Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

LNH / Nijverheid

2.06.075
V. van den Bergh
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.06.075
Auteur: V. van den Bergh
Nationaal Archief, Den Haag
1992
CC0

Periode:

1906-1922

Omvang:

38,50 meter; 396 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In afwijking van de benaming had de afdeling Nijverheid vrijwel geen bemoeienis met de industriële bedrijvigheid: deze lag in de jaren 1906-1922 bij de afdeling Handel, waarvan het archief is opgenomen in dat van de (latere) directie Handel en Nijverheid (1906-1943).
Het archief van de afdeling Nijverheid, dat geheel in rubrieken is geordend, betreft dan ook overwegend onderwerpen als: het visserijwezen, scheepvaart (zowel de zeescheepvaart als de binnenscheepvaart), kustwacht en reddingswezen, meteorologisch instituut, mijnwezen en ijkwezen. Er zijn een aantal nadere toegangen in de vorm van klappers en indices op de agenda's.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel / Afdeling Nijverheid
  • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel / Afdeling Nijverheid en Handel
  • Staatscommissie voor de Weegwerktuigen

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Nummering der stukken, opberging in het archief

Door de Afdeling Nijverheid werd aan elk stuk dat ingeschreven moest worden een oplopend registratienummer toegekend. Bij een ingekomen stuk spreekt men van een exhibitumnummer, bij een minuut (vastgesteld concept) van een uitgaand stuk van gearresteerd-nummer. De minuut in reactie op het ingekomen stuk kreeg een gearresteerd-nummer dat hetzelfde was als het exhibitumnummer van dat ingekomen stuk. Het ingekomen stuk werd met eventuele bijlagen en ongeregistreerde interne notities en aantekeningen gevoegd in de minuut die altijd bestond uit een uit één of meer dubbelgevouwen bladen ingevuld formulier. Op de minuut werd vermeld op welk ingekomen stuk de minuut een reactie was. Een dergelijk geheel wordt een verbaal genoemd. Deze verbalen werden op registratienummervolgorde per jaar ondergebracht in rubrieken op onderwerp, die door de Afdeling "dossiers" genoemd werden. Soms was een minuut een reactie op meer dan één ingekomen stuk. Dan werden deze ook alle opgeborgen in die minuut. Het geheel werd dan weer op registratienummer van één van de zich erin bevindende ingekomen stukken (en daarmee op registratienummer van de minuut) in de registratienummer-jaarserie opgeborgen. De ingekomen stukken waarop naar de mening van de Afdeling geen verdere reactie gegeven behoefde te worden werden op hun exhibitumnummer in de jaar-registratienummerreeks van het betreffende "dossier" ingevoegd. Deze stukken werden gekenmerkt met het woord "Informatie". Men sprak van het "informeren" van stukken. Op dezelfde wijze werden de minuten van de initiatiefbrieven op hun (gearresteerd-) nummer opgeborgen; een reactie daarop kreeg weer een nieuw exhibitumnummer.

Er wordt op gewezen dat het jaar van registratie van het ingekomen stuk en niet het jaartal, dat er door de afzender op gezet is, bepalend is voor de jaarserie waarin het is opgeborgen in het archief. In de inventaris staan derhalve de jaartallen bij de geregistreerde stukken voor de jaren van registratie. Meestal zijn jaartal van registratie en van het stuk zelf gelijk, maar in bepaalde gevallen (rond de jaarwisseling, en bij vertraagde afdoening) niet.

Het opbergen in "dossiers" is een voortzetting van de praktijk die al in 1898 door een van de voorgangers van de Afdeling Nijverheid, te weten de Afdeling Handel en Nijverheid van het Ministerie van Waterstaat Handel en Nijverheid, ingesteld is ( Zie ARA II, inventaris van de archieven van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1877-1905, band 1, met nummer toegang 2.16.60. ). Het archief is verdeeld in groot aantal van deze "dossiers" met vaste letter- of nummeraanduiding en met een min of meer constante naamsaanduiding, die voor het overgrote deel gegroepeerd zijn in een aantal hoofdrubrieken, overeenkomend met taken van de Afdeling Nijverheid op het gebied van visserij, vervoer van ontplofbare stoffen, scheepvaart, mijnwezen, ijkwezen, meteorologie (hoofdrubriek genoemd: "Meteorologisch Instituut) en nijverheid. Daarnaast is er een hoofdrubriek Algemeen en een aantal "dossiers" dat niet onder een hoofdrubriek valt. Dossier A van de hoofdrubriek Algemene Zaken bevat overigens, met name in het jaar 1906, ook stukken over de algemene aspecten van de andere hoofdrubrieken. Vanaf 1907 zijn die stukken voor het merendeel -niet geheel dus- bij de algemene dossiers (V, S, O, N) van de andere hoofdrubrieken ondergebracht. Overigens blijkt dat zich in de algemene dossiers A, V en S ook stukken bevinden over onderwerpen die hoofdzakelijk in gespecialiseerde dossiers afgedaan zijn. De numerieke volgorde van de dossiers werd ten tijde van de opzet van het systeem grotendeels bepaald door de volgorde van de hoofdrubrieken zoals hierboven weergegeven. Door uitbreiding van de taken en werkzaamheden zijn naderhand nieuwe dossiers gevormd met nummers aansluitend op het laatst uitgegeven nummer. Zo is de aanvankelijk keurig oplopende dossiernummering per hoofdrubriek verstoord door nummers die niet in die rubriek aansluiten op het laatste nummer ervan. In de reeks dossiernummers bevinden zich tussen die voor scheepvaart en mijnwezen die voor handelsaangelegenheden. Die dossiers zelf zijn echter nooit in het archief van de Afdeling Nijverheid aanwezig geweest, zoals hieronder verklaard zal worden. Het numerieke overzicht van de dossiers is te vinden in de bijlagen bij deze toegang.

Het ligt voor de hand dat de materiële volgorde van de dossiers in het archief zoals het oorspronkelijk bestaan heeft, bepaald is door de numerieke volgorde binnen de hoofdrubrieken, zoals die zijn weerspiegeling min of meer vindt in de opvoeringsvolgorde in de hoofdenlijst vooraan in de index en in de samenstelling van de index zelf (zie paragraaf b. hieronder). Bij de inventarisatie en restauratie van het door taak- en dus archiefoverdracht versplinterd geraakte bestand is hier vanuitgegaan.

Opsporing en bijeenbrenging van het archief

Aan de inventarisatie van het archief is een speurtocht voorafgegaan naar de verblijfplaats van het archief. Niemand wist meer waar zich het archief bevond. Na intensief speurwerk bleek dat zich overal bestanddelen van het archief bevonden, omdat de taken van de Afdeling Nijverheid door verschillende instanties in de loop der tijd zijn overgenomen. Zo werd in de periode 1980-1982 de rubriek Visserijen ontdekt bij het Ministerie van Landbouw en Visserij, de rubriek Vervoer Ontplofbare Stoffen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de rubriek Scheepvaart en nog wat "losse" "dossiers" bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de rubriek Mijnwezen en de toegangen op het archief bij het Ministerie van Economische Zaken, de rubriek IJkwezen eveneens bij het Ministerie van Economische Zaken (verstopt in het archief van de Directie van Handel en Nijverheid), de rubriek Meteorologisch Instituut bij het K.N.M.I. en het "dossier" Landverhuizing bij het Ministerie van Sociale Zaken

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in