Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën / Stamkaarten Oost-Indische Ambtenaren

2.10.36.21
A.M. Tempelaars, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.36.21
Auteur: A.M. Tempelaars, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1994

CC0

Periode:

1917-1952

Omvang:

14.90 meter; 47 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De stam(boek)kaarten bevatten korte vermeldingen van de loopbaan van de persoon, die als civiel ambtenaar in dienst is getreden van het Nederlands-Indisch gouvernement.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Koloniën, 1842-1945
 • Commissariaat voor Indische Zaken, 1927-1949
 • Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, 1949-1952

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

De stam(boek)kaarten bevatten korte vermeldingen van de loopbaan van de persoon, die als civiel ambtenaar in dienst is getreden van het Nederlands-Indisch gouvernement. Ook personeel dat werkzaam is geweest bij get gesubsidieerd onderwijs is in deze registratie opgenomen. Deze korte beschrijvingen zijn vaak voldoende voor genealogische doeleinden, maar de achterliggende stukken kunnen, als ze nog bestaan, nadere informatie verschaffen, zoals achtergronden van benoemingen, bevorderingen en ontslagen. Op de kaarten staan, meestal in de eerste kolom, verwijzingen naar deze bronnen. Deze zien er als volgt uit:

V of Vb 18 maart 1922 - 40
Dit is het kenmerk van een beslissing van het Ministerie van Koloniën. Dergelijke beslissingen (resoluties of verbalen genaamd) zijn opgeborgen in het chronologische archief. De toegang is 2.10.36.04. Voor de periode vanaf mei 1927 moet toegang 2.10.49 gebruikt worden in plaats van 2.10.36.04. De kans dat het stuk er nog is, is ongeveer 50%, want er is al veel vernietigd.
Exh. 11 Juni '28 - 4
Dit kenmerk duidt op een ingekomen stuk, dat is opgeborgen in het chronologische archief van het Ministerie van Koloniën of van dat van het Commissariaat voor Indische Zaken. Toegangen 2.10.36.04 en 2.10.49.
Ind.Bt. of IB of IBt 24 aug. 1930 - 47
Dit kenmerk verwijst naar de Indische besluiten van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Deze bevinden zich in het Arsip Nasional in Jakarta, terwijl afschriften van deze besluiten (tot en met januari 1932) zich bevinden in het archief van het Ministerie van Koloniën, toegang 2.10.02, inv.nrs. 7105-9028.
mailr. no.126/35
Dit kenmerk verwijst naar een der mailrapporten, ontvangen van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Het getal na de schuine streep duidt op het jaar. Deze rapporten bevinden zich in de serie Mailrapporten Oost-Indië, toegang 2.10.36.02.
Ag. 1934 nr. 431
Dit kenmerk verwijst naar een ingekomen brief, ingeschreven in een van de afdelingsagenda's van het Ministerie van Koloniën of in dat van het Commissariaat voor Indische Zaken. Deze brieven zijn, voor zover bewaard, te vinden in de chronologische archieven van het ministerie (toegang 2.10.36.04) of commissariaat (toegang 2.10.49). Ze zijn evenwel zo goed als onvindbaar, omdat de relatie tussen dit agendanummer en de datum van opberging in het verbaal niet bewaard is gebleven.
K.B. of K.Bt. 8 Aug. 1921 - 13
Dit kenmerk verwijst naar een Koninklijk besluit, waarvan de originelen zich bevinden in het archief van het Kabinet der Koningin, toegang 2.02.14.
21 Aug. 1897 (Ind.StBl. 247)
Dit kenmerk verwijst naar een wet, ordonnantie of besluit dat in het Indisch Staatsblad van het aangegeven jaar is geplaatst. Het Indisch Staatsblad, officieel Staatsblad van Nederlandsch-Indië, bevindt zich in wetenschappelijke bibliotheken, waaronder die van het Nationaal Archief.
Reg.Alm. 1926
Dit kenmerk is een verwijzing naar de Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië. Deze gedrukte publicatie is in een aantal wetenschappelijke bibliotheken te raadplegen, waaronder die van het Nationaal Archief.
Jav.Ct. of Java ct. 1930 - 104
Dit kenmerk verwijst naar een editie van de Javasche Courant, die tot oktober 1932 gegevens over benoeming, overplaatsing, verlof en ontslag van ambtenaren en militairen bevat. Deze krant is o.m. te raadplegen in de Koninklijke Bibliotheek en in de Universiteitsbibliotheek van Leiden.
SH 7 Febr. 1938 - 30
Dit kenmerk verwijst vermoedelijk naar een editie van het Soerabaijasch Handelsblad. De letters zijn aan elkaar geschreven, en daardoor slecht leesbaar. Vergelijking met andere hoofdletters op de kaarten duiden op de hoofdletters S en H. Geheel zeker is dat evenwel niet. De krant is o.m. te raadplegen in de Koninklijke Bibliotheek en in de Universiteitsbibliotheek van Leiden.
De verwijzingen naar de Javasche Courant en naar het Soerabaijasche Handelsblad zijn niet zo interessant, want daarin staat niet meer dan op het kaartje vermeld. Ook de verwijzingen naar het Indisch Staatsblad zijn wat minder interessant, want daarin is slechts de juridische grondslag opgenomen van de beslissing. Een verwijzing naar de Regeeringsalmanak kan gegevens opleveren over de organisatie waarbij de ambtenaar is tewerk gesteld, alsmede de namen van zijn of haar collega's.

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • open1-14 Stamkaarten, serie 1. 1917 - 1949 14 kaartenbakken

  Het betreft de door het Ministerie van Koloniën bijgehouden serie stamkaarten als vervolg op de Stamboeken Oost-Indische Ambtenaren 1836-1936 (nummer toegang 2.10.36.22). De stam(boek)kaarten bevatten korte vermeldingen van de loopbaan van de persoon, die als civiel ambtenaar in dienst is getreden van het Nederlands-Indisch gouvernement. Gegevens van nieuw aangestelde ambtenaren werden vanaf 1917 tot medio 1926 op deze kaarten genoteerd; mutaties van reeds in dienst zijnde ambtenaren werden in de bestaande stamboeken vastgelegd.

  De originelen zijn slechts in bijzondere gevallen raadpleegbaar. In de studiezaal van het Nationaal Archief zijn de kaarten op microfiche te raadplegen, welke als inv.nr. 14A dienen te worden aangevraagd. De collectie als geheel kan worden geraadpleegd op de website van het Nationaal Archief.

 • Zie verfilmde bestanden studiezaal, locatie: D7d, lades 20-21

  Voorheen bekend als inv.nr. 14A

 • open15-47 Stamkaarten, serie 2. 1926 - 1952 33 kaartenbakken

  Het betreft de serie stamkaarten die vanaf medio 1926 is aangelegd, in aansluiting op de eerste serie, en welke vanaf mei 1927 tot en met december 1949 door het Commissariaat voor Indische Zaken is bijgehouden. Evenals bij de eerste serie werden mutaties van bestaande inschrijvingen voortgezet in bestaande.

  De originelen zijn slechts in bijzondere gevallen raadpleegbaar. In de studiezaal van het Nationaal Archief zijn de kaarten op microfiche te raadplegen na aanvragen van inv.nr. 47A. De collectie als geheel kan worden geraadpleegd op de website van het Nationaal Archief.

 • Zie verfilmde bestanden studiezaal, locatie: D7d, lades 20-21

  Voorheen bekend als inv.nr. 47A

Reacties

Goeden dag, neem me niet kwalijk dat ik niet weet waar het TABBLAD is waar ik op moet drukken om het resultaat van mijn navraag te zien.
Bij voorbaat dank voor de assistentie, vriendelijke groet.-

Idem als Bär. Waar is het tabblad waar ik op moet drukken om het resultaat van de vraag te zien?
Met vriendelijke groet

Dan bent u allereerst afhankelijk van de zoekvraag die u invoert, u dient te beseffen hoe deze scans geordend zijn in alfabetische reeksen:

Bijvoorbeeld inventarisnummer 1 loopt van A tot en met Bi en is vervolgens verder op een aantal kaarten uitgewerkt.

1 A-Bi
Kaart 001 t/m 099: Amahorseja t/m Arnout
Kaart 100 t/m 199: Aroe t/m Bakker
Kaart 200 t/m 299: Bakker t/m Baudoin
Kaart 300 t/m 399: Bauer t/m Bening
Kaart 400 t/m 499: Benjamins t/m Bertram
Kaart 500 t/m 581: Bervoets t/m Bitterlich

Wanneer u zou zoeken in archiefinventaris 2.10.36.21 op de naam Bakker:

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.36.21/zoekt...

Zult u zien dat het tabblad bovenin, bij de tekst inventarisnummers (2) is verschenen. Dit betekent dat er twee resultaten zijn in inventarisnummers.

Daar kunt u op klikken:

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/zoekresultaat/eadid/2.10.36....

... Om vervolgens door te klikken naar het inventarisnummer zelf:

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/2.10.36.2...

Tot slot vindt u dan onder het tabblad Alle scans (713), de scans die bij dit inventarisnummer horen.

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascans/eadid/2....

tolong dibantu dalam pencarian arsip...dari gubernur belanda dibatavia era ratu whillmina....masalah pengahargaan atau hadiah.....ingin mencari document asli.....

ik zoek naar en kind erna agnes lettinga geb 4-7-1930 te langsa atjeh indonesia

Ik zoek alles over mijn vader Pieter Koot, die gedurende de periode tot aan 1926-1952 bij het Ministerie van Im- en Export gewerkt heeft en in Ned. Indië in Jappen kampen gezeten heeft. Hij was woonachtig in Den Haag.

Ik zoek naar informatie over Mej. Wilhelmina Frederika van Lawick van Pabst, die een batikkerij gehad moet hebben in Jogjakarta

Geachte mevrouw Waworuntu,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hallo
Voor een vriend zoek ik informatie over zijn grootvader Arnold Alexander Soplantila gerechtelijk deurwaarder.
Hij is volgens mijn gegevens eervol uit zijn beroep ontslagen 20-2-1924.
Is over deze man informatie beschikbaar ?

Met vriendelijke groet
E de Jonge.

Geachte E. de Jonge,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik hoop dat u mij verder kunt helpen.
Mijn opa dhr. C.B.A. Melsen was vanaf ongeveer 1935 Agent bij de Postspaarbank te Medan op het eiland Sumatra (voormalig Ned-Indië).
Tijdens de tweede wereldoorlog was hij tewerkgesteld op Sumatra.
Ná de oorlog verbleef mijn opa nog in Indonesië, vermoedelijk nog in dienst bij de (Rijks) Postspaarbank.

Is in uw archief bekend tot wanneer mijn opa werkzaam was in Nederlands-Indië? Ik wil namelijk graag weten wanneer hij definitief naar Nederland is gerepatrieerd.
Helaas is er geen familie meer aan wie ik het kan vragen.
Bij voorbaat dank.

Geachte mevrouw Melsen,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik zoek informatie over mijn opa, George Ruff. Hij was woonachtig in Nederlands Indie met zijn vrouw Sophie Tan. Hij zou de Duitse nationaliteit hebben. Een aantal van zijn kinderen (ao mijn moeder) hebben geïnterneerd gezeten in verschillende Jappenkampen. Na de oorlog zijn de meesten van de familie naar Nederland gekomen. Wie weet meer over hem?

Geachte H. Henstra,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in