Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën / Indische Pensioenen Suriname

2.10.27.02
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.27.02
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982

CC0

Periode:

1952-1975

Omvang:

1 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de vertegenwoordiger van de Stichting Administratie van Indische Pensioenen in Suriname bevat enerzijds administratieve stukken betreffende de organisatie van de stichting, zoals richtlijnen, de briefwisseling van de beheerder van de stichting, accountantsrapporten en financiële maand- en jaarstaten en anderzijds stukken betreffende de uitvoering van pensioenbetalingen, zoals dossiers inzake pensioengerechtigden en stukken betreffende de verrekening van belastingen op uit te betalen pensioenen, alsmede stukken betreffende vertraagde uitbetalingen van pensioenen via de Surinaamse Volkscredietbank. Ook bevat dit archief informatie specifiek over gepensioneerde militairen.

Archiefvormers:

  • Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioenaangelegenheden betreffende overheidspersoneel van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen, 1951-1955
  • Stichting Administratie van Indische Pensioenen, 1955-1975

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Op 25 april 1951 werd in Nederland bij notariële akte opgericht de "Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioenaangelegenheden betreffende overheidspersoneel van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen." Deze stichting beheerde een pensioenfonds voor weduwen van ambtenaren uit het voormalig Nederlandsch-Indië. Zij ging op 31 mei 1951 een overeenkomst aan met de Nederlandse ministers van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen en van Financiën, waarbij zij het beheer van alle geldmiddelen van de in het voormalig Nederlandsch-Indië ontstane pensioenfondsen op zich nam. Zij werd belast met de uitbetaling van pensioenen krachtens de tevoren vastgestelde pensioenregelingen ten aanzien van Indische ambtenaren en deelnemers aan Indische pensioenfondsen. Deze overeenkomst kreeg in 1955 kracht van Koninkrijkswet (Stb. 1955, nr. 189). In de Staatscourant van 30 december 1955, nr. 254, werden de gewijzigde statuten gepubliceerd, waarin de naam van de stichting veranderde in de Stichting Administratie van Indische Pensioenen.

Ingevolge de overeenkomst van 31 mei 1951 werden ook aan voormalige Indische ambtenaren in Suriname uitbetalingen gedaan. Dit geschiedde aanvankelijk door de adjudant van de gouverneur. Toen op 4 augustus 1952 aan het personeel van het Kabinet van de Gouverneur een comptabele werd toegevoegd, werd deze voor zijn uitzending uit Nederland door de minister van Uniezaken en Overzeese Rijkdsdelen met de administratie van Indische pensioenen belast. Op 9 september 1952 trad hij als vertegenwoordiger van de Stichting Administratie van Indische Pensioenen in functie: hij berekende de hoogte van de pensioenuitkeringen voor de inwonenden in Suriname. Na de invoering van automatisering van de Nederlandse administratie werd zijn beheer jaarlijks door een Surinaams accountantbureau gecontroleerd.

In opdracht van de comptabele van het Kabinet werd door zijn ambtenaren een aparte administratie gehouden, die zijn neerslag vond in een z.g. "S.A.I.P.-archief". Bij de onafhankelijkheidsverklaring van Suriname werd het Kabinet van de Gouverneur opgeheven en legde de comptabele tevens zijn taak als vertegenwoordiger van de Stichting neer.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in