Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Proc.-Gen. Hooggerechtshof Ned.-Ind.

2.10.17
M.G.H.A. de Graaff
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.17
Auteur: M.G.H.A. de Graaff
Nationaal Archief, Den Haag
1995
CC0

Periode:

1936-1969
merendeel 1945-1949

Omvang:

22,00 meter; 1506 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, een gedeelte is in het Maleis

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Procureur-Generaal (PG) was de hoogste ambtenaar van het Openbaar Ministerie in Nederlands-Indië. Hij was verbonden aan het Hooggerechtshof in Batavia. De PG was belast met handhaving en vervolging, gaf richtlijnen aan de politie en controleerde het gevangeniswezen. Vanaf 1945 veranderde dit in zoverre dat deze taken moesten worden uitgevoerd onder de Staat van Oorlog en Beleg. De Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS) werd tijdelijk het opsporingsapparaat van de PG. Zij verrichtten aanvankelijk het onderzoek in het kader van de opsporing en vervolging van Japanse oorlogsmisdadigers. Later werd werk overgedragen aan het in september 1945 opgerichte Regeringsbureau tot Nasporing van Oorlogsmisdadigers en de auditeurs-militair bij de temporaine (= tijdelijke) krijgsraden.
Het archief bevat informatie over de Japanse bezetting en dossiers over de vervolging van Japanse oorlogsmisdadigers en collaborateurs. Een belangrijk deel van de stukken weerspiegelt de strijd van Nederland tegen het naoorlogse vrijheidsstreven in Nederlands-Indië: politieke rapportages (geordend op geografische regio), toezicht op Republikeinse-, communistische- en islamitische partijen en groeperingen, toezicht op de Republikeinse pers, op vreemdelingen. Ook zijn er stukken over misdragingen van Nederlandse militairen uit de periode 1945-1950. Het archief bevat verder stukken die staatkundige en bestuurlijke aangelegenheden betreffen. Een lijst met afkortingen en een lijst van NEFIS area-codes is bijgevoegd.

Archiefvormers:

  • Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië (1936) 1945-1949 (1969)
  • Secretariaat van Staat voor de Binnenlandse Veiligheid

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Lijst van afkortingen

ADIL
Angkatan Demokrasi Indonesia Loehoer
AHTB
Algemeen Hoofd Tijdelijk Bestuur
AKOMA
Angkatan Komoenis Moeda
ALISATA
Angkatan Laoet Indonesia Sangir Talaud
ALRI
Angkatan Laoet Repoeblik Indonesia
ALTRI
Angkatan Laoet Tentara Repoeblik Indonesia
AM[I]
Angkatan Moeda [Indonesia]
AMACAB
Allied Military Administration Civil Affairs Branch
AMAI
Angkatan Moeda Arab Indonesia
AMDPO
Angkatan Moeda Djawatan Pekerdjaan Oemoem
AMG
Angkatan Moeda Goeroe
AMINDO
Angkatan Moeda Indonesia
AMIR
Angkatan Moeda Indonesia Riouw
AMK
Angkatan Moeda Ketoehanan
AMKA
Angkatan Moeda Kereta Api
AMKRI
Angkatan Moeda Katolik Repoeblik Indonesia
AMNI
Angkatan Moeda Nasional Indonesia
AMOEK
Angkatan Moeda Kalimantan
AMPRI
Angkatan Moeda Polisi Repoeblik Indonesia
AMPRI
Angkatan Moeda Pembangoen Repoeblik Indonesia
AMRI
Angkatan Moeda Repoeblik Indonesia
AMS
Angkatan Moeda Soelawesi
AMTI
Angkatan Moeda Tionghoa
ANETA
Algemeen Nederlands-Indisch Persbureau Aneta
ANTARA
Republikeins Persbureau Antara
AORI
Angkatan Oedara Repoeblik Indonesia
AP
Anti-Pembrontakan [Bali]
APARINDO
Angkatan Pemoeda Arab Indonesia
API
Angkatan Pemoeda Indonesia
API
Angkatan Pemoeda Insjaf [Melajoe]
APIA
Angkatan Pemoeda Indonesia Ambon
APIB
Angkatan Pemoeda Indonesia Batak
APIM
Angkatan Pemoeda Indonesia Maloekoe
APIS
Angkatan Pemoeda Indonesia Soelawesi
APMI
Angkatan Moeda Proletar Indonesia
APPI
Angkatan Pemoeda Pembangoen Indonesia
APWI
Allied Prisoners of War in Indonesia
ARI
Asrama Repoeblik Indonesia
ARIM
Asrama Repoeblik Indonesia Moeda
ARIS
Arisan Politik
ASLIA
Asia-Australia
ASRI
Asrama Repoeblik Indonesia
AWAS
Angkatan Wanita Sedar [Melajoe]
BAGI
Badan Amal Golongan Indonesia
BAKTI
Badan Kaoem Toea Indonesia
BAPEPI
Badan Perantaran Partai Politik
BAPERSI
Badan Permoesjawaratan Sandiwara Indonesia
BAPI
Barisan Angkatan Pemoeda Indonesia
BAPIN
Badan Pembangoen Indonesia
BAPPTP
Badan Amal Penampoengan Pemberhentian Tentara Perdjoeangan
BAPRA
Badan Perekonomian Rakjat
BAPRI
Badan Pembangoenan Roemah-Roemah Indonesia
BAPRIS
Badan Perwakilan Rakjat Indonesia Semarang
BARA
Barisan Angkatan [Moeda] Rakjat Antero [Cibadak]
BAREPI
Barisan Repoeblik Indonesia
BARISAN P
Barisan Pengharapan [P-Brigade]
BAS
Badan Amal Soelawesi
BASRI
Barisan Semedi Rakjat
BBBB
Brontak, Bakar, Boenoeh, Belanda
BBI
Barisan Boeroeh Indonesia
BBM
Barisan Bahaja Maoet
BBM
Barisan Brani Mati
BBM
Barisan Boeroeh Moeda
BBPI
Barisan Boeroeh Pemoeda Indonesia
BBRI
Barisan Banteng Repoeblik Indonesia
BBW[I]
Barisan Boeroeh Wanita [Indonesia]
BEP
Badan Ekonomi Petodjo
BERI
Badan Ekonomi Rakjat Indonesia
BFI
Berita Film Indonesia
BH
Barisan Hizboellah
BI
Badan Executief
BI
Barisan Islam
BIM
Badan Import Makanan
BK
Badan Kongres
BK
Barisan Kader
BKBP
Biro Kabinet Bagian Penjelidik
BKIR
Badan Kebangsaan Indonesia Riau
BKN
Badan Keamanan Negara
BKO
Badan Keamanan Oemoem
BKO
Badan Kemakmoeran Oemeoem [Sumatra]
BKO
Badan Kesenian Oemoem
BKODP
Biro Kabinet Oeroesan Daerah Pendoedoekan
BKP[R]I
Badan Kongres Pemoeda [Repoeblik] Indonesia
BKPBI
Badan Konsentrasi Perdjoeangan Boeroeh Indonesia
BKR
Badan Keamanan Rakjat
BKT
Barisan Keamanan Tionghoa
BKWI
Badan Kongres Wanita Indonesia
BM
Barisan Malem [Cheribon]
BMI
Balai Moeslimin Indonesia
BNI
Barisan Nasional Indonesia
BNIM
Barisan Nasional Indonesia Manado
BOI
Barisan Oemat Indonesia
BOM
Badan Oesaha Makanan
BOMA
Badan Oeroesan Makanan
BOMARAM
Badan Oeroesan Makanan Rakjat Menteng
BOMOR
Badan Oesaha Makanan Oentoek Rakjat
BOP
Badan Oeroesan Pengasihan
BOPIM
Badan Oesaha Pembangoenan Indonesia Merdeka
BOPKRI
Badan Oesaha Pendidikan Keristen R.I.
BOPRI
Badan Oeroesan Peranakan R.I.
BP
Badan Pekerdja
BP
Badan Perdjoeangan
BP
Badan Poesat
BP
Balai Poestaka
BP
Barisan Pelopor
BPA
Badan Perwakilan Arab
BPA
Bond Pedagang Arab
BPAO
Barisan Pemboenoeh Alim Oelama
BPAPRI
Barisan Pembrontakan Anak Pelaoet Republik Indonesia
BPBB
Badan Pengawas Bangoen Bangoen dan Barang Barang
BPBH
Badan Pemberantasan Boeta Hoeroef
BPBIT
Badan Perantaraan Soekoe-soekoe Bangsa Indonesia Timoer
BPBM
Badan Pembagian Bahan Makanan
BPBM
Badan Pembantoe Barisan Moeda [Sumatra]
BPBM
Badan Pengoesaha Bahan Makanan
BPBR
Bagian Pembagi Barang pada Rakjat
BPD
Badan Poesat Djoeal-Beli
BPE
Barisan Pengawas Ekonomi
BPGD
Badan Pembantoe Garis Depan
BPGRI
Barisan Pelopor Gerakan Repoeblik Indonesia
BPHL
Barisan Pembrontakan Hantoe Laoet
BPI
Badan Penasehat Indonesia
BPI
Badan Penasihat Islam
BPI
Badan Penjiaran Islam
BPI
Balai Peloekis Indonesia
BPI
Balai Penjelidikan Indonesia
BPI
Balai Pertemoean Indonesia
BPI
Barisan Pemoeda Indonesia
BPI
Barisan Pelopor Istimewa
BPIS
Badan Pendidik Islam Selajar
BPKKP
Badan Penolong Keloearga Korban Perang
BPKNIP
Badan Pekerdja Komita Nasional Indonesia Poesat
BPKO
Badan Pembantoe Keamanan Oemoem
BPKP
Badan Penolong Keloearga Pahlawan
BPKR
Badan Poesat Keselamatan Rakjat
BPKS
Badan Perserikatan Kaoem Soelawesi
BPM
Badan Pembagian Makanan
BPMR
Badan Pengawasan Makanan Rakjat
BPOP
Badan Penolong Oesaha Pemoeda
BPP
Badan Pembantoe Pembelian
BPP
Badan Pembantoe Pertahanan
BPP
Badan Pembantoe Pradjoerit
BPP
Badan Penjelidik Politik
BPP
Badan Penolong Perang
BPP
Badan Persatoean Pertahanan
BPP
Barisan Pembelaan PESINDO
BPPGKSK
Badan Pembantoe dan Perantara Goebernoer Kepoelauan Soenda Ketjil
BPPGN
Badan Penjelenggara Peroesahan Goela Negara
BPPI
Badan Propaganda Pengetahoean Islam
BPPK
Badan Penjelidik Persiapan Kemerdekaan
BPPK
Badan Perdjoeangan Pemoeda Kota
BPPK
Bangoen Pembrontakan Partai Kominis
BPPP [BP3]
Badan Pembantoe Pradjoerit Pekerdja
BPPP [BP3]
Badan Penolong Para Pekerdja
BPPPR
Badan Permoefatakan Partai Politik Repoeblikan
BPR
Badan Penerangan Rahasia
BPR
Badan Perwakilan Rakjat
BPRD
Badan Perdjoeangan Rakjat Djelata
BPRD
Barisan Pemberontak Rakjat Djelata
BPRI
Badan Pertolongan/Perdjoeangan Rakjat Indonesia
BPRI
Barisan Pemberontak Repoeblik Indonesia
BPRI
Barisan Pembrontakan Rakjat Indonesia
BPRI
Barisan Pemoeda Repoeblik Indonesia
BPRIS
Badan Perwakilan Rakjat Indonesia Islam
BPS
Badan Pembantoe Soekarela
BPSKNP
Badan Pembarahoean Soesoenan Komite Nasional Poesat
BPSKNP
Badan Pembaroean Soesoenan KNP
BPT
Badan Penasehat Tentara
BPTH
Barisan Pemberontakan Tiong Hoa
BPU
Badan Penjelidik Umum
BR
Barisan Rakjat
BRANI
Badan Rahasia Negara Indonesia
BRI
Bank Rakjat Indonesia
BRI
Benteng Repoeblik Indonesia
BRI
Berita Repoeblik Indonesia
BRM
Balai Rakjat Madoein
BS
Barisan Sabillillah
BSBN
Badan Serikat Boeroeh Horizontaal
BSBV
Badan Serikat Boeroeh Vertikaal
BSD
Bagian Sosial Demokrat [KNIP]
BT
Barisan Terpendam
BTI
Barisan Tani Indonesia
BTN
Badan Tekstil Negara
BTRI
Barisan Terpendem Rakjat Indonesia
BTRM
Barisan Tjadengan Repoeblik Moeda
CCO-AMACAB
Chief Commanding Officer AMACAB
CGD
Commissie voor Goede Diensten
CHCH
Chung Hua Chung Hui
CIB
Centraal Inlichtingen Bureau [republikeins]
CMI
Centrale Militaire Inlichtingendienst
CO AMACAB
Commanding Officer AMACAB
COG
Commanding Officer Guerilla
COMTECH
Commissie Technische Werken
COTRI
Corps Opsir Tentara Republik Indonesia
DADRI
Djawatan Angkoetan Darat Republik Indonesia
DAMRI
Djawatan Angkatan Moeda Republik Indonesia
DAMRI
Djawatan Angkatan Motor Republik Indonesia
DBI
Democratische Bond Indonesia
DI
Daroel Islam
DKARI
Djawatan Kereta Api Republik Indonesia
DKD
Dewan Kelasjkaran Daerah
DKD
Dewan Keamanaan Daerah
DKK
Dewan Kesehatan Kota
DMPII
Dewan Mobilisasi Pemoeda Islam Indonesia
DP
Dewan Perdjoeangan
DP 3 I
Dewan Pimpinan Poesat Pemoeda Indonesia
DPA
Dewan Perdjoeangan Rakjat
DPD
Dewan Perwakilan Desa
DPDB
Dewan Perdjoeangan Djawa Barat
DPDS
Dewan Pertahanan Daerah Soerabaja
DPLRB
Dewan Pimpinan Lasjkar Rakjat Boeroeh
DPM
Djawatan Pengawasan Makanan
DPN
Dewan Pertahanan Negara
DPP
Dewan Pekerdja Pembangoenan
DPP
Dewan Pimpinan Pemoeda
DPPB
Dewan Pimpinan Pemoeda Dearah
DPPI
Dewan Pimpinan Pemoeda Indonesia
DPPI
Dewan Poesat Pemoeda Indonesia
DPPK
Dewan Pimpinan Penjaga Kota
DPPPI
Dewan Pimpinan Poesat Pemoeda Indonesia
DPPT
Dewan Perhoeboengan dan Penerangan Tionghoa
DPR
Dewan Pembelaan Rakjat
DPR
Dewan Perwakilan Rakjat
DRK
Djakarta Reboet Kombali
ERRI
Ekonomi Rakjat Republik Indonesia
FDF
Front Democratie Federaal
FDR
Fonds Perang Kemerdekaan
FDR
Front Demokrasi Rakjat
FKD
Front Kesehatan Djakarta
FKI
Fonds Kemerdekaan Indonesia
FKSB
Fonds Kemerdekaan Soematera Barat
FNAI
Front Nasional Anti-Imperialis
FOI
Fonds Oemmat Islam
FONI
Fonds Nasional Indonesia
FP
Field Penjelidik
FP
Field Preparation
FPBH
Field Preparation Barisan Hisbullah
FPBH
Field Preparation Barisan Hitam Hati Hati
FPN
Front Pertahanan Nasional
FRAP
Front Rakjat Anti Pendjadjah
FSS
Field Security Suspects [Brits]
GABURI
Gaboengan Buruh Indonesia
GAKRI
Gaboengan Ahli Kesehatan Rakjat Indonesia
GAM
Gaboengan Angkatan Moeda
GAMI
Gerakan Angkatan Moeda Indonesia
GAP
Gaboengan Aksi Perdjoeangan
GAP
Gerakan Angkatan Pemoeda
GAP
Gerakan Anti Pasoendan
GAPERNA
Gaboengan Pertjetakan Negara
GAPI
Gaboengan [Angkatan] Pemoeda Indonesia
GAPI
Gaboengan Politik Indonesia
GAPIS
Gaboengan Politik Indonesia Soematra
GAPKI
Gaboengan Poesat Koperasi Indonesia
GAPKI
Gaboengan Perdjoeangan Kemerdekaan Indonesia
GAPPIS
Gaboengan Aksi Perdjoeangan Poetera Indonesia Seberang
GAPRI
Gaboengan Pengerakan Rakjat Indonesia
GAPRI
Gaboengan Perserikatan Rakjat Indonesia
GARDA
Gaboengan Rakjat Djelata
GASBI
Gaboengan Serikat Boeroeh Indonesia
GASPI
Gaboengan Serikat Pelaoet Indonesia
GATEIRI
Gaboengan Tentara Islam Repoeblik Indonesia
GATIRI
Gaboengan Tentara Islam Repoeblik Indonesia
GAWANRI
Gaboengan Warga Negara Indonesia
GELORA
Gerakan Latihan Olah Raga
GEMPAR
Gerakan oentoek Makmoer dan Patoehnja Rakjat
GEPAM
Gerakan Pegawai Angkatan Moeda
GERAM
Gerakan Angkatan Moeda/Melajoe
GERIB
Gerakan Rakjat Indonesia Borneo
GERIK
Gerakan Rakjat Indonesia Kalimantan
GERINDO
Gerakan Rakjat Indonesia
GERINDRA
Gerakan Indonesia Raya
GERKERI
Gerakan Keristen Indonesia
GERKINDO
Gerakan Kebangsaan Indonesia
GERPI
Gerakan Poeteri Indonesia
GERPRI
Gerakan Pemoeda Repoeblik Indonesia
GERWANI
Gerakan Wanita Indonesia
GESINDO
Gerakan Socialis Indonesia
GGPAM
Gaboengan Gerakan Pegawai Angkatan Moeda
GIM
Gerakan Indonesia Moeda
GOPRIS
Golongan Pergerakan Rakjat Indonesia Soelawesi
GPA
Gaboengan Perdjoeangan Ampel
GPAM
Gerakan Pegawai Angkatan Moeda
GPDMS
Gaboengan Perdjoeangan Dewan Maloekoe Selatan
GPI
Gerakan Poeteri Indonesia
GPII
Gaboengan/Gerakan Pemoeda Islam Indonesia
GPK
Gerakan Pergerakan Kebangsaan
GPKI
Gerakan Pemoeda Kemin Indonesia [Lampong]
GPM
Gerakan Perdjoeangan Madoera
GPNSI
Gerakan Pembangoenan Negara Serikat Indonesia
GPP
Gabungan Pembela Proklamasi
GPPL
Gerakan Pemoeda Potong Leher [Cheribon]
GPRI
Gerakan Pemoeda Repoeblik Indonesia
GPRI
Gerakan Pembrontakan Repoeblik Indonesia
GPRI
Gerakan Plebisiet Repoeblik Indonesia
GR
Gerakan Rakjat [Buitenzorg]
GRD
Gerakan Rakjat Djelata
GRI
Gerakan Rahasia Indonesia
GRI
Gerakan Rakjat Indonesia
GRI
Gerakan Repoeblik Indonesia
GRISK
Gerakan Rakjat Indonesia Soenda Ketjil
GRR
Gerakan Revoloesi Rakjat/Rakjat Revolusioner
GRT
Gaboengan Roekoen Tani
GRT
Gerakan Roekoen Tetangga
GSBV
Gaboengan Serikat Boeroeh Vertikal
GSS
Gaboengan Sembilan Serangkai
GTIB
Gaboengan Tani Indonesia Bandoeng
GWR
Gerakan Wanita Rakjat
HAMOT
Harer Majesteits Ongeregelde Troepen
HIPPI
Himpoenan Ikatan Pemoeda Peladjar Indonesia
HKBP
Huria Keristen Batak Protestan
HTB
Hoofd Territoriaal Bestuur
HVK
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon
IBIS
Ichtiar Bangsa Indonesia Sedjati
IEV
Indo Europees Verbond
IGI
Ikatan Goeroe Indonesia
IIC
Indonesian Independence Committee
IIL
Indonesian Independence League
ILO
Intelligence en Loyaliteits Onderzoek
INI
Ikatan Nasional Indonesia
IPI
Ikatan Peladjar Indonesia
IPI
Ikatan Pemoeda/Perdjoeangan Kalimantan
IPINDO
Ikatan Pandoean Indonesia
IPK
Ikatan Pemoeda Kalimantan
IPPHOS
Indonesian Press Photo Service
IPPI
Ikatan Peladjar Pemoeda Indonesia
IPPI
Ikatan Pemuda Puteri Indonesia
IPPI
Ikatan Pegawai Pertanian Indonesia [Sukabumi]
IPRI
Ikatan Pemuda Republik Indonesia
IQAM
Ikatan Kaoem Moeslimin
IVG
Inlichtingen en Veiligheidsgroep
KAPRI
Kommando Angkatan Perang Republik Indonesia
KDM
Kommando Distrikt Militer
KDP
Kantoor Displaced Persons
KERIS
Keboeatan Rakjat Istimewa [Colombo]
KGRM
Kesatuan Gerakan Rakjat Merdeka [Cheribon]
KIM
Komite Indonesia Merdeka
KIM
Komite Indonesia Merdeka
KIS
Komité Indonesia Sarikat
KMAS
Kebaktian Masjarakat Andalas Soerakarta
KN
Konsentrasi Nasional
KNI[P]
Komite Nasional Indonesia [Poesat]
KODM
Kommando Onder Distrikt Militer
KOMPAS
Komite Peranakan Arab Sementara
KOPINDO
Komite Pertolongan Indonesia [Arabië]
KOPRI
Kongres Pemoeda Republik Indonesia
KOWANI
Kongres [Koempoelan] Wanita Indonesia
KPD
Kesatoean [Kommando] Pertahanan Daerah
KPI
Kongres Perempoean Indonesia
KPIM
Komite Republiek Bangsa Indonesia
KPOB
Komite Pendidikan dan Organisai Buruh
KPP
Kantor Poesat Pembagian
KPRI
Komite Penjokong Repoeblik Indonesia
KPRM
Kesatuan Pembrontakan Rakjat Murba
KPRM
Ketentaraan Perdjuangan Rakjat Murba
KRI
Kepandoenan Rakjat Indonesia
KRI
Kepoeterian Repoeblik Indonesia
KRI
Komite Revoloesioner Indonesia
KRI
Kongres Rakjat Indonesia
KRI
Koperasi Rakjat Indonesia
KRIR
Keinsjafan Rakjat Indonesia Riouw
KRIS
Kebaktian Rakjat Indonesia Soelawesi
KRIS
Kepandoengan Rakjat Indonesia Singapore
KRIS
Koperasi Rakjat Indonesia Seloeroeh
KTPKO
Komite Tionghoa Pembantoe Oemoem
LAPRIS
Lasjkar Pembrontak Rakjat Indonesia Soelawesi
LASBI
Lasjkar Boeroeh Indonesia
LASJMI
Lasjkar Moeslimin Indonesia
LASJWI
Lasjkar Wanita Indonesia
LASMI
Lasjkar Moeslimin Indonesia
LASPO
Lasjkar Pelopor
LBI
Lasjkar Boeroeh Indonesia
LM
Lasjkar Merah
LR
Lasjkar Rakjat
LRGDB
Lasjkar Rakjat Gaboengan Djawa Barat
MASJOEMI
Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia
MB[T]
Markas Besar [Tentara]
MBK
Markas Besar Kota
MBP
Markas Besar Pertempoeran
MGPR
Markas Gaboengan Pertahanan Rakjat
MIAI
Madjelis Islam A'laa Indonesia
MII
Madjelis Islam Indonesia
MIS
Moektamar Islam Soematra
MIT
Madjelis Islam Tinggi
MNP
Malayan Nasionalist Party
MOMTA
Markas Oemoem Mobilisasi Tentara Allah
MPK
Markas Perdjoeangan Kita
MPMD
Madjelis Pimpinan Moehammadijah Djakarta
MPP
Markas Pemimpin Peperangan
MPP
Markas Pimpinan Pertempoeran
MPPR
Madjelis Pembela Perdjoeangan Rakjat
MPPT
Masjarakat Peladjar Pergoeroehan Tinggi
MPR
Madjelis Permoesjewaratan Rakjat
MTLR
Markas Tertinggi Lasjkar Rakjat
MTTRI
Markas Tertinggi Tentara Repoeblik Indonesia
NAPINDO
Nasional[is] Pelopor Indonesia
NEFIS
Netherlands Forces Intelligence Service
NICA
Netherlands Indies Civil Administration
NIGIEO
Nederlands-Indische In- en Export Organisatie
NII
Negara Islam Indonesia
NISO
Nederlands-Indische Scheepvaart Organisatie
NIT
Negara Indonesia Timoer
NO
Nahdatoel Oelama
NRI
Negara Repoeblik Indonesia
ODO
Opsporingsdienst Oorlogsmisdrijven
OEKINDO
Oesaha Kemakmoeran Indonesia
OEMI
Oesaha Moeslimin Indonesia
OEPII
Oesaha Ekonomi Pemoeda Islam Indonesia
OKP
Oeroesan Kesedjahteraan Pekerdja
OPB
Organisasi Persatoean Bangsa Bangsa
OPI
Oesaha Peladjar Indonesia
OPI
Oesaha Pemoeda Indonesia
OPI
Oesaha Penerbit Indonesia
OPRI
Oesaha Pemerinta Republik Indonesia Makmoer
ORD
Oesaha Rakjat Djelata
ORI
Oeang Repoeblik Indonesia
OSK
Oesaha Soeka Kerdja
PAD
Panitia Angkoetan Darat
PADI
Pahlawan Daroel Islam
PAGERI
Pasoekan Gerilja Indonesia
PAGI
Persaudaraan Asia Golongan Indonesia
PAI
Partai Arab Indonesia
PAKIS
Partai Kemerdekaan Indonesia Seberang
PAM
Pemandangan Aliran Masjarakat
PAM
Pengawas Aliran Masjarakat
PAMI
Polisi Angkatan Moeda Indonesia
PAPI
Partai Pendjadjahan Indonesia
PARAS
Partai Rakjat Socialis
PARBI
Pemantjar Radio Paloe-Arit-Roda-Bintang
PARDAFI
Partai Demokrasi Associatief Federal Indonesia
PARI
Partai Repoeblik Indonesia
PARI
Persatoean Aslia Repoeblik International
PARI
Proletaris Aslia Repoeblik Indonesia
PARINDO
Partai Repoloesioner Indonesia
PARINDRA
Partai Indonesia Raja
PARINTA
Partai Nasional Indonesia Toeroenan Arab
PARKATHI
Partai Katholik Indonesia
PARKI
Partai Kebangsaan Indonesia [Australië]
PARKI
Partai Keristen Indonesia
PARKI
Partai Kebangsaan Indonesia
PARKINDO
Partai Keristen Indonesia
PARKIWA
Partai Kebangsaan Indonesia, bagian Wanita
PARKRI
Partai Kedaulatan Rakjat Indonesia
PARMOSI
Partai Moslim Indonesia
PARNADI
Partai Nasional Democrasi Indonesia
PARNAWI
Partai Nasional Wanita Indonesia
PARNESI
Partai Negara Serikat Indonesia
PARNEST
Partai Negara Sumatra Timur [Medan]
PARNIA
Partai Nasional Indonesia Arab
PARNITA
Partai Nasional Indonesia Toeroenan Arab
PARPIM
Partai Politik Indonesia Maloekoe
PARRI
Partai Rakjat Repoeblik Indonesia
PARSI
Partai Socialis Indonesia
PARTINDO
Partai Indonesia
PASMO
Partai Politik Sedjarah Maloekoe Oetara
PASRI
Partai Sosialis Revoloesioner Indonesia
PATINDO
Panitia Tjionghoa Indonesia
PBB
Perserikatan Bangsa Bangsa
PBI
Partai Boeroeh Indonesia
PBI
Perserikatan/Perhimpoenan Boeroeh Indonesia
PBI
Pertaboengan Bangsa Indonesia
PBM
Pasoekan Berani Mati
PBM
Partai Boeroeh Merdeka
PBPPRI
Panitia Badan Poesat Perdjoeangan Rakjat Istimewa
PBTI
Pemoeda Barisan Tani Indonesia
PD
Penggempoer Dalem
PDB
Pembrontakan Djawa Barat
PDBO
Pertahanan Djawa Barat Oetara
PDGM
Penggempoer Dalem Barisan Maling
PDI
Persatoean Demokrasi Indonesia
PEMBERI
Pembangoenan Ekonomi Rakjat Indonesia
PEPARI
Persatoean Pemangkoe Alat Republik Indonesia
PEPORA
Pendidikan Politik Oentoek Rakjat
PEPORA
Penerangan Politik Rakjat
PERBAPRI
Persatoean Barisan Pemoeda Republik Indonesia
PERBUPRI
Persatoean Buruh Perkebunan R.I.
PERDI
Persatoean Rakjat Djelata Indonesia
PERDIM
Persatoean Rakjat Djelata Indonesia Menteng
PERDJABI
Persatoean Djaga Bangsa Indonesia
PERGARAI
Persatoean Golongan Arab Indonesia
PERISAI
Pemoeda Repoeblik Indonesia Daerah Soelawesi
PERISLAM
Pembangoenan Ekonomi Rakjat Islam
PERKABIN
Perkoempoelan Kaoem Boeroeh Indonesia Merdeka
PERKINDO
Persatoean Keristen Indonesia
PERMAI
Persatoean Rakjat Marhaen Indonesia
PERMAI
Persatoean Moerid Agama Islam [Atjeh]
PERME
Persatoean Moeslimin bagian Ekonomi
PERMI
Perekonomian Islam Indonesia
PERMI
Persatoean Moeslimin Indonesia
PERNAWI
Perkoempoelan Nasional Wanita Indonesia
PERNESI
Partai Negara Serikat Indonesia [Makassar]
PERNI
Persatoean Nasionalis Indonesia
PERPAI
Persatoean Pemoeda Arab Indonesia
PERPINDO
Persatoean Pedagang Indonesia
PERSI
Perserikatan Sandaga Sandaga Indonesia
PERSINDO
Perserikatan India Indonesia
PERTIB
Perserikatan Tionghoa Peranakan
PERWARI
Persatoean Wanita Repoeblik Indonesia
PESINDO
Partai Sosialis Indonesia
PESINDO
Pemoeda Socialis Indonesia
PETA
Partai Tanah Air
PGI
Persatoean Goeroe Indonesia
PGPK
Poesat Gerakan Perdjuangan Kalimantan
PGPS
Pemoeda Gaboengan/Golongan Perdjoeangan Soerabaja
PGSBV
Poesat Gaboengan Serikat Boeroeh Vertikal
PGW
Pemoeda Gagak Woeloeng [Cheribon]
PHK
Partai Hari Kemerdekaan
PHSD
Partai Nasional Sosial demokrat
PI
Pandoe Indonesia
PI
Partai Indonesia
PI
Perhimpoenan Indonesia
PI
Persatoean Indonesia
PI
Polisi Istemewa
PID
Politieke Inlichtingen Dienst
PII
Partai Islam Indonesia
PII
Peladjar Islam Indonesia
PIM
Partai Indonesia Merdeka
PIM
Persatoean Indonesia Merdeka
PIM
Pemoeda Indonesia Maloekoe
PIM
Pemoeda Indonesia Merdeka
PINI
Partai Intellekt Nasional Indonesia
PIR
Partai Indonesia Raya
PITA
Panitia Indonesia Tionghoa Arab
PITA
Panitia Islam Indonesia Arab
PK
Pemoeda Keristen
PKB
Persatoean Kaoem Boeroeh
PKBI
Perhimpeman/Persatoean Kaoem Boeroeh Indonesia
PKI
Partai Kemerdekaan Indonesia
PKI
Partai Keristen Indonesia
PKI
Partai/Perkoempoelan Komoenis Indonesia
PKI
Perkoempoelan Kemerdekaan Indonesia [Cairo]
PKK
Parta Kebangsaan Kerakjatan
PKM
Partai Kebangsaan Malaya/Maloekoe
PKM
Perdjaminan Keamanan Rakjat
PKMM
Partai Kebangsaan Melajoe
PKNI
Partai Keristen Nasional Indonesia
PKP
Partai kebangsaan Pasoendan
PKPI
Pemoeda Keristen Protestan Indonesia
PKR
Partai Kedaulatan Rakjat
PKRI
Partai Katolik Repoeblik Indonesia
PKRS
Poesat Keselamatan Rakjat Soelawesi
PL
Pasoekan Lima
PM
Pemoeda Mohammadiah
PMC
Penjelidik Militar Choesoes
PMI
Palang Merah Indonesia
PMI
Persatoean Moeslim Indonesia
PMIB
Perhimpoenan Mahasiswa Indonesia Bandoeng
PMIS
Persatoean Masjarakat Indonesia Semarang
PMK
Perkoempoelan Mentjari [Membela] Kebenaran
PMM
Pembangoenan Masjarakat Maloekoe
PMMI
Parta Masjerakat Masehi Indonesia
PMO
Pembagia Makanan Oemoem
PMO
Penjelidik Militer Oemoem
PMR
Pembantoe Indonesia Merdeka [Singapore]
PMR
Pengawasan Makanan Rakjat
PMR
Pengoeroes Makanan Rakjat
PMRI
Penolong Makanan Rakjat Indonesia
PMT
Palang Merah Tionghoa
PN
Pekerdjaan Negara
PNI
Partai Nasional Indonesia
PNI
Partai Nica Inlander [Medan]
PNKI
Partai Nasional Keristen Indonesia
PNRI
Polisi Negara Repoeblik Indonesia
PNST
Partai Nasional Soematera Timoer
POB
Persatuan Orang Betawi
POERRI
Poesat Radio Resmi Indonesia
POI
Persatoean Oemat Islam
POPDA
Poesat Penjekirim Djepang dan APWI
POPKA
Panitia Oesaha Pertahanan Keresidenan Djakarta
PP
Persatoean Perdjoeangan
PPBI
Poesat Persatoean Boeroeh Indonesia [Gorontalo]
PPE
Panitera Perbaikan Ekonomi
PPI
Partai Persatoean Indonesia
PPI
Partai Politik Islam
PPI
Pasoekan Paksi Indonesia
PPI
Pemoeda Poeteri Indonesia
PPI
Perkoempoelan Pemoeda/Pelajaran Indonesia
PPI
Persatoean/Pasoekan Pemoeda Indonesia
PPII
Perdjoeangan Poetera Indonesia di India
PPII
Persatoean Pemoeda Indonesia di India
PPII
Persatoean Pemoeda Islam Indonesia
PPII
Partai Politiek Islam Indonesia
PPKI
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPKI
Persatoean Pemoeda Keristen Indonesia
PPKI
Persatoean Politik Katolik Indonesia
PPKO
Panitia Penjaga Kemananan Oemoem
PPKR
Partai Politik Kedaulatan Rakjat
PPM
Panitia Perdjoeangan Madoera
PPM
Partai Politik Maloekoe
PPMI
Perserikatan Perkoempoelan Mahasiswa Indonesia
PPN
Poesat Persendjataan Negara
PPN
Persatoean Pembangoen Negara
PPN
Panitia Pembantoe Perdjoeangan Nasional
PPP
Pasoekan Pertahanan Peladjar
PPPBI
Persatoean Perdjoeangan Politik Bangsa Indonesia
PPPD
Panitia Pembantoe Perdjoeangan Djakarta
PPPI
Persatoean Pemoeda Poeteri Indonesia
PPPI
Persatoean Pedagang-Pedagang Indonesia
PPPP
Panitia Pemberesan Penahanan Politik
PPPR
Permoefatakan Partai Politik Republik
PPPS
Persatoean Pemoeda Pemoedi Sosialis
PPR
Persatoean Perdjoeangan Rakjat
PPRB
Partai Penjokong Rakjat Bantam
PPRDT
Persatoean Perdjoeangan Rakjat Daerah Timoer [Banjuwangi]
PPRI
Perdjoeangan Poeteri Rakjat Indonesia
PPRI
Persatoean Perdjoeangan Repoeblik Indonesia
PPWRI
Partai Politik Wanita Repoeblik Indonesia
PRD
Partai Rakjat Djelata
PRD
Persatoean Rakjat Djelata
PRDB
Pemerintah Republik Djawa Barat
PRI
Pandoe Rakjat Indonesia
PRI
Partai Repoeblik/Rakjat Indonesia
PRI
Pemebrontakan Rakjat Indonesia
PRI
Pemerintah Repoeblik Indonesia
PRI
Persatuan Rakjat Islam
PRI
Pemoeda Rakjat Indonesia
PRI
Pemoeda Repoeblik Indonesia
PRI
Pertjetakan Repoeblik Indonesia
PRIK
Kemanoesiaan Perhimpoenan Rakjat Indonesia Kemerdekaan
PRIMA
Persatoean Repoeblik Indonesia Maloekoe
PRIS
Partai Rakjat Indonesia Serikat
PRP
Partai Rakjat Pasoendan
PRT
Partai Rakjat Tjirebon
PS
Partai Sosialis
PSBA
Perhimpoenan Sosial Bangsa Arab
PSI
Partai Sosialis Indonesia
PSI
Partai Sovjet Indonesia
PSII
Partai Sarekat (Serikat) Islam Indonesia
PSPPI
Panitia Soelawesi Pembela Persatoean Indonesia
PT
Polisi Tentara
PTKR
Polisis Tentara Keamanan Rakjat
PTB
Persatoean Timoer Besar
PTC
Polisi Tentara Chusus
PTH
Politie Tentara Hisboellah
PTI
Partai Tani Indonesia
PTI
Partai Tionghoa Indonesia
PTL
Polisi Tentara Laoet
PUTERA
Poesat Tenaga Rakjat
PWI
Persatoean Wanita Indonesia
PWKI
Persatoean Wanita Keristen Indonesia
PWPS
Perkoempoelan Wanita Poelau Soelawesi
RAPWI
Rescue Allied Prisoners of War and Internees
RECOMBA
Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden
RI
Republik Indonesia
RIAP
Rakjat Indonesia Anti Pendjadjah
SABIT
Serikat Boeroeh Indonesia Tani
SAPRI
Satuan Perdjuangan Rakjat Indonesia [Kalimantan]
SARBUPRI
Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
SERINDO
Serikat Rakjat Indonesia
SERMI
Serikat Muslimin Indonesia
SERTA
Serikat Rahasia Tanah Air
SGI
Serikat Goeroe Indonesia
SIBAR
Serikat Indonesia Baroe
SKI
Serikat Kerakjatan Indonesia
SKR
Sarekat [Soesoenan] Keamanan Rakjat
SOBSI
Sentral Organisasi Boeroeh Seloeroeh Indonesia
SOEMI
Serikat Oesaha Moeslimin Indonesia
SOB
Staat van Oorlog en Beleg
SP 88
Satoean Pembrontakan 88
SPI
Serikat Peladjar Indonesia
SPII
Serikat Pembangoenan Islam Indonesia
SPPI
Serikat Pemoeda Perkerdja Indonesia
SPRI
Seroean Pembrontak Rakjat Indonesia
SRI
Serikat Rakjat Indonesia
SRITB
Serikat Rakjat Indonesia Timoer Besar
SRP
Siaran Radio Pemberontak
SSBV
Staatssecretaris voor Binnenlandse Veiligheid
SSKA
Serikat Sekerdja Kreta Api Indonesia
TBA
Territoriaal Bestuurs Adviseur
TEMI
Tentara Merah Indonesia
THRI
Tentara Hizboellah Repoeblik Indonesia [Sumatra]
TII
Tentara Islam Indonesia
TKK
Tentara Keamanan Kereta Api
TKR
Tentara Keselamatan/Keamanan Rakjat
TKRKA
Tentara Keamanan Rakjat Kereta Api
TKRL
Tentara Keamanan Rakjat Laoet
TNI
Tentara Nasional Indonesia
TNNI
Tentara Negara Islam Indonesia
TPK
Tentara Pendjaga Kota
TRI
Tentara Repoeblik Indonesia
TRIKA
Tentara Repoeblik Indonesia Kereta Api
TRIP
Tentara Repoeblik Indonesia Peladjar
TRIS
Tentara Rakjat Indonesia Soelawesi
TRM
Tentara Rakjat Mataram
TWAPRO
Twaalfde Provincie
UNCI
United Nations Commission for Indonesia
UPELI
Usaha Pemoeda Islam Indonesia
UPR
Usaha Pertahanan Rakjat
VENINDOS
Vereniging van Ned. Indische Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
WANI
Wanita Negara Indonesia
WAPP
Wanita Pembantoe Perdjoeangan
WASINDO
Wanita Sosialis Indonesia
WKI
Wanita Keristen Indonesia
( Deze lijst is overgenomen van de kaart in inv.nr 258: Netherlands Forces Intelligence Service, Geographical index map, Civil affairs intelligence section. Deze regionale code werd gedurende 1944-1946 in rapportages van de NEFIS gebruikt. )
1
Sumatra
1.1
Kutaradja, Sabang
1.2
Sigli
1.3
Langsa
1.4
Meulaboh, Simeuluë
1.5
Bindjai
1.6
Medan
1.7
Pematang Siantar
1.8
Tandjung Balai
1.9
Tarutung
1.10
Sibolga
1.11
Nias, Batoe eilanden
1.12
Padang Sidempuan
1.13
Bengkalis, Bagan Si Api-Api, Rokan, Siak
1.14
Selat Pandjang, Pakan Baru
1.15
Rengat
1.16
Riouw, Lingga
1.17
Fort de Kock
1.18
Pajakumbu
1.19
Padang Pandjang
1.20
Sawah Lunto
1.21
Padang, Siberut
1.22
Djambi
1.23
Benkulen, Enggano
1.24
Lahat
1.25
Palembang
1.26
Baturadja
1.27
Teluk Betung
1.28
Bangka en Billiton
 
 
2
Java en Madura
2.1
Serang
2.2
Batavia
2.3
Buitenzorg
2.4
Bandung
2.5
Cheribon
2.6
Pekalongan
2.7
Semarang
2.8
Pati, Karimundjawa
2.9
Banjumas
2.10
Magelang
2.11
Jogjakarta
2.12
Surakarta
2.13
Madiun
2.14
Bodjonegoro
2.15
Kediri
2.16
Surabaja, Bawean
2.17
Malang
2.18
Bondowoso
2.19
Madura, Kangean
 
 
3
Borneo
3.1
Singakwang
3.2
Pontianak
3.3
Ketapang, Karimata
3.4
Sintang
3.5
Sampit
3.6
Puruktjau
3.7
Bandjermasin, Kota Baru
3.8
Kandangan
3.9
Samarinda
3.10
Tarakan
 
 
4
Serawak
 
 
5
Brits Noord-Borneo
 
 
6
Philippijnen
 
 
7
Celebes
7.1
Sangihe en Talaud
7.2
Manado
7.3
Gorontalo
7.4
Donggala
7.5
Poso, Banggai
7.6
Mamudju, Madjene
7.7
Palopo
7.8
Kendari, Muna, Buton
7.9
Pare Pare
7.10
Watampone
7.11
Makassar, Spermonde- en Paternoster-archipel
7.12
Bonthain, Salajar
 
 
8
Sunda eilanden
8.1
Bali en Lombok
8.2
Sumbawa, Sumba
8.3
Flores, Lomblen, Alor
 
 
9
Timor, Roti, Sawu
 
 
10.1
Ternate, Tidore
10.2
Halmaheira, Morotai
10.3
Batjan, Obi
10.4
Sula
 
 
11.1
Amboina, Saparua, Lucipara
11.2
Buru
11.3
Ceram
11.4
Banda
11.5
Kai, Nuhutjut
11.6
Aru
 
 
12.1
Wetar, Kisar, Babar, Damar
 
 
13.1
Jamdena, Tanimbar
 
 
14
Nieuw-Guinea
14.1
Sorong, Waigeo, Misool
14.2
Manokwari, Numfoor, Mapia
14.3
Japen, Schouten
14.4
Sarmi
14.5
Hollandia
14.6
Inanwatan
14.7
Fak Fak
14.8
Wisselmeren
14.9
Kokenau
14.10
Tanahmerah
14.11
Merauke
 
 
53
Singapore, Maleisië, Penang
 
 
55
Natuna, Anambas

Aangezien de oude plaatsingslijst van het archief van de Procureur-Generaal lange tijd in gebruik is geweest en de daarin vermelde doos- en omslagnummers in menige publikatie voorkomen, is het nuttig geacht in deze concordantie een verwijzing te geven van deze oude nummers naar de nieuwe inventarisnummers. Oude nummers die in deze concordantie niet voorkomen zijn tijdens het verblijf van het archief bij het Departement van Binnenlandse Zaken gelicht en - zonder verwijzing - vermoedelijk in andere bestanden opgenomen.

De aan het einde van de lijst opgenomen AS-nummers betreffen archivalia van de Procureur-Generaal, die aangetroffen werden in het archief van de Algemene Secretarie (zie inventaris 2.10.14).

Tabel met zoekresultaten in archieven
Oude nummersNieuwe inventarisnummers
1291, 731
2244
3200, 259, 326, 659, 758, 821, 874, 879, 951, 1017, 1034, 1046, 1051 1057, 1073, 1076, 1080, 1093, 1095, 1097, 1099, 1411
41031-1032, 1052
516, 31, 33, 47, 147, 248, 256, 262, 492, 536, 562, 589, 661-662, 644, 715, 728, 733-734, 796, 799, 802, 804, 838, 887, 983, 1012, 1038, 1067, 1074, 1136, 1174, 1233, 1357, 1361, 1407
6185
7880, 1182
8905
9953
10854
11677
12759
131039
14861
15156, 158
161446
17862
18124
19660
20982
21176
221416
231449
241428
25833
26777
271372
288
29337, 343, 372, 405, 427, 470, 522, 559, 561, 564, 566
30868
31777
321375
33536
34163, 166, 204, 849-850
35159
36725, 1008, 1392
371103, 1127
381374
392, 1129
401038
41794
42215
431098, 1102
44784
451142
461083
47807
48763, 1374
491450
50815
51189
52432, 855
531175
54918
55808
561230
57762
581147
59698, 707, 735, 760, 786, 856, 872-873, 907, 994, 1038, 1105, 1110, 1460
61101
625
631393
641398
651038
661395
671436
68831, 827
69150
70817
7193
72210
73211
75140
761419
771423
78992
791366
80937
811394
82823
831367
84680
85822
861087
87761
88162
89708
90712
91885
92885
93968
94990
95808, 1038, 1246, 1434
96828
97892
98864
99835
100781, 810
1011391
102536
1031459
1041376, 1390
105836
106783, 793
107884
108785, 858
109161
1101478
1111427
112795
1131089
114998
115208
116780
117888
118815
11960
1201221
1211000
1221445
123877
124871
125878
126676
127734
129703
1301388
131659, 790, 1079
132770
133764, 894
134684
135766, 1137
136809, 820
137664, 1137
138777, 975
139753
140709
141704
142659
143704
144891, 1205
145916
146883
147860
148689, 1389
149792
150915
151908
152913, 924
1531079
1541115, 1126, 1206
1551104
1561028
1571028
158169, 1079
159826
160826
161893
1629
1638, 227
1641448
165220
166221
167216, 217, 809, 904, 1184
168216
1691181
170219, 221
171220
1721016
173216
1741053-1054
1751266, 1458
1761252-1259
177770, 1260-1262, 1477
1781268
179186
1801403
18121, 25-26, 198, 250-251, 255-258, 260, 1245
182856
18311, 27-29, 199, 245-246, 640, 1433
1841472
1851132, 1144
1861096, 1120-1124, 1201, 1464
188264, 624-625, 710, 819, 869, 875, 892, 902, 906, 910, 912, 914, 991, 998, 1038, 1292, 1416
189628
190283, 628, 900
191511, 638, 1417, 1465
192194, 696, 752, 1038, 1068
193108, 141, 632-633, 660
194325
19510, 247, 249, 252, 263, 286, 642, 647, 697, 724, 747, 842, 1038, 1369
196149
1971108-1109
198898
1991157
200736, 750, 778, 1437
201694, 798, 800, 928, 1425
202864, 1046
203394, 772, 886, 899, 901, 1005, 1085, 1090
204898
205675, 965
206824
2071381
208897
209744
211298, 446, 517, 585
212445
213361
214437
215435
216453, 897
217429
218431
219420
220458
221776
222153
223195, 825
2246, 678, 930
225816
226678
227663, 848
228678
229809
2301007
231972
232598
232598
233598
234300, 596
235295
236586
237472
238695
239579
240575
241379
242367
243491
244549, 552, 554, 558, 563, 566, 572
245534, 537, 545, 570-571
246574
247556
248553
249551
250548
251546
252536
253533
254531
25512, 369, 475, 495, 501, 507, 515, 527, 530, 1204
256569
257524
258521
259519
260513
261418
262512
263511
264506
265502
266465
267493
268489
269487
270298, 446-447, 460, 480, 870
271477
272474
273473
275467
276471
277468
278464
279463
280459
281327, 412, 414, 417, 424, 440, 444, 449, 452, 581, 1379
2821396
283415
284349-350, 354-355, 359, 364, 377-378, 386-387, 390, 398-399, 408-409, 469, 508, 543, 587, 753
285180
286407
287405
288403
289594, 1265
290396
291400
292395
293394
294389
295385
296380
297375
298366, 436
299365
300360
301336
302348
303346
304809
305181
306749
307815
3081373
309451
310805
311396
312334
313332
314814
315814
316328
317325
318665
319318, 812
320316
321430
322313
323312
324299, 307, 340
325308
326301
327368
328297
329479
330455
331457
332299
333475
334477
335301
336486
337488
338530
339506
340512
341515
342526
343527
344536
345541
346549
347581
348306
349329
350813
351354
352440
353439
354442, 1036
355446, 448
356449
357375
358381
359383
360413
361429
362808, 1091
363536, 678, 779, 801, 895
3641378
3651063
366137, 735, 1037, 1233
3671128
368170
369172
370170
371175
3724
373218
374265, 630, 722, 821
375187
376187
377183
378222
379226
380225
381890
3821455
383223
385188
386188
387188
388876
3891023
390779
391779
39291
39336
39443
395388
396482
397422
398441
399461
400499
40140
40239
403514
404520
405544
406548
407498
408423
409421
410304
411454
412601
4131475
414190
415190
416190
417190
418635
419636
420262, 1013
421262, 1013
42237
42348
424626
425626, 1056, 1139, 1209
426416
427290
428182
429290
4301402
431811
432290
43424, 74
435167, 526, 1014, 1084, 1112
4361451
437821
438173
439196
440576
441580
442693
443690
444923
44549
4461004
447692
448151
449954
450287, 723
451925
453679
454896
455677
456955
457691
458898
459864
460655, 768
461654
462969
463897
464512
465410, 806, 920, 998, 1061
467641
468848
4691467
470751
471853
4721360
4731358
4741374
475866
476859
477649
478713
479773
48069, 634
481631
4821374
483777
4841084
4851044, 1469
486660, 1223, 1461
4871035
4881131
489631
4901038
4911088
492646, 745
493192, 271
494602
495608
496604
497607
498605
499606
500603
501659
502456
503284
5041413
505404
506363
507567
508357
509342
5101426
511311
5121086
513957
514339
515371
516390
517865, 1176
518382
519538
520528
521539
522997
523686-687
524688
525648
526704
527656
5281386
529657
530657
531658
532685
533673
534670
535667
536711
537659, 1062
5381092
539253-254, 265-266, 518, 720, 726, 729, 750 1050, 1111, 1133, 1360
5401033, 1101, 1146, 1153
5411038
5421064
543107
5441020
5451114
5471082
5481038
5491042
5501038
5511038, 1045
552168
5531047-1049
554932
555705
556216, 218
557214, 216, 218
558218
5591141
560201
5611172
5621152
5631164
5641130
565154
566205
5671368
568160, 202, 212, 1273, 1286
569170, 207, 281, 1231
5701431
571186
5721356
573668, 1466
57478, 117, 483, 1397, 1418
575711, 1038, 1131
576986
577512
578927
579971
580911
581956, 959, 973, 1116, 1150, 1247
582156, 921, 1159, 1189, 1380
5841163, 1279, 1282
5851030
5861280
587562, 788
5881106
589510, 1127
590515
591532
592535
593536
594538
595540, 979
596573
597341, 562
598989
599578
600998
601987
602676
603938
604973
6051268
606960, 1422
607935, 960, 1162
608985
60964
6101441
6111409
612434
613797
614656
615929
616961
617818, 950, 1453, 1456
618787, 789, 1125, 1278
619591
620581
6211001
622590, 595, 599, 600, 939
623645, 674, 704, 952
624765, 964, 1481
625857, 1027, 1264
6261029
627509
628530
629498
630497
631496
632490
633483
634347
635476
636433
637439
638345, 450
639438
640516
641428
642426
643425
644324
645401
646504
647393
648305
649317
650353
651356
652352
653909
654588
655344
656577
657335
658485
659325
660323
661322
662321
663319
664374
665315
666302
667306
668702
669970
670993
671351
6721399
673209
674706
675330, 834
676917, 978
677940
678981
679941
6801447
6811457
682980
683931
684984
685934
686217, 593, 974
687174, 933
689943
690934
691942
692947
693945
694944
695948
696946
6981406
69963, 71, 278, 542, 560, 1006, 1011, 1038, 1213, 1226, 1439, 1452, 1463
7001191
701206, 837, 936, 1151, 1454
702523
7031190
7041190
706186, 296, 1143
707102
7081440
709138, 282, 1234
710155
711145
7131212
714679
715930
7161200
7171415
719138
720653
7211272
7231272
7241272
7251272
72614
727320
728123
729406
730462
7311272
733127
7341185
735143
7361410
737358, 841
73836
7391337
74065
7411485
7421186
743191
744988
745568
7461351
747829, 1100, 1103, 1118
748843, 1146, 1156, 1169, 1175, 1178, 1195, 1198, 1234, 1335
749272
75097, 634, 1148, 1283, 1465, 1489
75159
752148
7531371
754583
755844
75633, 133
757193
75822
75945, 59, 61, 83, 90, 111, 146, 276, 782, 845, 847, 967, 1215, 1330, 1341, 1343, 1345, 1443, 1473, 1486
760140
76186-87
76251, 82, 94, 97, 104, 121, 125, 136, 202, 274, 288, 1193, 1331, 1370, 1483
7637, 57, 95, 130, 171, 179, 1277, 1362, 1487, 1490
76468, 116, 889, 1003, 1081, 1204, 1491
7651141
7661173
7671141
7681188, 1219, 1232
7691192
77035, 72, 81, 114-115, 213, 280, 832, 903, 1220-1221, 1236, 1350, 1438
77167, 138, 170, 333, 338, 481, 512, 566, 592, 666, 684, 749, 752, 810, 840, 897, 962, 999, 1045, 1161, 1211, 1216, 1232, 1234, 1290, 1435, 1471, 1488
77218, 44, 177, 256, 268, 294, 402, 484, 652, 745-746, 1224, 1233, 1283, 1340, 1355, 1430
773170
77438, 84, 72, 88, 138, 170, 224, 307, 349, 375, 438, 475, 689, 730, 753, 809, 839, 869, 871, 929, 952, 998, 1001, 1038, 1068, 1107, 1175, 1212, 1222, 1272, 1317, 1326, 1465
775267
7761197
77732, 52, 65, 95, 104, 170, 737, 1272, 1286, 1333-1334
77865, 701, 949, 962-963, 979, 1251
779659, 667, 681-682, 716, 998
7801217
781737-739, 741-743, 1165
782144, 882, 1069-1072, 1113, 1140, 1158, 1166, 1175, 1178-1179, 1196, 1200, 1204, 1211, 1216, 1227, 1229, 1233, 1235, 1243
783106
784170, 279, 1342
785132, 170, 275, 529, 536, 547, 597, 667, 732, 735, 1022, 1207, 1364, 1408, 1421, 1462
786120, 221, 1038, 1263
787375, 1107, 1166, 1222, 1311
78830, 81, 170, 376, 386, 672, 1169, 1270
78956, 65, 177, 203, 290, 503, 671, 1141, 1177, 1332, 1480
79088
791391, 494, 550, 788, 852, 958, 1075
792110, 112, 142, 154, 500, 830, 1021, 1060, 1075, 1274, 1347, 1385, 1424
79399, 70, 139, 170, 202, 309, 325, 370, 397, 466, 771, 774-775, 851, 867, 1026, 1186, 1218, 1281, 1358, 1404, 1414, 1435, 1476
7941066, 1346
79532, 89, 122, 124, 178, 727, 735, 1056, 1117, 1129, 1137, 1200, 1432
79652, 128, 139, 165, 202, 392, 652, 689, 1009, 1059, 1202, 1210, 1470
79792, 113, 170, 389, 478, 660, 681, 755, 885, 897, 1086, 1094, 1171, 1200, 1204, 1233, 1349, 1435, 1442
798100, 177, 846, 1040, 1180, 1249, 1348
79966, 1024, 1175
8001025, 1273
801124, 157, 788, 1267, 1384
80246
80396, 1038
8041365
8051, 95-96, 105-106, 170, 277-278, 293, 386, 643, 1113, 1199, 1215, 1225-1226, 1269, 1332, 1419, 1471
806170
807109, 1078, 1141, 1148, 1344
80866, 1077
809609
810610
811611
812612
813613
814614
815615
816616
817617
818618
819582, 619
820620
821621
822622
8231187
8241145-1146, 1149, 1161, 1175
8251025, 1058
826757, 767, 1093, 1248, 1377, 1382-1383
8271175, 1484
828629
8291339
830839
83173
8323, 1234
8331178, 1186, 1194
835196
836637
837197, 362
838930
839930
840930
841930
842930, 1055
8431429
844623
845930
846652
8471168-1169
8481186, 1208, 1213
8491338
850627
85120, 310, 314, 443, 525, 1359, 1420, 1471
85277, 770
8541199
855699
857922
85813, 15, 34, 1237
85917, 31, 41, 103, 129, 177, 269
86023, 58, 62, 130, 170, 1203-1204, 1228, 1275
86179, 124, 164, 216, 303, 557, 650-651, 679, 748, 803, 881, 1015, 1154, 1160, 1167-1168, 1204, 1233, 1272, 1276, 1482
86255, 85, 118, 170, 285, 419, 555, 700, 1093, 1271, 1364
86319, 53-54, 98, 289, 362, 584, 669, 1269, 1272, 1336, 1468
86435, 124, 126, 331, 505, 512, 717, 730, 1041, 1134
8651002
866292
86765
8681250
869411
870565
872152
873926
87467
875186
876186
87784
878202
87938
88032, 1244, 1387, 1412
881754
8821214
8831119
88475, 177
88576, 1159
886119
8875
888384
88980, 186, 373, 446, 469, 863, 960
890718-719, 721, 740, 919, 996, 1354, 1401, 1405
891714, 734, 769, 976, 1352, 1400
8921038
893683, 953, 966, 1051, 1075, 1104, 1127, 1222, 1357
894122, 206, 306, 581, 768, 791, 1010, 1018-1019, 1038, 1043, 1065
8951284-1291, 1293-1310, 1312-1316, 1318, 1320-1329
896184, 375, 630, 639, 756, 975, 977, 1138, 1143, 1155, 1183, 1319
898261
8991135
Algemene Secretarie
Tabel met zoekresultaten in archieven
Oude nummersNieuwe inventarisnummers
AS-42995
AS-471238
AS-511240
AS-52134
AS-541241
AS-551242
AS-561244
AS-1041479
AS-12050
AS-134273
AS-1771239
AS-19442
AS-1961474
AS-204202

Lijst van NEFIS Area-codes

ADIL
Angkatan Demokrasi Indonesia Loehoer
AHTB
Algemeen Hoofd Tijdelijk Bestuur
AKOMA
Angkatan Komoenis Moeda
ALISATA
Angkatan Laoet Indonesia Sangir Talaud
ALRI
Angkatan Laoet Repoeblik Indonesia
ALTRI
Angkatan Laoet Tentara Repoeblik Indonesia
AM[I]
Angkatan Moeda [Indonesia]
AMACAB
Allied Military Administration Civil Affairs Branch
AMAI
Angkatan Moeda Arab Indonesia
AMDPO
Angkatan Moeda Djawatan Pekerdjaan Oemoem
AMG
Angkatan Moeda Goeroe
AMINDO
Angkatan Moeda Indonesia
AMIR
Angkatan Moeda Indonesia Riouw
AMK
Angkatan Moeda Ketoehanan
AMKA
Angkatan Moeda Kereta Api
AMKRI
Angkatan Moeda Katolik Repoeblik Indonesia
AMNI
Angkatan Moeda Nasional Indonesia
AMOEK
Angkatan Moeda Kalimantan
AMPRI
Angkatan Moeda Polisi Repoeblik Indonesia
AMPRI
Angkatan Moeda Pembangoen Repoeblik Indonesia
AMRI
Angkatan Moeda Repoeblik Indonesia
AMS
Angkatan Moeda Soelawesi
AMTI
Angkatan Moeda Tionghoa
ANETA
Algemeen Nederlands-Indisch Persbureau Aneta
ANTARA
Republikeins Persbureau Antara
AORI
Angkatan Oedara Repoeblik Indonesia
AP
Anti-Pembrontakan [Bali]
APARINDO
Angkatan Pemoeda Arab Indonesia
API
Angkatan Pemoeda Indonesia
API
Angkatan Pemoeda Insjaf [Melajoe]
APIA
Angkatan Pemoeda Indonesia Ambon
APIB
Angkatan Pemoeda Indonesia Batak
APIM
Angkatan Pemoeda Indonesia Maloekoe
APIS
Angkatan Pemoeda Indonesia Soelawesi
APMI
Angkatan Moeda Proletar Indonesia
APPI
Angkatan Pemoeda Pembangoen Indonesia
APWI
Allied Prisoners of War in Indonesia
ARI
Asrama Repoeblik Indonesia
ARIM
Asrama Repoeblik Indonesia Moeda
ARIS
Arisan Politik
ASLIA
Asia-Australia
ASRI
Asrama Repoeblik Indonesia
AWAS
Angkatan Wanita Sedar [Melajoe]
BAGI
Badan Amal Golongan Indonesia
BAKTI
Badan Kaoem Toea Indonesia
BAPEPI
Badan Perantaran Partai Politik
BAPERSI
Badan Permoesjawaratan Sandiwara Indonesia
BAPI
Barisan Angkatan Pemoeda Indonesia
BAPIN
Badan Pembangoen Indonesia
BAPPTP
Badan Amal Penampoengan Pemberhentian Tentara Perdjoeangan
BAPRA
Badan Perekonomian Rakjat
BAPRI
Badan Pembangoenan Roemah-Roemah Indonesia
BAPRIS
Badan Perwakilan Rakjat Indonesia Semarang
BARA
Barisan Angkatan [Moeda] Rakjat Antero [Cibadak]
BAREPI
Barisan Repoeblik Indonesia
BARISAN P
Barisan Pengharapan [P-Brigade]
BAS
Badan Amal Soelawesi
BASRI
Barisan Semedi Rakjat
BBBB
Brontak, Bakar, Boenoeh, Belanda
BBI
Barisan Boeroeh Indonesia
BBM
Barisan Bahaja Maoet
BBM
Barisan Brani Mati
BBM
Barisan Boeroeh Moeda
BBPI
Barisan Boeroeh Pemoeda Indonesia
BBRI
Barisan Banteng Repoeblik Indonesia
BBW[I]
Barisan Boeroeh Wanita [Indonesia]
BEP
Badan Ekonomi Petodjo
BERI
Badan Ekonomi Rakjat Indonesia
BFI
Berita Film Indonesia
BH
Barisan Hizboellah
BI
Badan Executief
BI
Barisan Islam
BIM
Badan Import Makanan
BK
Badan Kongres
BK
Barisan Kader
BKBP
Biro Kabinet Bagian Penjelidik
BKIR
Badan Kebangsaan Indonesia Riau
BKN
Badan Keamanan Negara
BKO
Badan Keamanan Oemoem
BKO
Badan Kemakmoeran Oemeoem [Sumatra]
BKO
Badan Kesenian Oemoem
BKODP
Biro Kabinet Oeroesan Daerah Pendoedoekan
BKP[R]I
Badan Kongres Pemoeda [Repoeblik] Indonesia
BKPBI
Badan Konsentrasi Perdjoeangan Boeroeh Indonesia
BKR
Badan Keamanan Rakjat
BKT
Barisan Keamanan Tionghoa
BKWI
Badan Kongres Wanita Indonesia
BM
Barisan Malem [Cheribon]
BMI
Balai Moeslimin Indonesia
BNI
Barisan Nasional Indonesia
BNIM
Barisan Nasional Indonesia Manado
BOI
Barisan Oemat Indonesia
BOM
Badan Oesaha Makanan
BOMA
Badan Oeroesan Makanan
BOMARAM
Badan Oeroesan Makanan Rakjat Menteng
BOMOR
Badan Oesaha Makanan Oentoek Rakjat
BOP
Badan Oeroesan Pengasihan
BOPIM
Badan Oesaha Pembangoenan Indonesia Merdeka
BOPKRI
Badan Oesaha Pendidikan Keristen R.I.
BOPRI
Badan Oeroesan Peranakan R.I.
BP
Badan Pekerdja
BP
Badan Perdjoeangan
BP
Badan Poesat
BP
Balai Poestaka
BP
Barisan Pelopor
BPA
Badan Perwakilan Arab
BPA
Bond Pedagang Arab
BPAO
Barisan Pemboenoeh Alim Oelama
BPAPRI
Barisan Pembrontakan Anak Pelaoet Republik Indonesia
BPBB
Badan Pengawas Bangoen Bangoen dan Barang Barang
BPBH
Badan Pemberantasan Boeta Hoeroef
BPBIT
Badan Perantaraan Soekoe-soekoe Bangsa Indonesia Timoer
BPBM
Badan Pembagian Bahan Makanan
BPBM
Badan Pembantoe Barisan Moeda [Sumatra]
BPBM
Badan Pengoesaha Bahan Makanan
BPBR
Bagian Pembagi Barang pada Rakjat
BPD
Badan Poesat Djoeal-Beli
BPE
Barisan Pengawas Ekonomi
BPGD
Badan Pembantoe Garis Depan
BPGRI
Barisan Pelopor Gerakan Repoeblik Indonesia
BPHL
Barisan Pembrontakan Hantoe Laoet
BPI
Badan Penasehat Indonesia
BPI
Badan Penasihat Islam
BPI
Badan Penjiaran Islam
BPI
Balai Peloekis Indonesia
BPI
Balai Penjelidikan Indonesia
BPI
Balai Pertemoean Indonesia
BPI
Barisan Pemoeda Indonesia
BPI
Barisan Pelopor Istimewa
BPIS
Badan Pendidik Islam Selajar
BPKKP
Badan Penolong Keloearga Korban Perang
BPKNIP
Badan Pekerdja Komita Nasional Indonesia Poesat
BPKO
Badan Pembantoe Keamanan Oemoem
BPKP
Badan Penolong Keloearga Pahlawan
BPKR
Badan Poesat Keselamatan Rakjat
BPKS
Badan Perserikatan Kaoem Soelawesi
BPM
Badan Pembagian Makanan
BPMR
Badan Pengawasan Makanan Rakjat
BPOP
Badan Penolong Oesaha Pemoeda
BPP
Badan Pembantoe Pembelian
BPP
Badan Pembantoe Pertahanan
BPP
Badan Pembantoe Pradjoerit
BPP
Badan Penjelidik Politik
BPP
Badan Penolong Perang
BPP
Badan Persatoean Pertahanan
BPP
Barisan Pembelaan PESINDO
BPPGKSK
Badan Pembantoe dan Perantara Goebernoer Kepoelauan Soenda Ketjil
BPPGN
Badan Penjelenggara Peroesahan Goela Negara
BPPI
Badan Propaganda Pengetahoean Islam
BPPK
Badan Penjelidik Persiapan Kemerdekaan
BPPK
Badan Perdjoeangan Pemoeda Kota
BPPK
Bangoen Pembrontakan Partai Kominis
BPPP [BP3]
Badan Pembantoe Pradjoerit Pekerdja
BPPP [BP3]
Badan Penolong Para Pekerdja
BPPPR
Badan Permoefatakan Partai Politik Repoeblikan
BPR
Badan Penerangan Rahasia
BPR
Badan Perwakilan Rakjat
BPRD
Badan Perdjoeangan Rakjat Djelata
BPRD
Barisan Pemberontak Rakjat Djelata
BPRI
Badan Pertolongan/Perdjoeangan Rakjat Indonesia
BPRI
Barisan Pemberontak Repoeblik Indonesia
BPRI
Barisan Pembrontakan Rakjat Indonesia
BPRI
Barisan Pemoeda Repoeblik Indonesia
BPRIS
Badan Perwakilan Rakjat Indonesia Islam
BPS
Badan Pembantoe Soekarela
BPSKNP
Badan Pembarahoean Soesoenan Komite Nasional Poesat
BPSKNP
Badan Pembaroean Soesoenan KNP
BPT
Badan Penasehat Tentara
BPTH
Barisan Pemberontakan Tiong Hoa
BPU
Badan Penjelidik Umum
BR
Barisan Rakjat
BRANI
Badan Rahasia Negara Indonesia
BRI
Bank Rakjat Indonesia
BRI
Benteng Repoeblik Indonesia
BRI
Berita Repoeblik Indonesia
BRM
Balai Rakjat Madoein
BS
Barisan Sabillillah
BSBN
Badan Serikat Boeroeh Horizontaal
BSBV
Badan Serikat Boeroeh Vertikaal
BSD
Bagian Sosial Demokrat [KNIP]
BT
Barisan Terpendam
BTI
Barisan Tani Indonesia
BTN
Badan Tekstil Negara
BTRI
Barisan Terpendem Rakjat Indonesia
BTRM
Barisan Tjadengan Repoeblik Moeda
CCO-AMACAB
Chief Commanding Officer AMACAB
CGD
Commissie voor Goede Diensten
CHCH
Chung Hua Chung Hui
CIB
Centraal Inlichtingen Bureau [republikeins]
CMI
Centrale Militaire Inlichtingendienst
CO AMACAB
Commanding Officer AMACAB
COG
Commanding Officer Guerilla
COMTECH
Commissie Technische Werken
COTRI
Corps Opsir Tentara Republik Indonesia
DADRI
Djawatan Angkoetan Darat Republik Indonesia
DAMRI
Djawatan Angkatan Moeda Republik Indonesia
DAMRI
Djawatan Angkatan Motor Republik Indonesia
DBI
Democratische Bond Indonesia
DI
Daroel Islam
DKARI
Djawatan Kereta Api Republik Indonesia
DKD
Dewan Kelasjkaran Daerah
DKD
Dewan Keamanaan Daerah
DKK
Dewan Kesehatan Kota
DMPII
Dewan Mobilisasi Pemoeda Islam Indonesia
DP
Dewan Perdjoeangan
DP 3 I
Dewan Pimpinan Poesat Pemoeda Indonesia
DPA
Dewan Perdjoeangan Rakjat
DPD
Dewan Perwakilan Desa
DPDB
Dewan Perdjoeangan Djawa Barat
DPDS
Dewan Pertahanan Daerah Soerabaja
DPLRB
Dewan Pimpinan Lasjkar Rakjat Boeroeh
DPM
Djawatan Pengawasan Makanan
DPN
Dewan Pertahanan Negara
DPP
Dewan Pekerdja Pembangoenan
DPP
Dewan Pimpinan Pemoeda
DPPB
Dewan Pimpinan Pemoeda Dearah
DPPI
Dewan Pimpinan Pemoeda Indonesia
DPPI
Dewan Poesat Pemoeda Indonesia
DPPK
Dewan Pimpinan Penjaga Kota
DPPPI
Dewan Pimpinan Poesat Pemoeda Indonesia
DPPT
Dewan Perhoeboengan dan Penerangan Tionghoa
DPR
Dewan Pembelaan Rakjat
DPR
Dewan Perwakilan Rakjat
DRK
Djakarta Reboet Kombali
ERRI
Ekonomi Rakjat Republik Indonesia
FDF
Front Democratie Federaal
FDR
Fonds Perang Kemerdekaan
FDR
Front Demokrasi Rakjat
FKD
Front Kesehatan Djakarta
FKI
Fonds Kemerdekaan Indonesia
FKSB
Fonds Kemerdekaan Soematera Barat
FNAI
Front Nasional Anti-Imperialis
FOI
Fonds Oemmat Islam
FONI
Fonds Nasional Indonesia
FP
Field Penjelidik
FP
Field Preparation
FPBH
Field Preparation Barisan Hisbullah
FPBH
Field Preparation Barisan Hitam Hati Hati
FPN
Front Pertahanan Nasional
FRAP
Front Rakjat Anti Pendjadjah
FSS
Field Security Suspects [Brits]
GABURI
Gaboengan Buruh Indonesia
GAKRI
Gaboengan Ahli Kesehatan Rakjat Indonesia
GAM
Gaboengan Angkatan Moeda
GAMI
Gerakan Angkatan Moeda Indonesia
GAP
Gaboengan Aksi Perdjoeangan
GAP
Gerakan Angkatan Pemoeda
GAP
Gerakan Anti Pasoendan
GAPERNA
Gaboengan Pertjetakan Negara
GAPI
Gaboengan [Angkatan] Pemoeda Indonesia
GAPI
Gaboengan Politik Indonesia
GAPIS
Gaboengan Politik Indonesia Soematra
GAPKI
Gaboengan Poesat Koperasi Indonesia
GAPKI
Gaboengan Perdjoeangan Kemerdekaan Indonesia
GAPPIS
Gaboengan Aksi Perdjoeangan Poetera Indonesia Seberang
GAPRI
Gaboengan Pengerakan Rakjat Indonesia
GAPRI
Gaboengan Perserikatan Rakjat Indonesia
GARDA
Gaboengan Rakjat Djelata
GASBI
Gaboengan Serikat Boeroeh Indonesia
GASPI
Gaboengan Serikat Pelaoet Indonesia
GATEIRI
Gaboengan Tentara Islam Repoeblik Indonesia
GATIRI
Gaboengan Tentara Islam Repoeblik Indonesia
GAWANRI
Gaboengan Warga Negara Indonesia
GELORA
Gerakan Latihan Olah Raga
GEMPAR
Gerakan oentoek Makmoer dan Patoehnja Rakjat
GEPAM
Gerakan Pegawai Angkatan Moeda
GERAM
Gerakan Angkatan Moeda/Melajoe
GERIB
Gerakan Rakjat Indonesia Borneo
GERIK
Gerakan Rakjat Indonesia Kalimantan
GERINDO
Gerakan Rakjat Indonesia
GERINDRA
Gerakan Indonesia Raya
GERKERI
Gerakan Keristen Indonesia
GERKINDO
Gerakan Kebangsaan Indonesia
GERPI
Gerakan Poeteri Indonesia
GERPRI
Gerakan Pemoeda Repoeblik Indonesia
GERWANI
Gerakan Wanita Indonesia
GESINDO
Gerakan Socialis Indonesia
GGPAM
Gaboengan Gerakan Pegawai Angkatan Moeda
GIM
Gerakan Indonesia Moeda
GOPRIS
Golongan Pergerakan Rakjat Indonesia Soelawesi
GPA
Gaboengan Perdjoeangan Ampel
GPAM
Gerakan Pegawai Angkatan Moeda
GPDMS
Gaboengan Perdjoeangan Dewan Maloekoe Selatan
GPI
Gerakan Poeteri Indonesia
GPII
Gaboengan/Gerakan Pemoeda Islam Indonesia
GPK
Gerakan Pergerakan Kebangsaan
GPKI
Gerakan Pemoeda Kemin Indonesia [Lampong]
GPM
Gerakan Perdjoeangan Madoera
GPNSI
Gerakan Pembangoenan Negara Serikat Indonesia
GPP
Gabungan Pembela Proklamasi
GPPL
Gerakan Pemoeda Potong Leher [Cheribon]
GPRI
Gerakan Pemoeda Repoeblik Indonesia
GPRI
Gerakan Pembrontakan Repoeblik Indonesia
GPRI
Gerakan Plebisiet Repoeblik Indonesia
GR
Gerakan Rakjat [Buitenzorg]
GRD
Gerakan Rakjat Djelata
GRI
Gerakan Rahasia Indonesia
GRI
Gerakan Rakjat Indonesia
GRI
Gerakan Repoeblik Indonesia
GRISK
Gerakan Rakjat Indonesia Soenda Ketjil
GRR
Gerakan Revoloesi Rakjat/Rakjat Revolusioner
GRT
Gaboengan Roekoen Tani
GRT
Gerakan Roekoen Tetangga
GSBV
Gaboengan Serikat Boeroeh Vertikal
GSS
Gaboengan Sembilan Serangkai
GTIB
Gaboengan Tani Indonesia Bandoeng
GWR
Gerakan Wanita Rakjat
HAMOT
Harer Majesteits Ongeregelde Troepen
HIPPI
Himpoenan Ikatan Pemoeda Peladjar Indonesia
HKBP
Huria Keristen Batak Protestan
HTB
Hoofd Territoriaal Bestuur
HVK
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon
IBIS
Ichtiar Bangsa Indonesia Sedjati
IEV
Indo Europees Verbond
IGI
Ikatan Goeroe Indonesia
IIC
Indonesian Independence Committee
IIL
Indonesian Independence League
ILO
Intelligence en Loyaliteits Onderzoek
INI
Ikatan Nasional Indonesia
IPI
Ikatan Peladjar Indonesia
IPI
Ikatan Pemoeda/Perdjoeangan Kalimantan
IPINDO
Ikatan Pandoean Indonesia
IPK
Ikatan Pemoeda Kalimantan
IPPHOS
Indonesian Press Photo Service
IPPI
Ikatan Peladjar Pemoeda Indonesia
IPPI
Ikatan Pemuda Puteri Indonesia
IPPI
Ikatan Pegawai Pertanian Indonesia [Sukabumi]
IPRI
Ikatan Pemuda Republik Indonesia
IQAM
Ikatan Kaoem Moeslimin
IVG
Inlichtingen en Veiligheidsgroep
KAPRI
Kommando Angkatan Perang Republik Indonesia
KDM
Kommando Distrikt Militer
KDP
Kantoor Displaced Persons
KERIS
Keboeatan Rakjat Istimewa [Colombo]
KGRM
Kesatuan Gerakan Rakjat Merdeka [Cheribon]
KIM
Komite Indonesia Merdeka
KIM
Komite Indonesia Merdeka
KIS
Komité Indonesia Sarikat
KMAS
Kebaktian Masjarakat Andalas Soerakarta
KN
Konsentrasi Nasional
KNI[P]
Komite Nasional Indonesia [Poesat]
KODM
Kommando Onder Distrikt Militer
KOMPAS
Komite Peranakan Arab Sementara
KOPINDO
Komite Pertolongan Indonesia [Arabië]
KOPRI
Kongres Pemoeda Republik Indonesia
KOWANI
Kongres [Koempoelan] Wanita Indonesia
KPD
Kesatoean [Kommando] Pertahanan Daerah
KPI
Kongres Perempoean Indonesia
KPIM
Komite Republiek Bangsa Indonesia
KPOB
Komite Pendidikan dan Organisai Buruh
KPP
Kantor Poesat Pembagian
KPRI
Komite Penjokong Repoeblik Indonesia
KPRM
Kesatuan Pembrontakan Rakjat Murba
KPRM
Ketentaraan Perdjuangan Rakjat Murba
KRI
Kepandoenan Rakjat Indonesia
KRI
Kepoeterian Repoeblik Indonesia
KRI
Komite Revoloesioner Indonesia
KRI
Kongres Rakjat Indonesia
KRI
Koperasi Rakjat Indonesia
KRIR
Keinsjafan Rakjat Indonesia Riouw
KRIS
Kebaktian Rakjat Indonesia Soelawesi
KRIS
Kepandoengan Rakjat Indonesia Singapore
KRIS
Koperasi Rakjat Indonesia Seloeroeh
KTPKO
Komite Tionghoa Pembantoe Oemoem
LAPRIS
Lasjkar Pembrontak Rakjat Indonesia Soelawesi
LASBI
Lasjkar Boeroeh Indonesia
LASJMI
Lasjkar Moeslimin Indonesia
LASJWI
Lasjkar Wanita Indonesia
LASMI
Lasjkar Moeslimin Indonesia
LASPO
Lasjkar Pelopor
LBI
Lasjkar Boeroeh Indonesia
LM
Lasjkar Merah
LR
Lasjkar Rakjat
LRGDB
Lasjkar Rakjat Gaboengan Djawa Barat
MASJOEMI
Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia
MB[T]
Markas Besar [Tentara]
MBK
Markas Besar Kota
MBP
Markas Besar Pertempoeran
MGPR
Markas Gaboengan Pertahanan Rakjat
MIAI
Madjelis Islam A'laa Indonesia
MII
Madjelis Islam Indonesia
MIS
Moektamar Islam Soematra
MIT
Madjelis Islam Tinggi
MNP
Malayan Nasionalist Party
MOMTA
Markas Oemoem Mobilisasi Tentara Allah
MPK
Markas Perdjoeangan Kita
MPMD
Madjelis Pimpinan Moehammadijah Djakarta
MPP
Markas Pemimpin Peperangan
MPP
Markas Pimpinan Pertempoeran
MPPR
Madjelis Pembela Perdjoeangan Rakjat
MPPT
Masjarakat Peladjar Pergoeroehan Tinggi
MPR
Madjelis Permoesjewaratan Rakjat
MTLR
Markas Tertinggi Lasjkar Rakjat
MTTRI
Markas Tertinggi Tentara Repoeblik Indonesia
NAPINDO
Nasional[is] Pelopor Indonesia
NEFIS
Netherlands Forces Intelligence Service
NICA
Netherlands Indies Civil Administration
NIGIEO
Nederlands-Indische In- en Export Organisatie
NII
Negara Islam Indonesia
NISO
Nederlands-Indische Scheepvaart Organisatie
NIT
Negara Indonesia Timoer
NO
Nahdatoel Oelama
NRI
Negara Repoeblik Indonesia
ODO
Opsporingsdienst Oorlogsmisdrijven
OEKINDO
Oesaha Kemakmoeran Indonesia
OEMI
Oesaha Moeslimin Indonesia
OEPII
Oesaha Ekonomi Pemoeda Islam Indonesia
OKP
Oeroesan Kesedjahteraan Pekerdja
OPB
Organisasi Persatoean Bangsa Bangsa
OPI
Oesaha Peladjar Indonesia
OPI
Oesaha Pemoeda Indonesia
OPI
Oesaha Penerbit Indonesia
OPRI
Oesaha Pemerinta Republik Indonesia Makmoer
ORD
Oesaha Rakjat Djelata
ORI
Oeang Repoeblik Indonesia
OSK
Oesaha Soeka Kerdja
PAD
Panitia Angkoetan Darat
PADI
Pahlawan Daroel Islam
PAGERI
Pasoekan Gerilja Indonesia
PAGI
Persaudaraan Asia Golongan Indonesia
PAI
Partai Arab Indonesia
PAKIS
Partai Kemerdekaan Indonesia Seberang
PAM
Pemandangan Aliran Masjarakat
PAM
Pengawas Aliran Masjarakat
PAMI
Polisi Angkatan Moeda Indonesia
PAPI
Partai Pendjadjahan Indonesia
PARAS
Partai Rakjat Socialis
PARBI
Pemantjar Radio Paloe-Arit-Roda-Bintang
PARDAFI
Partai Demokrasi Associatief Federal Indonesia
PARI
Partai Repoeblik Indonesia
PARI
Persatoean Aslia Repoeblik International
PARI
Proletaris Aslia Repoeblik Indonesia
PARINDO
Partai Repoloesioner Indonesia
PARINDRA
Partai Indonesia Raja
PARINTA
Partai Nasional Indonesia Toeroenan Arab
PARKATHI
Partai Katholik Indonesia
PARKI
Partai Kebangsaan Indonesia [Australië]
PARKI
Partai Keristen Indonesia
PARKI
Partai Kebangsaan Indonesia
PARKINDO
Partai Keristen Indonesia
PARKIWA
Partai Kebangsaan Indonesia, bagian Wanita
PARKRI
Partai Kedaulatan Rakjat Indonesia
PARMOSI
Partai Moslim Indonesia
PARNADI
Partai Nasional Democrasi Indonesia
PARNAWI
Partai Nasional Wanita Indonesia
PARNESI
Partai Negara Serikat Indonesia
PARNEST
Partai Negara Sumatra Timur [Medan]
PARNIA
Partai Nasional Indonesia Arab
PARNITA
Partai Nasional Indonesia Toeroenan Arab
PARPIM
Partai Politik Indonesia Maloekoe
PARRI
Partai Rakjat Repoeblik Indonesia
PARSI
Partai Socialis Indonesia
PARTINDO
Partai Indonesia
PASMO
Partai Politik Sedjarah Maloekoe Oetara
PASRI
Partai Sosialis Revoloesioner Indonesia
PATINDO
Panitia Tjionghoa Indonesia
PBB
Perserikatan Bangsa Bangsa
PBI
Partai Boeroeh Indonesia
PBI
Perserikatan/Perhimpoenan Boeroeh Indonesia
PBI
Pertaboengan Bangsa Indonesia
PBM
Pasoekan Berani Mati
PBM
Partai Boeroeh Merdeka
PBPPRI
Panitia Badan Poesat Perdjoeangan Rakjat Istimewa
PBTI
Pemoeda Barisan Tani Indonesia
PD
Penggempoer Dalem
PDB
Pembrontakan Djawa Barat
PDBO
Pertahanan Djawa Barat Oetara
PDGM
Penggempoer Dalem Barisan Maling
PDI
Persatoean Demokrasi Indonesia
PEMBERI
Pembangoenan Ekonomi Rakjat Indonesia
PEPARI
Persatoean Pemangkoe Alat Republik Indonesia
PEPORA
Pendidikan Politik Oentoek Rakjat
PEPORA
Penerangan Politik Rakjat
PERBAPRI
Persatoean Barisan Pemoeda Republik Indonesia
PERBUPRI
Persatoean Buruh Perkebunan R.I.
PERDI
Persatoean Rakjat Djelata Indonesia
PERDIM
Persatoean Rakjat Djelata Indonesia Menteng
PERDJABI
Persatoean Djaga Bangsa Indonesia
PERGARAI
Persatoean Golongan Arab Indonesia
PERISAI
Pemoeda Repoeblik Indonesia Daerah Soelawesi
PERISLAM
Pembangoenan Ekonomi Rakjat Islam
PERKABIN
Perkoempoelan Kaoem Boeroeh Indonesia Merdeka
PERKINDO
Persatoean Keristen Indonesia
PERMAI
Persatoean Rakjat Marhaen Indonesia
PERMAI
Persatoean Moerid Agama Islam [Atjeh]
PERME
Persatoean Moeslimin bagian Ekonomi
PERMI
Perekonomian Islam Indonesia
PERMI
Persatoean Moeslimin Indonesia
PERNAWI
Perkoempoelan Nasional Wanita Indonesia
PERNESI
Partai Negara Serikat Indonesia [Makassar]
PERNI
Persatoean Nasionalis Indonesia
PERPAI
Persatoean Pemoeda Arab Indonesia
PERPINDO
Persatoean Pedagang Indonesia
PERSI
Perserikatan Sandaga Sandaga Indonesia
PERSINDO
Perserikatan India Indonesia
PERTIB
Perserikatan Tionghoa Peranakan
PERWARI
Persatoean Wanita Repoeblik Indonesia
PESINDO
Partai Sosialis Indonesia
PESINDO
Pemoeda Socialis Indonesia
PETA
Partai Tanah Air
PGI
Persatoean Goeroe Indonesia
PGPK
Poesat Gerakan Perdjuangan Kalimantan
PGPS
Pemoeda Gaboengan/Golongan Perdjoeangan Soerabaja
PGSBV
Poesat Gaboengan Serikat Boeroeh Vertikal
PGW
Pemoeda Gagak Woeloeng [Cheribon]
PHK
Partai Hari Kemerdekaan
PHSD
Partai Nasional Sosial demokrat
PI
Pandoe Indonesia
PI
Partai Indonesia
PI
Perhimpoenan Indonesia
PI
Persatoean Indonesia
PI
Polisi Istemewa
PID
Politieke Inlichtingen Dienst
PII
Partai Islam Indonesia
PII
Peladjar Islam Indonesia
PIM
Partai Indonesia Merdeka
PIM
Persatoean Indonesia Merdeka
PIM
Pemoeda Indonesia Maloekoe
PIM
Pemoeda Indonesia Merdeka
PINI
Partai Intellekt Nasional Indonesia
PIR
Partai Indonesia Raya
PITA
Panitia Indonesia Tionghoa Arab
PITA
Panitia Islam Indonesia Arab
PK
Pemoeda Keristen
PKB
Persatoean Kaoem Boeroeh
PKBI
Perhimpeman/Persatoean Kaoem Boeroeh Indonesia
PKI
Partai Kemerdekaan Indonesia
PKI
Partai Keristen Indonesia
PKI
Partai/Perkoempoelan Komoenis Indonesia
PKI
Perkoempoelan Kemerdekaan Indonesia [Cairo]
PKK
Parta Kebangsaan Kerakjatan
PKM
Partai Kebangsaan Malaya/Maloekoe
PKM
Perdjaminan Keamanan Rakjat
PKMM
Partai Kebangsaan Melajoe
PKNI
Partai Keristen Nasional Indonesia
PKP
Partai kebangsaan Pasoendan
PKPI
Pemoeda Keristen Protestan Indonesia
PKR
Partai Kedaulatan Rakjat
PKRI
Partai Katolik Repoeblik Indonesia
PKRS
Poesat Keselamatan Rakjat Soelawesi
PL
Pasoekan Lima
PM
Pemoeda Mohammadiah
PMC
Penjelidik Militar Choesoes
PMI
Palang Merah Indonesia
PMI
Persatoean Moeslim Indonesia
PMIB
Perhimpoenan Mahasiswa Indonesia Bandoeng
PMIS
Persatoean Masjarakat Indonesia Semarang
PMK
Perkoempoelan Mentjari [Membela] Kebenaran
PMM
Pembangoenan Masjarakat Maloekoe
PMMI
Parta Masjerakat Masehi Indonesia
PMO
Pembagia Makanan Oemoem
PMO
Penjelidik Militer Oemoem
PMR
Pembantoe Indonesia Merdeka [Singapore]
PMR
Pengawasan Makanan Rakjat
PMR
Pengoeroes Makanan Rakjat
PMRI
Penolong Makanan Rakjat Indonesia
PMT
Palang Merah Tionghoa
PN
Pekerdjaan Negara
PNI
Partai Nasional Indonesia
PNI
Partai Nica Inlander [Medan]
PNKI
Partai Nasional Keristen Indonesia
PNRI
Polisi Negara Repoeblik Indonesia
PNST
Partai Nasional Soematera Timoer
POB
Persatuan Orang Betawi
POERRI
Poesat Radio Resmi Indonesia
POI
Persatoean Oemat Islam
POPDA
Poesat Penjekirim Djepang dan APWI
POPKA
Panitia Oesaha Pertahanan Keresidenan Djakarta
PP
Persatoean Perdjoeangan
PPBI
Poesat Persatoean Boeroeh Indonesia [Gorontalo]
PPE
Panitera Perbaikan Ekonomi
PPI
Partai Persatoean Indonesia
PPI
Partai Politik Islam
PPI
Pasoekan Paksi Indonesia
PPI
Pemoeda Poeteri Indonesia
PPI
Perkoempoelan Pemoeda/Pelajaran Indonesia
PPI
Persatoean/Pasoekan Pemoeda Indonesia
PPII
Perdjoeangan Poetera Indonesia di India
PPII
Persatoean Pemoeda Indonesia di India
PPII
Persatoean Pemoeda Islam Indonesia
PPII
Partai Politiek Islam Indonesia
PPKI
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPKI
Persatoean Pemoeda Keristen Indonesia
PPKI
Persatoean Politik Katolik Indonesia
PPKO
Panitia Penjaga Kemananan Oemoem
PPKR
Partai Politik Kedaulatan Rakjat
PPM
Panitia Perdjoeangan Madoera
PPM
Partai Politik Maloekoe
PPMI
Perserikatan Perkoempoelan Mahasiswa Indonesia
PPN
Poesat Persendjataan Negara
PPN
Persatoean Pembangoen Negara
PPN
Panitia Pembantoe Perdjoeangan Nasional
PPP
Pasoekan Pertahanan Peladjar
PPPBI
Persatoean Perdjoeangan Politik Bangsa Indonesia
PPPD
Panitia Pembantoe Perdjoeangan Djakarta
PPPI
Persatoean Pemoeda Poeteri Indonesia
PPPI
Persatoean Pedagang-Pedagang Indonesia
PPPP
Panitia Pemberesan Penahanan Politik
PPPR
Permoefatakan Partai Politik Republik
PPPS
Persatoean Pemoeda Pemoedi Sosialis
PPR
Persatoean Perdjoeangan Rakjat
PPRB
Partai Penjokong Rakjat Bantam
PPRDT
Persatoean Perdjoeangan Rakjat Daerah Timoer [Banjuwangi]
PPRI
Perdjoeangan Poeteri Rakjat Indonesia
PPRI
Persatoean Perdjoeangan Repoeblik Indonesia
PPWRI
Partai Politik Wanita Repoeblik Indonesia
PRD
Partai Rakjat Djelata
PRD
Persatoean Rakjat Djelata
PRDB
Pemerintah Republik Djawa Barat
PRI
Pandoe Rakjat Indonesia
PRI
Partai Repoeblik/Rakjat Indonesia
PRI
Pemebrontakan Rakjat Indonesia
PRI
Pemerintah Repoeblik Indonesia
PRI
Persatuan Rakjat Islam
PRI
Pemoeda Rakjat Indonesia
PRI
Pemoeda Repoeblik Indonesia
PRI
Pertjetakan Repoeblik Indonesia
PRIK
Kemanoesiaan Perhimpoenan Rakjat Indonesia Kemerdekaan
PRIMA
Persatoean Repoeblik Indonesia Maloekoe
PRIS
Partai Rakjat Indonesia Serikat
PRP
Partai Rakjat Pasoendan
PRT
Partai Rakjat Tjirebon
PS
Partai Sosialis
PSBA
Perhimpoenan Sosial Bangsa Arab
PSI
Partai Sosialis Indonesia
PSI
Partai Sovjet Indonesia
PSII
Partai Sarekat (Serikat) Islam Indonesia
PSPPI
Panitia Soelawesi Pembela Persatoean Indonesia
PT
Polisi Tentara
PTKR
Polisis Tentara Keamanan Rakjat
PTB
Persatoean Timoer Besar
PTC
Polisi Tentara Chusus
PTH
Politie Tentara Hisboellah
PTI
Partai Tani Indonesia
PTI
Partai Tionghoa Indonesia
PTL
Polisi Tentara Laoet
PUTERA
Poesat Tenaga Rakjat
PWI
Persatoean Wanita Indonesia
PWKI
Persatoean Wanita Keristen Indonesia
PWPS
Perkoempoelan Wanita Poelau Soelawesi
RAPWI
Rescue Allied Prisoners of War and Internees
RECOMBA
Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden
RI
Republik Indonesia
RIAP
Rakjat Indonesia Anti Pendjadjah
SABIT
Serikat Boeroeh Indonesia Tani
SAPRI
Satuan Perdjuangan Rakjat Indonesia [Kalimantan]
SARBUPRI
Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
SERINDO
Serikat Rakjat Indonesia
SERMI
Serikat Muslimin Indonesia
SERTA
Serikat Rahasia Tanah Air
SGI
Serikat Goeroe Indonesia
SIBAR
Serikat Indonesia Baroe
SKI
Serikat Kerakjatan Indonesia
SKR
Sarekat [Soesoenan] Keamanan Rakjat
SOBSI
Sentral Organisasi Boeroeh Seloeroeh Indonesia
SOEMI
Serikat Oesaha Moeslimin Indonesia
SOB
Staat van Oorlog en Beleg
SP 88
Satoean Pembrontakan 88
SPI
Serikat Peladjar Indonesia
SPII
Serikat Pembangoenan Islam Indonesia
SPPI
Serikat Pemoeda Perkerdja Indonesia
SPRI
Seroean Pembrontak Rakjat Indonesia
SRI
Serikat Rakjat Indonesia
SRITB
Serikat Rakjat Indonesia Timoer Besar
SRP
Siaran Radio Pemberontak
SSBV
Staatssecretaris voor Binnenlandse Veiligheid
SSKA
Serikat Sekerdja Kreta Api Indonesia
TBA
Territoriaal Bestuurs Adviseur
TEMI
Tentara Merah Indonesia
THRI
Tentara Hizboellah Repoeblik Indonesia [Sumatra]
TII
Tentara Islam Indonesia
TKK
Tentara Keamanan Kereta Api
TKR
Tentara Keselamatan/Keamanan Rakjat
TKRKA
Tentara Keamanan Rakjat Kereta Api
TKRL
Tentara Keamanan Rakjat Laoet
TNI
Tentara Nasional Indonesia
TNNI
Tentara Negara Islam Indonesia
TPK
Tentara Pendjaga Kota
TRI
Tentara Repoeblik Indonesia
TRIKA
Tentara Repoeblik Indonesia Kereta Api
TRIP
Tentara Repoeblik Indonesia Peladjar
TRIS
Tentara Rakjat Indonesia Soelawesi
TRM
Tentara Rakjat Mataram
TWAPRO
Twaalfde Provincie
UNCI
United Nations Commission for Indonesia
UPELI
Usaha Pemoeda Islam Indonesia
UPR
Usaha Pertahanan Rakjat
VENINDOS
Vereniging van Ned. Indische Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
WANI
Wanita Negara Indonesia
WAPP
Wanita Pembantoe Perdjoeangan
WASINDO
Wanita Sosialis Indonesia
WKI
Wanita Keristen Indonesia
( Deze lijst is overgenomen van de kaart in inv.nr 258: Netherlands Forces Intelligence Service, Geographical index map, Civil affairs intelligence section. Deze regionale code werd gedurende 1944-1946 in rapportages van de NEFIS gebruikt. )
1
Sumatra
1.1
Kutaradja, Sabang
1.2
Sigli
1.3
Langsa
1.4
Meulaboh, Simeuluë
1.5
Bindjai
1.6
Medan
1.7
Pematang Siantar
1.8
Tandjung Balai
1.9
Tarutung
1.10
Sibolga
1.11
Nias, Batoe eilanden
1.12
Padang Sidempuan
1.13
Bengkalis, Bagan Si Api-Api, Rokan, Siak
1.14
Selat Pandjang, Pakan Baru
1.15
Rengat
1.16
Riouw, Lingga
1.17
Fort de Kock
1.18
Pajakumbu
1.19
Padang Pandjang
1.20
Sawah Lunto
1.21
Padang, Siberut
1.22
Djambi
1.23
Benkulen, Enggano
1.24
Lahat
1.25
Palembang
1.26
Baturadja
1.27
Teluk Betung
1.28
Bangka en Billiton
 
 
2
Java en Madura
2.1
Serang
2.2
Batavia
2.3
Buitenzorg
2.4
Bandung
2.5
Cheribon
2.6
Pekalongan
2.7
Semarang
2.8
Pati, Karimundjawa
2.9
Banjumas
2.10
Magelang
2.11
Jogjakarta
2.12
Surakarta
2.13
Madiun
2.14
Bodjonegoro
2.15
Kediri
2.16
Surabaja, Bawean
2.17
Malang
2.18
Bondowoso
2.19
Madura, Kangean
 
 
3
Borneo
3.1
Singakwang
3.2
Pontianak
3.3
Ketapang, Karimata
3.4
Sintang
3.5
Sampit
3.6
Puruktjau
3.7
Bandjermasin, Kota Baru
3.8
Kandangan
3.9
Samarinda
3.10
Tarakan
 
 
4
Serawak
 
 
5
Brits Noord-Borneo
 
 
6
Philippijnen
 
 
7
Celebes
7.1
Sangihe en Talaud
7.2
Manado
7.3
Gorontalo
7.4
Donggala
7.5
Poso, Banggai
7.6
Mamudju, Madjene
7.7
Palopo
7.8
Kendari, Muna, Buton
7.9
Pare Pare
7.10
Watampone
7.11
Makassar, Spermonde- en Paternoster-archipel
7.12
Bonthain, Salajar
 
 
8
Sunda eilanden
8.1
Bali en Lombok
8.2
Sumbawa, Sumba
8.3
Flores, Lomblen, Alor
 
 
9
Timor, Roti, Sawu
 
 
10.1
Ternate, Tidore
10.2
Halmaheira, Morotai
10.3
Batjan, Obi
10.4
Sula
 
 
11.1
Amboina, Saparua, Lucipara
11.2
Buru
11.3
Ceram
11.4
Banda
11.5
Kai, Nuhutjut
11.6
Aru
 
 
12.1
Wetar, Kisar, Babar, Damar
 
 
13.1
Jamdena, Tanimbar
 
 
14
Nieuw-Guinea
14.1
Sorong, Waigeo, Misool
14.2
Manokwari, Numfoor, Mapia
14.3
Japen, Schouten
14.4
Sarmi
14.5
Hollandia
14.6
Inanwatan
14.7
Fak Fak
14.8
Wisselmeren
14.9
Kokenau
14.10
Tanahmerah
14.11
Merauke
 
 
53
Singapore, Maleisië, Penang
 
 
55
Natuna, Anambas

Aangezien de oude plaatsingslijst van het archief van de Procureur-Generaal lange tijd in gebruik is geweest en de daarin vermelde doos- en omslagnummers in menige publikatie voorkomen, is het nuttig geacht in deze concordantie een verwijzing te geven van deze oude nummers naar de nieuwe inventarisnummers. Oude nummers die in deze concordantie niet voorkomen zijn tijdens het verblijf van het archief bij het Departement van Binnenlandse Zaken gelicht en - zonder verwijzing - vermoedelijk in andere bestanden opgenomen.

De aan het einde van de lijst opgenomen AS-nummers betreffen archivalia van de Procureur-Generaal, die aangetroffen werden in het archief van de Algemene Secretarie (zie inventaris 2.10.14).

Tabel met zoekresultaten in archieven
Oude nummersNieuwe inventarisnummers
1291, 731
2244
3200, 259, 326, 659, 758, 821, 874, 879, 951, 1017, 1034, 1046, 1051 1057, 1073, 1076, 1080, 1093, 1095, 1097, 1099, 1411
41031-1032, 1052
516, 31, 33, 47, 147, 248, 256, 262, 492, 536, 562, 589, 661-662, 644, 715, 728, 733-734, 796, 799, 802, 804, 838, 887, 983, 1012, 1038, 1067, 1074, 1136, 1174, 1233, 1357, 1361, 1407
6185
7880, 1182
8905
9953
10854
11677
12759
131039
14861
15156, 158
161446
17862
18124
19660
20982
21176
221416
231449
241428
25833
26777
271372
288
29337, 343, 372, 405, 427, 470, 522, 559, 561, 564, 566
30868
31777
321375
33536
34163, 166, 204, 849-850
35159
36725, 1008, 1392
371103, 1127
381374
392, 1129
401038
41794
42215
431098, 1102
44784
451142
461083
47807
48763, 1374
491450
50815
51189
52432, 855
531175
54918
55808
561230
57762
581147
59698, 707, 735, 760, 786, 856, 872-873, 907, 994, 1038, 1105, 1110, 1460
61101
625
631393
641398
651038
661395
671436
68831, 827
69150
70817
7193
72210
73211
75140
761419
771423
78992
791366
80937
811394
82823
831367
84680
85822
861087
87761
88162
89708
90712
91885
92885
93968
94990
95808, 1038, 1246, 1434
96828
97892
98864
99835
100781, 810
1011391
102536
1031459
1041376, 1390
105836
106783, 793
107884
108785, 858
109161
1101478
1111427
112795
1131089
114998
115208
116780
117888
118815
11960
1201221
1211000
1221445
123877
124871
125878
126676
127734
129703
1301388
131659, 790, 1079
132770
133764, 894
134684
135766, 1137
136809, 820
137664, 1137
138777, 975
139753
140709
141704
142659
143704
144891, 1205
145916
146883
147860
148689, 1389
149792
150915
151908
152913, 924
1531079
1541115, 1126, 1206
1551104
1561028
1571028
158169, 1079
159826
160826
161893
1629
1638, 227
1641448
165220
166221
167216, 217, 809, 904, 1184
168216
1691181
170219, 221
171220
1721016
173216
1741053-1054
1751266, 1458
1761252-1259
177770, 1260-1262, 1477
1781268
179186
1801403
18121, 25-26, 198, 250-251, 255-258, 260, 1245
182856
18311, 27-29, 199, 245-246, 640, 1433
1841472
1851132, 1144
1861096, 1120-1124, 1201, 1464
188264, 624-625, 710, 819, 869, 875, 892, 902, 906, 910, 912, 914, 991, 998, 1038, 1292, 1416
189628
190283, 628, 900
191511, 638, 1417, 1465
192194, 696, 752, 1038, 1068
193108, 141, 632-633, 660
194325
19510, 247, 249, 252, 263, 286, 642, 647, 697, 724, 747, 842, 1038, 1369
196149
1971108-1109
198898
1991157
200736, 750, 778, 1437
201694, 798, 800, 928, 1425
202864, 1046
203394, 772, 886, 899, 901, 1005, 1085, 1090
204898
205675, 965
206824
2071381
208897
209744
211298, 446, 517, 585
212445
213361
214437
215435
216453, 897
217429
218431
219420
220458
221776
222153
223195, 825
2246, 678, 930
225816
226678
227663, 848
228678
229809
2301007
231972
232598
232598
233598
234300, 596
235295
236586
237472
238695
239579
240575
241379
242367
243491
244549, 552, 554, 558, 563, 566, 572
245534, 537, 545, 570-571
246574
247556
248553
249551
250548
251546
252536
253533
254531
25512, 369, 475, 495, 501, 507, 515, 527, 530, 1204
256569
257524
258521
259519
260513
261418
262512
263511
264506
265502
266465
267493
268489
269487
270298, 446-447, 460, 480, 870
271477
272474
273473
275467
276471
277468
278464
279463
280459
281327, 412, 414, 417, 424, 440, 444, 449, 452, 581, 1379
2821396
283415
284349-350, 354-355, 359, 364, 377-378, 386-387, 390, 398-399, 408-409, 469, 508, 543, 587, 753
285180
286407
287405
288403
289594, 1265
290396
291400
292395
293394
294389
295385
296380
297375
298366, 436
299365
300360
301336
302348
303346
304809
305181
306749
307815
3081373
309451
310805
311396
312334
313332
314814
315814
316328
317325
318665
319318, 812
320316
321430
322313
323312
324299, 307, 340
325308
326301
327368
328297
329479
330455
331457
332299
333475
334477
335301
336486
337488
338530
339506
340512
341515
342526
343527
344536
345541
346549
347581
348306
349329
350813
351354
352440
353439
354442, 1036
355446, 448
356449
357375
358381
359383
360413
361429
362808, 1091
363536, 678, 779, 801, 895
3641378
3651063
366137, 735, 1037, 1233
3671128
368170
369172
370170
371175
3724
373218
374265, 630, 722, 821
375187
376187
377183
378222
379226
380225
381890
3821455
383223
385188
386188
387188
388876
3891023
390779
391779
39291
39336
39443
395388
396482
397422
398441
399461
400499
40140
40239
403514
404520
405544
406548
407498
408423
409421
410304
411454
412601
4131475
414190
415190
416190
417190
418635
419636
420262, 1013
421262, 1013
42237
42348
424626
425626, 1056, 1139, 1209
426416
427290
428182
429290
4301402
431811
432290
43424, 74
435167, 526, 1014, 1084, 1112
4361451
437821
438173
439196
440576
441580
442693
443690
444923
44549
4461004
447692
448151
449954
450287, 723
451925
453679
454896
455677
456955
457691
458898
459864
460655, 768
461654
462969
463897
464512
465410, 806, 920, 998, 1061
467641
468848
4691467
470751
471853
4721360
4731358
4741374
475866
476859
477649
478713
479773
48069, 634
481631
4821374
483777
4841084
4851044, 1469
486660, 1223, 1461
4871035
4881131
489631
4901038
4911088
492646, 745
493192, 271
494602
495608
496604
497607
498605
499606
500603
501659
502456
503284
5041413
505404
506363
507567
508357
509342
5101426
511311
5121086
513957
514339
515371
516390
517865, 1176
518382
519538
520528
521539
522997
523686-687
524688
525648
526704
527656
5281386
529657
530657
531658
532685
533673
534670
535667
536711
537659, 1062
5381092
539253-254, 265-266, 518, 720, 726, 729, 750 1050, 1111, 1133, 1360
5401033, 1101, 1146, 1153
5411038
5421064
543107
5441020
5451114
5471082
5481038
5491042
5501038
5511038, 1045
552168
5531047-1049
554932
555705
556216, 218
557214, 216, 218
558218
5591141
560201
5611172
5621152
5631164
5641130
565154
566205
5671368
568160, 202, 212, 1273, 1286
569170, 207, 281, 1231
5701431
571186
5721356
573668, 1466
57478, 117, 483, 1397, 1418
575711, 1038, 1131
576986
577512
578927
579971
580911
581956, 959, 973, 1116, 1150, 1247
582156, 921, 1159, 1189, 1380
5841163, 1279, 1282
5851030
5861280
587562, 788
5881106
589510, 1127
590515
591532
592535
593536
594538
595540, 979
596573
597341, 562
598989
599578
600998
601987
602676
603938
604973
6051268
606960, 1422
607935, 960, 1162
608985
60964
6101441
6111409
612434
613797
614656
615929
616961
617818, 950, 1453, 1456
618787, 789, 1125, 1278
619591
620581
6211001
622590, 595, 599, 600, 939
623645, 674, 704, 952
624765, 964, 1481
625857, 1027, 1264
6261029
627509
628530
629498
630497
631496
632490
633483
634347
635476
636433
637439
638345, 450
639438
640516
641428
642426
643425
644324
645401
646504
647393
648305
649317
650353
651356
652352
653909
654588
655344
656577
657335
658485
659325
660323
661322
662321
663319
664374
665315
666302
667306
668702
669970
670993
671351
6721399
673209
674706
675330, 834
676917, 978
677940
678981
679941
6801447
6811457
682980
683931
684984
685934
686217, 593, 974
687174, 933
689943
690934
691942
692947
693945
694944
695948
696946
6981406
69963, 71, 278, 542, 560, 1006, 1011, 1038, 1213, 1226, 1439, 1452, 1463
7001191
701206, 837, 936, 1151, 1454
702523
7031190
7041190
706186, 296, 1143
707102
7081440
709138, 282, 1234
710155
711145
7131212
714679
715930
7161200
7171415
719138
720653
7211272
7231272
7241272
7251272
72614
727320
728123
729406
730462
7311272
733127
7341185
735143
7361410
737358, 841
73836
7391337
74065
7411485
7421186
743191
744988
745568
7461351
747829, 1100, 1103, 1118
748843, 1146, 1156, 1169, 1175, 1178, 1195, 1198, 1234, 1335
749272
75097, 634, 1148, 1283, 1465, 1489
75159
752148
7531371
754583
755844
75633, 133
757193
75822
75945, 59, 61, 83, 90, 111, 146, 276, 782, 845, 847, 967, 1215, 1330, 1341, 1343, 1345, 1443, 1473, 1486
760140
76186-87
76251, 82, 94, 97, 104, 121, 125, 136, 202, 274, 288, 1193, 1331, 1370, 1483
7637, 57, 95, 130, 171, 179, 1277, 1362, 1487, 1490
76468, 116, 889, 1003, 1081, 1204, 1491
7651141
7661173
7671141
7681188, 1219, 1232
7691192
77035, 72, 81, 114-115, 213, 280, 832, 903, 1220-1221, 1236, 1350, 1438
77167, 138, 170, 333, 338, 481, 512, 566, 592, 666, 684, 749, 752, 810, 840, 897, 962, 999, 1045, 1161, 1211, 1216, 1232, 1234, 1290, 1435, 1471, 1488
77218, 44, 177, 256, 268, 294, 402, 484, 652, 745-746, 1224, 1233, 1283, 1340, 1355, 1430
773170
77438, 84, 72, 88, 138, 170, 224, 307, 349, 375, 438, 475, 689, 730, 753, 809, 839, 869, 871, 929, 952, 998, 1001, 1038, 1068, 1107, 1175, 1212, 1222, 1272, 1317, 1326, 1465
775267
7761197
77732, 52, 65, 95, 104, 170, 737, 1272, 1286, 1333-1334
77865, 701, 949, 962-963, 979, 1251
779659, 667, 681-682, 716, 998
7801217
781737-739, 741-743, 1165
782144, 882, 1069-1072, 1113, 1140, 1158, 1166, 1175, 1178-1179, 1196, 1200, 1204, 1211, 1216, 1227, 1229, 1233, 1235, 1243
783106
784170, 279, 1342
785132, 170, 275, 529, 536, 547, 597, 667, 732, 735, 1022, 1207, 1364, 1408, 1421, 1462
786120, 221, 1038, 1263
787375, 1107, 1166, 1222, 1311
78830, 81, 170, 376, 386, 672, 1169, 1270
78956, 65, 177, 203, 290, 503, 671, 1141, 1177, 1332, 1480
79088
791391, 494, 550, 788, 852, 958, 1075
792110, 112, 142, 154, 500, 830, 1021, 1060, 1075, 1274, 1347, 1385, 1424
79399, 70, 139, 170, 202, 309, 325, 370, 397, 466, 771, 774-775, 851, 867, 1026, 1186, 1218, 1281, 1358, 1404, 1414, 1435, 1476
7941066, 1346
79532, 89, 122, 124, 178, 727, 735, 1056, 1117, 1129, 1137, 1200, 1432
79652, 128, 139, 165, 202, 392, 652, 689, 1009, 1059, 1202, 1210, 1470
79792, 113, 170, 389, 478, 660, 681, 755, 885, 897, 1086, 1094, 1171, 1200, 1204, 1233, 1349, 1435, 1442
798100, 177, 846, 1040, 1180, 1249, 1348
79966, 1024, 1175
8001025, 1273
801124, 157, 788, 1267, 1384
80246
80396, 1038
8041365
8051, 95-96, 105-106, 170, 277-278, 293, 386, 643, 1113, 1199, 1215, 1225-1226, 1269, 1332, 1419, 1471
806170
807109, 1078, 1141, 1148, 1344
80866, 1077
809609
810610
811611
812612
813613
814614
815615
816616
817617
818618
819582, 619
820620
821621
822622
8231187
8241145-1146, 1149, 1161, 1175
8251025, 1058
826757, 767, 1093, 1248, 1377, 1382-1383
8271175, 1484
828629
8291339
830839
83173
8323, 1234
8331178, 1186, 1194
835196
836637
837197, 362
838930
839930
840930
841930
842930, 1055
8431429
844623
845930
846652
8471168-1169
8481186, 1208, 1213
8491338
850627
85120, 310, 314, 443, 525, 1359, 1420, 1471
85277, 770
8541199
855699
857922
85813, 15, 34, 1237
85917, 31, 41, 103, 129, 177, 269
86023, 58, 62, 130, 170, 1203-1204, 1228, 1275
86179, 124, 164, 216, 303, 557, 650-651, 679, 748, 803, 881, 1015, 1154, 1160, 1167-1168, 1204, 1233, 1272, 1276, 1482
86255, 85, 118, 170, 285, 419, 555, 700, 1093, 1271, 1364
86319, 53-54, 98, 289, 362, 584, 669, 1269, 1272, 1336, 1468
86435, 124, 126, 331, 505, 512, 717, 730, 1041, 1134
8651002
866292
86765
8681250
869411
870565
872152
873926
87467
875186
876186
87784
878202
87938
88032, 1244, 1387, 1412
881754
8821214
8831119
88475, 177
88576, 1159
886119
8875
888384
88980, 186, 373, 446, 469, 863, 960
890718-719, 721, 740, 919, 996, 1354, 1401, 1405
891714, 734, 769, 976, 1352, 1400
8921038
893683, 953, 966, 1051, 1075, 1104, 1127, 1222, 1357
894122, 206, 306, 581, 768, 791, 1010, 1018-1019, 1038, 1043, 1065
8951284-1291, 1293-1310, 1312-1316, 1318, 1320-1329
896184, 375, 630, 639, 756, 975, 977, 1138, 1143, 1155, 1183, 1319
898261
8991135
Algemene Secretarie
Tabel met zoekresultaten in archieven
Oude nummersNieuwe inventarisnummers
AS-42995
AS-471238
AS-511240
AS-52134
AS-541241
AS-551242
AS-561244
AS-1041479
AS-12050
AS-134273
AS-1771239
AS-19442
AS-1961474
AS-204202

Concordantie

ADIL
Angkatan Demokrasi Indonesia Loehoer
AHTB
Algemeen Hoofd Tijdelijk Bestuur
AKOMA
Angkatan Komoenis Moeda
ALISATA
Angkatan Laoet Indonesia Sangir Talaud
ALRI
Angkatan Laoet Repoeblik Indonesia
ALTRI
Angkatan Laoet Tentara Repoeblik Indonesia
AM[I]
Angkatan Moeda [Indonesia]
AMACAB
Allied Military Administration Civil Affairs Branch
AMAI
Angkatan Moeda Arab Indonesia
AMDPO
Angkatan Moeda Djawatan Pekerdjaan Oemoem
AMG
Angkatan Moeda Goeroe
AMINDO
Angkatan Moeda Indonesia
AMIR
Angkatan Moeda Indonesia Riouw
AMK
Angkatan Moeda Ketoehanan
AMKA
Angkatan Moeda Kereta Api
AMKRI
Angkatan Moeda Katolik Repoeblik Indonesia
AMNI
Angkatan Moeda Nasional Indonesia
AMOEK
Angkatan Moeda Kalimantan
AMPRI
Angkatan Moeda Polisi Repoeblik Indonesia
AMPRI
Angkatan Moeda Pembangoen Repoeblik Indonesia
AMRI
Angkatan Moeda Repoeblik Indonesia
AMS
Angkatan Moeda Soelawesi
AMTI
Angkatan Moeda Tionghoa
ANETA
Algemeen Nederlands-Indisch Persbureau Aneta
ANTARA
Republikeins Persbureau Antara
AORI
Angkatan Oedara Repoeblik Indonesia
AP
Anti-Pembrontakan [Bali]
APARINDO
Angkatan Pemoeda Arab Indonesia
API
Angkatan Pemoeda Indonesia
API
Angkatan Pemoeda Insjaf [Melajoe]
APIA
Angkatan Pemoeda Indonesia Ambon
APIB
Angkatan Pemoeda Indonesia Batak
APIM
Angkatan Pemoeda Indonesia Maloekoe
APIS
Angkatan Pemoeda Indonesia Soelawesi
APMI
Angkatan Moeda Proletar Indonesia
APPI
Angkatan Pemoeda Pembangoen Indonesia
APWI
Allied Prisoners of War in Indonesia
ARI
Asrama Repoeblik Indonesia
ARIM
Asrama Repoeblik Indonesia Moeda
ARIS
Arisan Politik
ASLIA
Asia-Australia
ASRI
Asrama Repoeblik Indonesia
AWAS
Angkatan Wanita Sedar [Melajoe]
BAGI
Badan Amal Golongan Indonesia
BAKTI
Badan Kaoem Toea Indonesia
BAPEPI
Badan Perantaran Partai Politik
BAPERSI
Badan Permoesjawaratan Sandiwara Indonesia
BAPI
Barisan Angkatan Pemoeda Indonesia
BAPIN
Badan Pembangoen Indonesia
BAPPTP
Badan Amal Penampoengan Pemberhentian Tentara Perdjoeangan
BAPRA
Badan Perekonomian Rakjat
BAPRI
Badan Pembangoenan Roemah-Roemah Indonesia
BAPRIS
Badan Perwakilan Rakjat Indonesia Semarang
BARA
Barisan Angkatan [Moeda] Rakjat Antero [Cibadak]
BAREPI
Barisan Repoeblik Indonesia
BARISAN P
Barisan Pengharapan [P-Brigade]
BAS
Badan Amal Soelawesi
BASRI
Barisan Semedi Rakjat
BBBB
Brontak, Bakar, Boenoeh, Belanda
BBI
Barisan Boeroeh Indonesia
BBM
Barisan Bahaja Maoet
BBM
Barisan Brani Mati
BBM
Barisan Boeroeh Moeda
BBPI
Barisan Boeroeh Pemoeda Indonesia
BBRI
Barisan Banteng Repoeblik Indonesia
BBW[I]
Barisan Boeroeh Wanita [Indonesia]
BEP
Badan Ekonomi Petodjo
BERI
Badan Ekonomi Rakjat Indonesia
BFI
Berita Film Indonesia
BH
Barisan Hizboellah
BI
Badan Executief
BI
Barisan Islam
BIM
Badan Import Makanan
BK
Badan Kongres
BK
Barisan Kader
BKBP
Biro Kabinet Bagian Penjelidik
BKIR
Badan Kebangsaan Indonesia Riau
BKN
Badan Keamanan Negara
BKO
Badan Keamanan Oemoem
BKO
Badan Kemakmoeran Oemeoem [Sumatra]
BKO
Badan Kesenian Oemoem
BKODP
Biro Kabinet Oeroesan Daerah Pendoedoekan
BKP[R]I
Badan Kongres Pemoeda [Repoeblik] Indonesia
BKPBI
Badan Konsentrasi Perdjoeangan Boeroeh Indonesia
BKR
Badan Keamanan Rakjat
BKT
Barisan Keamanan Tionghoa
BKWI
Badan Kongres Wanita Indonesia
BM
Barisan Malem [Cheribon]
BMI
Balai Moeslimin Indonesia
BNI
Barisan Nasional Indonesia
BNIM
Barisan Nasional Indonesia Manado
BOI
Barisan Oemat Indonesia
BOM
Badan Oesaha Makanan
BOMA
Badan Oeroesan Makanan
BOMARAM
Badan Oeroesan Makanan Rakjat Menteng
BOMOR
Badan Oesaha Makanan Oentoek Rakjat
BOP
Badan Oeroesan Pengasihan
BOPIM
Badan Oesaha Pembangoenan Indonesia Merdeka
BOPKRI
Badan Oesaha Pendidikan Keristen R.I.
BOPRI
Badan Oeroesan Peranakan R.I.
BP
Badan Pekerdja
BP
Badan Perdjoeangan
BP
Badan Poesat
BP
Balai Poestaka
BP
Barisan Pelopor
BPA
Badan Perwakilan Arab
BPA
Bond Pedagang Arab
BPAO
Barisan Pemboenoeh Alim Oelama
BPAPRI
Barisan Pembrontakan Anak Pelaoet Republik Indonesia
BPBB
Badan Pengawas Bangoen Bangoen dan Barang Barang
BPBH
Badan Pemberantasan Boeta Hoeroef
BPBIT
Badan Perantaraan Soekoe-soekoe Bangsa Indonesia Timoer
BPBM
Badan Pembagian Bahan Makanan
BPBM
Badan Pembantoe Barisan Moeda [Sumatra]
BPBM
Badan Pengoesaha Bahan Makanan
BPBR
Bagian Pembagi Barang pada Rakjat
BPD
Badan Poesat Djoeal-Beli
BPE
Barisan Pengawas Ekonomi
BPGD
Badan Pembantoe Garis Depan
BPGRI
Barisan Pelopor Gerakan Repoeblik Indonesia
BPHL
Barisan Pembrontakan Hantoe Laoet
BPI
Badan Penasehat Indonesia
BPI
Badan Penasihat Islam
BPI
Badan Penjiaran Islam
BPI
Balai Peloekis Indonesia
BPI
Balai Penjelidikan Indonesia
BPI
Balai Pertemoean Indonesia
BPI
Barisan Pemoeda Indonesia
BPI
Barisan Pelopor Istimewa
BPIS
Badan Pendidik Islam Selajar
BPKKP
Badan Penolong Keloearga Korban Perang
BPKNIP
Badan Pekerdja Komita Nasional Indonesia Poesat
BPKO
Badan Pembantoe Keamanan Oemoem
BPKP
Badan Penolong Keloearga Pahlawan
BPKR
Badan Poesat Keselamatan Rakjat
BPKS
Badan Perserikatan Kaoem Soelawesi
BPM
Badan Pembagian Makanan
BPMR
Badan Pengawasan Makanan Rakjat
BPOP
Badan Penolong Oesaha Pemoeda
BPP
Badan Pembantoe Pembelian
BPP
Badan Pembantoe Pertahanan
BPP
Badan Pembantoe Pradjoerit
BPP
Badan Penjelidik Politik
BPP
Badan Penolong Perang
BPP
Badan Persatoean Pertahanan
BPP
Barisan Pembelaan PESINDO
BPPGKSK
Badan Pembantoe dan Perantara Goebernoer Kepoelauan Soenda Ketjil
BPPGN
Badan Penjelenggara Peroesahan Goela Negara
BPPI
Badan Propaganda Pengetahoean Islam
BPPK
Badan Penjelidik Persiapan Kemerdekaan
BPPK
Badan Perdjoeangan Pemoeda Kota
BPPK
Bangoen Pembrontakan Partai Kominis
BPPP [BP3]
Badan Pembantoe Pradjoerit Pekerdja
BPPP [BP3]
Badan Penolong Para Pekerdja
BPPPR
Badan Permoefatakan Partai Politik Repoeblikan
BPR
Badan Penerangan Rahasia
BPR
Badan Perwakilan Rakjat
BPRD
Badan Perdjoeangan Rakjat Djelata
BPRD
Barisan Pemberontak Rakjat Djelata
BPRI
Badan Pertolongan/Perdjoeangan Rakjat Indonesia
BPRI
Barisan Pemberontak Repoeblik Indonesia
BPRI
Barisan Pembrontakan Rakjat Indonesia
BPRI
Barisan Pemoeda Repoeblik Indonesia
BPRIS
Badan Perwakilan Rakjat Indonesia Islam
BPS
Badan Pembantoe Soekarela
BPSKNP
Badan Pembarahoean Soesoenan Komite Nasional Poesat
BPSKNP
Badan Pembaroean Soesoenan KNP
BPT
Badan Penasehat Tentara
BPTH
Barisan Pemberontakan Tiong Hoa
BPU
Badan Penjelidik Umum
BR
Barisan Rakjat
BRANI
Badan Rahasia Negara Indonesia
BRI
Bank Rakjat Indonesia
BRI
Benteng Repoeblik Indonesia
BRI
Berita Repoeblik Indonesia
BRM
Balai Rakjat Madoein
BS
Barisan Sabillillah
BSBN
Badan Serikat Boeroeh Horizontaal
BSBV
Badan Serikat Boeroeh Vertikaal
BSD
Bagian Sosial Demokrat [KNIP]
BT
Barisan Terpendam
BTI
Barisan Tani Indonesia
BTN
Badan Tekstil Negara
BTRI
Barisan Terpendem Rakjat Indonesia
BTRM
Barisan Tjadengan Repoeblik Moeda
CCO-AMACAB
Chief Commanding Officer AMACAB
CGD
Commissie voor Goede Diensten
CHCH
Chung Hua Chung Hui
CIB
Centraal Inlichtingen Bureau [republikeins]
CMI
Centrale Militaire Inlichtingendienst
CO AMACAB
Commanding Officer AMACAB
COG
Commanding Officer Guerilla
COMTECH
Commissie Technische Werken
COTRI
Corps Opsir Tentara Republik Indonesia
DADRI
Djawatan Angkoetan Darat Republik Indonesia
DAMRI
Djawatan Angkatan Moeda Republik Indonesia
DAMRI
Djawatan Angkatan Motor Republik Indonesia
DBI
Democratische Bond Indonesia
DI
Daroel Islam
DKARI
Djawatan Kereta Api Republik Indonesia
DKD
Dewan Kelasjkaran Daerah
DKD
Dewan Keamanaan Daerah
DKK
Dewan Kesehatan Kota
DMPII
Dewan Mobilisasi Pemoeda Islam Indonesia
DP
Dewan Perdjoeangan
DP 3 I
Dewan Pimpinan Poesat Pemoeda Indonesia
DPA
Dewan Perdjoeangan Rakjat
DPD
Dewan Perwakilan Desa
DPDB
Dewan Perdjoeangan Djawa Barat
DPDS
Dewan Pertahanan Daerah Soerabaja
DPLRB
Dewan Pimpinan Lasjkar Rakjat Boeroeh
DPM
Djawatan Pengawasan Makanan
DPN
Dewan Pertahanan Negara
DPP
Dewan Pekerdja Pembangoenan
DPP
Dewan Pimpinan Pemoeda
DPPB
Dewan Pimpinan Pemoeda Dearah
DPPI
Dewan Pimpinan Pemoeda Indonesia
DPPI
Dewan Poesat Pemoeda Indonesia
DPPK
Dewan Pimpinan Penjaga Kota
DPPPI
Dewan Pimpinan Poesat Pemoeda Indonesia
DPPT
Dewan Perhoeboengan dan Penerangan Tionghoa
DPR
Dewan Pembelaan Rakjat
DPR
Dewan Perwakilan Rakjat
DRK
Djakarta Reboet Kombali
ERRI
Ekonomi Rakjat Republik Indonesia
FDF
Front Democratie Federaal
FDR
Fonds Perang Kemerdekaan
FDR
Front Demokrasi Rakjat
FKD
Front Kesehatan Djakarta
FKI
Fonds Kemerdekaan Indonesia
FKSB
Fonds Kemerdekaan Soematera Barat
FNAI
Front Nasional Anti-Imperialis
FOI
Fonds Oemmat Islam
FONI
Fonds Nasional Indonesia
FP
Field Penjelidik
FP
Field Preparation
FPBH
Field Preparation Barisan Hisbullah
FPBH
Field Preparation Barisan Hitam Hati Hati
FPN
Front Pertahanan Nasional
FRAP
Front Rakjat Anti Pendjadjah
FSS
Field Security Suspects [Brits]
GABURI
Gaboengan Buruh Indonesia
GAKRI
Gaboengan Ahli Kesehatan Rakjat Indonesia
GAM
Gaboengan Angkatan Moeda
GAMI
Gerakan Angkatan Moeda Indonesia
GAP
Gaboengan Aksi Perdjoeangan
GAP
Gerakan Angkatan Pemoeda
GAP
Gerakan Anti Pasoendan
GAPERNA
Gaboengan Pertjetakan Negara
GAPI
Gaboengan [Angkatan] Pemoeda Indonesia
GAPI
Gaboengan Politik Indonesia
GAPIS
Gaboengan Politik Indonesia Soematra
GAPKI
Gaboengan Poesat Koperasi Indonesia
GAPKI
Gaboengan Perdjoeangan Kemerdekaan Indonesia
GAPPIS
Gaboengan Aksi Perdjoeangan Poetera Indonesia Seberang
GAPRI
Gaboengan Pengerakan Rakjat Indonesia
GAPRI
Gaboengan Perserikatan Rakjat Indonesia
GARDA
Gaboengan Rakjat Djelata
GASBI
Gaboengan Serikat Boeroeh Indonesia
GASPI
Gaboengan Serikat Pelaoet Indonesia
GATEIRI
Gaboengan Tentara Islam Repoeblik Indonesia
GATIRI
Gaboengan Tentara Islam Repoeblik Indonesia
GAWANRI
Gaboengan Warga Negara Indonesia
GELORA
Gerakan Latihan Olah Raga
GEMPAR
Gerakan oentoek Makmoer dan Patoehnja Rakjat
GEPAM
Gerakan Pegawai Angkatan Moeda
GERAM
Gerakan Angkatan Moeda/Melajoe
GERIB
Gerakan Rakjat Indonesia Borneo
GERIK
Gerakan Rakjat Indonesia Kalimantan
GERINDO
Gerakan Rakjat Indonesia
GERINDRA
Gerakan Indonesia Raya
GERKERI
Gerakan Keristen Indonesia
GERKINDO
Gerakan Kebangsaan Indonesia
GERPI
Gerakan Poeteri Indonesia
GERPRI
Gerakan Pemoeda Repoeblik Indonesia
GERWANI
Gerakan Wanita Indonesia
GESINDO
Gerakan Socialis Indonesia
GGPAM
Gaboengan Gerakan Pegawai Angkatan Moeda
GIM
Gerakan Indonesia Moeda
GOPRIS
Golongan Pergerakan Rakjat Indonesia Soelawesi
GPA
Gaboengan Perdjoeangan Ampel
GPAM
Gerakan Pegawai Angkatan Moeda
GPDMS
Gaboengan Perdjoeangan Dewan Maloekoe Selatan
GPI
Gerakan Poeteri Indonesia
GPII
Gaboengan/Gerakan Pemoeda Islam Indonesia
GPK
Gerakan Pergerakan Kebangsaan
GPKI
Gerakan Pemoeda Kemin Indonesia [Lampong]
GPM
Gerakan Perdjoeangan Madoera
GPNSI
Gerakan Pembangoenan Negara Serikat Indonesia
GPP
Gabungan Pembela Proklamasi
GPPL
Gerakan Pemoeda Potong Leher [Cheribon]
GPRI
Gerakan Pemoeda Repoeblik Indonesia
GPRI
Gerakan Pembrontakan Repoeblik Indonesia
GPRI
Gerakan Plebisiet Repoeblik Indonesia
GR
Gerakan Rakjat [Buitenzorg]
GRD
Gerakan Rakjat Djelata
GRI
Gerakan Rahasia Indonesia
GRI
Gerakan Rakjat Indonesia
GRI
Gerakan Repoeblik Indonesia
GRISK
Gerakan Rakjat Indonesia Soenda Ketjil
GRR
Gerakan Revoloesi Rakjat/Rakjat Revolusioner
GRT
Gaboengan Roekoen Tani
GRT
Gerakan Roekoen Tetangga
GSBV
Gaboengan Serikat Boeroeh Vertikal
GSS
Gaboengan Sembilan Serangkai
GTIB
Gaboengan Tani Indonesia Bandoeng
GWR
Gerakan Wanita Rakjat
HAMOT
Harer Majesteits Ongeregelde Troepen
HIPPI
Himpoenan Ikatan Pemoeda Peladjar Indonesia
HKBP
Huria Keristen Batak Protestan
HTB
Hoofd Territoriaal Bestuur
HVK
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon
IBIS
Ichtiar Bangsa Indonesia Sedjati
IEV
Indo Europees Verbond
IGI
Ikatan Goeroe Indonesia
IIC
Indonesian Independence Committee
IIL
Indonesian Independence League
ILO
Intelligence en Loyaliteits Onderzoek
INI
Ikatan Nasional Indonesia
IPI
Ikatan Peladjar Indonesia
IPI
Ikatan Pemoeda/Perdjoeangan Kalimantan
IPINDO
Ikatan Pandoean Indonesia
IPK
Ikatan Pemoeda Kalimantan
IPPHOS
Indonesian Press Photo Service
IPPI
Ikatan Peladjar Pemoeda Indonesia
IPPI
Ikatan Pemuda Puteri Indonesia
IPPI
Ikatan Pegawai Pertanian Indonesia [Sukabumi]
IPRI
Ikatan Pemuda Republik Indonesia
IQAM
Ikatan Kaoem Moeslimin
IVG
Inlichtingen en Veiligheidsgroep
KAPRI
Kommando Angkatan Perang Republik Indonesia
KDM
Kommando Distrikt Militer
KDP
Kantoor Displaced Persons
KERIS
Keboeatan Rakjat Istimewa [Colombo]
KGRM
Kesatuan Gerakan Rakjat Merdeka [Cheribon]
KIM
Komite Indonesia Merdeka
KIM
Komite Indonesia Merdeka
KIS
Komité Indonesia Sarikat
KMAS
Kebaktian Masjarakat Andalas Soerakarta
KN
Konsentrasi Nasional
KNI[P]
Komite Nasional Indonesia [Poesat]
KODM
Kommando Onder Distrikt Militer
KOMPAS
Komite Peranakan Arab Sementara
KOPINDO
Komite Pertolongan Indonesia [Arabië]
KOPRI
Kongres Pemoeda Republik Indonesia
KOWANI
Kongres [Koempoelan] Wanita Indonesia
KPD
Kesatoean [Kommando] Pertahanan Daerah
KPI
Kongres Perempoean Indonesia
KPIM
Komite Republiek Bangsa Indonesia
KPOB
Komite Pendidikan dan Organisai Buruh
KPP
Kantor Poesat Pembagian
KPRI
Komite Penjokong Repoeblik Indonesia
KPRM
Kesatuan Pembrontakan Rakjat Murba
KPRM
Ketentaraan Perdjuangan Rakjat Murba
KRI
Kepandoenan Rakjat Indonesia
KRI
Kepoeterian Repoeblik Indonesia
KRI
Komite Revoloesioner Indonesia
KRI
Kongres Rakjat Indonesia
KRI
Koperasi Rakjat Indonesia
KRIR
Keinsjafan Rakjat Indonesia Riouw
KRIS
Kebaktian Rakjat Indonesia Soelawesi
KRIS
Kepandoengan Rakjat Indonesia Singapore
KRIS
Koperasi Rakjat Indonesia Seloeroeh
KTPKO
Komite Tionghoa Pembantoe Oemoem
LAPRIS
Lasjkar Pembrontak Rakjat Indonesia Soelawesi
LASBI
Lasjkar Boeroeh Indonesia
LASJMI
Lasjkar Moeslimin Indonesia
LASJWI
Lasjkar Wanita Indonesia
LASMI
Lasjkar Moeslimin Indonesia
LASPO
Lasjkar Pelopor
LBI
Lasjkar Boeroeh Indonesia
LM
Lasjkar Merah
LR
Lasjkar Rakjat
LRGDB
Lasjkar Rakjat Gaboengan Djawa Barat
MASJOEMI
Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia
MB[T]
Markas Besar [Tentara]
MBK
Markas Besar Kota
MBP
Markas Besar Pertempoeran
MGPR
Markas Gaboengan Pertahanan Rakjat
MIAI
Madjelis Islam A'laa Indonesia
MII
Madjelis Islam Indonesia
MIS
Moektamar Islam Soematra
MIT
Madjelis Islam Tinggi
MNP
Malayan Nasionalist Party
MOMTA
Markas Oemoem Mobilisasi Tentara Allah
MPK
Markas Perdjoeangan Kita
MPMD
Madjelis Pimpinan Moehammadijah Djakarta
MPP
Markas Pemimpin Peperangan
MPP
Markas Pimpinan Pertempoeran
MPPR
Madjelis Pembela Perdjoeangan Rakjat
MPPT
Masjarakat Peladjar Pergoeroehan Tinggi
MPR
Madjelis Permoesjewaratan Rakjat
MTLR
Markas Tertinggi Lasjkar Rakjat
MTTRI
Markas Tertinggi Tentara Repoeblik Indonesia
NAPINDO
Nasional[is] Pelopor Indonesia
NEFIS
Netherlands Forces Intelligence Service
NICA
Netherlands Indies Civil Administration
NIGIEO
Nederlands-Indische In- en Export Organisatie
NII
Negara Islam Indonesia
NISO
Nederlands-Indische Scheepvaart Organisatie
NIT
Negara Indonesia Timoer
NO
Nahdatoel Oelama
NRI
Negara Repoeblik Indonesia
ODO
Opsporingsdienst Oorlogsmisdrijven
OEKINDO
Oesaha Kemakmoeran Indonesia
OEMI
Oesaha Moeslimin Indonesia
OEPII
Oesaha Ekonomi Pemoeda Islam Indonesia
OKP
Oeroesan Kesedjahteraan Pekerdja
OPB
Organisasi Persatoean Bangsa Bangsa
OPI
Oesaha Peladjar Indonesia
OPI
Oesaha Pemoeda Indonesia
OPI
Oesaha Penerbit Indonesia
OPRI
Oesaha Pemerinta Republik Indonesia Makmoer
ORD
Oesaha Rakjat Djelata
ORI
Oeang Repoeblik Indonesia
OSK
Oesaha Soeka Kerdja
PAD
Panitia Angkoetan Darat
PADI
Pahlawan Daroel Islam
PAGERI
Pasoekan Gerilja Indonesia
PAGI
Persaudaraan Asia Golongan Indonesia
PAI
Partai Arab Indonesia
PAKIS
Partai Kemerdekaan Indonesia Seberang
PAM
Pemandangan Aliran Masjarakat
PAM
Pengawas Aliran Masjarakat
PAMI
Polisi Angkatan Moeda Indonesia
PAPI
Partai Pendjadjahan Indonesia
PARAS
Partai Rakjat Socialis
PARBI
Pemantjar Radio Paloe-Arit-Roda-Bintang
PARDAFI
Partai Demokrasi Associatief Federal Indonesia
PARI
Partai Repoeblik Indonesia
PARI
Persatoean Aslia Repoeblik International
PARI
Proletaris Aslia Repoeblik Indonesia
PARINDO
Partai Repoloesioner Indonesia
PARINDRA
Partai Indonesia Raja
PARINTA
Partai Nasional Indonesia Toeroenan Arab
PARKATHI
Partai Katholik Indonesia
PARKI
Partai Kebangsaan Indonesia [Australië]
PARKI
Partai Keristen Indonesia
PARKI
Partai Kebangsaan Indonesia
PARKINDO
Partai Keristen Indonesia
PARKIWA
Partai Kebangsaan Indonesia, bagian Wanita
PARKRI
Partai Kedaulatan Rakjat Indonesia
PARMOSI
Partai Moslim Indonesia
PARNADI
Partai Nasional Democrasi Indonesia
PARNAWI
Partai Nasional Wanita Indonesia
PARNESI
Partai Negara Serikat Indonesia
PARNEST
Partai Negara Sumatra Timur [Medan]
PARNIA
Partai Nasional Indonesia Arab
PARNITA
Partai Nasional Indonesia Toeroenan Arab
PARPIM
Partai Politik Indonesia Maloekoe
PARRI
Partai Rakjat Repoeblik Indonesia
PARSI
Partai Socialis Indonesia
PARTINDO
Partai Indonesia
PASMO
Partai Politik Sedjarah Maloekoe Oetara
PASRI
Partai Sosialis Revoloesioner Indonesia
PATINDO
Panitia Tjionghoa Indonesia
PBB
Perserikatan Bangsa Bangsa
PBI
Partai Boeroeh Indonesia
PBI
Perserikatan/Perhimpoenan Boeroeh Indonesia
PBI
Pertaboengan Bangsa Indonesia
PBM
Pasoekan Berani Mati
PBM
Partai Boeroeh Merdeka
PBPPRI
Panitia Badan Poesat Perdjoeangan Rakjat Istimewa
PBTI
Pemoeda Barisan Tani Indonesia
PD
Penggempoer Dalem
PDB
Pembrontakan Djawa Barat
PDBO
Pertahanan Djawa Barat Oetara
PDGM
Penggempoer Dalem Barisan Maling
PDI
Persatoean Demokrasi Indonesia
PEMBERI
Pembangoenan Ekonomi Rakjat Indonesia
PEPARI
Persatoean Pemangkoe Alat Republik Indonesia
PEPORA
Pendidikan Politik Oentoek Rakjat
PEPORA
Penerangan Politik Rakjat
PERBAPRI
Persatoean Barisan Pemoeda Republik Indonesia
PERBUPRI
Persatoean Buruh Perkebunan R.I.
PERDI
Persatoean Rakjat Djelata Indonesia
PERDIM
Persatoean Rakjat Djelata Indonesia Menteng
PERDJABI
Persatoean Djaga Bangsa Indonesia
PERGARAI
Persatoean Golongan Arab Indonesia
PERISAI
Pemoeda Repoeblik Indonesia Daerah Soelawesi
PERISLAM
Pembangoenan Ekonomi Rakjat Islam
PERKABIN
Perkoempoelan Kaoem Boeroeh Indonesia Merdeka
PERKINDO
Persatoean Keristen Indonesia
PERMAI
Persatoean Rakjat Marhaen Indonesia
PERMAI
Persatoean Moerid Agama Islam [Atjeh]
PERME
Persatoean Moeslimin bagian Ekonomi
PERMI
Perekonomian Islam Indonesia
PERMI
Persatoean Moeslimin Indonesia
PERNAWI
Perkoempoelan Nasional Wanita Indonesia
PERNESI
Partai Negara Serikat Indonesia [Makassar]
PERNI
Persatoean Nasionalis Indonesia
PERPAI
Persatoean Pemoeda Arab Indonesia
PERPINDO
Persatoean Pedagang Indonesia
PERSI
Perserikatan Sandaga Sandaga Indonesia
PERSINDO
Perserikatan India Indonesia
PERTIB
Perserikatan Tionghoa Peranakan
PERWARI
Persatoean Wanita Repoeblik Indonesia
PESINDO
Partai Sosialis Indonesia
PESINDO
Pemoeda Socialis Indonesia
PETA
Partai Tanah Air
PGI
Persatoean Goeroe Indonesia
PGPK
Poesat Gerakan Perdjuangan Kalimantan
PGPS
Pemoeda Gaboengan/Golongan Perdjoeangan Soerabaja
PGSBV
Poesat Gaboengan Serikat Boeroeh Vertikal
PGW
Pemoeda Gagak Woeloeng [Cheribon]
PHK
Partai Hari Kemerdekaan
PHSD
Partai Nasional Sosial demokrat
PI
Pandoe Indonesia
PI
Partai Indonesia
PI
Perhimpoenan Indonesia
PI
Persatoean Indonesia
PI
Polisi Istemewa
PID
Politieke Inlichtingen Dienst
PII
Partai Islam Indonesia
PII
Peladjar Islam Indonesia
PIM
Partai Indonesia Merdeka
PIM
Persatoean Indonesia Merdeka
PIM
Pemoeda Indonesia Maloekoe
PIM
Pemoeda Indonesia Merdeka
PINI
Partai Intellekt Nasional Indonesia
PIR
Partai Indonesia Raya
PITA
Panitia Indonesia Tionghoa Arab
PITA
Panitia Islam Indonesia Arab
PK
Pemoeda Keristen
PKB
Persatoean Kaoem Boeroeh
PKBI
Perhimpeman/Persatoean Kaoem Boeroeh Indonesia
PKI
Partai Kemerdekaan Indonesia
PKI
Partai Keristen Indonesia
PKI
Partai/Perkoempoelan Komoenis Indonesia
PKI
Perkoempoelan Kemerdekaan Indonesia [Cairo]
PKK
Parta Kebangsaan Kerakjatan
PKM
Partai Kebangsaan Malaya/Maloekoe
PKM
Perdjaminan Keamanan Rakjat
PKMM
Partai Kebangsaan Melajoe
PKNI
Partai Keristen Nasional Indonesia
PKP
Partai kebangsaan Pasoendan
PKPI
Pemoeda Keristen Protestan Indonesia
PKR
Partai Kedaulatan Rakjat
PKRI
Partai Katolik Repoeblik Indonesia
PKRS
Poesat Keselamatan Rakjat Soelawesi
PL
Pasoekan Lima
PM
Pemoeda Mohammadiah
PMC
Penjelidik Militar Choesoes
PMI
Palang Merah Indonesia
PMI
Persatoean Moeslim Indonesia
PMIB
Perhimpoenan Mahasiswa Indonesia Bandoeng
PMIS
Persatoean Masjarakat Indonesia Semarang
PMK
Perkoempoelan Mentjari [Membela] Kebenaran
PMM
Pembangoenan Masjarakat Maloekoe
PMMI
Parta Masjerakat Masehi Indonesia
PMO
Pembagia Makanan Oemoem
PMO
Penjelidik Militer Oemoem
PMR
Pembantoe Indonesia Merdeka [Singapore]
PMR
Pengawasan Makanan Rakjat
PMR
Pengoeroes Makanan Rakjat
PMRI
Penolong Makanan Rakjat Indonesia
PMT
Palang Merah Tionghoa
PN
Pekerdjaan Negara
PNI
Partai Nasional Indonesia
PNI
Partai Nica Inlander [Medan]
PNKI
Partai Nasional Keristen Indonesia
PNRI
Polisi Negara Repoeblik Indonesia
PNST
Partai Nasional Soematera Timoer
POB
Persatuan Orang Betawi
POERRI
Poesat Radio Resmi Indonesia
POI
Persatoean Oemat Islam
POPDA
Poesat Penjekirim Djepang dan APWI
POPKA
Panitia Oesaha Pertahanan Keresidenan Djakarta
PP
Persatoean Perdjoeangan
PPBI
Poesat Persatoean Boeroeh Indonesia [Gorontalo]
PPE
Panitera Perbaikan Ekonomi
PPI
Partai Persatoean Indonesia
PPI
Partai Politik Islam
PPI
Pasoekan Paksi Indonesia
PPI
Pemoeda Poeteri Indonesia
PPI
Perkoempoelan Pemoeda/Pelajaran Indonesia
PPI
Persatoean/Pasoekan Pemoeda Indonesia
PPII
Perdjoeangan Poetera Indonesia di India
PPII
Persatoean Pemoeda Indonesia di India
PPII
Persatoean Pemoeda Islam Indonesia
PPII
Partai Politiek Islam Indonesia
PPKI
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPKI
Persatoean Pemoeda Keristen Indonesia
PPKI
Persatoean Politik Katolik Indonesia
PPKO
Panitia Penjaga Kemananan Oemoem
PPKR
Partai Politik Kedaulatan Rakjat
PPM
Panitia Perdjoeangan Madoera
PPM
Partai Politik Maloekoe
PPMI
Perserikatan Perkoempoelan Mahasiswa Indonesia
PPN
Poesat Persendjataan Negara
PPN
Persatoean Pembangoen Negara
PPN
Panitia Pembantoe Perdjoeangan Nasional
PPP
Pasoekan Pertahanan Peladjar
PPPBI
Persatoean Perdjoeangan Politik Bangsa Indonesia
PPPD
Panitia Pembantoe Perdjoeangan Djakarta
PPPI
Persatoean Pemoeda Poeteri Indonesia
PPPI
Persatoean Pedagang-Pedagang Indonesia
PPPP
Panitia Pemberesan Penahanan Politik
PPPR
Permoefatakan Partai Politik Republik
PPPS
Persatoean Pemoeda Pemoedi Sosialis
PPR
Persatoean Perdjoeangan Rakjat
PPRB
Partai Penjokong Rakjat Bantam
PPRDT
Persatoean Perdjoeangan Rakjat Daerah Timoer [Banjuwangi]
PPRI
Perdjoeangan Poeteri Rakjat Indonesia
PPRI
Persatoean Perdjoeangan Repoeblik Indonesia
PPWRI
Partai Politik Wanita Repoeblik Indonesia
PRD
Partai Rakjat Djelata
PRD
Persatoean Rakjat Djelata
PRDB
Pemerintah Republik Djawa Barat
PRI
Pandoe Rakjat Indonesia
PRI
Partai Repoeblik/Rakjat Indonesia
PRI
Pemebrontakan Rakjat Indonesia
PRI
Pemerintah Repoeblik Indonesia
PRI
Persatuan Rakjat Islam
PRI
Pemoeda Rakjat Indonesia
PRI
Pemoeda Repoeblik Indonesia
PRI
Pertjetakan Repoeblik Indonesia
PRIK
Kemanoesiaan Perhimpoenan Rakjat Indonesia Kemerdekaan
PRIMA
Persatoean Repoeblik Indonesia Maloekoe
PRIS
Partai Rakjat Indonesia Serikat
PRP
Partai Rakjat Pasoendan
PRT
Partai Rakjat Tjirebon
PS
Partai Sosialis
PSBA
Perhimpoenan Sosial Bangsa Arab
PSI
Partai Sosialis Indonesia
PSI
Partai Sovjet Indonesia
PSII
Partai Sarekat (Serikat) Islam Indonesia
PSPPI
Panitia Soelawesi Pembela Persatoean Indonesia
PT
Polisi Tentara
PTKR
Polisis Tentara Keamanan Rakjat
PTB
Persatoean Timoer Besar
PTC
Polisi Tentara Chusus
PTH
Politie Tentara Hisboellah
PTI
Partai Tani Indonesia
PTI
Partai Tionghoa Indonesia
PTL
Polisi Tentara Laoet
PUTERA
Poesat Tenaga Rakjat
PWI
Persatoean Wanita Indonesia
PWKI
Persatoean Wanita Keristen Indonesia
PWPS
Perkoempoelan Wanita Poelau Soelawesi
RAPWI
Rescue Allied Prisoners of War and Internees
RECOMBA
Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden
RI
Republik Indonesia
RIAP
Rakjat Indonesia Anti Pendjadjah
SABIT
Serikat Boeroeh Indonesia Tani
SAPRI
Satuan Perdjuangan Rakjat Indonesia [Kalimantan]
SARBUPRI
Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
SERINDO
Serikat Rakjat Indonesia
SERMI
Serikat Muslimin Indonesia
SERTA
Serikat Rahasia Tanah Air
SGI
Serikat Goeroe Indonesia
SIBAR
Serikat Indonesia Baroe
SKI
Serikat Kerakjatan Indonesia
SKR
Sarekat [Soesoenan] Keamanan Rakjat
SOBSI
Sentral Organisasi Boeroeh Seloeroeh Indonesia
SOEMI
Serikat Oesaha Moeslimin Indonesia
SOB
Staat van Oorlog en Beleg
SP 88
Satoean Pembrontakan 88
SPI
Serikat Peladjar Indonesia
SPII
Serikat Pembangoenan Islam Indonesia
SPPI
Serikat Pemoeda Perkerdja Indonesia
SPRI
Seroean Pembrontak Rakjat Indonesia
SRI
Serikat Rakjat Indonesia
SRITB
Serikat Rakjat Indonesia Timoer Besar
SRP
Siaran Radio Pemberontak
SSBV
Staatssecretaris voor Binnenlandse Veiligheid
SSKA
Serikat Sekerdja Kreta Api Indonesia
TBA
Territoriaal Bestuurs Adviseur
TEMI
Tentara Merah Indonesia
THRI
Tentara Hizboellah Repoeblik Indonesia [Sumatra]
TII
Tentara Islam Indonesia
TKK
Tentara Keamanan Kereta Api
TKR
Tentara Keselamatan/Keamanan Rakjat
TKRKA
Tentara Keamanan Rakjat Kereta Api
TKRL
Tentara Keamanan Rakjat Laoet
TNI
Tentara Nasional Indonesia
TNNI
Tentara Negara Islam Indonesia
TPK
Tentara Pendjaga Kota
TRI
Tentara Repoeblik Indonesia
TRIKA
Tentara Repoeblik Indonesia Kereta Api
TRIP
Tentara Repoeblik Indonesia Peladjar
TRIS
Tentara Rakjat Indonesia Soelawesi
TRM
Tentara Rakjat Mataram
TWAPRO
Twaalfde Provincie
UNCI
United Nations Commission for Indonesia
UPELI
Usaha Pemoeda Islam Indonesia
UPR
Usaha Pertahanan Rakjat
VENINDOS
Vereniging van Ned. Indische Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
WANI
Wanita Negara Indonesia
WAPP
Wanita Pembantoe Perdjoeangan
WASINDO
Wanita Sosialis Indonesia
WKI
Wanita Keristen Indonesia
( Deze lijst is overgenomen van de kaart in inv.nr 258: Netherlands Forces Intelligence Service, Geographical index map, Civil affairs intelligence section. Deze regionale code werd gedurende 1944-1946 in rapportages van de NEFIS gebruikt. )
1
Sumatra
1.1
Kutaradja, Sabang
1.2
Sigli
1.3
Langsa
1.4
Meulaboh, Simeuluë
1.5
Bindjai
1.6
Medan
1.7
Pematang Siantar
1.8
Tandjung Balai
1.9
Tarutung
1.10
Sibolga
1.11
Nias, Batoe eilanden
1.12
Padang Sidempuan
1.13
Bengkalis, Bagan Si Api-Api, Rokan, Siak
1.14
Selat Pandjang, Pakan Baru
1.15
Rengat
1.16
Riouw, Lingga
1.17
Fort de Kock
1.18
Pajakumbu
1.19
Padang Pandjang
1.20
Sawah Lunto
1.21
Padang, Siberut
1.22
Djambi
1.23
Benkulen, Enggano
1.24
Lahat
1.25
Palembang
1.26
Baturadja
1.27
Teluk Betung
1.28
Bangka en Billiton
 
 
2
Java en Madura
2.1
Serang
2.2
Batavia
2.3
Buitenzorg
2.4
Bandung
2.5
Cheribon
2.6
Pekalongan
2.7
Semarang
2.8
Pati, Karimundjawa
2.9
Banjumas
2.10
Magelang
2.11
Jogjakarta
2.12
Surakarta
2.13
Madiun
2.14
Bodjonegoro
2.15
Kediri
2.16
Surabaja, Bawean
2.17
Malang
2.18
Bondowoso
2.19
Madura, Kangean
 
 
3
Borneo
3.1
Singakwang
3.2
Pontianak
3.3
Ketapang, Karimata
3.4
Sintang
3.5
Sampit
3.6
Puruktjau
3.7
Bandjermasin, Kota Baru
3.8
Kandangan
3.9
Samarinda
3.10
Tarakan
 
 
4
Serawak
 
 
5
Brits Noord-Borneo
 
 
6
Philippijnen
 
 
7
Celebes
7.1
Sangihe en Talaud
7.2
Manado
7.3
Gorontalo
7.4
Donggala
7.5
Poso, Banggai
7.6
Mamudju, Madjene
7.7
Palopo
7.8
Kendari, Muna, Buton
7.9
Pare Pare
7.10
Watampone
7.11
Makassar, Spermonde- en Paternoster-archipel
7.12
Bonthain, Salajar
 
 
8
Sunda eilanden
8.1
Bali en Lombok
8.2
Sumbawa, Sumba
8.3
Flores, Lomblen, Alor
 
 
9
Timor, Roti, Sawu
 
 
10.1
Ternate, Tidore
10.2
Halmaheira, Morotai
10.3
Batjan, Obi
10.4
Sula
 
 
11.1
Amboina, Saparua, Lucipara
11.2
Buru
11.3
Ceram
11.4
Banda
11.5
Kai, Nuhutjut
11.6
Aru
 
 
12.1
Wetar, Kisar, Babar, Damar
 
 
13.1
Jamdena, Tanimbar
 
 
14
Nieuw-Guinea
14.1
Sorong, Waigeo, Misool
14.2
Manokwari, Numfoor, Mapia
14.3
Japen, Schouten
14.4
Sarmi
14.5
Hollandia
14.6
Inanwatan
14.7
Fak Fak
14.8
Wisselmeren
14.9
Kokenau
14.10
Tanahmerah
14.11
Merauke
 
 
53
Singapore, Maleisië, Penang
 
 
55
Natuna, Anambas

Aangezien de oude plaatsingslijst van het archief van de Procureur-Generaal lange tijd in gebruik is geweest en de daarin vermelde doos- en omslagnummers in menige publikatie voorkomen, is het nuttig geacht in deze concordantie een verwijzing te geven van deze oude nummers naar de nieuwe inventarisnummers. Oude nummers die in deze concordantie niet voorkomen zijn tijdens het verblijf van het archief bij het Departement van Binnenlandse Zaken gelicht en - zonder verwijzing - vermoedelijk in andere bestanden opgenomen.

De aan het einde van de lijst opgenomen AS-nummers betreffen archivalia van de Procureur-Generaal, die aangetroffen werden in het archief van de Algemene Secretarie (zie inventaris 2.10.14).

Tabel met zoekresultaten in archieven
Oude nummersNieuwe inventarisnummers
1291, 731
2244
3200, 259, 326, 659, 758, 821, 874, 879, 951, 1017, 1034, 1046, 1051 1057, 1073, 1076, 1080, 1093, 1095, 1097, 1099, 1411
41031-1032, 1052
516, 31, 33, 47, 147, 248, 256, 262, 492, 536, 562, 589, 661-662, 644, 715, 728, 733-734, 796, 799, 802, 804, 838, 887, 983, 1012, 1038, 1067, 1074, 1136, 1174, 1233, 1357, 1361, 1407
6185
7880, 1182
8905
9953
10854
11677
12759
131039
14861
15156, 158
161446
17862
18124
19660
20982
21176
221416
231449
241428
25833
26777
271372
288
29337, 343, 372, 405, 427, 470, 522, 559, 561, 564, 566
30868
31777
321375
33536
34163, 166, 204, 849-850
35159
36725, 1008, 1392
371103, 1127
381374
392, 1129
401038
41794
42215
431098, 1102
44784
451142
461083
47807
48763, 1374
491450
50815
51189
52432, 855
531175
54918
55808
561230
57762
581147
59698, 707, 735, 760, 786, 856, 872-873, 907, 994, 1038, 1105, 1110, 1460
61101
625
631393
641398
651038
661395
671436
68831, 827
69150
70817
7193
72210
73211
75140
761419
771423
78992
791366
80937
811394
82823
831367
84680
85822
861087
87761
88162
89708
90712
91885
92885
93968
94990
95808, 1038, 1246, 1434
96828
97892
98864
99835
100781, 810
1011391
102536
1031459
1041376, 1390
105836
106783, 793
107884
108785, 858
109161
1101478
1111427
112795
1131089
114998
115208
116780
117888
118815
11960
1201221
1211000
1221445
123877
124871
125878
126676
127734
129703
1301388
131659, 790, 1079
132770
133764, 894
134684
135766, 1137
136809, 820
137664, 1137
138777, 975
139753
140709
141704
142659
143704
144891, 1205
145916
146883
147860
148689, 1389
149792
150915
151908
152913, 924
1531079
1541115, 1126, 1206
1551104
1561028
1571028
158169, 1079
159826
160826
161893
1629
1638, 227
1641448
165220
166221
167216, 217, 809, 904, 1184
168216
1691181
170219, 221
171220
1721016
173216
1741053-1054
1751266, 1458
1761252-1259
177770, 1260-1262, 1477
1781268
179186
1801403
18121, 25-26, 198, 250-251, 255-258, 260, 1245
182856
18311, 27-29, 199, 245-246, 640, 1433
1841472
1851132, 1144
1861096, 1120-1124, 1201, 1464
188264, 624-625, 710, 819, 869, 875, 892, 902, 906, 910, 912, 914, 991, 998, 1038, 1292, 1416
189628
190283, 628, 900
191511, 638, 1417, 1465
192194, 696, 752, 1038, 1068
193108, 141, 632-633, 660
194325
19510, 247, 249, 252, 263, 286, 642, 647, 697, 724, 747, 842, 1038, 1369
196149
1971108-1109
198898
1991157
200736, 750, 778, 1437
201694, 798, 800, 928, 1425
202864, 1046
203394, 772, 886, 899, 901, 1005, 1085, 1090
204898
205675, 965
206824
2071381
208897
209744
211298, 446, 517, 585
212445
213361
214437
215435
216453, 897
217429
218431
219420
220458
221776
222153
223195, 825
2246, 678, 930
225816
226678
227663, 848
228678
229809
2301007
231972
232598
232598
233598
234300, 596
235295
236586
237472
238695
239579
240575
241379
242367
243491
244549, 552, 554, 558, 563, 566, 572
245534, 537, 545, 570-571
246574
247556
248553
249551
250548
251546
252536
253533
254531
25512, 369, 475, 495, 501, 507, 515, 527, 530, 1204
256569
257524
258521
259519
260513
261418
262512
263511
264506
265502
266465
267493
268489
269487
270298, 446-447, 460, 480, 870
271477
272474
273473
275467
276471
277468
278464
279463
280459
281327, 412, 414, 417, 424, 440, 444, 449, 452, 581, 1379
2821396
283415
284349-350, 354-355, 359, 364, 377-378, 386-387, 390, 398-399, 408-409, 469, 508, 543, 587, 753
285180
286407
287405
288403
289594, 1265
290396
291400
292395
293394
294389
295385
296380
297375
298366, 436
299365
300360
301336
302348
303346
304809
305181
306749
307815
3081373
309451
310805
311396
312334
313332
314814
315814
316328
317325
318665
319318, 812
320316
321430
322313
323312
324299, 307, 340
325308
326301
327368
328297
329479
330455
331457
332299
333475
334477
335301
336486
337488
338530
339506
340512
341515
342526
343527
344536
345541
346549
347581
348306
349329
350813
351354
352440
353439
354442, 1036
355446, 448
356449
357375
358381
359383
360413
361429
362808, 1091
363536, 678, 779, 801, 895
3641378
3651063
366137, 735, 1037, 1233
3671128
368170
369172
370170
371175
3724
373218
374265, 630, 722, 821
375187
376187
377183
378222
379226
380225
381890
3821455
383223
385188
386188
387188
388876
3891023
390779
391779
39291
39336
39443
395388
396482
397422
398441
399461
400499
40140
40239
403514
404520
405544
406548
407498
408423
409421
410304
411454
412601
4131475
414190
415190
416190
417190
418635
419636
420262, 1013
421262, 1013
42237
42348
424626
425626, 1056, 1139, 1209
426416
427290
428182
429290
4301402
431811
432290
43424, 74
435167, 526, 1014, 1084, 1112
4361451
437821
438173
439196
440576
441580
442693
443690
444923
44549
4461004
447692
448151
449954
450287, 723
451925
453679
454896
455677
456955
457691
458898
459864
460655, 768
461654
462969
463897
464512
465410, 806, 920, 998, 1061
467641
468848
4691467
470751
471853
4721360
4731358
4741374
475866
476859
477649
478713
479773
48069, 634
481631
4821374
483777
4841084
4851044, 1469
486660, 1223, 1461
4871035
4881131
489631
4901038
4911088
492646, 745
493192, 271
494602
495608
496604
497607
498605
499606
500603
501659
502456
503284
5041413
505404
506363
507567
508357
509342
5101426
511311
5121086
513957
514339
515371
516390
517865, 1176
518382
519538
520528
521539
522997
523686-687
524688
525648
526704
527656
5281386
529657
530657
531658
532685
533673
534670
535667
536711
537659, 1062
5381092
539253-254, 265-266, 518, 720, 726, 729, 750 1050, 1111, 1133, 1360
5401033, 1101, 1146, 1153
5411038
5421064
543107
5441020
5451114
5471082
5481038
5491042
5501038
5511038, 1045
552168
5531047-1049
554932
555705
556216, 218
557214, 216, 218
558218
5591141
560201
5611172
5621152
5631164
5641130
565154
566205
5671368
568160, 202, 212, 1273, 1286
569170, 207, 281, 1231
5701431
571186
5721356
573668, 1466
57478, 117, 483, 1397, 1418
575711, 1038, 1131
576986
577512
578927
579971
580911
581956, 959, 973, 1116, 1150, 1247
582156, 921, 1159, 1189, 1380
5841163, 1279, 1282
5851030
5861280
587562, 788
5881106
589510, 1127
590515
591532
592535
593536
594538
595540, 979
596573
597341, 562
598989
599578
600998
601987
602676
603938
604973
6051268
606960, 1422
607935, 960, 1162
608985
60964
6101441
6111409
612434
613797
614656
615929
616961
617818, 950, 1453, 1456
618787, 789, 1125, 1278
619591
620581
6211001
622590, 595, 599, 600, 939
623645, 674, 704, 952
624765, 964, 1481
625857, 1027, 1264
6261029
627509
628530
629498
630497
631496
632490
633483
634347
635476
636433
637439
638345, 450
639438
640516
641428
642426
643425
644324
645401
646504
647393
648305
649317
650353
651356
652352
653909
654588
655344
656577
657335
658485
659325
660323
661322
662321
663319
664374
665315
666302
667306
668702
669970
670993
671351
6721399
673209
674706
675330, 834
676917, 978
677940
678981
679941
6801447
6811457
682980
683931
684984
685934
686217, 593, 974
687174, 933
689943
690934
691942
692947
693945
694944
695948
696946
6981406
69963, 71, 278, 542, 560, 1006, 1011, 1038, 1213, 1226, 1439, 1452, 1463
7001191
701206, 837, 936, 1151, 1454
702523
7031190
7041190
706186, 296, 1143
707102
7081440
709138, 282, 1234
710155
711145
7131212
714679
715930
7161200
7171415
719138
720653
7211272
7231272
7241272
7251272
72614
727320
728123
729406
730462
7311272
733127
7341185
735143
7361410
737358, 841
73836
7391337
74065
7411485
7421186
743191
744988
745568
7461351
747829, 1100, 1103, 1118
748843, 1146, 1156, 1169, 1175, 1178, 1195, 1198, 1234, 1335
749272
75097, 634, 1148, 1283, 1465, 1489
75159
752148
7531371
754583
755844
75633, 133
757193
75822
75945, 59, 61, 83, 90, 111, 146, 276, 782, 845, 847, 967, 1215, 1330, 1341, 1343, 1345, 1443, 1473, 1486
760140
76186-87
76251, 82, 94, 97, 104, 121, 125, 136, 202, 274, 288, 1193, 1331, 1370, 1483
7637, 57, 95, 130, 171, 179, 1277, 1362, 1487, 1490
76468, 116, 889, 1003, 1081, 1204, 1491
7651141
7661173
7671141
7681188, 1219, 1232
7691192
77035, 72, 81, 114-115, 213, 280, 832, 903, 1220-1221, 1236, 1350, 1438
77167, 138, 170, 333, 338, 481, 512, 566, 592, 666, 684, 749, 752, 810, 840, 897, 962, 999, 1045, 1161, 1211, 1216, 1232, 1234, 1290, 1435, 1471, 1488
77218, 44, 177, 256, 268, 294, 402, 484, 652, 745-746, 1224, 1233, 1283, 1340, 1355, 1430
773170
77438, 84, 72, 88, 138, 170, 224, 307, 349, 375, 438, 475, 689, 730, 753, 809, 839, 869, 871, 929, 952, 998, 1001, 1038, 1068, 1107, 1175, 1212, 1222, 1272, 1317, 1326, 1465
775267
7761197
77732, 52, 65, 95, 104, 170, 737, 1272, 1286, 1333-1334
77865, 701, 949, 962-963, 979, 1251
779659, 667, 681-682, 716, 998
7801217
781737-739, 741-743, 1165
782144, 882, 1069-1072, 1113, 1140, 1158, 1166, 1175, 1178-1179, 1196, 1200, 1204, 1211, 1216, 1227, 1229, 1233, 1235, 1243
783106
784170, 279, 1342
785132, 170, 275, 529, 536, 547, 597, 667, 732, 735, 1022, 1207, 1364, 1408, 1421, 1462
786120, 221, 1038, 1263
787375, 1107, 1166, 1222, 1311
78830, 81, 170, 376, 386, 672, 1169, 1270
78956, 65, 177, 203, 290, 503, 671, 1141, 1177, 1332, 1480
79088
791391, 494, 550, 788, 852, 958, 1075
792110, 112, 142, 154, 500, 830, 1021, 1060, 1075, 1274, 1347, 1385, 1424
79399, 70, 139, 170, 202, 309, 325, 370, 397, 466, 771, 774-775, 851, 867, 1026, 1186, 1218, 1281, 1358, 1404, 1414, 1435, 1476
7941066, 1346
79532, 89, 122, 124, 178, 727, 735, 1056, 1117, 1129, 1137, 1200, 1432
79652, 128, 139, 165, 202, 392, 652, 689, 1009, 1059, 1202, 1210, 1470
79792, 113, 170, 389, 478, 660, 681, 755, 885, 897, 1086, 1094, 1171, 1200, 1204, 1233, 1349, 1435, 1442
798100, 177, 846, 1040, 1180, 1249, 1348
79966, 1024, 1175
8001025, 1273
801124, 157, 788, 1267, 1384
80246
80396, 1038
8041365
8051, 95-96, 105-106, 170, 277-278, 293, 386, 643, 1113, 1199, 1215, 1225-1226, 1269, 1332, 1419, 1471
806170
807109, 1078, 1141, 1148, 1344
80866, 1077
809609
810610
811611
812612
813613
814614
815615
816616
817617
818618
819582, 619
820620
821621
822622
8231187
8241145-1146, 1149, 1161, 1175
8251025, 1058
826757, 767, 1093, 1248, 1377, 1382-1383
8271175, 1484
828629
8291339
830839
83173
8323, 1234
8331178, 1186, 1194
835196
836637
837197, 362
838930
839930
840930
841930
842930, 1055
8431429
844623
845930
846652
8471168-1169
8481186, 1208, 1213
8491338
850627
85120, 310, 314, 443, 525, 1359, 1420, 1471
85277, 770
8541199
855699
857922
85813, 15, 34, 1237
85917, 31, 41, 103, 129, 177, 269
86023, 58, 62, 130, 170, 1203-1204, 1228, 1275
86179, 124, 164, 216, 303, 557, 650-651, 679, 748, 803, 881, 1015, 1154, 1160, 1167-1168, 1204, 1233, 1272, 1276, 1482
86255, 85, 118, 170, 285, 419, 555, 700, 1093, 1271, 1364
86319, 53-54, 98, 289, 362, 584, 669, 1269, 1272, 1336, 1468
86435, 124, 126, 331, 505, 512, 717, 730, 1041, 1134
8651002
866292
86765
8681250
869411
870565
872152
873926
87467
875186
876186
87784
878202
87938
88032, 1244, 1387, 1412
881754
8821214
8831119
88475, 177
88576, 1159
886119
8875
888384
88980, 186, 373, 446, 469, 863, 960
890718-719, 721, 740, 919, 996, 1354, 1401, 1405
891714, 734, 769, 976, 1352, 1400
8921038
893683, 953, 966, 1051, 1075, 1104, 1127, 1222, 1357
894122, 206, 306, 581, 768, 791, 1010, 1018-1019, 1038, 1043, 1065
8951284-1291, 1293-1310, 1312-1316, 1318, 1320-1329
896184, 375, 630, 639, 756, 975, 977, 1138, 1143, 1155, 1183, 1319
898261
8991135
Algemene Secretarie
Tabel met zoekresultaten in archieven
Oude nummersNieuwe inventarisnummers
AS-42995
AS-471238
AS-511240
AS-52134
AS-541241
AS-551242
AS-561244
AS-1041479
AS-12050
AS-134273
AS-1771239
AS-19442
AS-1961474
AS-204202

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Geschiedenis schrijven Noord Sulawesi, in het bijzonder MENYEOROTI Japanse wreedheden

Ik ben op zoek naar gegevens om de geschiedenis van de Japanse schrijven in de voormalige residentie van de uitvoering met betrekking Manado Manado oorlogsmisdadigers in de naam van Toyoaki Horiuchi, Uroko Hamanaka, Yanai Minoru Kobayashi, Yamaguchi, Kamiura, Wo (Haruo) Yamada, JF Roring etc.. Sommige van mijn geschriften gepubliceerd in blog: adrianuskojongian.blogspot.com. Als er geen plezier excuses.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in