Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Adviescie. Technische Bijstand

2.10.27.03
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.27.03
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982

CC0

Periode:

1951-1964
merendeel 1952-1959

Omvang:

6470 scans

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Adviescommissie inzake Technische Bijstand begon haar werkzaamheden in 1952. Zij had tot taak de landsregering van Suriname te adviseren over haar beleid ten aanzien van technische bijstand. Tot aan de totstandkoming van de overeenkomsten (in 1954) tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten en tussen het Koninkrijk en de Verenigde Naties bracht de commissie adviezen uit over de positie van de landsregering, de vast te leggen projecten en de beschikbaarstelling van faciliteiten aan Suriname. Na de inwerkingtreding van de basisovereenkomsten beperkte de Adviescommissie zich tot het toekennen van studiebeurzen. In 1959 werd de commissie ontbonden.
Het archief van de Adviescommissie - de stukken zijn verzameld tussen 1951 en 1964 - betreft de eigen organisatie (correspondentie, agenda's, notulen) en nota's, rapporten, verslagen betreffende haar werkzaamheden op de aangewezen gebieden: de benodigde bijstand in Suriname, planning, afzonderlijke projecten en uitzending van Surinamers naar trainingen in het buitenland. Ook zijn er enkele stukken aanwezig van de Commissie voor Intellectuele Planning.

Archiefvormers:

  • Voorzitter van de (Surinaamse) Adviescommissie inzake Technische Bijstand (1951)
  • Adviescommissie Technische Bijstand

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van de voorzitter van de Adviescommissie inzake Technische Bijstand werd bijgehouden door het secretariaat van het Kabinet van de Gouverneur van Suriname. Het werd apart geadministreerd en van een eigen "Technical Assistance-agenda" voorzien; de stukken werden in numerieke rubrieken, "T.A.-dossiers", onderverdeeld, waarin globaal een onderscheid werd gemaakt tussen de organisatie van de commissie, de onderhandelingen over de verdragen, de informatie inzake de door de diverse instanties uit te voeren projecten, en de "training-grants" en "fellowships". Een apart, zich tot twee meter uitdijende rubriek "T.A. 5" betrof de sedert 1956 begonnen uitzending van deskundigen uit Nederland. Deze rubriek werd na de opheffing van de Adviescommissie voortgezet en apart geregistreerd; niettemin bevat zij in hoofdzaak briefwisseling van de gouverneur van Suriname of van de directeur van het Kabinet als diens vertegenwoordiger, zodat zij niet tot het archief van de Adviescommissie kon worden gerekend. De archivalia betreffende de commissie voor intellectuele planning werden aanvankelijk eveneens als "T.A.-archief" geregistreerd. Mr Nagtegaal had de beschikking over alle commissiestukken en voerde ook namens de commissie zelfstandig briefwisseling met Nederlandse instanties. Tijdens de voortzetting van de werkzaamheden van de commissie werden de archivalia beschouwd als bestanddelen van de rubriek "Onderwijs en Volksontwikkeling" in het archief van het Kabinet van de Gouverneur, zonder echter geagendeerd te worden.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en bestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in