Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gezantschap V.S., 1814-1940

2.05.13
J.C. Beth, A.M. van Loo, R. Kramer, A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.13
Auteur: J.C. Beth, A.M. van Loo, R. Kramer, A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1991

CC0

Periode:

1814-1946
merendeel 1814-1940

Omvang:

1235 inventarisnummers; 25,80 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Inventaris bestaat uit drie archiefblokken van het Gezantschap in de Verenigde Staten van Amerika. Veel series ingekomen en minuten van uitgaande brieven. Ook een aantal stukken betreffende bijzondere onderwerpen, en politieke en economische zaken. Daarnaast o.a. stukken inzake de regeling van geschillen; en inzake het consulaat en het personeel; protocollaire aangelegenheden; staatkundige en militaire zaken; financiële en monetaire zaken; en de behartiging van de belangen van Nederlanders, Luxemburgers en Duitsers. Tevens zijn twee inventarisnummers gereserveerd voor bescheiden afkomstig van het Nederlands consulaat te Baltimore.

Archiefvormers:

 •  
 • Gezantschap in de Verenigde Staten van Amerika
 • Consulaat Baltimore

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • De briefwisseling tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de legaties is als regel in tweevoud bewaard gebleven: de bij het ministerie ingekomen brieven zijn als minuten aanwezig in het legatiearchief, waar omgekeerd de minuten van door het ministerie verzonden brieven als ingekomen stukken berusten. Het is de vraag of deze correspondentie steeds in tweevoud bewaard dient te blijven, zeker waar de meeste brieven routinezaken behandelen.
   Om doublures te vermijden zou men ofwel alle expedities kunnen bewaren en de minuten vernietigen ofwel de neerslag van deze correspondentie in het ministerieel archief in zijn totaliteit [ingekomen en minuten van uitgaande brieven] kunnen bewaren en de gehele correspondentie in de legatiearchieven voor vernietiging bestemmen. De laatste methode heeft als nadeel, dat de goed leesbare expedities in de legatiearchieven verloren gaan, terwijl de veelal slecht leesbare minuten in het ministerieel archief bewaard blijven. Om deze reden is hier gekozen voor vernietiging van de in het legatiearchief Noord-Amerika aanwezige minuten van aan Buitenlandse Zaken verzonden missives.
   Onderzocht is of deze missives ]a inderdaad door het ministerie zijn ontvangen en b] inderdaad in het ministerieel archief opgeborgen zijn. Daartoe zijn in een aantal jaren [nl. 1825, 1839, 1856, 1868] uitgebreide steekproeven genomen, waarbij bleek, dat vrijwel altijd de ingekomen rapporten aanwezig waren hetzij in het chronologisch geordende verbaal, hetzij in de serie depêches [1853-1870]; in een aantal gevallen waren stukken betreffende een zelfde onderwerp opgeborgen in dossiers, terwijl enkele ontbrekende stukken blijkens aantekening in de agenda waren doorgezonden naar andere ministeries.
   Op grond van dit onderzoek kan gesteld worden, dat de serie minuten van de aan het ministerie van Buitenlandse Zaken verzonden missives [omvang 1 meter] zonder bezwaar kan worden vernietigd.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in