Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gouverneur Suriname, 1952-1975

2.10.26
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Digitaal Duplicaat: Gouverneur van Suriname, Kabinet
Gouverneur Suriname, 1952-1975

Periode:

1952-1975

Omvang:

365849 scans.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Engels, Frans of Spaans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief wordt thans (2011) voorbereid voor overdracht naar het Nationaal Archief van Suriname. Het is niet meer voor raadpleging beschikbaar. Op basis van het in 1954 tot stand gekomen statuut waarin de verhouding tot Nederland werd geregeld, voerde het Kabinet van de Gouverneur de volgende taken uit: Toezicht op de organisatie van het algemeen bestuur; de politie; de rechtsspraak; de defensie; de Landbouw; openbare werken; verkeer; onderwijs; sociale zaken en buitenlandse betrekkingen.
In het archief van het kabinet van de Gouverneur van Suriname uit de periode 1951-1975 zijn stukken te vinden die betrekking hebben op deze terreinen. Zo is er veel materiaal over koninkrijksaangelegenheden, buitenlandse betrekkingen (internationale organisaties, Latijnsamerikaanse organisaties) en binnenlandse bestuursaangelegenheden (regeringsinstellingen, landsfinanciën, ontwikkelingsprojecten, voorlichtingsmateriaal). Een deel van de Kabinetsbescheiden geldt als vertrouwelijk.
Ook zijn er documenten die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog, zoals stukken over Surinaamse veteranen, het Oorlogsherinneringskruis, acties van de Bond van Surinaamse Oorlogsveteranen voor betere pensioenen, uitkeringen aan oorlogsinvaliden, weduwen van omgekomen koopvaardijpersoneel en oorlogsslachtoffers uit Nederlands-Indië. Daarnaast zijn er door voormalige gouverneurs archieven gedeponeerd die een meer persoonlijk karakter dragen.

Archiefvormers:

 • Gouverneur van Suriname: Kabinet (1934)
 • Gouvernementssecretarie van Suriname

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Overzicht van geraadpleegde bronnen

Ordeningsplan

Analyse van de rubrieken van het registratuurplan van het archief van het Kabinet van de Gouverneur

De gecursiveerde beschrijvingen zijn als afzonderlijke archiefbestanden behandeld en zijn geinventariseerd in het deel "Inventarissen van archieven, afkomstig uit het Gouvernementsgebouw in Paramaribo, gedeponeerde archieven".

De stukken, aangeduid met het kenmerk V.V.V. zijn niet in de inventaris opgenomen, omdat zij voor vernietiging in aanmerking komen.

 • Algemene Zaken
 • Bevat:
  • stukken betreffende decoraties.
  • stukken betreffende diverse aangelegenheden, voornamelijk behandeld in overleg met de landsministerpresident.
 • Bedrijven en personen
 • Bevat:
  • correspondentie, voornamelijk naar aanleiding van rekesten, geplaatst in een rubriek van het archief Kabinet Geheim van de Gouverneur, 1944-1951.
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Bevat:
  • rapportage over diverse landen door ambassadeurs.
  • rapportage over internationale organisaties (onder andere O.A.S.).
  • series telexberichten van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • stukken betreffende (meestal bilaterale) verdragen
  • de rubriek Buitenlandse Zaken van het archief Kabinet Geheim van de Gouverneur, 1944-1951.
 • Europese Economische Gemeenschap e.d.
 • Bevat:
  • stukken met betrekking tot de O.E.E.C., E.E.G., Raad van Europa e.d.
  • stukken betreffende ontwikkelingsprojecten, gefinancierd door de E.E.G.
 • Binnenlandse Zaken
 • Bevat:
  • stukken betreffende aangelegenheden van ambtenaren, voornamelijk van het Koninkrijk.
  • series resoluties van de gouverneur.
  • correspondentie over informatie naar gegevens uit de burgerlijke stand (V.V.V.).
  • stukken betreffende etnische en religieuze groeperingen.
  • briefwisseling over de toekenning van tropentoelagen aan Rijksambtenaren (V.V.V.).
  • diversen onder de rubriek "Algemeen".
 • Conferenties en verdragen
 • Bevat:
  • stukken betreffende (voornamelijk multilaterale) conferenties en verdragen op het gebied van "Economische Zaken, Algemeen, Justitie en Politie, Financiën, Sociale Zaken, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Onderwijs, Openbare Werken en Verkeer, Volksgezondheid".( Ook in de rubrieken betreffende de landsdepartementen bevinden zich deze gegevens. )
  • stukken betreffende verdragen in het kader van de Internationale Maritieme Consultatieve Organisatie en de Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart.
  • stukken betreffende bilaterale verdragen.
 • Comptabiliteit
 • Bevat:
  • stukken betreffende de uitvoering van verrekening van gelden (V.V.V.).
  • stukken betreffende vorderingen aan derden Via de Nederlandse regering (V.V.V.).
  • stukken betreffende regelingen ten aanzien van militaire pensioenen van het K.N.I.L.
  • het archief van de Stichting Administratie Indische Pensioenen.
 • Corps Consulaire
 • Bevat:
  • stukken betreffende consulaire aangelegenheden van buitenlandse mogendheden in Suriname.
 • Economische Zaken
 • Bevat:
  • stukken betreffende bilaterale handelsverdragen.
  • verslagen van de Nederlandse Raad voor Economische Aangelegenheden.
  • stukken betreffende handel, industrie, bosbouw, mijnbouw en toerisme.
  • stukken betreffende internationale "economisch-militaire aangelegenheden".
  • documentatie inzake het Europese Herstelprogramma in het kader van de Marshallhulp.
 • Financiën
 • Bevat:
  • verslagen van besprekingen van het coördinatiecollege Suriname-Nederland.
  • stukken betreffende landsbegrotingen.
  • stukken betreffende begrotingen van het Kabinet van de Gouverneur.
  • stukken betreffende het bankwezen in Suriname.
  • stukken betreffende belastingen.
  • stukken betreffende de Rekenkamer van Suriname.
  • stukken betreffende de wetgeving inzake Indische pensioenen.
  • diversen.
 • Gouverneur
 • Bevat:
  • gedeponeerde archivalia van gouverneurs (buiten de agenda).
  • correspondentie, bijgehouden door de adjudant van de gouverneur en zijn telefoniste/typiste (buiten de agenda).
  • stukken betreffende de vaststelling van protocollaire regelingen.
  • stukken betreffende bezoeken van leden van het Koninklijk Huis en van officiële delegaties aan Suriname.
  • stukken betreffende reizen van de gouverneur.
  • teksten van redevoeringen.
 • Kabinetspersoneel
 • Bevat:
  • stukken betreffende de rechtspositie van rijkspersoneel.
  • personeelsdossiers van gouverneurs en functionarissen van het Kabinet.
  • gedeponeerde archivalia van functionarissen van het Kabinet (buiten de agenda).
 • Landbouw, Veeteelt en Visserij
 • Bevat:
  • stukken betreffende internationale conferenties op het gebied van Landbouw, Veeteelt en Visserij.
  • stukken betreffende het binnenlands beleid inzake Landbouw, Veeteelt en Visserij.
 • Militaire Zaken
 • Bevat:
  • de rubriek "Militaire Zaken" van het archief Kabinet Geheim van de Gouverneur, 1944-1951.
  • stukken betreffende internationale militaire verdragen.
  • stukken betreffende defensie-aangelegenheden, de landmacht en de Troepenmacht in Suriname.
 • Onderwijs en Volksontwikkeling
 • Bevat:
  • stukken betreffende onderwijs, kunsten en wetenschappen.
  • stukken betreffende voorlichtingsactiviteiten van de gouverneur en van de landsregering.
  • het archief van de Corronissie voor Intellectuele Planning.
 • Openbare Werken en Verkeer
 • Bevat:
  • stukken betreffende bilateriale luchtvaartverdragen.
  • stukken betreffende de Surinaamse Waterleiding.
  • stukken betreffende luchtvaart- en scheepvaartaangelegenheden.
  • stukken betreffende verkeerswetgeving en verkeersaangelegenheden.
 • Opbouw
 • Bevat:
  • stukken betreffende kaarterings- en exploratiewerkzaamheden.
  • stukken betreffende algemene ontwikkelingsplanning.
  • stukken betreffende bosbouw.
  • stukken betreffende woningbouw.
 • Raad van Advies
 • Bevat:
  • stukken betreffende vergaderingen en benoemingen van leden van de Raad van Advies.
 • Raad van Ministers
 • Bevat:
  • stukken betreffende benoeming en ontslag van landsministers.
  • stukken betreffende de reglementering van de landsministerraad.
  • notulen van gezamenlijke vergaderingen van de gouverneur met de Commissie van Bijstand en de landsregeringsraad, 1948-1951.
 • Rijksvoorlichtingsdienst
 • Bevat:
  • het archief van de Rijksvoorlichtingsambtenaar
 • Sociale Zaken
 • Bevat:
  • verzoeken van individuen om bijstand (V.V.V.).
  • stukken betreffende inzamelingen voor charitatieve doelstellingen.
  • stukken betreffende volkshuisvesting.
  • stukken betreffende arbeidszaken (ook ambtelijke regelingen van de landsdepartementen).
  • het archief van de secretaris van het Prins Bernhard Fonds Suriname.
  • dossiers inzake de plaatsing van Toegoenezen op de plantage Slootwijk.
 • Staatkundige hervormingen
 • Bevat:
  • stukken betreffende wetgeving inzake het Nederlanderschap en ingezetenschap.
  • stukken betreffende de naturalisatie van Indonesiërs.
  • stukken betreffende de totstandkoming van de Landsreglementen 1948 en 1955, de Interimregeling 1950, het Statuut en wijzigingen en uitwerkingen daarvan (de stukken over de jaren 1945-1951 maken deel uit van het archief Kabinet Geheim van de Gouverneur).
  • stukken betreffende grondwetsherzieningen, de onafhankelijkheid van Indonesië (de stukken over de jaren 1945-1951 maken deel uit van het archief Kabinet Geheim van de Gouverneur).
  • stukken betreffende aanknopen van internationale relaties.
  • stukken betreffende kiesreglementen.
 • Staten van Suriname
 • Bevat:
  • stukken betreffende Statenverkiezingen.
  • stukken betreffende de vergaderingen, de benoemingen van leden en het reglement van orde.
 • Statistische Berichten
 • Bevat:
  • begeleidingsbrieven (V.V.V.).
 • Technische bijstand
 • Bevat:
  • het archief van de voorzitter van de Commissie van de Technical Assistance
  • stukken betreffende uitzendingen van Nederlandse deskundigen in het kader van de technische bijstand.
 • Tienjarenplan
 • Bevat:
  • stukken betreffende de totstandkoming van het Tienjarenplan.
  • stukken betreffende de uitvoering van het Tienjarenplan: series correspondentie van de Nederlandse Missie.
  • stukken betreffende het Brokopondoplan.
  • financiële overzichten.
 • Verenigde Naties
 • Bevat:
  • stukken betreffende de relaties met de Verenigde Naties en zijn onderafdelingen: de ECOSOC, de ECLA, de FAO, de U.N.C.T.A.D., de U.N.E.S.C.O., de W.R.O. en de W.M.O. (Niet: de I.M.C.O. de I.C.A.O. de G.A.T.T. en de I.L.O.).
  • stukken betreffende de rapportage van Nederland inzake Suriname.
 • Vertegenwoordiger van de Nederlandse ontwikkelingshulp in Suriname
 • Bevat:
  • stukken betreffende de vaststelling en de uitvoering van de Vijfjarenplannen 1966 en 1971.
  • personeelsdossiers van de Nederlandse Missie voor het Tienjarenplan en de Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ontwikkelingshulp.
 • Vijfjarenplan
 • Bevat:
  • financiële overzichten van de Vijfjarenplan en de nog lopende projecten van de Tienjarenplannen, 1966-1975.
 • Volksgezondheid
 • Bevat:
  • stukken betreffende aangelegenheden inzake de volksgezondheid.
 • Welvaartsfonds
 • Bevat:
  • stukken uit het archief van de beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, 1947-1956.
  • stukken betreffende bestedingen van gelden uit het batig saldo van het Surinaams Welvaartsfonds.
 • Koerierspost
 • Bevat:
  • correspondentie over koerierszendingen (V.V.V.).
 • Caribische Commissie
 • Bevat:
  • stukken betreffende de relatie van Suriname met de Caribische Commissie.

Index op zaaknamen

Index op persoonsnamen

Lijst van de voornaamste afkortingen in brieven en telegrammen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
 • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
 • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
 • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in