gahetNA in het Nationaal Archief

BuZa / Economische Zaken

2.05.37
K. Bokstijn, J. van der Lelie, R. Jochems
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.37
Auteur: K. Bokstijn, J. van der Lelie, R. Jochems
Nationaal Archief, Den Haag
1987
CC0

Periode:

1919-1940

Omvang:

82,00 meter; 5758 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De in 1919 opgerichte Directie Economische Zaken was belast met de buitenlandse economische betrekkingen. Na 1933 is de informatiewaarde van het archief minder, omdat vanaf dat jaar de primaire verantwoordelijkheid voor de handelspolitiek lag bij het ministerie van Economische Zaken.
Het archief is geheel op onderwerp geordend, waarbij de omvang van de dossiers sterk uiteen loopt. Het bevat onder meer de rapportage van de diplomatieke en consulaire ambtenaren over de economische situatie in het land van hun standplaats. Het archief betreft onder meer stukken over: arbeidswetgeving, belastingen, financiële en monetaire zaken, certificaten van oorsprong, in- en uitvoerrechten, havens, scheepvaartverbindingen, luchtvaart, posterijen, spoorwegen, visserij, olieproductie. De serie door Nederland gesloten handelsverdragen is per land geordend.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Directie Economische Zaken (1919-1932)
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Economische en Consulaire Directie (1933-1935)
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Afdeling Consulaire en Handelszaken (1936-1940)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Ordening van het archief

Net als bij de A- en B-dossiers in het hoofdarchief van het ministerie (archiefinventaris 2.05.01), is er ook hier veelal sprake van rubrieken, die in verband met hun omvang weer zijn onderverdeeld in sub-rubrieken. In het jaar 1919 werden de stukken nog chronologisch geborgen op agendanummer (inv.nrs. 1-8). In 1920 ging men over op een zogenaamd ‘zaken-dossier’-stelsel, met een nummering in volgorde van ontstaan. Omdat dit leidde tot een onoverzichtelijk aantal dossiers, schakelde men per 1 januari 1921 over op ordening op (ruimere) onderwerpen; in de praktijk leidde dit tot een beperkter aantal (330) dossiers, die meestal een sub-nummering kenden.

In 1924 startte men een nieuwe reeks `dossiers' (lees: rubrieken), waarbij indeling en nummering overigens vrijwel geheel overeen kwamen met die uit de periode 1921-1923. Wel vervielen nu de sub-nummers en werden de stukken binnen een rubriek meestal op jaar, maar ook wel op land geordend. Dit laatste was bijvoorbeeld het geval bij dossiers inzake de handelsverdragen of inzake certificaten van oorsprong voor goederen bij invoer in andere landen. Het aantal dossiers nam licht toe van 330 tot 339, binnen welke nummering nogal wat lacunes zijn te constateren. Waarschijnlijk zijn in de Tweede Wereldoorlog vrij wat stukken verloren gegaan. Anderzijds bevatten sommige dossiers uit de periode 1924-1940 stukken uit jaren vóór 1924.

De inventaris heeft een tweetal bijlagen. De eerste bevat een lijst van de rubrieken vanaf 1921 in gebruik. Bijlage 2 bevat een index op de rubriekenlijst: de onderzoeker vindt hierin dus helaas geen trefwoorden die voorkomen in de gespecificeerde beschrijvingen van stukken binnen de rubrieken.

Zoekinstructie

Voor onderzoek in de jaren 1919-1920 loopt u alle inventarisnummers 1 - 786 door.

Voor onderzoek in de periodes 1921-1923 en 1924-1940, inv.nrs. 787 - 5758, bekijkt u eerst de dossierlijst, die verwijzingen naar bladzijdenummers van de inventaris bevatten.

Let op: de scheidslijn 1920/1921 en 1923/1924 zijn niet strikt doorgevoerd; stukken uit bijvoorbeeld 1919-1920 kunnen zich ook in inv.nrs. 787-5758 bevinden.

Let op: de dossiernummers uit de periode 1919-1920 komen niet overeen met de dossiernummers uit de periode 1921-1940.

Dossierlijst vanaf 1921
Tabel met zoekresultaten in archieven
DEZ dossiersNaam rubriek
1Aardappelen
2Arbeidswetgeving (behalve voor zeelieden)
2aArbeidscongressen
3Alcohol en alcoholhoudende dranken
4Arbeiders
4aNederlandse arbeidsbeurs te Oberhausen
5Aardewerkindustrie
6Volkstellingen
7Oliën en vetten, productie en verwerking van
9Havenconcurrentie Antwerpen Rotterdam
10Afwatering van terreinen
14Handelsarbitrage en scheidsgerechten
15Comité Economique van de Volkenbond
16Bedevaart naar de Hedjaz
17Belastingen
18Verdragen ter voorkoming van dubbele belastingen
19Eieren
20Vaste brandstoffen
21Boekwerken, boekdrukkerijen enz.
23Boswezen, houtvesterij
24Borduurindustrie
25Borstelindustrie
27Radium
28Bijenteelt, bijenhandel
29Brandweer
30Aanbestedingen in het buitenland, Nederlandse deelname
30aVoorlichting diplomatieke en consulaire ambtenaren over het Nederlandse onderdanen gegunde aanbestedingen
30bAanbestedingen in Nederland en koloniën
31Cacao
32Certificaten van oorsprong
33Censuur
34Chemische industrie
35Douanecongressen
36Commissie voor de Economische Politiek en Economische Raad
37Reorganisatie Consulaire Dienst Vreemde Landen
37aConsulaire conferenties
40Kolen en kredietverdrag met Duitsland
41Consulair reglement
42Congressen
43Verkeerswezen, transportwezen, wegencongressen, toerisme
44Coöperatie in diverse landen
45Vrijdom invoerrechten voor consulaire ambtenaren
46Dienstneming Nederlanders bij Chinese zeedouane
47Dierkunde
48Diefstallen aan boord van schepen en in havens
49Reorganisatie en inrichting Directie Economische Zaken
50Handelsberichten, uitgave
52Internationale Bureau voor publicatie van douanetarieven
53Nederlandse douaneaangelegenheden
54Douanestations, vereenvoudiging grenspassage
55Douanedienst en douanekantoren
56Buitenlandse douaneaangelegenheden
57Consulaire ambtenaren, rapporten over Nederlandse industrieën
58Prijsontwikkeling en duurtebestrijding
59Economische rapporten over verschillende landen
59aEconomische rapportage van Nederlandse posten in het buitenland
59bEconomische rapporten over vreemde landen door Nederlandse posten
60Economische voorlichting en propaganda
61Publicatie documenten betreffende de buitenlandse handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw
62Handboek voor Nederland en koloniën
63Edelmetaal en edelgesteenten in het buitenland
64Waarborg, keuring en belasting edele metalen
65Elektriciteit
66Financiële aangelegenheden Oostenrijk Hongarije, schuldenregeling
68Financiële conferentie Parijs. Voorschotten aan noodlijdende landen
70Financiële berichten
70aFinanciële en monetaire aangelegenheden van algemene aard in internationaal verband
70bFinanciële en monetaire aangelegenheden, oprichting, regeling en opheffing van bankinstellingen en bemiddeling ten behoeve van handelsfirma's en particulieren inzake betalingsverkeer met betrekking tot één land
71Film en fotografie
72Sanitaire conventies en congressen
73Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire
74Gom (1920-1921)
74Office International d'Hyqiène Publique (1921-1940)
75Besmettelijke ziekten
76Besmettelijke ziekten
77Gezondheidszorg en bestrijding van ziekten
77aGezondheidspassen voor schepen en gezondheids maatregelen voor schepen en havens
78Industrie en handel in glaswerk
79Graan
80Grensverkeer
81Landerijen grenzend aan buurstaten van Nederland
82Agrarische wetgeving en hervormingen in vreemde landen
83Landontginningen en landaanwinningen in het buitenland
84Voorschotten Nederland Indische gouvernementspassagiers en repatriëringskosten ten behoeve van Nederlanders door Nederlandse missies
85Handelsverkeer met Nederland. Statistieken enz.
86Handelspolitiek en handelsverdragspolitiek
87Handelsverdragen van Nederland met andere landen
87div.Handelsverdragen van Nederland met andere landen
88Handelsverdragen van andere landen met derden
88div.Handelsverdragen van andere landen met derden
89Handelsbetrekkingen van Nederland met andere landen en tussen verschillende landen onderling
90Handelswetgeving in diverse landen
91Handelsmusea
92Handels en scheepvaartberichten en statistieken vreemde landen
93Economische voorlichting van en over andere landen
94Handelsonderwijs
95Handelsattachés en trade advisers van Nederland
95aHandelsattachés en trade advisers van andere landen in Nederland en koloniën
96Handelsconferenties
97Handelsinstellingen in Nederland en in het buitenland
98Internationale conventie Handelsstatistiek
99Hypotheken en scheepshypotheken
100Havenwerken, baggerwerken, sluizen, dokken, bruggen
101Havens, dok , pier , licht en havengelden, vrijhavens, entrepots
102Havenaanleg, uitbreiding en verbetering waterwerken in China
103Haven en waterwerken in Egypte
105Hopcultuur
106Hotelbedrijf (student employé)
107Hout
108Huiden, bont en leder
109Handelscommissie
110In en uitvoerrechten, in en uitvoerverboden, in en uitvoerbepalingen en voorschriften, invoercontingenteringen, compensatiehandel, clearingverkeer in andere landen
110aVreemdelingenverkeer
110bInvoerbepalingen in het algemeen en douaneformaliteiten op de invoer in diverse landen
111Bescherming van de industrie
111aNormalisatie, toepassing van de bedrijfsvergunningenwet
113Opleiding en uitzending van Nederlandse ingenieurs
115Industriële eigendom
116Bescherming industriële eigendom, handels en fabrieksmerken, patenten en octrooien, auteursrechten en firma's
117Invoerrechten. Differentiële rechten
118Vreemde kanselarijrechten, legatiekosten, consulaire rechten en facturen
119Uitvoering van de Wet op de Kanselarijrechten
120Opgave geheven kanselarijrechten
121Raming opbrengsten kanselarijrechten
126Kaarten
127Kamers van Koophandel en monsterkamers
128Katoen
129Kina
130Kledingindustrie
131Klompenindustrie
132Kleurstoffenindustrie
133Kolen
134Koffie
135Koelies, Chinese arbeiders in Indië
137Koeltechniek
139Kunsttentoonstellingen
140Opium
141Kurkhandel
142Kunstmeststoffen
143Landbouw, algemeen
143aLand en tuinbouwconsulenten, landbouwattachés
144Landbouwtentoonstellingen
145Land en tuinbouwonderwijs
146Landbouwwerktuigen
147Landverhuizing
148Touwindustrie
149Loodsdiensten, loodsgelden, betonningen
150Luciferindustrie
151Luchtvaart
152Doorvoer van lijken
153Maten en gewichten, ijkwezen
156Meteorologische dienst
157Middenstand
160Mijnen
161Mijnwezen
162Oesterteelt
163Olie, petroleum, benzine enz.
164Oogst en landbouwberichten
165Oorlogsmateriaal
166Oorlogswetgeving
168Papier en kartonindustrie
169Paspoorten, visa
170Pensioenen
173Bloemen, planten, bomen
173aDruifluis
174Pluimvee
175Posterijen, conventies en verdragen
176Postduiven
177Postverbindingen, tarieven
178Posterijen, algemeen
179Raad van Bijstand van de Directie Economische Politiek
180Rijnvaart
181Verdrag ophoging oude Rijnmond
195Schipbreuken, reddingen, strandvonderij
197Rubbercultuur
198Rijbewijzen
199Rijstcultuur
200Overtredingen Zeebrievenwet
201Verkoop Nederlandse schepen aan Groot Brittannië
202Varen onder Nederlandse en vreemde vlag
205Akten van desertie
206Buitengewone scheepsverklaringen
208Bijzondere scheepvaartverdragen, scheepvaartconferenties en scheepvaartcongressen
208aBehandeling Nederlandse en vreemde koopvaardijschepen
209Scheepvaartcongressen (1920-1923)
209Verdrag beveiliging mensenlevens op zee, waarnemingsdienst ijstoestand Atlantische oceaan (1921-1940)
210Scheepvaartwetgeving
211Scheepvaartwetten, uitvoering van wetten en bepalingen, certificaten van deugdelijkheid
212Scheepvaartverbindingen
213Scheepsbouw
214Aankoop van schepen in het buitenland
215Schepen, beslaglegging, lading van in beslag genomen schepen
216Verdeling van Duitse schepen
217Scheepvaartrechten, sanitaire rechten, belastingen
218Schepen algemeen, kwesties omtrent ladingen
220Sekwestraties
222Spaarbanken
224Speelgoedindustrie
225Sponzenvisserij
226Spoorwegen, goederenvervoer, congressen en conferenties
227Spoorwegtarieven
228Spoorwegverbindingen
229Naasting spoorwegen
230Spoorwegconcessies
231Spoorwegen
231aStation Esschen
232Vracht en passagetarieven scheepvaart
233Surtaxes d'entrepôt
234Metalen
235Stakingen en arbeidsconflicten
237Tabakscultuur
238Telefoon
239Telegraaf
240Draadloze telegraaf
241Tentoonstellingen
242Textielindustrie
243Theecultuur
247Turf
248Tijdregeling
250Uienoogst
251Uitvindingen
253Uurwerkindustrie
254Vakonderwijs algemeen
256Vlasbouw
257Vlees
258Voedingsmiddelen, controle op
259Levensmiddelen voor Nederlanders in het buitenland
263Vee, registratie, afzet, congressen
264In en uitvoer van vee
265Vee en landbouwtentoonstellingen
266Veeziekten en veeartsenijkunde
267Verdragen en schikkingen tijdens de oorlog met de geallieerden door Nederland gesloten (1921-1940)
268Veevoeder
269Verdragen tijdens de oorlog door Nederland met de geallieerden gesloten (1920-1923)
271Zout
273Jacht
274Visserij
274aZalmtraktaat
275Verzekeringen
276Vuurtorens
279Waardepapieren
280Wapens
283Werkloosheid
286Wederopbouw van Frankrijk en België
287Woningbouw, woningnood, bouwmaterialen, betonbouw, asbestindustrie en cementindustrie
290Drooglegging van de Zuiderzee
291Zuivelindustrie
292Zeevaartkundige congressen
293Wetenschappelijk onderzoek der zee
295Zeelieden, onderstand
296Zeelieden, schadeloosstelling ex opvarenden van in Amerika gerekwireerde Nederlandse schepen
298Zeelieden, pensioenen, ongevallenwet, rechtspositie enz.
299Zeemanshuizen
300Zeelieden, opleiding, examens
301Zeelieden, plaatsing van vreemde zeelieden op de Nederlandse koopvaardijvloot
302Zeelieden, berichten aan zeevarenden
304Suiker
305Jaarbeurzen
306Statistieken
308Institut International de Statistique
309Waterwegen
310Meubelen
311Gloeilampen
312Edelgesteente
313Suikerconventie
314Schepenlijsten
315Internationaal seinboek
316Plaatsing Nederlands kapitaal in het buitenland
317Scheepvaart, algemeen
318Scheepvaart binnenwateren
320Automobielen, wegenbelasting, vervoerskwesties
322Zijde industrie
323Stro
324Aardnoten
325Ivoor
326Mosselen
327Zeepindustrie
328Zeep
328Gom
329Nederlands tarief invoerrechten
330Scheepsmeting, zeebrieven enz.
336Leveringen aan het buitenland, algemeen
338Monopolies
339Contingenteringsmaatregelen van Nederland

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in