Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BuZa / B-dossiers

2.05.38
A. Eman, P.L. Groen, J.P. de Haas, J.M. Louter, e.a.
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.38
Auteur: A. Eman, P.L. Groen, J.P. de Haas, J.M. Louter, e.a.
Nationaal Archief, Den Haag
1988

CC0

Periode:

1858-1955
merendeel 1871-1940

Omvang:

74.50 meter; 3100 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief is geheel op onderwerp geordend. Het bevat onder meer stukken over: consulaire aangelegenheden, zoals jaarverslagen van Nederlandse consuls, consulaire rechtsmacht, consulaire Burgerlijke Stand, organisatie van de consulaire dienst, buitenlandse consuls in Nederland; handelsbetrekkingen met andere landen; scheepvaart; havens, spoorwegen, kanalen en rivieren; post, telecommunicatie en elektriciteitsvoorziening; wetenschappelijke en culturele aangelegenheden.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken/Afdeling Handelspolitiek en Consulaire Zaken

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Registers

Van 1873 tot 2890 werden aparte registers gehouden voor akten van geboorte, van huwelijk en echtscheiding en van overlijden (in dubbel) en voor akten van huwelijksaangifte en -afkondiging (in enkelvoud). Van 1890 tot 1910 werd een gewoon register (in dubbel) gehouden voor alle soorten akten en - voor sommige verafgelegen posten - een reserveregister (in dubbel). Vanaf 1910 wordt een gewoon register (in dubbel) gehouden voor alle akten.

Negatieve verklaringen

Van 1873 tot 1910 werden de registers waarin geen akte werd ingeschreven, het volgende jaar opnieuw gebruikt. In zo'n geval moest een proces-verbaal worden ingezonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin werd verklaard dat in het betreffende register geen akte werd opgemaakt: de zgn. negatieve verklaring. Vanaf 1910 werd ieder jaar een nieuw register gebruikt, of nu in het register van het vorige jaar akten waren ingeschreven of niet. Een negatieve verklaring werd toen niet meer opgemaakt.

Bewaring van de registers

Eén der dubbelen, het kanselarijexemplaar, moet worden bewaard in het archief van de consulaire post, het andere moet worden opgezonden naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van 1873 tot 1890 werd dit dubbel daar bewaard. Vanaf 1890 wordt het doorgezonden ter bewaring naar de griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage. Ook de dubbelen van 1873 tot 1890 zijn daarheen verzonden. In maart 1945 zijn deze dubbelen echter door brand bij een bombardement vernietigd. Ook een groot aantal kanselarij exemplaren is verloren gegaan. Voorzover dat nog mogelijk was, zijn de de verloren gegane exemplaren door kopieën vervangen.

Waarmerking van de registers

Van 1873 tot 1890 werden de blanco registers door de gezanten gewaarmerkt en gedistribueerd over de consulaten die tot hun ressort behoorden. Vanaf 1890 worden de registers door een departementsambtenaar gewaarmerkt en geschiedt de verzending van registers naar de posten rechtstreeks.

Opmerkingen over de gehouden registers

Van 1873 tot 1890 werden de registers ter examinatie naar het ministerie van Justitie gezonden. De eventueel gemaakte opmerkingen werden aan de met de waarmerking belaste gezanten meegedeeld, die de opmerkingen dan weer aan de betreffende consulaire ambtenaar ter kennis bracht. Vanaf 1890 worden de registers door de officier van Justitie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage onderzocht, voordat ze ter griffie worden gedeponeerd. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zendt de opmerkingen dan rechtstreeks naar het betreffende consulaat.

Archief - Rubriek B 198

Deze rubriek is in twee gedeelten gesplitst, namelijk stukken uit de periode 1873-1918 en 1919-1940, in verband met de splitsing van de rest van het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken per 1918/1919.( De splitsing in de rubriek B 198 is indertijd ten onrechte geschied, daar alleen de dossiers van de A-rubrieken een cesuur rond 1918/1919 kennen. De B-rubriek is nimmer gesplitst, maar beslaat in zijn geheel de periode 1871-1940. ) Omdat het hier slechts een onderdeel van een archief betreft, is de indeling anders dan gebruikelijk. De hoofdmoot bestaat uit de zogenaamde consulaatsdossiers, waarin zich de correspondentie bevindt betreffende het verzenden van blanco registers naar de posten en het doorzenden van de gebruikte registers naar de officier van Justitie. Omdat in de periode vóór 1890 vrijwel uitsluitend met de met waarmerking belaste gezant werd gecorrespondeerd, staat in één brief vaak meer dan één consulaat vermeld. Deze stukken met gegevens over meer dan één consulaat zijn tot een aparte bundel verenigd (inventarisnummers 2353, 2374, 2383, 2401 en 2425). De stukken vóór 1889 zijn meestal afkomstig uit de rubriek B 196 (consulaire rechtsmacht). In de hier beschreven rubriek B 198 bevinden zich stukken die in andere rubrieken thuishoren, terwijl men in andere rubrieken - vooral in B 196 - stukken kan aantreffen die naar hun inhoud in B 198 zouden thuishoren.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in