Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gouverneur Suriname, 1952-1975

2.10.26
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.26
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982

CC0

Periode:

1952-1975

Omvang:

365849 scans.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Engels, Frans of Spaans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief wordt thans (2011) voorbereid voor overdracht naar het Nationaal Archief van Suriname. Het is niet meer voor raadpleging beschikbaar. Op basis van het in 1954 tot stand gekomen statuut waarin de verhouding tot Nederland werd geregeld, voerde het Kabinet van de Gouverneur de volgende taken uit: Toezicht op de organisatie van het algemeen bestuur; de politie; de rechtsspraak; de defensie; de Landbouw; openbare werken; verkeer; onderwijs; sociale zaken en buitenlandse betrekkingen.
In het archief van het kabinet van de Gouverneur van Suriname uit de periode 1951-1975 zijn stukken te vinden die betrekking hebben op deze terreinen. Zo is er veel materiaal over koninkrijksaangelegenheden, buitenlandse betrekkingen (internationale organisaties, Latijnsamerikaanse organisaties) en binnenlandse bestuursaangelegenheden (regeringsinstellingen, landsfinanciën, ontwikkelingsprojecten, voorlichtingsmateriaal). Een deel van de Kabinetsbescheiden geldt als vertrouwelijk.
Ook zijn er documenten die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog, zoals stukken over Surinaamse veteranen, het Oorlogsherinneringskruis, acties van de Bond van Surinaamse Oorlogsveteranen voor betere pensioenen, uitkeringen aan oorlogsinvaliden, weduwen van omgekomen koopvaardijpersoneel en oorlogsslachtoffers uit Nederlands-Indië. Daarnaast zijn er door voormalige gouverneurs archieven gedeponeerd die een meer persoonlijk karakter dragen.

Archiefvormers:

 • Gouverneur van Suriname: Kabinet (1934)
 • Gouvernementssecretarie van Suriname

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken
 1. Algemeen
  • Duplicaten.
  • Begeleidingsbrieven van doorgezonden stukken van niet-principiële aard.
  • Eenvoudige rappèlbrieven en verzoeken om nadere informatie.
  • Correspondentie van niet-principiële aard over het verloop van brief- of telegramwisseling dan wel andere vormen van communicatie.
  • Correspondentie over verzoeken om inlichtingen. -Correspondentie over verzoeken om toezending van souvenirs, folders, postzegels e.d. met uitzondering van de folders zelf.
  • Verzoeken van particulieren aan de gouverneur om individuele ondersteuning, waarop niet nader is ingegaan, of die zijn doorverwezen.
 2. Personeel
  N.B. Dit betreft zowel het personeel van het Kabinet van de Gouverneur als personeel, verbonden aan een lands-instelling of een ontwikkelingsproject.
  • Niet-gehonoreerde of doorverwezen verzoeken om plaatsing of sollicitaties.
  • Stukken betreffende de uitvoering van besluiten betreffende bezoldiging van individuen, verrekeningen, salarisstatén, correspondentie over uitbetaling, vergoeding in natura, navorderingen, e.d.
  • Niet-principiële correspondentie over de uitvoering van sociale verzekeringswetten, pensioenwetten, tropentoelagen, "belastingwetten, e.d.
  • Niet-principiële correspondentie over reisdeclaraties, verloven, kosten, verbonden aan de overtocht, van Nederland naar Suriname, voorschotten, e.d.
  • Niet-principiële correspondentie over aankomst in Suriname, vertrek van Suriname of binnenlands vervoer en overnachting.
  • Eenvoudige mededelingen van tijdelijke vervanging van functionarissen of van afwezigheid; mededelingen betreffende kortstondige sluiting van kantoren of buereaus.
  • Lijsten van persoonlijke woonadressen.
 3. Materieel
  N.B. Dit betreft zowel materieel ten behoeve van het bureau van het Kabinet zelf als wel ten behoeve van landsinstellingen of ontwikkelingsprojecten.
  • Stukken betreffende de aanschaf (bestelling, levering, verscheping, betaling) van eenvoudige onderdelen of kantoormateriaal.
  • Ingekomen reclamemateriaal en particuliere aanbevelingen, waarop niet nader is ingegaan.
  • Stukken betreffende eenvoudige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
  • Stukken betreffende abonnementen op tijdschriften en periodieke bulletins.
 4. Comptabiliteit
  • Stukken betreffende incidentele, niet-principiële verrekeningen van uitgaven.
 5. Bemiddelingswerkzaamheden
  • Stukken betreffende de inhouding van paspoorten van schuldenaars aan het rijk of aan in Suriname woonachtige particulieren en de verrekening van die schuld.
  • Stukken betreffende bemiddelingen bij schuldvorderingen van particulieren, die in der minne zijn afgehandeld.
  • Stukken betreffende verzoeken om adressen, om opsporingen van woon- of verblijfplaats of om uittreksels van de Burgerlijke Stand.
  • Stukken betreffende bemiddelingen bij rogatoire commissiën, met uitzondering van afschriften van stukken betreffende de materie van de rechtsgedingen.
  • Stukken betreffende transporten van gevangenen.
 6. Decoratie-aangelegenheden
  • Stukken betreffende de vervaardiging van vastgestelde eretekens.
  • Stukken betreffende de uitvoering van besluiten tot toekenning van bepaalde eretekens.
  • Stukken betreffende de terugzending van eretekens door nabestaanden van overlevenden.
 7. Verkeer
  • Stukken betreffende eenvoudige berichten over overvliegende vliegtuigen en aankomende schepen.
 8. Protocollaire aangelegenheden
  • Correspondentie over de vaststelling van data van aankomst van bezoekers, van officiële reizen en over de daarvoor te treffen reserveringen.
  • Besluiten, houdende toestemming van functionarissen om te reizen, met correspondentie over de uitvoering van deze besluiten.
  • Niet-principiële stukken betreffende de uitvoering van programma-onderdelen van officiële bezoeken.
  • Correspondentie over de verspreiding van foto's en andere herinneringen aan officiële aangelegenheden.
   N.B. Het betreft hier voornamelijk correspondentie over foto's en stukken, vervaardigd in opdracht van en ten behoeve van de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst.

Totale omvang van het bestand 12 m. of 20% van het archief.

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in