Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Consulaten Roemenië

2.05.337
Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.337
Auteur: Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010

CC0

Periode:

1860-1954

Omvang:

8.30 meter; 735 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Frans, Roemeens..

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de posten, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Roemenië op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap. Te vinden zijn brieven en rapporten over onderwerpen als de levering van onderzeeboten aan Roemenië in de jaren twintig, het Koninklijk Huis van Roemenië, handelsovereenkomsten met Nederland en de Nederlandse Vereniging in Roemenië.

Archiefvormers:

  • Gezantschap Boekarest; Consulaat-generaal/vice-consulaat Boekarest, 1921-1951; 1952-1954
  • Vice-consulaat Galati, 1860-1948
  • Vice-consulaat Braila/Constantza/Ploesti, 1872-1940

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De vestiging van de eerste officiële Nederlandse vertegenwoordiging in Roemenië vond plaats in 1841 te Galati. Roemenië bestond toen nog niet als zelfstandige staat en Galati behoorde tot het Turkse Rijk. Het consulaat te Galati ressorteerde onder de Nederlandse gezant te Constantinopel. In 1856 werd er bovendien een vice-consulaat geopend in Braila. Na de internationale erkenning van de Roemeense onafhankelijkheid in 1878, werden diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Roemenië aangeknoopt. Als uitvloeisel daarvan werd in 1880 in Boekarest een Nederlands gezantschap gevestigd. De eerste gezant was ridder J.A. Keun. De oprichting van het gezantschap te Boekarest ging gepaard met een reorganisatie van de consulaire dienst in Roemenië. Onder het gezantschap ressorteerden een consulaat-generaal te Boekarest, een consulaat te Galati, en vier vice-consulaten, te Braila, Sulina, Tulcea en Giurgiu. In de periode tussen het tot stand komen van een handelsverdrag in 1881 en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werden de economische contacten tussen Nederland en Roemenië steeds intensiever. Nederland werd zelfs de belangrijkste handelspartner van Roemenië. In deze periode werd ook een Nederlands vice-consulaat gevestigd te Constantza (1897). De Eerste Wereldoorlog betekende een breuk in de Nederlands-Roemeense economische betrekkingen. Hoewel de handel zich tijdens het interbellum enigszins herstelde, werd het oude vooroorlogse niveau niet meer bereikt. In 1919 werd het consulaat-generaal te Boekarest opgeheven, onder gelijktijdige oprichting van drie nieuwe consulaten in Boekarest, Ploesti en Campina. In 1921 werden ze vice-consulaten ressorterend onder het gezantschap te Boekarest.

Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, waarin Roemenië de zijde koos van de As-mogendheden, werden de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Roemenië verbroken. Het Nederlandse gezantschap te Boekarest en de (vice-)consulaten werden opgeheven en de Nederlandse belangen werden vanaf 1941 waargenomen door de Zweedse gezant. Tot een heropening van de Nederlandse consulaten is het nooit gekomen. De Nederlandse regering kwam tot dezelfde conclusie die men ten aanzien van de consulaire posten in andere Oostbloklanden had getrokken: vanwege de tot een minimum teruggelopen economische betrekkingen hadden de consulaten in Roemenië hun redenen van bestaan verloren. Tot 1965 zouden de Nederlandse belangen worden behartigd door de Nederlandse gezant te Boedapest in Hongarije. In 1965 kwam er een Nederlandse ambassade in Boekarest.

De achtereenvolgende gezanten/zaakgelastigden waren:

Boekarest, Gezantschap (1921-1954)
1919-1923dr. H.P.N. Muller van Werendycke
1924-1929J.E.H. baron van Nagell
1929-1934mr. C. ridder van Rappard
1943-1937dr. J.B. Hubrecht
1937-1941L.G. van Hoorn
1944-1946C.M. Dozy (zaakgelastigde)
1946-1948S.H. Hasselman (zaakgelastigde)
1948-1950H. Bos (zaakgelastigde)
1950H.A. Hooft (Boedapest)
1950-1951W.C. Posthumus Meyes (Boedapest)
1951opheffing gezantschap
Boekarest, Consulaat-generaa/Consulaat (1912-1942)
1901-1916E. Wolff, consul-generaal
1915-1919H. Jacobson, consul-generaal
1919opheffing consulaat-generaal, onder gelijktijdige oprichting van drie nieuwe consulaten, nl. Boekarest, Ploesti en Campina
1919-1946C.M. Dozy, consul/consul-generaal
1921-1932B. Langeveld, vice-consul
1915-1919C.B. de Bruin, kanselier/vice-consul
Galati, Vice-consulaat (1860-1948)
1860-1876 G.S. Vlasto
1876-1928 Fa. Schmierer
1928-(1951) W. Roth
1951 opheffing consulaire post in Galati
Braila, Vice-consulaat (1872-1937)
1874-1894 J.B. Screm
1894-1921 J.M. Kars
1921-1925 V.B.Mendl
1925-(1946) P.M. Costerus
1946 opheffing consulaire post in Braila
Constantza, Vice-consulaat (1910-1940)
1897-1912 J.G. Reed
1912-1927 W.D. Keith
1927-1938 W.J.H. graaf van Limburg Stirum
1938-1939 K. Archbold
1939-(1946) O. de Simon
1946 opheffing consulaire post in Constantza
Ploesti, Vice-consulaat (1919-1936)
1919-1923 Jhr. G.L. van der Maesen de Sombreff
1923-1926 A.L. Dijkstra
1926-1928 A. Jansen
1928-1936 H.M. Buss
1936 waarneming door het consulaat te Campina

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in