Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BuZa / Kabinetsarchief Politieke Rapportage

2.05.19
SSA-BZ
Nationaal Archief, Den Haag
1970
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.19
Auteur: SSA-BZ
Nationaal Archief, Den Haag
1970

CC0

Periode:

1871-1940

Omvang:

42.90 meter; 346 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Kabinetsarchief bevat politieke rapportages door Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de periode 1871-1940. De rapporten zijn per standplaats geordend en verdeeld naar functionaris: gezanten en consulaire ambtenaren. Tevens opgenomen zijn samenvattingen van de politieke berichten. Een aantal stukken betreffen conflicten uit de Tweede Wereldoorlog.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken, Kabinet

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Ordening van het archief

De rapporten in deze inventaris zijn geordend in twee series: rapportage van gezanten en van consulaire ambtenaren. Daarbinnen zijn de rapporten per post geordend. De plaatsnamen zijn alfabetisch gerangschikt. Per plaats zijn de stukken chronologisch (op datum van de brief, niet op exhibitumdatum) geordend. Geheel consequent is de ordening in deze voorlopige inventaris niet toegepast. In een aantal gevallen zijn de rapporten van verschillende posten over eenzelfde periode samengevoegd. Dat is met name het geval bij de consulaire rapporten. Bij de gezantschapsrapporten zijn de rapporten afkomstig uit verschillende posten in Latijns-Amerika te vinden onder Latijns-Amerika. Een enkele keer is er ook sprake van rapporten betreffende één zaak die bij elkaar zijn gehouden. De ordening is dus niet geheel chronologisch/alfabetisch. In die gevallen waar sprake is van een ordening naar onderwerp of zaak, is dat in de beschrijving aangegeven.

Het is raadzaam om bij het raadplegen van de inventaris eerst gebruik te maken van de index op plaatsnamen (zie bijlage), waarin alle inventarisnummers, waarin zich stukken bevinden van een bepaalde post, zijn opgenomen. Daarmee voorkomt men dat men stukken mist die onder een andere plaatsnaam zijn geborgen en geordend, zoals hiervoor aangegeven.

Het komt ook voor dat residenties, van waaruit door Nederlandse diplomaten werd gerapporteerd, in de loop der jaren van naam veranderden. De stukken van het Nederlandse gezantschap in Turkije bijvoorbeeld zijn afkomstig uit Constantinopel-Istanbul, en Angora-Ankara. De index verwijst naar de plaatsnaam en inventarisnummer waaronder de stukken geborgen zijn.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in