Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BuZa / Ratificaties

2.05.02
J.C. Beth, R. Kramer
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.02
Auteur: J.C. Beth, R. Kramer
Nationaal Archief, Den Haag
1989

CC0

Periode:

1813-1940

Omvang:

36.00 meter; 1143 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De ratificaties zijn verder in het Engels, Frans, Duits of een andere vreemde taal.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De ratificaties bevatten de formele bekrachtiging door het staatshoofd van de door Nederland met andere landen gesloten verdragen en wel in de vorm van een plechtige oorkonde, waarin de gehele tekst van het verdrag is opgenomen.
Het archief bevat twee series: de bilaterale verdragen, die chronologisch zijn geordend, en de multilaterale verdragen, die zijn gegroepeerd rond een bepaald thema of een bepaalde internationale conferentie.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken: Ratificaties

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • De in het hiernavolgende volgens een voorlopige ordening beschreven verzameling stukken, bestaande uit acten van internationale verdragen en regelingen en van de daarop verleende ratificaties, sluit qua nummering (594-993) aan op die van de in rubriek I van deze inventaris beschreven ratificaties van vreemde mogendheden op de met Nederland gesloten (bilaterale) tractaten en overeenkomsten. Deze groep, naar inhoud voor het overgrote deel ratificaties van multilaterale verdragen en regelingen, is echter te beschouwen als destijds bij het Nederlands departement van Buitenlandse Zaken gedeponeerd archiefmateriaal van internationale conferenties, gevestigd als dit departement was daar waar deze internationale conferenties werden gehouden en de internationale overeenkomsten gesloten, namelijk in Den Haag.

    De stukken zelf zijn in numerieke volgorde geordend en verpakt; bij de beschrijving is een meer systematische ordening beproefd, namelijk een groepering der stukken tot blokken rond een bepaald thema c.q. een bepaalde conferentie. Binnen deze blokken is over het algemeen een min of meer logische rangschikking aangehouden: volmachten voor de ter conferentie c.q. tot ondertekening van een overeenkomst gemachtigden, conventies c.q. protocollen, processen-verbaal van deponering der ratificaties c.q. van toetreding tot een verdrag, en de ratificaties zelf. Deze laatste zijn behoudens aangegeven uitzonderingen gerangschikt in alfabetische orde, volgens landsbenaming in de Franse taal, welke orde in de conventies, protocollen en processen-verbaal van deponering van ratificaties gewoonlijk wordt aangehouden, dan wel in chronologische orde aangegeven door het proces-verbaal van deponering van de ratificaties.

    Bij de rangschikking volgens bovengenoemde normen zijn wel de nodige hiaten geconstateerd. Ten dele moeten die stukken als verdwenen worden beschouwd, een gedeelte berust vermoedelijk nog bij het departement van Buitenlandse Zaken. Mede daarom moet de navolgende beschrijving als een voorlopige worden beschouwd. Aan het slot zijn enige stukken beschreven, welke bij deze groep werden aangetroffen, maar naar hun aard behoren tot de in de aanvang genoemde groep van ratificaties van bilaterale verdragen. Bij nader onderzoek is gebleken dat de meeste der hier bedoelde stukken oorspronkelijk ook deel hebben uitgemaakt van die serie; uit praktische overwegingen is echter de huidige plaatsing gehandhaafd, met verwijzingen hiernaar op de oorspronkelijke plaats. Voorts werden hier nog enige stukken beschreven die niet in een groter verband konden worden ondergebracht. Enkele uitzonderingen daargelaten bestrijken de hierna beschreven stukken de periode 1890-1945.

    1976 G.H. de Kinkelder

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in