrechten voor geschenkpakketten aan militairen in Nederlands-Indië1948-08-27 no. 133578
De terugbetaling aan Nederlands-Indië van 300.000 Zwitserse francs door de Waffenfabrik Solothurn A.G. te Solothurn wegens geannuleerde contracten1948-09-22 no. 52/2063578
De remises ten behoeve van de Departementen van Oorlog en Marine1948-10-15 no. 693578
De schuldverhouding Nederland-Indonesië. Het bijhouden van de Thesaurie-rekening1948-11-04 no. 573578
De geldhervorming in Duitsland1948-11-27 no. 343578
De verrekening van de vrachtkosten van de scheepvaartmaatschappijen1948-12-01 no. 833578
De financiering van de Rubber-Stichting 19491948-12-02 no. 663578
De transfer van achterstallige alimentatieschuld1948-12-20 no. 1243578
De betaling in Nederland van pensioenen en onderstanden aan weduwes en wezen van niet-Europese burgerlijke landsdienaren1948-12-20 no. 1253578
De heffing van Belgische belasting op het kapitaal1947-07-07 no. 173578
De verkoop van in Zuid-Afrika berustende effecten1949-01-11 no. 1263578
De aankoop van 2500 jeeps uit Surplus Stocks U.S. Army in Frankrijk1947-06-10 no. 93578
De aankoop van Cadi-goederen voor de Koninklijke Landmachtmacht en de K.N.I.L.1947-07-05 no. 213578
De reis van Jonkheer Ruijs de Beerenbroeck naar Nederlands-Indië1947-07-10 no. 1513578
De aankoop van publicaties (studieboeken) voor de Republikeinse Regering1947-07-10 no. 1613578
De betaling van de claims ten laste van de U.S. Navy1947-07-23 no. 543578
De overdracht van saldo aan de Weeskamerdienst te Batavia1947-08-29 no. 433578
De vordering van deviezen van Engelse banken1947-09-19 no. 433578
De transfermoeilijkheden van Nibeg1947-09-26 no. 393578
Het verzoek om toewijzing van vreemde valuta aan Indische gerepatrieerden voor geneeskundige behandeling1947-09-26 no. 413578
Het Amerikaans Surpluscrediet ad $ 100.000.00,-- (uistel van betaling van rente)1947-10-04 no. 233578
Het verzoek om vrijgeving door het Ministerie van Financiën van een indertijd ten behoeve van het Indisch Etablissement bij de Nederlandse Bank gestort bedrag1947-10-14 no. 203578
De bestellingen van boeken en tijdschriften door Nederlands-Indische instanties1947-10-28 no. 743578
De deblokkering van gelden1947-11-18 no. 473578
Financiering. De aankoop van een drijvende bok en baggermaterieel en het in bruikbare staat brengen van havens1947-12-02 no. 803578
De achterstand bij de Afdeling F. inzake de verantwoording van ingehouden belastingen1947-12-23 no. 673578
De voorschotten op Indische pensioenen verstrekt door consulaire ambtenaren in Zuid-Afrika1948-02-04 no. 503578
Lindeteves Inc. te New York1948-04-19 no. 663578
De NV Billiton Maatschappij. De investering in Suriname (bauxiet)1948-04-23 no. 603578
De Prins Bernhardstichting1948-02-26 no. 363578
De afrekening van het vervoer van evacuees van Indonesië naar Nederland1949-01-19 no. 933579
De overeenkomst inzake alle voor 1 januari 1949 tussen Nederland en Indonesië over en weer uitstaande vorderingen en schulden1949-01-28 no. 373579
E.C.A.-leningen en C.C.C.-credieten voor Indonesië1949-01-31 no. 1113579
De chartervlucht Bangkok-Amsterdam1949-01-31 no. 1123579
De delegaties in Belgische francs aan vrijwilligers van de K.N.I.L.1949-01-31 no. 1253579
De accountants-controle van Nederlands-Indische Regeringsinstellingen in de Verenigde Staten1949-03-23 no. 423579
De overmakingen voor rekening van de marine1949-04-01 no. 233579
De aanschaffing van wetenschappelijke werken via de Nederlandse boekhandel1949-04-07 no. 383579
Het verzoek om inlichtingen inzake het vallen van de N.I.A.M. onder het Treasury Agreement1949-04-22 no. 803579
De vooroorlogse Amerikaanse saldi in Indonesië1949-04-25 no. 693579
De nieuwe wijze van verrekening van de posten welke niet gerekend kunnen worden tot de uitgaven van de "Indische regering als zodanig"1949-03-28 no. 373579
De uitgaven voor het Rode Kruis e.d.1949-04-25 no. 733579
De schuldverhouding Nederland-Indonesië1949-04-27 no. 373579
De positieregeling van de heer Mr. W. Mulder1949-04-27 no. 683579
Algemeen. De betalingsovereenkomst met Zuid-Amerikaanse Staten. Chili1949-04-28 no. 193579
De financiële en handelspolitieke verhouding tussen Indonesië en Nederland1949-04-29 no. 523579
De uitgaven voor het Rode Kruis e.d. Betalingen ten laste van de Thesaurie-rekening tot uiterlijk 1 mei 19491949-05-02 no. 883579
De aankopen van zending- en welfareartikelen voor de Koninklijke Landmacht1949-05-10 no. 353579
Kasvoorzieningswet 1949. De betaling van passages naar Nederland voor évacuees, K.N.I.L.-militairen en hun gezinnen1949-05-28 no. 413579
De volmacht van de Bank voor Nederlands-Indië aan de Koetsier c.s.1949-06-02 no. 633579
De verrekening van uitgaven ten laste van Indonesië1949-06-25 no. 593579
De bezuinigingscommissie1949-06-29 no. 633579
Het vrij vervoer van oorlogsinvaliden over het jaar 1947. Overall-settlement1949-07-19 no. 503579
De verblijfskosten voor reizen in de Verenigde Staten1949-07-19 no. 643579
De schuldverhouding Nederland-Indonesië. Overall-settlement1949-07-29 no. 403579
Japanse walvisvaarders1949-08-13 no. 1453579
De afrekening van de postvlucht per Services Aériens Internationaux (S.A.I.D.E.)1949-08-15 no. 993579
De deblokkering van de saldi van Noorse scheepvaartmaatschappijen1949-09-13 no. 863579
De transfer van passagekosten voor deelnemers aan de R.T.C.1949-09-17 no. 1553579
De teruggave van "geearmarked" goud aan Frankrijk en Thailand1949-09-22 no. 563579
De terugbetaling van renteloze studievoorschotten van afgestudeerden van het Wageningse Studentencorps1949-10-11 no. 1083579
De afrekening van het Rode Kruispersoneel (afdeling Indonesië)1949-10-22 no. 493579
Het fonds van eigendommen van het Mangkoenagorosche Rijk1949-11-07 no. 30/2103579
Vastlegging van de betalingsregeling van in Nederland ten laste van het Tropenprogramma aan te schaffen goederen1949-11-21 no. 423579
De overmaking van de pensioenbijdragen door de heer F.J. Wetsels1949-11-23 no. 713579
De leniging van de boekennood in Indonesië1949-11-24 no. 463579
De premiebetaling voor het behoud van uitzicht op weduwen- en wezenpensioen1949-12-06 no. 253579
De credietverlening aan Indonesië via de Netherlands Purchasing Commission (N.P.C.)1949-11-14 no. 303579
De delegaties van Chinese studenten1949-12-13 no. 383579
Tabel met zoekresultaten in archieven
Beschrijving verbalen van Afdeling FDatum en nummerInv.nr.
De verlening van voorschotten door de Netherland Red Cross Society1945-10-30 no. 4E3580
De goedkeuring van een rekening van het Indisch Muntfonds over het jaar 19441946-02-15 no. 14E3580
De kosten van de administratieve controle in Londen1946-06-05 no. 123580
Het verzoek tot restitutie van voorschotten, gedaan door de Britse autoriteiten in Singapore1946-08-26 no. 10E3580
De inwisseling van oude Nederlands-Indische bankbiljetten1946-11-01 no. 12E3580
De ramingen voor uitgaven en middelen van Indië in Nederland en Engeland over het jaar 19461946-11-18 no. 48E3580
Het opbergen van de maandverantwoordingen van de Beheerder van de Postrekeningen voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao over het jaar 19451947-02-06 no. 153580
De uitgaven en ontvangsten van de K.N.I.L.1947-02-13 no. 15E3580
De toezending van een afschriftschrijven van het Departement van Financiën aan de Ministers van Financiën en Oorlog1947-02-17 no. 353580
De vliegongevallen van ambtenaren1947-06-10 no. 213580
De claims van het Ministerie van Buitenlandse Zaken1947-06-19 no. 44E3580
De kosten van vervoer van post per luchtdienst Amsterdam-Batavia1947-06-18 no. 46E3580
Het opbergen van de maandverantwoordingen van de Beheerder van de Postrekeningen voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao over het jaar 19461947-08-04 no. 303580
De terugbetaling van delegaties van de heren Tjitroatmodjo en Ananoelah te Djeddah1947-11-14 no. 7E3580
De uigaven door Curaçao ten behoeve van Nederland1948-01-27 no. 25E3580
De vorderingen betreffende de illegale Engelandvaart1948-06-05 no. 7E3580
De declaratie inzake de verlening van onderstand aan bevrijde geïnterneerden van Manilla1948-06-19 no. 7E3580
De door de Javasche Bank te Amsterdam gedeclareerde gelden wegens voor 1 september 1940 door haar gedane aankopen in vreemde valuta1949-12-24 no. 2253580
Tabel met zoekresultaten in archieven
Beschrijving verbalen van Afdeling GDatum en nummerInv.nr.
De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen1927-06-27 no. 253583
De opleggingsproef van Bleizidsprengkapseln van de firma Krupp1927-08-01 no. 123583
Detacheringen. De detachering van de luitenant J.J. Zomer bij de Engelse Luchtmacht1927-09-09 no. 423583
De aanbieding van een mitrailleurvoertuig en radiomaterieel (met foto's)1927-09-15 no. 153583
De medeondertekening van een contract met de directie van de Directie van het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te 's-Gravenhage1927-09-27 no. 453583
Het opbergen van bescheiden. Draadloze installaties voor de vliegdienst1927-11-11 no. 173584
De medeondertekening van een contract met de firma Aktiebogalet Bofors1928-03-05 no. 593584
Artillerie Diversen. De bezichtiging van een mitrailleurvoertuig en radiomaterieel1928-03-16 no. 313584
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen1928-05-25 no. 493584
Artillerie Pistolen en Revolvers. De medeondertekening van een contract met de vertegenwoordiger van de Berlin-Karlsruher Industrie-Werke Aktiengesellschaft1928-06-02 no. 603584
Artillerie Houwitsers. De ontbinding van de Commissie inzake de voorbereiding van de aanschaffing van veldhouwitsers voor het leger in Nederlands-Indië1928-06-12 no. 163584
De medeondertekening van een contract met de firma Aktiebogalet Bofors1928-06-28 no. 343584
De steunverlening aan de Nederlandse vliegtuigindustrie1928-06-28 no. 41/4203584
Artillerie Luchtafweergeschut. Het verzoek om 2 exemplaren van het verslag van de Commissie van Proefneming met de kanon van 8 tl van de firma Bofors1928-09-15 no. 143585
Artillerie Infanteriegeschut. Het verzoek om toestemming voor eventuele overname van 4 Stokes-Brandt mortieren en 1000 schoten1928-10-03 no. 623585
Artillerie Diversen. Het verslag van de Commissie Claus/Gerharz inzake transportabele radiostations ten behoeve van het Nederlands-Indische Leger1928-10-29 no. 263585
Artillerie Trotyl. De medeondertekening van een contract met de NV Machinefabriek der firma P.M. Duijvis & Co te Koog aan de Zaan inzake de levering van een complete trotrylinstallatie1928-11-23 no. 223585
Artillerie Infanteriegeschut. De levering en aanmaak van Stokes-Brandt mortieren1929-03-14 no. 203585
De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen1929-05-31 no. 383585
Geweermunitie. De medeondertekening van een contract met de Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te 's-Gravenhage1929-07-11 no. 83585
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen1929-07-29 no. 223585
Artillerie Diversen. Nadere gegevens en inlichtingen over de mitrailleur van de Fahrzeug-Apparate-Bau te Berlijn1929-08-02 no. 213585
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De wijziging van de ondersteuningsmiddelen aan de karabijnmitrailleur van de K.M.A. en de offensieve exercitie-handgranaat welke bij het Indisch leger zijn ingevoerd1929-10-04 no. 573585
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij1929-10-07 no. 53585
Artillerie Rapporten en Verslagen. Verzameling van gegevens betreffende de invoer van ontplofbare stoffen1930 feb. 19 no. 43585
Artillerie Houwitsers. Vergelijkende gegevens omtrent de samenstelling en bewerking van het materiaal van de kanonnen 10,5 cm L/40 en de houwitsers 10,5 cm L/221930 mrt. 05 no. 343586
Rapport afname houwitsers. De toezending van gegevens detonatoren, rookvormers, hulsladingen, modelkardoezen en een geschutsboekje nr. 131930-03-05 no. 663586
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De liquidatie van de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen1930 apr. 02 no. 173587
Artillerie Rapporten en Verslagen. De verzameling gegevens betreffende de in- en uitvoer van ontplofbare stoffen1930-06-06 no. 543587
De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te 's-Gravenhage1930-06-12 no. 443587
Artillerie Luchtafweergeschut. De voorbereiding van de bestelling van een electrische overbrengingsinstallatie1930-07-14 no. 523587
Artillerie Luchtafweergeschut. De medeondertekening van een contract met de firma A.B. Bofors1930-08-05 no. 313588
Artillerie Zware mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage1930-10-20 no. 613588
Artillerie Vickers Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage1930-10-30 no. 253588
Artillerie Luchtafweergeschut. Het verzoek om een opgave van de veranderingen in de verbrandingsruimte bij vuurmonden1930-10-31 no. 553588
Artillerie Luchtafweergeschut. De voorbereiding inzake de bestelling van een telefooninstallatie en wijziging van de overbrengingsinstallatie, met monsters van kabels etc.1930-11-12 no. 533589
Artillerie Luchtafweergeschut. De medeondertekening van contract met de NV Hazemeijer, fabriek van signaal-apparaten te Hengelo inzake de levering van een telefooninstallatie en de wijziging van een overbrengingsinstallatie voor luchtdoelgeschut1930-12-15 no. 413590
Artillerie Pistolen en Revolvers. De medeondertekening van een contract met de firma H.M.G. Higly inzake de levering van revolvers en patronen1931-01-15 no. 423590
De medeondertekening van een contract met de Aktiebogalet Bofors te Bofors inzake de levering van sleepringen en een schoottafel1931-02-12 no. 643590
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een stel keuringsvoorschriften welke horen bij de met NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij gesloten contract van 20 oktober 19301931-02-12 no. 653591
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met de firma Vickers betreffende artillerie met bevelsmiddelen, met foto's1931-02-18 no. 33591
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met de firma W. Beardmore & Co Ltd. te Glasgow, de firma Schneider & Cie te Parijs en de NV Hollandse Industrie en Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage1931-02-18 no. 43591
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met de firma W. Beardmore & Co Ltd. te Glasgow, de firma Schneider & Cie te Parijs en de NV Hollandse Industrie en Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage1931-02-18 no. 53591
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met het Technisch Bureau Sanders-Birnie te 's-Gravenhage-Soerabaja1931-02-18 no. 53591
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met de vertegenwoordigers van de fa. Goerz, St. Chamond-Granat en de fa. Galileo betreffende de aanschaffing van een vuurgeleidingstoestel1931-02-18 no. 63592
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met de firma A.B. Bofors betreffende munitie en buskruitkisten daarvoor, met foto's1931-04-01 no. 283593
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met de firma A.B. Bofors en NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo betreffende zichtkijkers en kisten daarvoor1931-04-01 no. 303593
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met de firma A.B. Bofors e.a. betreffende uurwerktuigen en schalen daarvoor1931-04-011 no. 313594
Artillerie Luchtafweergeschut. De opberging protocollen van besprekingen, schietproeven en correspondentie met de Aktiebogalet Bofors te Bofors, betreffende luchtdoelgeschut1931-04-07 no. 293595
Artillerie Geweermunitie. De medeondertekening van een contract met de Nederlandse Patronen-, Slaghoedjes- en Metaalwaren Fabriek te Dordrecht inzake de levering van patroonhulzen en slaghoedjes1931-04-08 no. 373595
Artillerie Luchtafweergeschut. De toezending van het jaarverslag van de Commissie voor Psychische Strijdmiddelen1931-14-08 no. 7613595
Artillerie Geweermunitie. De medeondertekening van een contract met de firma Bofors te Bofors (Zweden) inzake de levering van munitie voor het schootstafelschieten en kruit voor oefeningladingen1931-11-23 no. 303596
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De overname van mitrailleurs nr. 3 van de Marine1931-12-07 no. 443596
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Directie van het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te Zaandam inzake de levering van pantserpatronen1931-12-24 no. 493596
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie betreffende luistertoestellen.1932-01-09 no. 473597
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie betreffende de montage van een electrische installatie aan de 10,5 cm ld1932-03-19 no. 193598
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo betreffende de keuring en afname van afstandsmeters1932-03-19 no. 203598
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie betreffende het gebruik van tijdschokbuizen nr. 3 voor de 10,5 cm ld en de oefeningslading1932-03-19 no. 203598
Artillerie Luchtafweer. De toezending van fotoalbums, met bijlagen van NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te 's-Gravenhage inzake het vuurgeleidingstoestel Berkof 41932-03-19 no. 143599
Artillerie Luchtafweergeschut. Schootstafel 10,5 cm ld1932-03-24 no. 163600
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie betreffende "Richtmiddelen voor Zware Mitrailleurs 12,7 cm en het Richttoestel Krauss" en verslagen van de Luchtdoelmitrailleurcommissie1932-06-17 no. 233600
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie met verschillende autoriteiten en firma's betreffende algemene luchtdoelzaken1932-06-17 no. 243600
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van correspondentie betreffende luistertoestellen1932-06-17 no. 243601
Artillerie Gasoorlog. De medeondertekening van een contract met de NV Norit-Vereniging te Amsterdam inzake de levering van Norit (gasmaskerkool)1932-10-11 no. 403601
Bijlagen1932-11-04 no. 263601
Bijlagen1938-11-04 no. 273601
Artillerie Buskruit. De toezending van het rapport inzake de keuring van 250 kg kruit voor 7.5 cM Vd1932-12-13 no. 123602
Artillerie Gasoorlog en Stalen Helmen. Het opbergen van correspondentie betreffende de aanschaffing en beproeving van stalen helmen voor Nederlands-Indië1932-12-20 no. 373602
Artillerie Gasoorlog. De medeondertekening van een contract met de NV Norit-Vereniging Verkoop Centrale te Amsterdam1933-03-13 no. 273602
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van correspondentie betreffende de richtinstrumenten voor mitrailleurs en mitrailleur-vizierkijkers1933-03-20 no. 423603
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van correspondentie betreffende de aanschaffing van munitie voor stookmortieren1933-03-23 no. 443604
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhage inzake de levering van richttoestellen Madsen voor de mitrailleur 12.7 Luchtdoelgeschut1933-10-08 no. 503604
Medeondertekening van een contract met de Établissements Edgar Brandt te Parijs wegens de levering van 12 mortieren van 8 cm met onderdelen en uitrustingsstukken1933-09-21 no. 153605
Artillerie Pantserauto's 1936. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van periscopen voor pantserauto's 19361933-10-23 no. 133606
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Directie van het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te Zaandam inzake de levering van pantserpatronen1933-10-26 no. 353606
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Directie van het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te Zaandam te Zaandam inzake de levering van loopen voor Vickers-mitrailleurs1933-11-18 no. 333606
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van mitrailleurs en onderdelen1933-12-04 no. 403606
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs betreffende de levering van onderdelen voor de Stokes-Brandt mortieren1933-12-04 no. 403607
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndicat te Kopenhagen inzake de levering van lichte mitrialleurs affuiten1933-12-27 no. 573607
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van het keuringvoorschrift behorende bij het contract van 4 december 1933 no 47.308 inzake de levering van 5000 schokbuizen1934-01-22 no. 443607
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van het keuringvoorschrift behorende bij Brandt materieel1934-01-29 no. 433607
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhage inzake de levering van richttoestellen (Madsen)1934-05-05 no. 373607
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De versterkte lichte mitrailleuraffuiten1934-06-26 no. 43607
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissements Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van materieel voor de Stokes-Brandt mortieren1934-06-28 no. 193607
Artillerie Pantserauto's. Het gebruik van benzine in Indië1934-07-03 no. 563608
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissements Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van schokbuizen, detonatoren en munitie voor stokesmortieren1934-07-03 no. 473608
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre inzake de levering van loopen en munitie van mitrailleurs1934-09-07 no. 853608
Artillerie Pantserauto's. De toezending van protocollen betreffende de afname van periscopen1934-07-03 no. 23608
Artillerie Pantserauto's 1936. De beproeving van pantserauto's 1936, de rapporten en de verzending hiervan1934-07-03 no. 513608
Artillerie Diversen. Geschut en Munitie. Gasdrukmeters van de firma Zeiss-Ikon Ballistiek1934-09-26 no. 263609
Artillerie Genie. De medeondertekening van een contract met de firma Hans Scheibert Deutsche Schlauchbootfabrik te Berlijn inzake de levering van 3 patrouilleboten met toebehoren1934-10-27 no. 323609
Artillerie Pantserauto's 1936. Het opbergen van bescheiden betreffende de afkeuring van pantserauto's 1936 geleverd in 19331934-11-07 no. 313609
Artillerie Genie. De uitwisseling van gegevens1935-01-07 no. 593609
Artillerie Genie. De gegevens van radibakens1935-03-04 no. 343609
Artillerie Zware mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van mitrailleurs1935-04-05 no. 313609
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dans Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van Madsen richttoestellen1935-04-18 no. 583610
Artillerie Infanterie. De toezending van een verslag betreffende abnormale schoten met de Stokes-Brandt Mortier1935-05-09 no. 303610
Artillerie Pistolen en Revolvers. Insteekloopjes, ontlaatstokken, laadlepels en patronen voor het pistool M. 111935-05-14 no. 353610
Artillerie Infanteriegeschut. De toezending van verslagen betreffende Stokes-Brandt materiaal1935-06-11 no. 253610
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Directie van het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te Zaandam inzake de levering van pantserpatronen1935-07-24 no. 363610
Artillerie Rapporten en Verslagen. Ballistische resultaten van munitie van het ontwerp Hembrug bestemd voor het 12 en 15 cm geschut en overgenomen door de Nederlandse Landmacht van de Koninklijke Marine1935-08-14 no. 293610
Artillerie Luchtafweergeschut. De toezending van het verslag betreffende de beproeving van het materieel, het ballistisch vermogen en de munitie van de 10.5 Luchtdoelgeschut1935-09-05 no. 493611
Artillerie Rapporten en Verslagen. De aanbieding van het verslag no. 7/V - 17/II/1935 van de Commissie van Proefneming1935-09-25 no. 323611
Artillerie Trotyl. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Springstoffenfabrieken te Amsterdam inzake de levering van trotyl1935-11-21 no. 263611
Artillerie Genie. De medeondertekening van een contract met de firma Hans Scheibert Deutsche Schlauchbootfabrik te Berlijn inzake de levering van kleine patrouilleboten1935-11-21 no. 263611
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van onderdelen voor Stokes-Brandt mortieren1935-12-31 no. 193612
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes Guerre te Herstal (België) inzake de levering van mitrailleurs, affuiten en onderdelen1936-01-14 no. 413612
Artillerie Vickers Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de levering van mitrailleurs met onderdelen1936-03-25 no. 483612
Artillerie Genie. De toezending van het rapport "Beproeving rubberboten"1936-03-25 no. 493612
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van onderdelen van Stokes-Brandt mortieren1936-03-27 no. 423612
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van diverse onderdelen voor de Madsen mitrailleurs1936-04-01 no. 523613
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een keuringsvoorschrift behorende bij het contract van 26-03-1936 no. 48037 met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België)1936-04-24 no. 363613
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Directie der Artillerie Inrichtingen inzake de levering van loopen M.301936-05-27 no. 483613
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van loopen M.151936-06-12 no. 363613
Artillerie Stalen Helmen. De medeondertekening van een contract met de Directie der Artillerie Inrichtingen inzake de levering van stalen helmen1936-06-19 no. 243613
Artillerie Luchtdoelgeschut. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van toebehoren en reserveonderdelen voor vuurgeleidingstoestellen, hoogtemeters en aanhangwagens1936-07-07 no. 383613
Artillerie Geweermunitie. Het opbergen van correspondentie betreffende klachten omtrent geweermunitiebestanddelen1936-08-14 no. 53614
Artillerie Geweermunitie. De medeondertekening van een contract met de Directie der Artillerie Inrichtingen inzake de levering van hulzen en kogels1936-08-14 no. 293614
Artillerie Pantserauto's 1936. De gegevens inzake de Strausler pantserauto's1936-09-30 no. 63614
De medeondertekening van een contract met de firma Alvis-Strausler Ltd. te Coventry voor de levering van pantserwagens1936-10-14 no. 243615
Artillerie Staal-Grondplaten. De medeondertekening van een contract met de firma Van der Vliet en De Jonge te Amsterdam inzake de levering van grondplaten en staal1936-11-05 no. 133616
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van mitrailleurs1937-02-15 no. 83616
Artillerie Pantserauto's 1936. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van periscopen voor pantserwagens1936-11-10 no. 423616
Artillerie Pantserauto's 1936. De gegevens over Strausler pantserautomobielen1936-11-13 no. 243616
Artillerie Trotyl. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Springstoffenfabrieken te Amsterdam inzake de levering van trotyl1936-12-16 no. 323616
Artillerie Trotyl. De medeondertekening van een contract met de Rheinisch-Westfälische Sprengstoff A.G. te Nürnberg inzake de levering van insteekloopjes en laadlepeltjes voor pistolen1937-02-06 no. 73616
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van mitrailleurs, loopen, pantserpatronen en onderdelen1937-02-16 no. 313616
Artillerie Detacheringen. De detachering van kapitein G.S. van Veen bij het Belgische leger1937-02-23 no. 223617
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van Madsen-onderdelen1937-03-03 no. 153617
Artillerie Buskruit. Opbergverbaal voor bescheiden over klachten van de stabiliteit van kruit voor patronen1937-03-24 no. 313617
Artillerie Strausler Tanks. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van periscopen en reservekoppen voor pantserwagens en tanks1937-03-30 no. 73617
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van richttoestellen met onderdelen1937-04-21 no. 83617
Artillerie Stalen Helmen. De medeondertekening van een contract met de Directie der Artillerie Inrichtingen inzake de levering van stalen helmen1937-06-23 no. 153617
Artillerie Genie. De medeondertekening van een contract met de firma Hans Scheibert Deutsche Schlauchbootfabrik te Berlijn inzake de levering van rubberboten met toebehoren1937-07-31 no. 213618
Artillerie Geweermunitie. De medeondertekening van een contract met de Directie der Artillerie Inrichtingen inzake de levering van hulzen en kogels1937-09-04 no. 213618
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van Stokes-Brandt mortieren en ander materiaal1937-09-24 no. 13618
Diverse bijlagen en tekeningen inzake de Stokes-Brandt mortieren1937-09-28 no. 63619
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een keuringsvoorschrift behorende bij het contract van 16 september 19371937-09-28 no. 143619
Artillerie Infanteriegeschut. De terugzending van het verslag van de Algemene Commissie Infanterie Geschut inzake het Belgische anti-tank geschut1937-11-02 no. 273620
Artillerie Vickersmitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van collimateurs voor hoekmeters Inf. M.231937-11-22 no. 283620
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van afsluiters en staartstukken1937-12-30 no. 503620
Artillerie Buskruit. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Springstoffen Fabrieken te Amsterdam inzake de levering buskruit-schietkatoen1938-02-21 no. 103620
Artillerie Buskruit. De medeondertekening van een contract met NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de wijzigingen in de bestelling van mitrailleurs1938-03-05 no. 113620
Artillerie Infanterie Geschut. De medeondertekening van een contract met de firma Gebr. Bohler & Co. A.G. te Wenen inzake de levering van infanteriegeschut1938-03-21 no. 33621
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van mitrailleurs en onderdelen1938-03-29 no. 93621
Artillerie Infanteriegeschut. De eventuele overname van tankafweergeschut (47 mm. van de firma Bohler) door het Departement van Defensie1938-05-05 no. 123622
Artillerie Zware mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van reserveonderdelen voor watergekoelde mitrailleurs1938-05-31 no. 343622
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van onderdelen voor karabijnmitrailleurs M.15 en richttoestellen Madsen1938-06-01 no. 323622
Artillerie Geweermunitie. De medeondertekening van een contract met de Directie van het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te Zaandam inzake de levering van patronen, kogels en slaghoedjes1938-06-03 no. 173622
Artillerie Pantserafweergeschut. De terugzending van 3 verslagen betreffende de beproeving van het 3.7 cm Rheinmetall infanteriegeschut1938-06-04 no. 173622
Artillerie Pistolen. De medeondertekening van een contract met de firma Mauser Werke A.G. te Oberdorf am Neckar inzake de levering van magazijnen voor pistolen1938-06-13 no. 413623
Artillerie Algemene Zaken. De wijziging van de uitvoering van het Vuurwapenreglement ten opzichte van de wapenstatistiek en -conventie1938-06-23 no. 63623
Artillerie Vickers Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de levering van reserveonderdelen voor 6.5 mm Vickers mitrailleurs1938-07-27 no. 333623
Artillerie Lichte Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van geweer-mitrailleurs1938-07-27 no. 373623
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van watergekoelde mitrailleurs en onderdelen1938-07-29 no. 163623
Medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen wegens de levering van 35 richttoestellen Ld.M.30 en onderdelen alsmede van 300 lopen M.151938-08-01 no. 243624
Artillerie Lichte Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Ceskolovenska Zbrojovka A.S. Brno inzake de levering van lichte mitrailleurs1938-08-04 no. 253625
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van Stokes-Brandt mortieren1938-08-09 no. 223625
Artillerie Lichte Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Berlin Suhler Waffen- und Fahrzeugwerke G.m.b.H. te Berlijn inzake de levering van proefwapens (Dreyse) met toebehoren1938-08-23 no. 253625
Artillerie Lichte Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met Schweitzerische Industrie Gesellschafft te Neuhausen inzake de levering van lichte mitrailleurs1938-08-23 no. 253625
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van affuiten, loopen en staartstukken M.151938-09-26 no. 443626
Artillerie Houwitsers. De medeondertekening van een keuringsvoorschrift voor uurwerkbuizen van de Aktiebogalet Bofors te Bofors1938-10-28 no. 33626
Artillerie Vickers Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlands-Engelse Technische Handelsmaatschappij te 's-Gravenhage inzake de levering van mangaan bronzen gietstukken voor type "J" drievoetaffuiten1938-11-21 no. 353626
Artillerie Aanbiedingen. Het opbergen van bescheiden betreffende de aanbieding van Tsjechisch oorlogsmaterieel1938-12-23 no. 243627
Artillerie Pistolen en Revolvers. De medeondertekening van een contract met de Deutsche Waffen- und Munitionfabriken A.G. inzake de levering van patronen1939-01-03 no. 283627
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal (België) inzake de levering van pantserkogels en slaghoedjes1939-01-16 no. 263627
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van stuks karabijnmitrailleurs1939-02-09 no. 213628
Artillerie Intendance. Het opbergen van bescheiden betreffende het bestellen en uitzenden van een verrijdbare broodbakoven naar Nederlands Oost-Indië1939-02-13 no. 153628
Artillerie Automatische Pistolen. De medeondertekening met een contract met de firma C.G. Haenel te Suhl inzake de levering van machinepistolen1939-02-20 no. 383628
Mede-ondertekening van een contract met het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te Amsterdam met betrekking tot de levering van 240 stuks lopen voor een Inf. M.231939-02-16 no. 163628
Artillerie Intendance. De medeondertekening van een contract met de NV Manfred Meiss inzake de levering van een verrijdbare broodbakmachine voor Nederlands Oost-Indië1936-03-7 no. 83629
Artillerie Vickers Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden betreffende de wijziging van het slot van de Vickers mitrailleur1939-03-09 no. 323629
Artillerie Algemene Zaken. De medeondertekening van een contract met de Gebr. Böhler & Co te Wenen inzake de levering van pantserspringgranaatpatronen, deel 11939-03-11 no. 273630
Artillerie Algemene Zaken. De medeondertekening van een contract met de Gebr. Böhler & Co te Wenen inzake de levering van pantserspringgranaatpatronen, deel 21939-03-11 no. 273631
Artillerie Algemene Zaken. De medeondertekening van een contract met de Gebr. Böhler & Co te Wenen inzake de levering van pantserspringgranaatpatronen, deel 31939-03-11 no. 273632
Artillerie Projectielstaal. De medeondertekening van een contract met de NV Merrem & la Porte te Amsterdam inzake de levering van staal1939-03-29 no. 203633
Artillerie Projectielstaal. De medeondertekening van een contract met de Gusstahlfabrik Friederich Krupp Aktiengeselschaft te Essen voor de levering van Kruppstaal1939-03-29 no. 223633
Artillerie 15 k55 (1939). De medeondertekening van een contract met de firma Aktiebogalet Bofors, Zweden inzake de levering van kanonnen1939-03-29 no. 303633
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van mortieren en complete schoten1939-04-13 no. 213634
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van granaten en schokbuizen1939-04-13 no. 273635
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van mortieren en complete schoten1939-04-13 no. 223635
Artillerie 4 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding Gamma. De medeondertekening van een contract met de firma Gamma Fabrik te Boedapest inzake de levering van vluchtbepalers met bijbehorend zuilstatief1939-05-09 no. 343636
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar brandt te Parijs inzake de levering van onderdelen van de Stoter Brandt mortieren1939-04-31 no. 263636
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van lichte veldaffuiten1939-04-25 no. 23636
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden betreffende de aanschaffing en verzending van infanteriegeschut 8.1 cm mortier1939-06-01 no. 173637
Artillerie Infanteriegeschut. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de omwisseling van mortieren 4.7 cm1939-06-02 no. 383638
Artillerie Genie Rubberboten. De medeondertekening van een contract met de firma André la Porte's Industriële Agentschappen te 's-Gravenhage inzake de levering van rubber patrouilleboten1939-06-02 no. 383638
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract tevens keuringsvoorschrift met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van karabijnmitrailleurs M. 151939-07-01 no. 303639
Artillerie Stalen helmen. De gegevens over stalen helmen ten behoeve van Frankrijk1939-07-03 no. 73639
Artillerie Buskruit. De medeondertekening van een contract met de firma Bofors Nobelkrut te Bofors (Zweden) inzake de levering van buskruit schietkatoen1939-07-12 no. 193639
Artillerie Brandbommen. De medeondertekening van een contract met La Socite Industrielle d'Exportation inzake de levering van brandbommen1939-07-15 no. 143640
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een keuringsvoorschrift behorende bij het contract d.d. 9 februari 1939 nr. 51287 inzake de levering van karabijnmitrailleurs1939-07-15 no. 203640
Artillerie Pistolen. De medeondertekening van een contract met de firma C.G. Haenel te Suhl inzake de levering van patroonhouders M.11 model Schmeisser1939-08-03 no. 313640
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeyer's Signaal-Apparaten te Hengelo inzake de levering van vuurgeleidingstoestellen met complete toebehoren1939-08-08 no. 383641
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een vervolgcontract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van onderdelen voor mitrailleurs1939-08-17 no. 433641
Artillerie Kustgeschut-Munitie. De modernisering van lichtgranaten1939-08-19 no. 53642
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van onderdelen voor mitrailleurs1939-08-30 no. 153642
Artillerie 4.7 Mortieren. De medeondertekening van een contract met het Établissement Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van complete schoten1939-09-04 no. 303642
Artillerie Algemene Zaken. De mogelijke levering van luchtdoelgeschut uit Amerika1939-09-21 no. 33642
Artillerie Mortieren. De uitzending van materieel naar Frankrijk1939-09-21 no. 173642
Artillerie Mortieren. Materieel vanuit België1939-09-23 no. 133642
Artillerie Intendance. De dankbetuiging aan de Tijdelijke Zaakgelastigde te Boedapest inzake het bemiddelen bij de uitvoervergunning voor verrijdbare bakovens1939-10-20 no. 073642
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. De beproeving van een aantal vuurgeleidingstoestellen bij de Koninklijke Landmacht1939-10-20 no. 073642
Artillerie Zware Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal inzake de levering van reservedelen voor mitrailleurs1939-11-04 no. 133643
Artillerie Springpatronen. De medeondertekening van een keuringsvoorschrift met de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre te Herstal inzake de levering van springpatronen, compleet met buis1939-11-06 no. 123643
Artillerie Lesvliegtuigen. De medeondertekening van een contract met United Aircraft Corporation te East Hardford inzake de levering van vliegtuigmotoren1939-11-09 no. 303643
Fokker T9. De medeondertekening van een contract met de NV Nederlandse Vliegtuigfabriek Fokker te Amsterdam inzake de levering van een prototype bommenwerper1939-11-15 no. 173644
Artillerie Pistolen M.39. De medeondertekening van een contract met de firma C.G. Haenel te Suhl inzake de levering van "Schmeisser" machinepistolen en reservemagazijnen1939-11-30 no. 243645
Artillerie Buskruit. De medeondertekening van een contract met keuringsvoorschrift de NV Springstoffen fabrieken te Amsterdam inzake de levering van buskruit nitroglycerine no. 12a1939-12-15 no. 283645
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van karabijnmitrailleurs1939-12-15 no. 293645
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van karabijnmitrailleurs M. 401940-01-09 no. 323645
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van onderdelen voor karabijnmitrailleurs M. 401940-01-09 no. 333645
Artillerie Pantserafweergeschut. Het opbergen van verbaalbescheiden inzake de aanschaf en keuring van het antitankgeschut 4.7 Bohler1940-01-19 no. 83646
De medeondertekening van een contract met de NV Gerofabriek te Zeist inzake de levering van zakmessen1940-01-25 no. 153646
Artillerie 47 Mrt. Geschut. De medeondertekening van een aanvullingscontract op contract nr. 51441 met de Établissements Edgar Brandt te Parijs inzake de levering van mortieren1940-02-01 no. 313646
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurgeleiding. De medeondertekening van een contract met de NV Hazemeyer's Signaal-Apparaten te Hengelo inzake de levering van kasten voor de berging van materiaal bij de vervoerwagens voor 8 Luchtdoelgeschut vuurgeleidingstoestellen1940-02-02 no. 193647
Artillerie D.A. F. Lieren. De medeondertekening van een contract met Van Doorne's Aanhangwagenfabriek NV inzake de levering van complete lieren1940-02-12 no. 153648
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. De medeondertekening van een contract en keuringsvoorschrift met de firma NV Hazemeyer's Signaal-Apparaten te Hengelo inzake de levering van metaalgelijkrichters voor acculadingen1940-02-14 no. 293648
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een contract en keuringsvoorschrift met de firma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van uitwerpers en uitwerperstangen1940-02-20 no. 183648
Artillerie Madsen Mitrailleurs. De medeondertekening van een vervolgcontract op het contract nr. 50327 d.d. 29 maart 1938 en ter vervanging van het contract nr. 51810 d.d. 17 augustus 1939 met de ffirma Dansk Rekylriffel Syndikat te Kopenhagen inzake de levering van karabijnmitrailleurs en onderdelen1940-03-02 no. 83649
Artillerie 4 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding Gacma. De medeondertekening van een contract en keuringsvoorschrift met de firma Gamma Fabrik te Boedapest inzake de levering van vluchtbepalers en onderdelen1940-03-02 no. 93649
Artillerie Chevrolet Trados. De medeondertekening van een contract met Van Doorne's Aanhangwagenfabriek NV te Eindhoven inzake de levering van Trado III terreintrekkers1940-03-02 no. 153649
Artillerie 7.5 Berggeschut (voorraadsdeel). Het opbergen van verbaal bescheiden inzake de aanschaffing en uitzending van goederen1940-03-04 no. 303650
L.A. Fokker T9. De eventuele beoordeling van het prototype bommenwerper T9 door de Nederlandse Militaire Luchtvaart1940-03-12 no. 173650
Artillerie Masden Mittrailleurs. Het opbergen van bescheiden betreffende de aanschaffing van lichte affuiten voor de Madsen mitrailleurs1940-03-11 no. 273650
Artillerie Zware mitrailleurs. De medeondertekening met de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te Venlo inzake de levering van reflexvizieren met toebehoren1940-03-20 no. 203651
Artillerie 4.7 Paw (Voorwagens). De medeondertekening met de NV Van Doorne's Aanhangwagenfabriek te Eindhoven inzake de levering van munitievoorwagens voor de 4.7 Paw1940-03-20 no. 273651
Artillerie 7.5 cm/Bg. Het opbergen van bescheiden betreffende het kanon van 7.5 cm dat door de firma Bofors gratis ter beschikking is gesteld en met de "Tegri" verloren is gegaan1940-03-29 no. 43651
De medeondertekening van een contract met de NV Technisch Handelsbureau Th. de Groen te 's-Gravenhage inzake de levering van bommenrichtkijkers1940-05-01 no. 383651
Artillerie Algemene Zaken (geschut) Een bericht inzake de stand over de aanschaffing van geschut en bijbehorend materieel in Europa.1940-05-01 no.3651
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden van gegevens inzake Stokes-Brandt mortieren 8.1 cm (1929-1931)1946-03-21 no. 203652
Artillerie Personeel. De toezending van instructies1946-03-23 no. 313652
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergverbaal inzake de verstrekking van ontbrekende en aanvullende gegevens voor de munitie van de mortier van 81946-05-27 no. 433653
Artillerie Vickers Mitrailleur. Het opbergen van bescheiden inzake de bestelling van patronen1946-06-24 no. 243653
Artillerie Vickers Mitrailleur. Het opbergen van bescheiden inzake onderdelen van de mitrailleur inf. M. 231946-06-24 no. 453653
Artillerie Staal. Het opbergen van bescheiden inzake pantsermateriaal van de Koninklijke Marine1946-11-02 no. 343654
Artillerie 4.7 Pantserafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake controlegereedschap voor de 4.7 P.A.1946-11-02 no. 313654
Artillerie Mortieren. Het opbergen van bescheiden inzake de bestelling Stokes-Brandt1946-11-02 no. 553654
Artillerie Mortieren 12.0 cm. Het opbergen van bescheiden inzake de toebehoren van de 120cm mortieren1946-11-02 no. 513654
Artillerie 4.7 Pantserafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake materieel voor het afweergeschut, bijlagen1946-11-02 no. 653654
Artillerie brandbommen. Het opbergen van bescheiden inzake de toezending van brandbommen van 50 kg1946-11-02 no. 643655
Artillerie 4.7 Pantserafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake materieel voor het afweergeschut, correspondentie1946-11-02 no. 653655
Verbaal 67. Artillerie 4.7 Pantserafweergeschut Munitie. Het opbergen van bescheiden inzake munitie voor het afweergeschut1946-11-02 no. 673656
Verbaal 67. Artillerie 4.7 Pantserafweergeschut Munitie. Het opbergen van bescheiden inzake munitie voor het afweergeschut1946-11-02 no. 673657
Artillerie Buizen. Het opbergen van bescheiden inzake uurwerkbuizen voor de 10.5 Luchtdoelgeschut1946-11-02 no. 683657
Artillerie Buizen. Het opbergen van bescheiden inzake de K.V. voor vluchtbepalers 4 Luchtdoelgeschut.1946-11-09 no. 2203658
Luchtvaart Afdeling Aanbiedingen. Het opbergen van bescheiden inzake avoicompressors voor het aanslaan van vliegtuigmotoren1946-11-14 no. 993659
Luchtvaart Afdeling Aanbiedingen. Het opbergen van bescheiden inzake de toezending van brochures van Askania vliegtuiginstrumenten1946-11-14 no. 1003659
Luchtvaart Afdeling Fokker T.G. Het opbergen van bescheiden inzake het prototype bommenwerper T.G.1946-11-14 no. 1013660
Luchtvaart Afdeling Fotografie. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van Eagle camera's1946-11-14 no. 1023661
Luchtvaart Afdeling Fotografie. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van Fairchild F.8 Aerial camera1946-11-14 no. 1033661
Artillerie 7.5 Berggeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de toezending van onderdelen 7.5 boordgeschut1946-11-14 no. 1063662
Artillerie Pantserauto's 1935. Het opbergen van bescheiden inzake pantserauto's, deel 11946-11-14 no. 1073663
Artillerie Pantserauto's 1935. Het opbergen van bescheiden inzake pantserauto's, deel 21946-11-14 no. 1073664
Artillerie Pantserauto's 1935. Het opbergen van bescheiden inzake pantserauto's, deel 31946-11-14 no. 1073665
Artillerie Pantserauto's. Het opbergen van bescheiden inzake pantserauto's, deel 41946-11-14 no. 1073666
Artillerie Chevrolet Trado's. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van onderdelen voor de trafo's1946-11-14 no. 1083666
Artillerie Maple Leaf. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van lieren voor het maple leaf chassis1946-11-14 no. 1093667
Artillerie Genie Opsporing en waarneming. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van silica-gelsis1946-11-14 no. 1103667
Luchtvaart Afdeling Aanbiedingen. Het opbergen van bescheiden inzake de eventuele overname van een Beechcraft vliegtuig1946-11-14 no. 1113667
Artillerie Vickers Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van een Vickers mitrailleur met onderdelen1946-11-14 no. 1123667
Artillerie Houwitsers S.A. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van toebehoren voor de 10.5 houwitser, deel 11946-11-14 no. 1133668
Artillerie Houwitsers S.A. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van toebehoren voor de 10.5 houwitser, deel 21946-11-14 no. 1133668
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van een vuurleidingtoestel 8 cm Luchtdoelgeschut, correspondentie deel 21946-11-14 no. 1143668
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van een vuurleidingtoestel 8 cm Luchtdoelgeschut, correspondentie deel 31946-11-14 no. 1143668
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van een vuurleidingtoestel 8 cm Luchtdoelgeschut, correspondentie deel 41946-11-14 no. 1143668
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van een vuurleidingtoestel 8 cm Luchtdoelgeschut, correspondentie, deel 11946-11-14 no. 1143670
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de proeven met het 8cm luchtafweergeschut1946-11-14 no. 1153674
Artillerie Kustgeschut. Het opbergen van bescheiden inzake munitie voor het 15cm geschut1946-11-14 no. 1163674
Artillerie Kustgeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van geschut 15 L 551946-11-14 no. 1183675
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing en keuring van zware mitrailleurs1946-11-14 no. 1193675
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de keuring en aflevering van mitrailleurs met watermantel1946-11-14 no. 1203675
Artillerie Buskruit. Het opbergen van bescheiden inzake proeven met vlamvrij kruit1947-02-21 no. 43676
Artillerie Lesvliegtuigen 1939 - Mortieren. Het opbergen van bescheiden inzake de aflevering van vliegtuigmotoren1947-05-24 no. 603676
Artillerie Buskruit. Het opbergen van bescheiden inzake correspondentie betreffende de partij J. kruit en de keuring van de partijen I. en J. kruit1947-05-24 no. 613676
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van buskruit voor Brandt mortieren1947-05-24 no. 623676
Artillerie Buskruit. Het opbergen van bescheiden inzake keuringsvoorschriften en de analysemethode van rookzwak buskruit1947-05-24 no. 643676
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van vuurleidingtoestellen, deel 11947-02-13 no. 193678
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van vuurleidingtoestellen, deel 21947-02-13 no. 193678
Artillerie 8 cm Luchtdoelgeschut Vuurleiding. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van vuurgeleidingtoestellen, deel 31947-02-13 no. 193678
Artillerie P.W. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van een valtoestel tot het beproeven van slaghoedjes1947-02-13 no. 203679
Artillerie Gasoorlog. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van een luchtonderzoekingstoestel1947-02-13 no. 233679
Artillerie Genie. De uitwisseling van gegevens van een zware radiopost1947-02-13 no. 243679
Artillerie Genie. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van rubberboten1947-02-13 no. 273679
Artillerie G.W. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van Polte rekmachines1947-02-13 no. 283679
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake een nieuw type 4,7 cm en 8 cm Brandt mortier1947-02-13 no. 293679
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de Deense studie over infanteriegeschut1947-02-13 no. 303680
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de Brixia mortieren1947-02-13 no. 313680
Artillerie Infanteriegeschut (8.1 cm mortier). Het opbergen van bescheiden inzake het gieten van gietijzeren granaten voor de 8 cm mortieren1947-02-13 no. 323680
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de demonstratie van 8.1cm L.P. granaten1947-02-13 no. 343680
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake het parkeriseeren van granaten van mortieren1947-02-13 no. 353680
Artillerie Buizen. Het opbergen van bescheiden inzake de toepassing van bakeliet voor buizen1947-02-13 no. 363680
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake schokbuizen no. 31 voor 8 cm mortieren1947-02-13 no. 413680
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake gegevens van opzetinrichtingen van mijnenvegers en infanteriegeschut1947-02-13 no. 423680
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake Stokes-Brandt materieel1947-02-13 no. 433681
Artillerie 8 cm mortieren. Het opbergen van bescheiden inzake Stokes-Brandt materieel1947-02-13 no. 443682
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de beproeving van het 3.7 cm infanteriegeschut (Rheinmetall)1947-05-24 no. 703683
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de beproeving van het anti-tankgeweer Oerlikon 2 cm1947-05-24 no. 703683
Artillerie Infanteriegeschut. Het opbergen van bescheiden inzake proeven met de 2 cm Solothurn1947-05-24 no. 703683
Artillerie 4.7 Pantser Afweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de beproeving van het schild 4.7 Pantser Afweergeschut.1947-05-24 no. 733684
Artillerie 4.7 Pantser Afweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de beproeving van 4.7 cm infanterievuurmond "Bohler"1947-05-24 no. 763684
Artillerie 4.7 cm Pantserafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake pantserafweergeschut (overdoen aan Defensie)1947-05-24 no. 833684
Artillerie 4.7 cm Pantser Afweergeschut - Materieel. Het opbergen van bescheiden inzake het 4.7 cm kanon, correspondentie1947-05-24 no. 693685
Artillerie 4.7 cm Pantser Afweergeschut - Materieel. Het opbergen van bescheiden inzake het 4.7 cm kanon, tekeningen1947-05-24 no. 693686
Artillerie Madsen Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de verzending van Madsen mitrailleurs1947-12-16 no. 503687
Artillerie Trotyl. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van trotyl1947-12-16 no. 533687
Artillerie Madsen Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de afwikkeling van het contract nr. 48186 van 12 juni 1936 no. 361947-12-16 no. 563687
Artillerie Brandbommen. Het opbergen van bescheiden inzake de aanmaak van brandbommen bij de Artillerie Inrichtingen1947-12-16 no. 573687
Artillerie 2.0 cm Tankbuks. Het opbergen van bescheiden inzake de beproeving van de 2.0 cm Madsen mitrailleur en de 20 cm tankbuks1947-12-16 no. 603687
Artillerie Madsen Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de verschillen bij aflevering van Madsenonderdelen1947-12-16 no. 623688
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de aanbieding van luchtafweergeschut door Schneider en Krupp1947-12-16 no. 633688
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de beproeving van het luchtdoelgeschut 7.5 cm Bofors en Schneider1947-12-16 no. 643688
Artillerie 10.5 cm Luchtdoelgeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van zelfafsluitende oliedoppen voor het 10.5 cm luchtdoelgeschut1947-12-16 no. 653689
Artillerie 10.5 cm Luchtdoelgeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van drukmanometers met aansluitstukken1947-12-16 no. 663689
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de Commissie van Psychische Strijdmiddelen1947-12-16 no. 783690
Artillerie 10.5 cm Luchtdoelgeschut. Het opbergen van bescheiden inzake munitie voor schootstafelschieten1947-12-16 no. 793691
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake luistertoestellen van C.P. Goerz te Wenen1947-12-16 no. 803691
Artillerie 10.5 cm Luchtdoelgeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van rekalibreercilinders voor het 10.5 cm luchtdoelgeschut1947-12-16 no. 813691
Artillerie 10.5 cm Luchtdoelgeschut. Het opbergen van bescheiden inzake het uit te zenden luchtdoelgeschut en uurwerkbuizen1947-12-16 no. 823691
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake het schoottafelschieten 10.5 cm luchtafweergeschut door de Commissie van Proefneming1947-12-16 no. 843691
Artillerie Luchtafweergeschut. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van een vuurgeleidingtoestel, correspondentie1947-12-16 no. 863692
Artillerie Trotyl. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van proefpartijen "Bonit"1947-12-31 no. 723694
Artillerie Lichte Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de afdoening van het contract 58714 d.d. 27 juli 1938 no. 371948-01-05 no. 543695
Artillerie Lichte Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de aflevering van 2 lichte mitrailleurs, contract 50794 d.d. 23 augustus 1938 no. 251948-01-05 no. 553695
Artillerie Lichte Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake lichte mitrailleurs BRNO van de fabriek Ceskoslovenska Zbrojovka A.S. te Praag1948-01-05 no. 563695
Artillerie Lichte Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de opzending van 2 mitrailleurs 7.7 cm BRNO van de fabriek Ceskoslovenska Zbrojovka A.S. te Praag1948-01-05 no. 573695
Artillerie Vickers Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de afwikkeling van contract 47578 d.d. 17-04-1935 no. 261948-01-05 no. 583695
Artillerie Vickers Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van onderdelen voor de Vickers mitrailleur1948-01-05 no. 593695
Artillerie Vickers Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de afdoening van het contract 51293 d.d. 16-02-1939 no. 39 betreffende de lopen van de Inf. M. 231948-01-05 no. 603696
Artillerie Diversen. Het opbergen van bescheiden inzake de eigendomsgoederen van het Departement van Koloniën1948-01-05 no. 613696
Artillerie Vliegtuig Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de keuringsgegevens van de 7.7 cm mitrailleur1948-01-05 no. 623696
Artillerie Diversen. Het opbergen van bescheiden inzake de afdoening van contract 50841 d.d. 14-09-1938 no. 431948-01-05 no. 633696
Artillerie Aanbiedingen. Het opbergen van bescheiden inzake aanbiedingen en demonstraties van de wapenfabriek Rheinmetall Börsig te Berlijn1948-01-20 no. 203697
Artillerie Algemene Zaken. Het opbergen van bescheiden inzake diverse onderwerpen1948-01-20 no. 213697
Opbergen van bescheiden in verband met aanbiedingen van oorlogsmateriaal1948-01-20 no. 193698
Artillerie Algemene Zaken. Het opbergen van een bescheiden inzake de mogelijkheden met betrekking tot leveringen uit Amerika1948-01-20 no. 233699
Artillerie Algemene Zaken. Het opbergen van een rapport inzake de fabrikage van sasringen voor tijdschokbuizen1948-01-20 no. 243699
Artillerie. Personeel. Het opbergen van bescheiden inzake instrumentenmaker A. Koster1948-01-20 no. 263699
Artillerie Algemene Zaken. Het opbergen van bescheiden inzake passingsnormalen en voorschriften voor het nummeren van tekeningen1948-01-20 no. 223699
Artillerie Vickers Mitrailleur. Het opbergen van bescheiden inzake 7.7.cm Colt mitrailleurs1948-01-20 no. 413700
Artillerie Vickers Mitrailleur. Het opbergen van bescheiden inzake de aanschaffing van onderdelen voor de Vickers mitrailleur1948-01-20 no. 443700
Artillerie Madsen 2 cm Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de Madsen mitrailleur1948-01-20 no. 463701
Artillerie Vickers Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake klachten over onderdelen van de Vickers mitrailleur1948-01-20 no. 473701
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de keuringsmallen voor patronen van 12,7 mm1948-01-20 no. 493702
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake munitiebestanddelen voor patronen van 12,7 mm1948-01-20 no. 513702
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake patroonbanden1948-01-20 no. 553702
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de afdoening van contract 47515 d.d. 20-12-1939 no. 291948-01-20 no. 573702
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de afdoening van contract 48165 d.d. 27-05-1936 no. 481948-01-20 no. 583702
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de aankoop van zware mitrailleurs1948-02-16 no. 593703
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake het reflexvizier 4F van de NV Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) te 's-Gravenhage1948-02-16 no. 603703
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de Nederlandse benaming van onderdelen van bovenaffuiten Luchtdoelgeschut M. 301948-02-16 no. 613703
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de afwikkeling van contract 49308 d.d. 21-04-1937 no. 81948-02-16 no. 633703
Artillerie Zware Mitrailleurs. Het opbergen van bescheiden inzake de afdoening van contract 47921 d.d. 14-01-1936 no. 411948-02-16 no. 643703
Artillerie Zware Mitrailleurs Suriname. Het opbergen van bescheiden inzake de afdoening van contract 52466 d.d. 04-03-1940 no.1948-02-16 no. 653703
Opbergen van bescheiden in verband met aanbiedingen van oorlogsmateriaal1948-01-20 no. 193704
Tabel met zoekresultaten in archieven
Beschrijving verbalen van Afdeling KDatum en nummerInv.nr.
De ontwerpovereenkomst met het NV Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton en de B.M. inzake de rehabilitatie van de Banka-tin winning1946-10-15 no. 23705
De rehabilitatie van het bedrijf der Banka-tin winning1947-01-21 no. 423705
De ontwerpovereenkomst inzake de beheersvoering van de Banka-tin winning door de NV Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton1946-04-23 no.493705
De overschrijving van het tegoed bij de Postspaarbank in Nederlands-Indië1947-05-21 no. 143705
De bijschrijving in Nederland van rente op het tegoed bij de Postspaarbank in Nederlands-Indië1947-10-14 no. 213705
Het managementcontract met de NV Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton1947-11-06 no. 503705
De verklaring omtrent de urgentie van de aanschaffingen voor het bedrijf der Banka-tin winning1947-12-17 no. 893705
De wijzigingen in het ontwerp managementcontract Banka1948-01-06 no. 1173705
De ontwerpvergadering van december 1947 van de International Tin Research And Development Council te Londen1948-01-30 no. 73705
De terugbetaling van het tegoed op de Directierekening bij de Postspaarbank in Nederlands-Indië1948-03-03 no. 613705
De gegevens omtrent het onderwijs in Indonesië1948-03-18 no. 613705
De opname van een statistiek van de electriciteitsbedrijven in de Overzeese Gebiedsdelen in de Nederlandse Electrotechnische Kalender1948-04-28 no. 43705
De aanwijzing van ir. Groothoff als adviseur voor tinaangelegenheden van de Gecommitteerde voor Indische Zaken1948-05-13 no. 26/1033705
De contributie van het International Tin Research Institute, de betaling van het definitief aandeel over 1947 en het voorlopig aandeel over 1948 door de NV Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton1948-06-21 no. 763706
Het telegraaf-, telefoon- en scheepsradioverkeer tussen Nederlands-Indië en Nederland over de periode 1939-07-01 t/m 1940-05-14 en 1945-11-15 t/m 1946-12-311948-07-05 no. 763706
De reis naar Indonesië van professor Vening Meinesz te De Bildt1948-07-17 no. 2/1563706
De vergadering van 9 juni 1948 van de International Tin Research and Development Council te Londen1948-09-30 no. 483706
De vooroorlogse vordering van de Indonesische P.T.T. op Duitsland1948-10-13 no. 573706
De examens van de M.O. Handelswetenschappen1948-11-02 no. 573706
Het reglement van de examens V.H.M.O. te Indonesië1948-11-03 no. 463706
De M.U.L.O-examens in Indonesië1948-11-03 no. 503706
De dienstreis van de heer P. de Winter naar Batavia1948-11-09 no. 643706
Het voorstel om het nieuwe tin-agrement per 1 januari 1949 te accepteren1948-11-10 no. 100/2313706
Het verslag van de Indische Vertegenwoordiging bij het 6e Internationale Congres voor Fotogrammetrie1948-11-26 no. 1033706
De samenkomst van directeuren van de Meteorologische Diensten in Nederland en Indonesië1948-12-30 no. 30/2753706
De vervanging van het lopend tin-agreement door een nieuwe per 1 januari 1949 en de aanwijzing van een Indische Vertegenwoordiging in de International Tin Reseach and Development Council1949-01-05 no. 723706
De leermiddelen voor het onderwijs in Indonesië1949-01-06 no. 833706
De uitbetaling van de bijdrage over 1949 aan de Commissie tot behartiging in Nederland van de belangen van de Protestantse Kerk in Indonesië1949-01-26 no. 703706
De benoeming van de deskundige in de technische Research Committee van de International Tin Research and Development Council1949-02-09 no. 523706
De akten Boekhouden M.O. en Handelswtenschappen M.O.1949-02-11 no. 753706
De subsidieregeling L.O. in Indonesië1949-02-23 no. 1323706
De L.O. bij akten en examenprogramma's1949-03-24 no. 443706
Het verzoek van de Simpson Creek Collieries Co. Inc. te New York inzake steenkoolmijnen1949-04-11 no. 173706
Losse vluchten van de Compagny Said van Rome naar Sydney via Indonesië1949-04-19 no. 213706
De akten Boekhouden M.O. en Handelswetenschappen M.O.1949-05-02 no. 833706
De contributie van de International Tin Research and Development Council over het 2e halfjaar van 19491949-05-24 no. 363706
De vlucht van de Transatlantic Australia Airlines van Londen naar Melbourne via Indonesië met een landing in Makassar1949-06-04 no. 363706
Het luchttaxibedrijf Noord-Sumatra1949-07-13 no. 543706
De vergoeding voor eigenaren van motorrijtuigen welke in Indonesië gevorderd werden1949-08-12 no. 1003706
De teruggave van in onderpand gegeven waarborgkapitalen aan een tiental particuliere spoor- en tramwegmaatschappijen in Indonesië, gevestigd in Nederland1949-08-24 no. 723706
De correspondentie met het Departement van Gezondheid1949-09-06 no. 1083706
Het verzoek van Simavi om verstrekking van deviezen1949-10-08 no. 38/1833706
De waarde van de nieuwe Indonesische diploma's M.O.1949-10-22 no. 32/1943706
Tabel met zoekresultaten in archieven
Beschrijving verbalen met kenmerk TBDatum en nummerInv.nr.
Het bemoeilijken van leveranties van Nederlands fabrikaat naar de gefedereerde Maleisische staten1927-06-02 no. 283707
Het aankopen van Marken door het Departement van Koloniën1928-09-05 no. 62/5713707
De benoeming van ir. J.E. van Inckel tot lid van de Commissie van Bijstand van de Stichting voor Materieel Onderzoek1929-09-24 no. 513707
De aanschaffing van gouvernementsgoederen1930-05-19 no. 43/2553707
De aanwijzing van leden van de Hoofdcommissie voor de Normalisatie van Nederland1930-11-24 no. 583707
De deelname van de Rijkscommissie Werkverrruiming aan een conferentie gepresideerd door dr. F.E. Postuma, als voorzitter van de Nijverheidsraad1930-11-24 no. 593707
De oeververbinding St. Annabaai op Curaçao1930-12-09 no. 35/6873707
De oeververbinding St. Annabaai op Curaçao (de aanschaffing van 3 ponten)1930-12-20 no. 263707
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 2 stuks A.B.L. rijtuigen1930-12-24 no. 483707
De medeondertekening van een contract voor de levering van diverse boormachines, snelfraismachines en een kuststation1930-12-29 no. 433707
De keuring door het Technisch Bureau van leveringen voor de gemeente Batavia1930-12-19 no. 393707
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van korte golf zender met een antenne-energie van ca. 15 Kw1930-12-30 no. 413708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van complete C.L. rijtuigen1930-12-30 no. 513708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 8 C.L. rijtuigen en 16 D.L. rijtuigen1930-12-30 no. 523708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een 80 Kw kortegolfzendinstallatie1930-12-30 no. 543708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een stoomaangedreven tinbaggermolen "Tempilang1931-01-12 no. 573708
De aanschaffing van een Mechau Kinomachine1931-02-02 no. 173708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van materiaal voor een telefooncentrale te Palembang1931-03-30 no. 483708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van ijzerwerken voor de overbrugging van de Kali-Progo1931-03-31 no. 383708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van onderlegplaten, onderdelen voor trek- en stootinrichtingen en vakwerkwandbruggen1931-04-15 no. 753708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van los-zoutwagens met en zonder rem1931-04-16 no. 283708
De aanschaffing van een motordraisine met toebehoren en reserve-onderdelen1931-04-28 no. 193708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 3 scharniersboogbruggen1931-04-29 no. 453708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van kolenboormachines1931-05-04 no. 313708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van electrische stomplaschmachine, een transformator, kleminirchtingen en een schakelkast1931-05-05 no. 433708
De aanschaffing van kooldraaiboormachines1931-05-06 no. 333708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een electrisch gedreven draai-, boor- en afsteekbank1931-05-19 no. 303708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een 800 watt zendinstallatie en ontvanginrichting1931-06-29 no. 463708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een dieselmotor1931-06-30 no. 333708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een uitlijninrichting voor locomotiefframes1931-07-07 no. 583708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een locomotiefschenenslipmachine met toebehoren1931-07-09 no. 563708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van tractiemotoren met toebehoren1931-08-10 no. 363708
Uitbreidingswerken van de NV tot Keuring van Electrotechnische Materialen1931-08-19 no. 433708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van het materiaal voor de Centraalbureau Telefooninrichtingen te Tegal en Magelang1931-09-01 no. 313708
De medeondertekening van een contract inzake de wijziging van contract 46446 (baggermolen Tempilong)1931-09-14 no. 593708
De aanschaffing van kipwagens en onderdelen1931-09-07 no. 253708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van electrische uitrustingen voor motor- en aanhangwagens1931-09-14 no. 643708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een stoommachine met draaistroomgenerator ten behoeve van de Centrale Saradan op Java1931-09-24 no. 513708
De medeondertekening van een contract inzake de levering vliegtuigstations1931-09-03 no. 373708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een electrische schuwgootaandrijfmachines met reservedelen1931-07-20 no. 313708
De medeondertekening van een contract inzake de levering van C.L. rijtuigen met een lengte van 18647 mm1931-10-05 no. 453709
De aanschaffing van een 10 Kw stoomdynamo1931-10-28 no. 283709
De opzegging van de verzekering van het personeel van het Technisch Bureau bij het Departement van Koloniën1931-11-21 no. 403709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van ijzerwerken voor een loods te Aruba1931-11-26 no. 403709
De aanschaffing van gouvernement goederen1931-12-09 no. 27/6783709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een eerste- en tweede klas volgrijtuig1931-12-10 no. 473709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 3e klas volgrijtuigen1931-12-14 no. 323709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 3e klas volgrijtuigen1931-12-24 no. 503709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 1500 kVA transformatoren met bijbehoren1931-12-28 no. 643709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van landingslantaarns met toebehoren voor het vliegveld "Andir1931-12-30 no. 323709
De aanschaffing van een 4 tons aanhangwagen1931-12-30 no. 343709
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van wisselbordkoorden en telefoontoestelsnoeren1931-12-18 no. 423709
Nieuwe Indische voorschriften voor electrische sterkstroomnetten en - installaties1932-01-25 no. 503709
De aanschaffing van loszoutwagens met en zonder rem1932-02-08 no. 193709
De overdracht van werkzaamheden van de gecomitteerde van het stoomwezen1932-03-11 no. 34/2213709
Het drukken van reisdeclaratieformulieren1932-05-12 no. 373709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van gebouwen, een slachttechnische inrichting en een koelinstallatie voor het slachthuis te Parera1932-06-20 no. 403709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een automatische afsluiter met bijbehorende bewegingsinrichting en een bewegingsinrichting voor een bestaande afsluiter voor het waterkrachtwerk Oebroeg in Nederlands-Indië1932-06-21 no. 493709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van afsluitmiddelen in de aftaptoren van de reservoirdam Gembong1932-06-24 no. 443709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van kortegolf telegrafiezenders1932-09-03 no. 133709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van afsluitmiddelen voor het reservoir Pendjalin1932-09-23 no. 573709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een speciale draaibank met toebehoren1932-10-05 no. 653709
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een ventilator voor een houtverkolingsoven1935-06-11 no. 353710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een Wetzel kotterbank met toebehoren en een extra uitrusting1935-06-17 no. 343710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van locomotiefketels1935-06-28 no. 323710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een draaistroommotor met toebehoren en reservedelen voor de tinbaggermolen "Rambat"1935-05-10 no. 723710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een hydro electrisch aggregaat met toebehoren en reservedelen voor het waterkrachtwerk Lamadjan1933-09-21 no. 273710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van tekeningen voor de bouw van een houtverkolingsoven1935-06-07 no. 563710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een 8000 kVA transformator met toebehoren voor het waterkrachtwerk Lamadjan en een oliekoeler voor een 4000 kVA transformator1932-11-05 no. 173710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een turbogenerator en een ketelinstallatie met toebehroen en reservedelen voor de Mantoeng centrale ten behoeve van de banka-tin winning1932-12-03 no. 23710
De aanschaffing van 4 plateauwagens1933-03-03 no. 13710
De aanschaffing van een dieselmotorlocomotief ten behoeve van het Departement van Oorlog (Genie)1933-04-12 no. 43710
Bepalingen omtrent het indienen van eisen1933-07-06 no. 55/3763710
Inschrijvingen voor de leveringen voor het Indische Gouvernement1933-08-21 no. 353710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een machineponton met een electrische bewegingsinstallatie1933-06-22 no. 603710
De aanschaffing van een locomotiefketel1933-10-23 no. 23710
De aanschaffing van kipwagens1933-07-05 no. 23710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van kwikdampgelijkrichtinstallatie met toebehoren en reservedelen1933-10-30 no. 413710
De aanwijzing van een lid van de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland1933-11-21 no. 413710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een scheepsketel met toebehoren1933-11-22 no. 313710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van locomotiefstoomketels1933-12-01 no. 403710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een electroketel met toebehoren1933-12-04 no. 233710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van draaistroominductieregelaars met opgebouwde automatisch werkende oliedrukregelaars met toebehoren1933-12-22 no. 263710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van pijpleidingen, afsluiters, een bufferreservoir en ketelvoedingpompen voor de electroketelinstallatie van de Centrale te Bandoeng1933-12-27 no. 563710
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van een transportinstallatie en een electrisch gedreven rookgasventilator, een vliegasvanger, een electrisch gedreven onderwind ventilator en een omloopkanaal voor de ketelinstallatie Nieuw Mantoeng1933-12-29 no. 773710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van rijdbare landingslantaarns1933-12-29 no. 783710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een electrische stoomplasmachine met toebehoren1934-08-11 no. 203710
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van waterpijpstoomketels met pijpleidingen, toebehoren en reservedelen voor de snijkopzuiger Makassar en onderdelen voor de L.B. en C.B. telefoontoestellen en wisselborden1934-10-20 no. 333710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een revolverdraaibank met toebehoren1934-10-25 no. 393710
De verkoop van Karrier veegmachines van Curaçao1934-10-27 no. 253710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van de complete ijzerwerken met toebehoren voor het benedenhoofd van de schutssluis Sewan van de Tangeranwerken1934-12-03 no. 433710
De aanschaffing van een radiovliegtuigstation1934-12-27 no. 33710
De aanschaffing van een radiovliegtuigstation1934-12-27 no. 43710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een bewegingsinrichting voor een ijzeren loopwielschuif voor het bovenhoofd van de schutsluis Sewan van de Tangeranwerken1934-12-28 no. 353710
De aanschaffing van een jachtvliegtuig radioinstallatie type Marconi AD 43/441934-12-29 no. 343710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een kustzender voor radiotelegrafie en telefonie1934-12-29 no. 423710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een teakhouten motorbarkas1935-01-30 no. 433710
De aanschaffing van technische uitrustingen voor radiowagens1935-03-25 no. 13710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een inrichting voor het meten van locomotiefwielstellen1935-05-13 no. 193710
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van scheepdieselmotorinstallaties en reserve koppelstangen voor 1-C+C Mallet locomotieven1935-05-14 no. 333710
De medeondertekening van een contract inzake de levering van het complete mechanische gedeelte van 2 electrisch gedreven rolwagens voor de Staatsspoorwegen op Java1935-05-27 no. 353710
Roepnamen voor onder de Nederlands-Indische of Curaçaose vlag varende schepen1935-07-03 no. 39/3813711
Radiovergunningen ten behoeve van Nederlandse schepen, buiten Nederlands-Indie gekocht of gebouwd, maar welke in Nederlands-Indië thuis horen1935-07-12 no. 34/4543711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een locomotiefketel1935-08-13 no. 253711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een zandpomp1935-08-24 no. 593711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van enkelvoudige locomotiefschenenslijpmachines met toebehoren1935-09-04 no. 413711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van de benodigde ijzerwerken voor beweegbare bruggen1935-09-04 no. 423711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een draaistroominductieregelaar1935-09-11 no. 403711
De medeondertekening van een contract inzake de bouwleiding en het in bedrijfstellen van een houtkooloven op Banka1935-09-23 no. 513711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van draaistroomolietransformatoren voor 1500 kVA1935-09-30 no. 433711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van teakhouten motorvletten met toebehoren1935-10-29 no. 523711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een autoclaaf met vetafscheider en stoomketel ten behoeve van het abattoir te Paramaribo1935-10-31 no. 273711
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van reservedelen voor de snijkopzuiger Makassar en reservedelen voor electrische mijnlampen en verlichtingsinstallaties voor drukluchtlocomotieven1935-10-31 no. 283711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een vliegtuigstation type Stat. 276 b F1935-11-06 no. 473711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een schraperlier met toebehoren en reservedelen1935-11-14 no. 283711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een transportbandinstallatie met toebehoren en reservedelen1935-11-27 no. 363711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een aeroprojector Multiplex no 23001935-12-03 no. 433711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 2 electrisch aangedreven kwitantiezegelmachines ten behoeve van het Gouvernement van Curaçao1935-12-14 no. 253711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een zelfregistrerende peilschalen1935-12-18 no. 343711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een mutatorinstallatie1936-01-23 no. 403711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van complete gietijzeren opleggingen voor kabelbruggen1936-02-11 no. 443711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van electrisch gedreven modderpompen met toebehoren en reservedelen ten behoeve van de Boekit-Asam Steenkolenmijnen1936-03-09 no. 213711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een General Radio Standard Frequency Assembly1936-03-20 no. 313711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van ankerspindels met toebehoren voor kabelbruggen1936-03-30 no. 333711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een 100kVA draaistroomgenerator met spanningsregelaar1936-04-17 no. 283711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van mobiele radiostations voor radiocommunicatie met vliegtuigen1936-05-25 no. 493711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van locomotiefketels1936-05-29 no. 543711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van vliegtuigradioinstallaties1936-06-02 no. 483711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een kogeldrukpers met toebehoren1936-06-03 no. 493711
Radioinstallaties voor ultra korte golven1936-06-08 no. 313711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een ambulanceauto met toebehoren1936-06-11 no. 703711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een teakhouten motorbarkas met toebehoren1936-07-02 no. 313711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van transportbandinstallaties voor de Boekit Asam Steenkoolmijnen1936-08-15 no. 383711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van rijdbare dieselgedreven gelijkstroom lasdynamo's1936-08-17 no. 203711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van transportbandinstallaties1936-09-16 no. 383711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van transportbandinstallaties1936-09-21 no. 483711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van ertsbemonsteringmachines en een motorwegwals met toebehoren en reservedelen1936-11-04 no. 433711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van Caterpillar tractoren1936-11-06 no. 453711
De medeondertekening van een contract inzake een diepboorinstallatie met toebehoren en reservedelen1936-11-14 no. 313711
De medeondertekening van een contract inzake een teakhouten motorvlet met toebehoren en reservedelen1936-11-26 no. 383711
De medeondertekening van een contract inzake de tinbaggermolen te Kantoeng met toebehoren1936-12-02 no. 243711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van gietijzeren brugopleggingen1936-12-04 no. 193711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van gietijzeren brugopleggingen1936-12-04 no. 203711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een omroepstation1936-12-07 no. 213711
De medeondertekening van een contract inzake het slepen van de snijkopzuiger Sigembir naar Nederlands-Indië1936-12-14 no. 253711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van electro magnetische etsscheiders1936-12-16 no. 343711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een kookinstallatie met reservedelen en draaistroommotoren, aanloopweerstanden en motorschakelkasten1936-12-30 no. 363711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van mobiele stroombronnen voor zoeklichten met reservedelen1936-12-30 no. 383711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een universele fraismachine1936-12-30 no. 393711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een verrijdbare steenbreker met toebehoren1936-12-30 no. 413711
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een teakhouten motorglijboot met toebehoren en reservedelen1936-12-30 no. 423711
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van de electrisch gedreven snijkopzuiger Sigembir met toebehoren en gelijkstroom lasomvormers1937-01-22 no. 193712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een werkschuit met hijsbok1937-01-27 no. 363712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een Climax bootmotor met reservedelen en divers chroomnikkelstaal1937-01-28 no. 633712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een draaistroomtransformator voor 4000-6000 kVA1937-02-04 no. 483712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een hydro electrisch aggregaat1937-02-22 no. 463712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een compleet rooster voor ketel no. 10 van de Mantoengcentrale op Banka1937-02-24 no. 393712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een draaistroomtransformator1937-02-27 no. 333712
De zinken tinbaggermolen te Kantoeng1937-03-08 no. 353712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een granatendraaibank1937-03-31 no. 343712
Radiovergunningen ten behoeve van de Nederlandse schepen buiten Nederlands-Indië gebouwd of aangekocht en welke in Nederlands-Indië behoren1937-04-16 no. 49/1933712
De medeondertekening vaneen contract inzake de levering van een Index revolverautomaat met toebehoren1937-04-19 no. 483712
De medeondertekening vaneen contract inzake de levering van diverse textielbenodigdheden, stoommachines voor tinbaggermolens en reserve krukassen, instrumenten, gietstalen waaiers voor pompen en zijdraden1937-04-26 no. 443712
De medeondertekening vaneen contract inzake de levering van materialen voor het ombouwen van de roosters van de ketels 12 en 13 van de Mantoeng centrale in enkelvoudige Babcock-Stork Droplinkzoneroosters1937-04-30 no. 243712
Het verzoek van de NV Arnhemse Stoomsleephelling Maatschappij te Arnhem om voor levering in aanmerking te mogen komen1937-05-03 no. 253712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een afsteekbank1937-05-07 no. 283712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een railasmachine met toebehoren1937-05-08 no. 343712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van zoeklichtinstallaties1937-05-11 no. 203712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een stoomketelinstallatie1937-05-14 no. 333712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van revolverdraaibanken1937-06-08 no. 163712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een teakhouten motorboot met toebehoren1937-06-11 no. 393712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van draaibanken1937-06-11 no. 403712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van sneldraaibanken1937-06-11 no. 413712
De medeondertekening van een contract inzake de verkoop van een turboaggregaat1937-06-22 no. 553712
De medeondertekening van een contract inzake de verkoop van een walsbreker1937-06-25 no. 433712
De medeondertekening van een contract inzake de verkoop van een draaibank1937-06-25 no. 443712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van benzinetankwagens1937-06-29 no. 153712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van modderpompen en een zeeftrommel1937-07-05 no. 443712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van G.M.C. trucks T181937-07-06 no. 543712
De aanbieding van de goedgekeurde keteltekening ten behoeve van de British America Tobacco Co. te Paramaribo1937-07-10 no. 27/3333712
De medeondertekening van 3 contracten inzake de levering van een motorvlet, een blanke koperkabel en centrifugepompen1937-07-23 no. 313712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een centrifugaalpomp1937-07-27 no. 453712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van sneldraaibanken en revolverdraaibanken1937-08-06 no. 373712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een slijpmachine1937-08-09 no. 423712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een universele beproevingsmachine UHP met toebehoren1937-08-14 no. 293712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van de tinbaggermolen Klantji1937-08-23 no. 403712
De medeondertekening van 3 contracten inzake de levering van gietstalen schroefbladen, een sneldraaibank met toebehoren en sluitoogjes voor opiumtuben1937-09-02 no. 333712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van slijpmachines1937-09-02 no. 353712
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van transformators1937-09-02 no. 363712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een teakhouten motorboot1937-09-07 no. 533712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een verticale fraismachine1937-09-08 no. 403712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van ijzerwerken voor de wijziging van een bestaande loods te Aruba met toebehoren1937-09-14 no. 253712
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een gaskookinstallatie1937-09-28 no. 153712
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van droogbare transportbanden en een droogbare motorbrandspuit1937-10-04 no. 363713
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van haaknagels en tirefonds en ijzerwerk voor een schipbrug te Curaçao1937-10-12 no. 373713
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van onderstellen van GMC-trucks type 18 en naadloze vlampijpen, vlambuizen en waterpijpen1937-10-19 no. 273713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een draai-, boor-, en afsteekbank met toebehoren1937-10-21 no. 483713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een regelbare transformator1937-10-26 no. 383713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van motorveerboten met toebehoren1937-10-28 no. 393713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van revolverdraaibanken1937-11-09 no. 233713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van radioinstallaties voor vliegtuigen1937-11-25 no. 403713
De medeondertekening van 4 contracten inzake de levering van flensbuizen, persluchtboorhamers met toebehoren en reservedelen, steunboutkoper en een smeedpers met toebehoren1937-11-29 no. 113713
De medeondertekening van 3 contracten inzake de levering van zend-, modulator- en gelijkrichterlampen, een sterk armschaffmachine, en mangese steel pins and bushes1937-11-29 no. 223713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van portaalautomaten met toebehoren1937-11-29 no. 243713
De medeondertekening van 3 contracten inzake de levering van een dekenborstelmachine, realais en een vormmachine voor plombeerloodjes1937-12-07 no. 253713
De medeondertekening van contract inzake de levering van een Caterpillar tractor1937-12-07 no. 393713
De medeondertekening van een contract inzake de beschikbaarstelling van een monteur voor montage van de tinbaggermolen Klantji op Banka1937-12-14 no. 293713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van luistertoestellen1937-12-14 no. 303713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van bijkomstige werkzaamheden en extra leveringen ten behoeve van de tinbaggermolen Klantji1937-12-17 no. 413713
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van een draaibank met toebehoren en een lichte veldtelefoonkabel1937-12-21 no. 133713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van drukpolijsttoestellen1937-12-28 no. 493713
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van een zeewaardige stalen motorboot1937-12-28 no. 513713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van de tinbaggermolen Kantoeng II met toebehoren1937-12-29 no. 503713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een ziekentransportautomobiel1937-12-30 no. 343713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een electrische kookinstallatie1937-12-30 no. 413713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een precisie boor- en langfreesmachine1937-12-30 no. 483713
De medeondertekening van een contract inzake de levering van diverse toestellen en meetgereedschappen voor metingen van locoframes1937-12-30 no. 523713
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van gelijkrichters, reservedelen en een draaistroommotor1938-01-20 no. 363713
De zoeklichtproef met nachtvliegen1938-01-25 no. 373713
De ondertekening van een contract inzake de levering van revolverdraaibanken1938-01-26 no. 303713
De ondertekening van een contract inzake de levering van verenspalkmachines1938-02-04 no. 323713
De ondertekening van een contract inzake de levering van een observatietoren1938-02-09 no. 263713
De ondertekening van een contract inzake het vervoer, lossing en aflevering van materialen voor de tinbaggermolen Kantoeng II1938-02-14 no. 273713
De ondertekening van 3 contracten inzake de levering van transportbandinstallaties met toebehoren, zoeklichtstroombronwagens met reservedelen en tongen voor inrijdstukken1938-02-23 no. 353714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een motorwegwals met toebehoren en reservedelen1938-03-02 no. 243714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een gebruikte rondslijpmachine1938-03-09 no. 123714
De ondertekening van een contract inzake de levering van zoeklichten met toebehoren en reservedelen1938-03-17 no. 383714
De aanslag omzetbelasting van de turbogenerator en ketelinstallatie voor de Nieuw Mantoengcentrale1938-03-22 no. 403714
De ondertekening van een contract inzake de levering van eenheidsdraaibanken1938-03-24 no. 333714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een teakhouten motorbarkas1938-03-29 no. 223714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een motorlocomobiel met toebehoren en reservedelen1938-03-30 no. 403714
De ondertekening van een contract inzake de levering van stoomketels voor de tinbaggermolen Soerabaja1938-04-06 no. 243714
De ondertekening van een contract inzake de levering van draaistroomtransformatoren1938-04-09 no. 243714
De ondertekening van een contract inzake de levering van materialen voor de ombouw van de tinbaggermolen Soerabaja1938-04-23 no. 203714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een onthoekingstoestel en de aanvulling voor een multiplextoestel1938-05-14 no. 303714
De ondertekening van een contract inzake de levering van draaistroommotoren1938-05-20 no. 323714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een centerloze rondslijpmachine met toebehoren1938-05-30 no. 903714
De ondertekening van een 2 contracten inzake de levering van een vlakslijpmachine en boormachines1938-06-02 no. 383714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een triltafel1938-06-07 no. 393714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een universele fraismachine1938-06-21 no. 343714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een hogedruk centrifugaalpomp1938-06-28 no. 423714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een verticale fraismachine1938-07-08 no. 453714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een fraismachine1938-07-14 no. 353714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een boormachine1938-07-27 no. 243714
De ondertekening van een contract inzake de levering van vliegtuigradioinstallaties1938-08-10 no. 433714
De ondertekening van 2 contracten inzake de levering van een bommenpers en een complete statorwikkeling1938-08-17 no. 553714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een ponsmachine met toebehoren1938-09-02 no. 483714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een automatiche telefooncentrale op Curaçao1938-09-02 no. 503714
De ondertekening van 2 contracten inzake de levering van vacuumpatronen met mescontacten en de wijziging en aanvulling van het gesloten contract no. 50215 d.d. 23 februari 19381938-09-09 no. 543714
De ondertekening van een contract inzake de levering van benzinetankwagens1938-09-09 no. 563714
De ondertekening van 2 contracten inzake de levering van een electrostaaloven met toebehoren en stoomkookinstallaties1938-09-14 no. 533714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een zware sneldraaibank1938-09-22 no. 443714
De ondertekening van een contract inzake de levering van diverse slijpmachines1938-10-04 no. 373714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een motorsleepboot1938-10-05 no. 533714
De ondertekening van een contract inzake de levering van revolverdraaibanken1938-10-12 no. 293714
De ondertekening van een contract inzake de levering van locomotiefketels1938-10-29 no. 263714
De ondertekening van een contract inzake de levering van een railasmachine met toebehoren1938-10-29 no. 273714
De ondertekening van 3 contracten inzake de levering van hogedruk compressoren, een mobiel radiostation en oplegsloten voor schuifdeuren1938-11-18 no. 413715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een kolomsnelboormachine1938-11-28 no. 503715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een railboormachine1938-12-01 no. 323715
De ondertekening van een contract inzake de levering van lasdynamo's1938-12-14 no. 483715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een stoomketel1938-12-19 no. 213715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een luchtdrukaccumulator met reservedelen1938-12-19 no. 223715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een turbogenerator1938-12-27 no. 253715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een dekschuiten1938-12-29 no. 243715
De ondertekening van een contract inzake de levering van divers ijzerwerk voor een schipbrug op Curaçao1938-12-30 no. 293715
De ondertekening van 2 contracten inzake de levering van kookinstallaties met toebehoren en electrisch gedreven loopkat met hulphijsinrichting1938-12-30 no. 323715
De ondertekening van 2 contracten inzake de levering van Mannesmann preciciepijpen en een bewegingsinrichting voor de nieuwe pontonbrug te Curaçao1938-12-30 no. 353715
De ondertekening van een contract inzake de levering van draaistroomolietransformatoren1938-12-30 no. 383715
De ondertekening van een contract inzake de levering van gaskookinstallaties1939-01-17 no. 363715
De ondertekening van 2 contracten inzake de levering van afsluitmiddelen voor het reservoir Malahajoe en een transportbandinstallatie1939-01-30 no. 423715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een dragline Excavator met toebehoren1939-02-18 no. 193715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een mangluchtverhitter1939-02-20 no. 173715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een A.E.G. turbogenerator1939-02-21 no. 173715
De ondertekening van een contract inzake de levering van draaibanken met toebehoren1939-02-21 no. 193715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een schroefdraadslijpmachine met toebehoren en extra uitrusting1939-02-24 no. 313715
De ondertekening van een contract inzake de beschikbaarstelling van monteurs voor de montage en het proefbedrijf van een stalturbine voor de Mantoengcentrale op Banka1939-03-08 no. 433715
De ondertekening van een contract inzake de levering van transportabele radiostations1939-03-09 no. 373715
De ondertekening van een contract inzake de levering en ombouw van een 2e-hands motorvaartuig ten behoeve van de Gouverneur van Suriname1939-03-27 no. 253715
De ondertekening van een contract inzake de levering van automatische telefooninstallaties en onderdelen1939-03-28 no. 153715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een aeroprojector Multiplex1939-03-29 no. 433715
De ondertekening van een contract inzake de levering van revolverdraaibanken1939-04-04 no. 463715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een Lodge en Shipley draaibank1939-04-05 no. 403715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een tweespillige railboormachine1939-04-11 no. 153715
De ondertekening van 2 contracten inzake de levering van een overspanningsafleiders en een jogglemachine1939-04-25 no. 393715
De ondertekening van een contract inzake de levering van transportbandinstallaties1939-04-27 no. 413715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een zeefinrichting voor koelwater1939-04-28 no. 303715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een balanceermachine1939-04-29 no. 273715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een radioinstallatie voor vliegtuigen1939-04-29 no. 283715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een locomotiefwielstellen draaibank met toebehoren1939-05-05 no. 403715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een railasmachine1939-05-24 no. 423715
De ondertekening van een contract inzake de levering van motorbarkasson1939-05-30 no. 313715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een drijvende grijpemmerkraan1939-06-01 no. 443715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een kerfmachine met toebehoren en reservedelen1939-06-05 no. 353715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een electrisch gedreven dragline Excavateur met toebehoren1939-06-10 no. 253715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een luchtcompressorinstallatie1939-06-14 no. 303715
De ondertekening van een contract inzake de levering van een transportabele compressorinstallatie1939-06-28 no. 543715
De ondertekening van een contract inzake de levering van diverse werktuigmachines1939-06-29 no. 143715
De ondertekening van een contract inzake de levering van pompaggregaten1939-07-03 no. 323715
De ondertekening van een contract inzake de levering van zoeklichten1939-07-20 no. 373715
De ondertekening van een contract inzake de levering van radiostations voor vliegtuigen1939-09-09 no. 283716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van pijpenwalsen1939-09-19 no. 173716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een baggerpomp1939-09-21 no. 293716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een boorinstallatie voor gesteente1939-09-23 no. 243716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een 2e verdeelleiding voor het waterkrachtwerk Kratjak1939-09-27 no. 193716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een kleidesintegrator1939-10-09 no. 633716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van windwerken met schuifijzerwerk1939-10-16 no. 253716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een universele houtbewerkingsmachine met toebehoren1939-10-23 no. 323716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een hydro electrisch aggregaat met toebehoren en reservedelen1939-10-25 no. 283716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een vliegtuigradioinstallatie1939-10-28 no. 113716
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van kabelgarnituren en telefoontoestellen en een 8500 kVA draaistroomolietransformator met geforceerde oliekoeling1939-10-31 no. 203716
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van een automatische afsluiter en draagbare transportbandinrichtingen1939-11-06 no. 333716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van zoeklichten met toebehoren1939-11-13 no. 323716
Schuilplaatsen op Curaçao1939-11-23 no. 23/6703716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van draglinexcavateurs1939-11-24 no. 403716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van fabriekstekeningen voor een houtgeestaanmaakmachine1939-11-27 no. 223716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een excenterpers met toebehoren1939-12-08 no. 313716
De medeondertekening van 4 contracten inzake de levering van een transportbandinstallie, ponspapier voor de sneltelegraaf, een fotografische reproductieinrichting en een drijf- en koppelstangenboorwerk met toebehoren1939-12-14 no. 413716
De medeondertekening van 3 contracten inzake de levering van een draaitafel voor een horizontale boormachine en een revolverdraaibank met toebehoren en extra uitrusting1939-12-19 no. 233716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een hydraulische verenstropper1939-12-27 no. 353716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een Lorain trailer1939-12-28 no. 333716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van draaibanken1939-12-28 no. 343716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van rijtuigen1939-12-29 no. 203716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een gelast stalen rijtuig1939-12-29 no. 263716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een stalen C-rijtuig1939-12-29 no. 273716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een gelijkrichterinstallatie1940-01-30 no. 323716
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van een dragline excavateur met toebehoren en een motorbrandspuit1940-02-10 no. 233716
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van motorvletten en vlampijpen en buizen1940-02-14 no. 363716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van onderdelen voor de ombouw van de tinbaggermolen Soerabaja1940-02-26 no. 203716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een dekschuit1940-03-08 no. 293716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een portaalautomaat met toebehoren1940-03-14 no. 303716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 3 motorveerboten1940-04-04 no. 203716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een draaibank met toebehoren1940-04-09 no. 383716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van 2 barkassen en een motorvlet1940-05-08 no. 303716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van motorbrandspuiten1940-05-09 no. 373716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van onderdelen en grondstoffen voor de bouw van vliegtuigen1940-05-09 no. 10E3716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van apparaten met toebehoren voor een houtgeestfabriek op Banka1940-05-09 no. 413716
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een dekschuiten1940-03-14 no. 303716
De medeondertekening van 2 contracten inzake de levering van een mechanische zoutbrikettenpers met toebehoren en ijzerwerken voor een slachttechnische inrichting1940-04-15 no. 243716
De ondertekening van een contract inzake de levering van kookinstallaties1939-07-21 no. 373716
De ondertekening van een contract inzake de levering van revolverdraaibanken met toebehoren1939-07-21 no. 383716
Overleg inzake de aanschaffing wen beproeving van radio tussen K.M., K.N.L. en K.N.I.L.1939-07-25 no. 333716
De ondertekening van een contract inzake de levering van een transportbandlaadinrichting ten behoeve van de Banka-tin winning1939-07-25 no. 353716
De ondertekening van een contract inzake de levering van kookinstallaties1939-07-26 no. 423716
De ondertekening van een contract inzake de levering van hoogspanningskabel1939-07-26 no. 433716
De ondertekening van een contract inzake de levering van een drijvende oliekering1939-07-27 no. 323716
De ondertekening van een contract inzake de levering van een spiraalwarmteuitwisselaar1939-07-27 no. 333716
De ondertekening van een contract inzake de levering van een gereviseerde assendraaibank1939-07-29 no. 283716
De ondertekening van een contract inzake de levering van radioinstallaties voor vliegtuigen1939-07-29 no. 313716
De ondertekening van een contract inzake de levering van een hydraulische luchtdrukaccumulator1939-08-22 no. 263716
De ondertekening van een contract inzake de levering van een automatiche huistelefooninstallatie1939-08-30 no. 343716
De ondertekening van een contract inzake de levering van een hoogspanningsdraaistroommotor1939-09-01 no. 443716
De ondertekening van een contract inzake de levering van een draaddraaibank1939-09-05 no. 393716
De ondertekening van een contract inzake de levering van de gebouwen (complete ijzerwerken, dakbedekking, vloer- en wandbekleding) en de slachttechnische inrichting voor het slachthuis te Oranjestad1939-09-08 no. 573716
De verwachting omtrent de toestand, waarin spoor- en tramwegen in Indië zich zullen bevinden na de bevrijding van de Japanse overheersing1944-093717
Nota van het Technisch Bureau inzake de stand van zaken1945-04-273717
Nota van Jhr. ir. Quarles van Ufford inzake de werkzaamheden van het Technisch Bureau met bijlagen1945-09-083717
De stichting voor een niet-destructief materiaalonderzoek in Nederlands-Indië1945-09-15 no. 3/103717
De gegevens inzake mijnbouwkundige bedrijven in Nederlands-Indië1945-09-27 no. 16/183717
Beknopt verslag van de belangrijkste gebeurtenissen inzake het Technisch Bureau tijdens de oorlog van 10 mei 1940 t/m 4 mei 1945 en van de werkzaamheden vanaf de bevrijding van 5 september t/m 30 september 19451945-10-013717
De voorzieningen van bruggen voor Nederlands-Indië1945-10-17 no. 1/283717
De medeondertekening van een contract inzake de levering van gloeilampen (dossier 24010)1945-12-18 no. 13717
Diverse lijsten van goederen en kosten1946-02-053717
De overgang van de heer ir. F.H.P. Schotel naar de dienst van de P.T.T.1946-03-01 no. 263717
De medeondertekening van een contract inzake de levering van draaistroomolietransformatoren voor het W.K.W. Parakan en het O.S. Cheribon1946-06-14 no. 383717
De medeondertekening van een contract inzake de levering van draaistroomolietransformatoren voor het O.S. Tegallega1946-06-14 no. 393717
De medeondertekening van een contract inzake de levering van locomotiefketels1946-07-27 no. 323717
Richtlijnen voor het plaatsen van bestellingen op technische goederen en objecten voor Nederlands-Indië, met enige aantekeningen1946-08-053717
De medeondertekening van een contract inzake de levering van lichtinstallaties en lichtboeien1946-08-19 no. 1043717
Notulen van besprekingen van de Vereniging van de Nederlands-Indische Spoor- en Trammaatschappijen met het Departement van Verkeer en Waterstaat1946-09-233717
Schema voor de administratieve- en financiële afwikkeling van verschillende inkooporganisaties1946-10-23 no. 43717
De medeondertekening van een contract inzake de levering van rubbermolens1947-01-02 no. 363717
De medeondertekening van een contract inzake de uitvoering van baggerwerken in Nederlands-Indië1947-02-08 no. 373717
De medeondertekening van een contract inzake het slepen van een 6000-tons droogdok van Aden naar Tandjong Priok1947-04-12 no. 103717
De medeondertekening van een contract inzake de levering van de slibzuiger Borneo1947-05-08 no. 143718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van waterlichters en dekschuiten1947-05-23 no. 303718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van het drijvend hefwerktuig Ajax1947-12-23 no. 833718
De medeondertekening van een contract inzake het slepen van de drijvende bok Ajax1947-12-24 no. 223718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een watertankboot1947-12-30 no. 643718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een diesel-electrische slibzuiger Borneo1948-03-15 no. 963718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een ketel- en turbine-installatie met toebehoren1948-04-24 no. 603718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van Clayton installaties1948-05-13 no. 343718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van smalspoordiesellocomotieven1948-05-13 no. 353718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een vuilnisroltrommel1948-05-28 no. 773718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van motorgedreven centrifugaalpompaggregaten voor Suriname1948-07-20 no. 1083718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een zelfreinigende zeefinstallatie1948-08-12 no. 423718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van vier teakhouten opnemingsvaartuigen1948-08-18 no. 423718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van motorsleepboten1948-10-22 no. 383718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van mijnwagens1948-10-22 no. 723718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een dubbelschroefmotorsleepboot1948-12-02 no. 673718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een emmerbaggermolen en onderlossers1948-12-10 no. 1093718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van onderlossers1949-01-21 no. 823718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van motorsleepboten1949-02-08 no. 433718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een motorsleepboot1949-02-08 no. 443718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van zoutwagens voor 600 mm spoorwijdte1949-03-21 no. 253718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een aanhangwagen van 10-ton draagvermogen1949-03-30 no. 243718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van de complete waterdistillatieinrichtingen Mundonobo, Penstreet en Balashi1949-04-01 no. 243718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een stalen motordirectieboot1949-04-07 no. 433718
De medeondertekening van een contract inzake de levering van een motorbaggermolen1949-04-20 no. 453718
De medeondertekening van een contract inzake het uitbrengen van de slibzuiger Borneo1949-04-26 no. 343718
De medeondertekening van een contract inzake het uitbrengen van motorbarkassen en motorvletten1949-05-14 no. 503718
De medeondertekening van een contract inzake het uitbrengen van motordirectieboten (standaardtype)1949-06-25 no. 613718
De medeondertekening van een contract inzake het uitbrengen van smalspoordiesellocomotieven1949-07-08 no. 423718
De medeondertekening van een contract inzake het uitbrengen van een complete machineinstallatie voor acetyleengas1949-11-12 no. 283718
Tabel met zoekresultaten in archieven
Beschrijving verbalen met kenmerk KEDatum en nummerInv.nr.
Het deponeren van stukken inzake de fundatieverbeteringen herstellingen van het Koloniaal Etablissement1927-05-21 no. 243720
De wijziging van het dienstboekje voor de werklieden bij het Koloniaal Etablissement1929-05-21 no. 473720
De wijziging van de Algemene Bepalingen inzake de aanschaffing van goederen ten behoeve van land's dienst in de Koloniën en de Algemene Voorwaarden voor de levering van levensmiddelen ten behoeve van de dienst in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao1929-06-28 no. 293720
Het voorstel om de gebouwen van het Koloniaal Etablissement en de zich daarin bevindende goederen bij afloop van de lopende polissen niet langer tegen brand, inbraak, enz. te verzekeren maar het eigen risico te dragen1929-09-09 no. 40/5103720
De verhoging van de beloning voor het toezicht op het onderhoud van het Koloniaal Etablissement te Amsterdam1930-02-11 no. 193720
Het verzoek om bij de eisen van uit Nederland te verzenden goederen tenzij het speciale artikelen betreft, niet slechts aan één enkele firma aan te wijzen1930-03-17 no. 26/1333720
De klachten over aluminium eetketels op verzoek van het Koloniaal Etablissement, door de Intendance in Nederlands-Indië aan aan de commandant der troepen in Suriname toegezonden1930-09-12 no. 29/5213720
De medeondertekening van een contract met de NV Lettergieterij Amsterdam te Amsterdam1931-01-16 no. 23720
De bezwaren tegen de door de I.C.A. gehouden inschrijvingen waarbij de Nederlandse fabrikanten voor zover zij geen vertegenwoordiger hebben in Nederlands-Indië worden uitgesloten1931-02-05 no. 373720
De medeondertekening van 2 contracten met de Gebroeders van Oven te Den Haag en het Medaillehuis Wijnands & van Rensen te Amsterdam1931-03-17 no. 43720
De tekortkomingen in de naleving van de Veiligheidswet1931-03-19 no. 43720
De fouten in uit Nederland ontvangen asbestdoek1931-05-20 no. 28E3720
De medeondertekening van een contract met de Groninger Rijwielenfabriek A. Fongers te Groningen1931-07-18 no. 193720
De Algemene Voorwaarden voor de levering van levensmiddelen ten behoeve van de dienst in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao1931-06-08 no. 7/309 Sur. en 7/314 Cur3720
De medeondertekening van een contract met de NV Machinehandel Mahez te Amsterdam1931-06-23 no. 73720
De loodwit ordonnantie1931-07-31 no. 63720
De klacht over knopen voor attila's geleverd door de firma J. Parree aan het Koloniaal Etablissement voor de troepen in Suriname1931-09-11 no. 16/5053720
De instelling van de Commissie van Advies, bedoeld bij artikel 46 van het Bijzonder Dienstreglement Koloniaal Etablissement1931-10-02 no. 153720
De aanschaffing van nautische en technische artikelen voor de zeemacht in Indië door het Koloniaal Etablissement1932-01-20 no. 6E3720
De medeondertekening van een contract met de Groninger Rijwielenfabriek A. Fongers te Groningen1932-06-20 no.133720
De kostprijs van het denaturatiemiddel van alcohol1932-02-25 no. 24/1313720
De aanschaffing van vaandeldoek voor het Korps Barisan te Bankalan1932-03-22 no. 27/1853721
De medeondertekening van een contract met de Lettergieterij Amsterdam van N. Tetterode te Amsterdam1932-05-21 no. 153721
Het verzoek van J.A. Carp's Garenfrabrieken te Helmond om de redenen te mogen weten waarom in Nederlands-Indië voorkeur aan buitenlandse naaigarens wordt gegeven1932-11-08 no. 10/6823721
De wijziging van het Bijzonder Dienstreglement voor de werklieden van het Koloniaal Etablissement1932-11-17 no. 173721
De aanschaffing van hard porselein voor de zeemacht in Nederlands-Indië1933-02-21 no. 2E3721
De medeondertekening van een contract met de United States Steal Product Comp te Den Haag1933-08-25 no. 93721
De medeondertekening van een contract met de firma Cornelis L.J. Begeer te Utrecht1933-11-24 no. 63721
De wijziging van het Bijzonder Dienstreglement voor de werklieden van het Koloniaal Etablissement. Bezoldigingsverlaging met ingang van 01-01-19341933-12-28 no. 193721
De medeondertekening van een contract met de Monotype Corporation Ltd te Amsterdam1933-12-30 no. 83721
Het gebruik van giftvrije verf voor het schilderen van conservenblikken1934-06-11 no. 3E3721
De uitzending van zeildoek1934-01-25 no. 1E3721
Het opslaan van houtgeest en andere hoog belaste goederen in afwachting van de uitvoer in een afzonderlijk gebouw van het Gemeentelijk Petroleum Entrepot1934-02-02 no. 6E3721
Het verzoek van de NV Ramaers Textielfabriek te Helmond inzake de voor het Indische leger bestemde grijsgroene uniformen1934-02-22 no. 143721
De klacht over het niet bestellen hier te lande van politiefluiten1935-03-13 no. 113721
Het verzoek om spoedige uitvoer van eretekens naar Suriname1935-04-11 no. 6E3721
Het ontslag als lid en als plaatsvervangend lid van de Commissie van Advies bij het Koloniaal Etablissement van de heren C.J.W. van der Boom en K. Bloem en de benoeming als zodanig van de heren H.J. Vrielink en B. van 't Riet1935-05-06 no. 83721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht1935-07-11 no. 73721
De kwaliteit van in Indië gebruikte poetspompen1935-09-24 no. 5E3721
De klacht over het passeren van de Nederlandse industrie1935-09-26 no. 183721
De uitzending van een gouden medaille en25 bronzen medailles ter uitreiking aan militairen op Curaçao1935-10-15 no. 1E3721
De bestelling van onderscheidingstekenen voor kapiteins bij verschillende bosnegerstammen in Suriname1936-01-02 no. 6E3721
De medeondertekening van een contract met de firma G. van der Heijden te Oisterwijk1936-02-19 no. 313721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht1936-03-06 no. 83721
Het onderzoek naar katoendoek1936-04-02 no. 153721
De medeondertekening van een contract met de firma Gerritsen & van Kempen te Zeist1936-05-02 no. 93721
De medeondertekening van een contract met de Gebroeders Serlui te Amsterdam1936-10-08 no. 323721
De wijziging van het Bijzonder Dienstreglement voor de werklieden van het Koloniaal Etablissement. De instelling van betrekkingen van werkman-keurder 1e- en 2e klasse1936-11-19 no. 303721
De medeondertekening van een contract met de firma W. Vervloet & Zonen te Den Haag1937-01-06 no. 53721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht1937-01-19 no. 293721
De medeondertekening van een contract met de firma Gerritsen & van Kempen te Zeist1937-04-06 no. 193721
De toezending van 25 zilveren medailles van trouwe dienst aan de Gouverneur van Curaçao1937-05-12 no. 4E3721
De medeondertekening van een contract met de firma W. Vervloet & Zonen te Den Haag1937-08-11 no. 13721
De wijziging van het Bijzonder Dienstreglement voor de werklieden van het Koloniaal Etablissement, de eervolle ontheffing van de functie Hoofd van Dienst F.J.G. Janssens en de aanwijzing als zodanig van J.H. Maan1932-09-09 no. 83721
De medeondertekening van een contract met de Robert Barthmann & Co. te Rotterdam1932-11-26 no. 153721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht1937-12-23 no. 163721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht1938-03-24 no. 8E3721
De medeondertekening van een contract met de NV Beton- en Aannemings Maatschappij te Amsterdam1938-05-05 no. 93721
De industriële verdedigingsvoorbereiding1938-06-03 no. 53721
De medeondertekening van een contract met het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te Hembrug1938-06-04 no. 93721
De medeondertekening van een contract met H. Schenkelaars te Eindhoven1938-07-15 no. 53721
De aanschaffing van regenmantels voor het Departement van Oorlog1938-09-30 no. 273721
De medeondertekening van een contract met de firma Gerritsen & van Kempen te Zeist1938-10-12 no. 43721
De levering van pakpapier voor de zoutwinning1938-10-18 no. 7/5143721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht1938-10-20 no. 33721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht1938-11-11 no. 113721
De aanwijzing als lid van de Normalisatiecommissie no. 50 van de onderdirecteur van het Koloniaal Etablissement ir. H.A.J. Hietink1939-01-16 no. 123721
De medeondertekening van een contract met het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te 's-Gravenhage1939-02-28 no. 23721
Het onderzoek van vliegtuiglinnen en -garen door de Air Inspection Department te Londen1939-06-02 no. 123721
De medeondertekening van een contract met het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen te Den Haag1939-06-15 no. 113721
De medeondertekening van een contract met de firma Mahillon & Co te Brussel1939-07-08 no. 33721
De medeondertekening van een contract met Wolter, Dross & Huygen NV te Amersfoort1939-08-14 no. 83721
De normalisatie van textielweefsels1939-10-18 no. 293721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht1939-11-25 no. 33721
De verzending van bussen Cyclon B1939-12-05 no. 1E3721
De medeondertekening van een contract met 's-Rijks Munt te Utrecht1940-01-10 no. 63721
De verkoop van goederen, opgeslagen in het Koloniaal Etablissement1940-07-18 no. 203721
Klachten inzake het aantreffen van vreemde voorwerpen in Arubaanse aloë1946-12-17 no. 46E3721
De aanschaffingen ten behoeve van het Bloedtransfusie Laboratorium te Batavia1947-01-27 no. 853721
De verhuur van het perceelsgedeelte van het Indisch Etablissement, Westerdoksdijk 2 te Amsterdam1949-07-22 no. 2E3721
Tabel met zoekresultaten in archieven
Beschrijving verbalen met kenmerk IWDatum en nummerInv.nr.
Vaststelling van het rentecijfer dat over het jaar 1927 wordt tegoed gedaan aan hen, van wie gelden worden beheerd door de Weeskamers1928-08-28E3722
Faillissement J.W. de Bruine1929-05-17, no. 163722
Faillissement J. la Gro1929-05-21, no. 173722
Afwikkeling van faillissementen in Nederland1930-01-22, no. 21a3722
Grootboekuitschrijvingen1930-07-11, no. 123722
Faillissement Cultuurmaatschappij "De Alaslanden"1931-02-07, no. 13722
Tabel met zoekresultaten in archieven
Beschrijving verbalen met kenmerk NIBDDatum en nummerInv.nr.
Nalatenschap van Ch. J. Bollee1933-11-18, no. 13724
Invordering Indische Oorlogswinstbelasting van J.H.A. van Nieuwland1933-11-23, no. 53724
Nalatenschap van A. Kasprick1933-11-25, no. 13724
Toezending dwangschriften van het Ministerie van Financiën, ter invordering Indische belastingschulden1933-12-05, no. 33724
Nalatenschap van Th. A. Barry1933-12-09, no. 23724
Nalatenschappen van H.J.Kieviet de Jonge en I.M. Grasman1933-12-08, no. 73724
Nalatenschap van M. K. van Kooten1933-12-08, no. 83724
Invordering Indische belastingschulden van marine personeel1933-12-16, no. 123724
Nalatenschap van W.J. Donker1933-12-19, no. 53724
Toezending dwangschriften ter invordering van Indische belastingschulden1933-12-30, no. 33724
Nalatenschap van Th. Etty1934-01-15, no. 83724
Inkomstenbelasting 1932 van W.F. Sturm1934-01-18, no. 43724
Nalatenschap van Th. Mozar1934-01-20, no. 133724
Nalatenschap van Th. Mozar1934-01-20, no. 133724
Nalatenschap van G. Schwartz1934-01-22, no. 73724
Nalatenschap van W.J. Grolleman1934-01-29, no. 33724
Nalatenschap van L.B. van der Nol1934-01-29, no. 43724
Nalatenschap van E.H.W. Terlet1934-02-14, no. 183724
Nalatenschap van J.G. Vreeswijk1934-02-14, no. 203724
Nalatenschap van O.Ch. H. Hansen, echtgenote van Th.J.A. Boers1934-03-12, no. 33724
Nalatenschap van J.H. Willink, geb. Van Son1934-03-12, no. 53724
Nalatenschap van P.L.C. Baud1934-03-13, no. 33724
Nalatenschap van J. Mulder1934-03-24, no. 263724
Nalatenschap van J.F.G. Bohnen1934-04-09, no. 33724
Nalatenschap van E. Bosscha, weduwe van professor J.F. Klinkhamer1934-04-19, no. 13724
Nalatenschap van G.J.M. van Angelbeek1934-04-19, no. 23724
Nalatenschap van L.L. van Ewyck, echtgenote van dr. H. Bervoets1934-04-19, no. 33724
Nalatenschap van I.M. Grasman1934-04-19, no. 43724
Nalatenschap van A.A. Kriellaars1934-04-19, no. 53724
Nalatenschap van J.P. van Braam1934-04-21, no. 33724
Nalatenschap van B.C.M. Cambier-Van Nooten, geb. Mulder v.d. Graaf1934-04-26, no. 53724
Nalatenschap van A. Brevé1934-05-08, no. 153724
Nalatenschap van A.J. van Sitteren1934-05-22, no. 153724
Nalatenschap van A. Brevé1934-05-28, no. 123724
Nalatenschap van H. de Vries1934-05-28, no. 133724
Nalatenschap van E.C. Munz, echtgenote van M.F.H. Steenkamp1934-05-29, no. 53724
Nalatenschap van B. Johnes, weduwe van W.A.H.J. van der Dussen1934-06-01, no. 93724
Nalatenschap van E.W. Everard, weduwe van M. Jockin1934-06-01, no. 103724
Nalatenschap van K. Hamminga1934-06-01, no. 113724
Nalatenschappen van Z.R.A. Reyers en C.M. Straat1934-06-06, no. 33724
Nalatenschap van A.H. Janssen1934-07-31, no. 13724
Nalatenschap van G.H. Andreae1934-06-13, no. 33724
Nalatenschap van A.A. Bulsing, geb. Tang1934-06-18, no. 53724
Nalatenschap van L.B. van der Nol1934-07-04, no. 263724
Nalatenschap van H. Bervoets1934-07-09, no. 113724
Nalatenschap van R.D. St. Marc1934-07-17, no. 43724
Nalatenschap van G.C. Richelmann1934-07-25, no. 143724
Nalatenschap van J.C. Keydener1934-07-31, no. 23724
Nalatenschap van E.J.L. Pietersz1934-07-31, no. 73724
Nalatenschap van E.H.W. Terlet1934-07-31, no. 83724
Toepassing der ordonnantie op de inkomstenbelasting 19321932-11-08, no. 363724
Uitvoering der ordonnantie op de inkomstenbelasting 19321932-11-30, no. 123724
Inkomstenbelasting 1930 van J.H.F. Reiding1933-09-12, no. 303724
Invordering van Indische belastingschulden van ir. K.A.H. Buss1933-09-14, no. 123724
Indische belastingschuld van S. Derendinger1933-09-14, no. 123724
Verschuldigde motorrijtuigenbelasting 1930 van J.A.F. Slotboom1933-09-22, no. 33724
Nalatenschap van B.C.M. Cambier-Van Nooten, geb. Mulder v.d. Graaf1933-09-23, no. 83724
Nalatenschap van E.J. Boerkamp1933-09-23, no. 93724
Nalatenschap van Th.J.A. Boers1933-09-23, no. 103724
Nalatenschap van R.E. van Motman1933-09-25, no. 153724
Nalatenschap van C.J. Vis1933-11-09, no. 13724
Nalatenschap van J. Leutscher1933-09-25, no. 173724
Nalatenschap van W.E. Osterrieth1933-09-29, no. 33724
Nalatenschap van J. Schild1933-10-13, no. 53724
Nalatenschap van K. der Kinderen1933-10-13, no. 63724
Invordering Indische belastingen van A. Hogeveen1933-10-18, no. 193724
Nalatenschap van J.M. Ridder1933-11-09, no. 23724
Nalatenschap van J.J. Loeff, geboren Rietbergh1934-03-08, no. 13724
Nalatenschap van G.L.W. Hazenberg, echtgenoote van Chr. Lieshout1933-11-10, no. 173724
Invordering Indische belastingschulden van marine personeel1933-11-11, no. 23724
Toezending dwangafschriften tot invordering van Indische belastingschulden1933-11-14, no. 33724
Nalatenschap van B.W.M. Jüch, weduwe van E.A. Hess1933-11-15, no. 53724
Nalatenschap van E. de Filliettaz Bousquet1934-08-01, no. 13725
Nalatenschap van C.L. den Hoed1934-08-01, no. 23725
Nalatenschap van C.N. Straat1934-08-01, no. 33725
Nalatenschap van Ch. J. Bollee1934-08-03, no. 163725
Nalatenschap van E.J.L. Fuhri1934-08-20, no. 373725
Nalatenschap van G.C. Richelmann1934-08-22, no. 273725
Nalatenschap van B.C.M. Cambier van Nooten, geboren Mulder de Graaf1934-08-23, no. 63725
Nalatenschap van M.E. Bosscha, weduwe van professor J.F. Klinkhamer1934-08-25, no. 123725
Nalatenschap van A.A. Bulsing, geb. Tang1934-09-01, no. 73725
Nalatenschap van P. Tollig1934-09-04, no. 33725
Nalatenschappen van N.J. Takken en G.P. van Klaveren1934-09-17, no. 63725
Nalatenschap van M.J. Holtkamp1934-09-17, no. 73725
Nalatenschap van J.Ch.A. Buddingh1934-09-21, no. 33725
Nalatenschap van W.F.H. Manuel1934-09-22, no. 43725
Nalatenschap van W.N.S. Arntz1934-09-28, no. 13725
Nalatenschap van J.H. Willink, geb. Van Son1934-10-01, no. 93725
Nalatenschap van Jhr. P.L.C. Baud1934-10-01, no. 113725
Nalatenschap van B.C.M. Cambier van Nooten, geb. Mulder van de Graaf1934-10-11, no. 23725
Nalatenschap van M. Zwanenburg1934-10-18, no. 23725
Nalatenschap van H.G.C. Hammacher1934-10-26, no. 43725
Nalatenschap van J.P. van Braam1934-10-26, no. 53725
Nalatenschap van K. Hamminga1934-10-26, no. 63725
Nalatenschap van J.H. Paehlig1934-10-26, no. 103725
Nalatenschap van W.F.H. Manuel1934-10-26, no. 313725
Nalatenschap van J.C.M. van Tooren, weduwe van J.H.Chr. Schell1934-10-27, no. 33725
Nalatenschap van Z.R.A. Reyers1934-11-08, no. 93725
Nalatenschap van M. Jockin1934-11-08, no. 103725
Nalatenschap van H.J.C.A. Buddingh-Milar1934-11-08, no. 123725
Nalatenschap van H. Vierhout1934-11-10, no. 33725
Nalatenschap van J.J. Vastavond1934-11-23, no. 43725
Nalatenschap van A. Zuurmond1934-11-23, no. 53725
Nalatenschap van M.J. Holtkamp1934-12-15, no. 113725
Nalatenschap van A.C.J. Bremmer1934-12-15, no. 123725
Nalatenschap van K. Hamminga1934-12-18, no. 393725
Artikel van "Seterah' yé Djéhane" van 2 januari inzake enkele bepalingen van de ingevoerde successiebelasting in Iran1938-01-19, no. 5E3725
Heffing van interest bij door Nederlandse Ontvangers verleende uitstel van betaling bij invordering op den voet der Koloniale Invorderingswet 19171938-03-17, no. 93725
Tabel met zoekresultaten in archieven
Beschrijving verbalen met kenmerk PCDatum en nummerInv.nr.
Distributie van het Indisch filmjournaal in bioscopen in Nederland1947-07-21, no. 593726
Contract tussen de gecommitteerde voor Indische Zaken en Multifilm-Haarlem1947-12-09, no. 853726
Betalingen van de regering van Indonesië aan de Indonesische afdeling van het Netherlands Information Bureau te New York1949-06-10, no. 613726
Verzoek om verhoging van de deviezentransfer van journalisten1949-08-31, no. 833726
Contract in verband met levering van fotonegatieven van de Ronde Tafel Conferentie voor de Rijksvoorlichtingdienst te Batavia1949-10-20, no. 703726
Tabel met zoekresultaten in archieven
Beschrijving verbalen met kenmerk CSZDatum en nummerInv.nr.
Verslag van de accountant J.C.H. Poll1949-03-25, no. 1/303727
Verklaring gedane toezeggingen of beloftes, afgegeven door mr. F. van Blerkom, benoemd lid van het Hof van Justitie in Suriname1949-07-14, no. 1/1303727
Vertrek naar Suriname van dr. A. Houwink, als adviseur voor de oprichting van een circulatiebank en de liquidatie van het circulatiebankbedrijf der Surinaamse Bank1949-09-12, no. 1/1853727
Kosten, verschuldigd voor doorlichting van personeel, bestemd voor de Surinaamse dienst1949-12-31, no. 1/2503727

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in