Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gouverneur Suriname, 1952-1975

2.10.26
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.26
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982

CC0

Periode:

1952-1975

Omvang:

365849 scans.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Engels, Frans of Spaans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief wordt thans (2011) voorbereid voor overdracht naar het Nationaal Archief van Suriname. Het is niet meer voor raadpleging beschikbaar. Op basis van het in 1954 tot stand gekomen statuut waarin de verhouding tot Nederland werd geregeld, voerde het Kabinet van de Gouverneur de volgende taken uit: Toezicht op de organisatie van het algemeen bestuur; de politie; de rechtsspraak; de defensie; de Landbouw; openbare werken; verkeer; onderwijs; sociale zaken en buitenlandse betrekkingen.
In het archief van het kabinet van de Gouverneur van Suriname uit de periode 1951-1975 zijn stukken te vinden die betrekking hebben op deze terreinen. Zo is er veel materiaal over koninkrijksaangelegenheden, buitenlandse betrekkingen (internationale organisaties, Latijnsamerikaanse organisaties) en binnenlandse bestuursaangelegenheden (regeringsinstellingen, landsfinanciën, ontwikkelingsprojecten, voorlichtingsmateriaal). Een deel van de Kabinetsbescheiden geldt als vertrouwelijk.
Ook zijn er documenten die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog, zoals stukken over Surinaamse veteranen, het Oorlogsherinneringskruis, acties van de Bond van Surinaamse Oorlogsveteranen voor betere pensioenen, uitkeringen aan oorlogsinvaliden, weduwen van omgekomen koopvaardijpersoneel en oorlogsslachtoffers uit Nederlands-Indië. Daarnaast zijn er door voormalige gouverneurs archieven gedeponeerd die een meer persoonlijk karakter dragen.

Archiefvormers:

 • Gouverneur van Suriname: Kabinet (1934)
 • Gouvernementssecretarie van Suriname

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Met uitzondering van een klein buiten de registratie gehouden bestand, dat de directeur van het Kabinet van de Gouverneur om veiligheidsredenen onder zich hield, werd de gehele correspondentie centraal geregistreerd en in één archief geborgen. Er werden twee agenda's bijgehouden door verschillende agendarissen: de geheime agenda van de chef de bureau en de open agenda. Hierin werd de ingekomen post ingeschreven met vermelding van de daarop genomen beslissing en verwijzing van de rubriek, waarin het stuk diende te worden geborgen. De stukken zelf werden na afdoening rubrieksgewijs geborgen volgens een door de directeur van het Kabinet vastgestelde praktijkorde. ( Een volledig registratuurplan bevindt zich in inventarisnummer 218. ) Binnen deze rubrieken werden soms over een bepaalde zaak dossiers gevormd, waarin uiteindelijk gewone en geheime stukken gezamenlijk werden gedeponeerd. Deze dossiers kregen behalve een summiere omschrijving van de onderhavige zaak geen nader kenmerk. Het rubriekenstelsel was voor de administratie toegankelijk door aanduidingen op de dozen, zodat de stukken "bij oogopslag" konden worden gevonden.

Voor de nevenactiviteiten van de functionarissen van het Kabinet van de Gouverneur werden aparte agenda's bijgehouden. De neerslag van deze activiteiten werd uiteindelijk door de administratie als rubrieken van het hoofdarchief gezien. Zo begon de praktijk te ontstaan, dat ook over bepaalde rubrieken aparte agenda's werden bijgehouden: de correspondentie van de gouverneur of de kabinetsfunctionarissen met de Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname kreeg ln 1969 een afzonderlijke agenda, vermoedelijk opgesteld door de daarvoor verantwoordelijke functionaris. Een ontwikkeling van het rubriekenstelsel naar een bureaustelsel dreigde te ontstaan. In 1972 werd een deel van het bestand, dat de gouverneur naar zijn oordeel niet meer nodig had, naar Nederland overgebracht, om daar door de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te worden geïnventariseerd. ( Zie inventarisnummer 217. )

Het bleek voor het merendeel archief van de gouverneur van Suriname uit de periode 1885-1951 met daaraan toegevoegd een afzonderlijk bijgehouden archiefgedeelte betreffende het beheer van het Surinaams Welvaartsfonds over de jaren 1947-1960. Een zeer gering gedeelte bestond uit een aantal dossiers uit de rubriek Economische Zaken en uit de rubriek Openbare Werken en Verkeer: Luchtvaart.

In 1975 werd met het oog op de onafhankelijkheidsverklaring in opdracht van de gouverneur de overbrenging van het gehele archief naar Nederland voorbereid. ( Zie voor de voorbereiding inventarisnummer 220, De nadere afwikkeling vindt zijn weerslag in de correspondentie van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, 1975 D 8.19, 1976 D 120, 161, 249, 281, 530, 663; 1977 D 8.41; 1979 D 9.138. ) Er werd door de adjunct-directeur van het Kabinet een rubriekenlijst opgesteld, waarin de voornaamste dossiers werden beschreven. Daarna werd aan de hand van de rubriekenlijst bepaald, welke bestanddelen terwille van de administratie van verschillende instanties buiten de overdracht werden gehouden. Deze zijn in vijf categorieën onder te verdelen:

 1. Stukken, die bestemd waren voor de administratie van de president van de Republiek Suriname en betrekking hadden op recente ontwikkelingen inzake aangelegenheden van de Landsregering en de vaststelling van de constitutie van de Republiek.
 2. Stukken, die bestemd waren voor de Nederlandse ambassade in Paramaribo en betrekking hadden op recente aangelegenheden inzake de betrekkigen tussen Nederland en Suriname en hun gezamenlijke buitenlandse relaties.
 3. Archivalia van het secretariaat van de Stichting Experimentele Landbouwbedrijven en de Stichting tot Ontwikkeling van de Machinale Landbouw in Suriname werden op 1 januari 1975 grotendeels aan deze stichtingen overgedragen.
 4. Archivalia van de vertegenwoordiger van de Sticusa in Paramaribo, die als bestanddeel van het archief van de Stichting voor Culturele Samenwerking tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen naar het hoofdkantoor van de Sticusa in Amsterdam werden gezonden.
 5. De vertrouwelijke bescheiden van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur, die buiten de gewone registratie waren gehouden, en die in verzegelde pakketten naar de directeur van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken aan Nederland werden verzonden. Vlak voor de verzending werd een aantal dossiers door de directeur van het Kabinet vernietigd, nadat hiervan een lijst was opgesteld. De naar Nederland verzonden stukken werden in 1979 door de directeur van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen. ( Correspondentie van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, 1979 D 9.175. )

Op 4 maart 1976 was de overbrenging van het archiefbestand naar het Algemeen Rijksarchief voltooid.

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
 • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
 • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
 • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in