Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BiZa / Maatschappelijke Zorg

2.04.52
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.04.52
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1985

CC0

Periode:

1946-1952
merendeel 1948-1952

Omvang:

2.00 meter; 226 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Tot de Tweede Wereldoorlog was de bemoeienis van de overheid met armenzorg beperkt. Armlastigen werden ondersteund op grond van de Armenwet 1912. De Gemeente ondersteunde slechts die armen die geen steun ontvingen van kerkelijke organisaties of particulieren. Sociale wetgeving stond nog in de kinderschoenen. Zij die een uitkering kregen op grond van sociale wetten, zoals bijvoorbeeld de werklozensteun, vielen buiten de Armenzorg. Na de oorlog deden grote groepen van de bevolking een beroep op de armenzorg, veelal mensen wier bestaan was ontwricht door de oorlog. Evacué's, mensen die huis en haard hadden verloren in de oorlogsgebieden, repatrianten uit Nederlands-Indië, mensen die terugkeerden uit concentratiekampen of mensen die anderszins slachtoffer waren van de oorlog. Daarop werd een speciale afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken opgericht. Eind 1947 werd deze afdeling weer samengevoegd met de afdeling Armenwezen tot de afdeling Maatschappelijke Zorg. In het kader van de Woonruimtewet (1947) en de wet Huisvesting Gerepatrieerden (1950) kregen gemeenten de bevoegdheid om woonruimte te vorderen en woonvergunningen af te geven. De nieuwe afdeling Maatschappelijke Zorg werd verantwoordelijk voor het toezicht op dit beleid. In 1948 werd de afdeling Maatschappelijke Zorg gesplitst in twee onderafdelingen (M I en M II). Onder M I vielen o.a. Algemene en Juridische Zaken, Organisatie Hulpverlening, Krankzinnigenverpleging, Collectewezen, Pandhuiswet en de Zorg voor Onmaatschappelijken. Onder M II vielen Hulpverlening Oorlogsslachtoffers (HO) en Verdeling Woonruimte.
Het archief van de Afdeling Maatschappelijke Zorg bevat stukken m.b.t. allerlei plaatselijke zorginstellingen en regelingen (commissiestukken, wetsontwerpen, circulaires etc.). Tevens zijn er stukken betreffende het verblijf van oorlogsslachtoffers in het buitenland.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken / Afdeling Maatschappelijke Zorg I
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken / Afdeling Maatschappelijke Zorg II

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Bij de ordening werd het systeem van de code van Binnenlandse Zaken doorbroken omwille van de overzichtelijkheid van de inventaris. In de eerste plaats werd een splitsing gemaakt naar de twee onderafdelingen, die ieder een eigen, elkaar uitsluitende taak hadden op het gebied van de maatschappelijke zorg.

Bij de onderafdeling MZ I werden de bescheiden die betrekking hadden op de armenzorg (-1.842 en onderverdelingen) bovenaan geplaatst. Het collectewezen (-1.754.911) werd onder de armenzorg geplaatst omdat dit een taak was op grond van artikel 15 van de Armenwet. Ook de stukken die betrekking hebben op de verpleegkosten van krankzinnigen zijn hier geplaatst. Het ging hier om armlastige krankzinnigen waarvoor een regeling voor de betaling van de kosten van de verpleging werd getroffen na de verklaring van de deskundige als bedoeld in artikel 39 van de Armenwet.

Bij de onderafdeling MZ II werden de bescheiden betreffende verzetsslachtoffers, oorlogsslachtoffers en gerepatrieerden, die volgens de BiZa-code bij elkaar hoorden (-1.842.913 en 917) naar doelgroep geordend. Van de bescheiden betreffende de verdeling van woonruimte (-1.778.5 en onderverdelingen) werden de stukken die betrekking hadden op gerepatrieerden, onder de rubriek 'Zorg voor gerepatrieerden' geplaatst.

Onder de rubrieken werden de stukken in principe in chronologische volgorde geplaatst. Bij de uitzonderingen, aangegeven met extra witregels, werden de stukken van algemeen naar bijzonder gerangschikt. Bij de inventaris werden twee bijlagen gevoegd. Een concordans van code-nummer naar inventarisnummer, om een ingang op de code te houden en een lijst van KB's, Ministeriële beschikkingen en circulaires, die door tussenkomst van de afdeling tot stand waren gekomen. Verder werd bij de inventaris een index op eigennaam, geografische naam en zaaknaam gevoegd.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in