Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kabinet Minister-President

2.03.01
H.H. Jongbloed
Nationaal Archief, Den Haag
2003
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.03.01
Auteur: H.H. Jongbloed
Nationaal Archief, Den Haag
2003

CC0

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1924-1989
merendeel 1942-1979

Omvang:

12443 inventarisnummers; 313,80 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Vrijwel alle stukken zijn in het Nederlands. Een geringe hoeveelheid is in het Engels en in het Duits geschreven.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gefotokopieerde documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat in de eerste plaats de neerslag van het handelen van de minister-president (MP) als voorzitter van de Ministerraad, onderraden en ministeriële commissies. Het archief weerspiegelt het politieke 'plooi- en schikwerk' van de MP en zijn ambtelijke staf om kwesties, ook controversiële, zonder politieke schade door de Ministerraad te loodsen. Dat beslaat àlle wetgevingsdossiers, veel regelgeving en àlle verdere zaken die de Ministerraad hebben beziggehouden. Daarnaast bevat het archief de neerslag van de specifieke taken van de MP: verantwoordelijkheid voor het Koninklijk Huis; coördinatie van het overheidsvoorlichtingsbeleid, coördinatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, voorbereiding van maatregelen voor oorlogs- of buitengewone omstandigheden. Hierbij wordt de ambtelijke staf van de MP regelmatig bijgestaan door commissies, werkgroepen en raden. Tevens is de MP een hoofdrolspeler in Koninkrijkszaken en het buitenlands beleid (als regeringsleider in Benelux- en Europees verband). Tenslotte is in het archief de bemoeienis te vinden met uitvoeringstaken welke doorgaans door ondergeschikte organen werden uitgevoerd, nl.: de Regerings-, vanaf 1953 Rijksvoorlichtingsdienst (1942-heden), de Regeeringscodedienst (1942-1945), de Regeringsdienst 'Oog en Oor' (1945-1946), de Buitenlandse Inlichtingendienst / Inlichtingendienst Buitenland (1946-1994), de Centrale Veiligheidsdienst (1946-1949), de Staf voor de Civiele Verdediging (1960-1971) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1972-heden).

Archiefvormers:

  • Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) 1942-1946 Kabinet van de Minister-President (KMP) 1946-1947 Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President (AZ/KMP) 1947- Voorlichtingsraad 1947- Staatscommissie ter Bestudering van het Annexatievraagstuk1945-1946 Adviescommissie Overheidsbeleid inzake Voorlichting1946 Commissie tot onderzoek naar de toestanden bij het voormalige BNV (Commissie-Wijnveldt) 1946-1948 Commissie Reorganisatie Overheidsvoorlichting1947-1948 Commissie 'Jansen'(1948-1957) Commissie Civiele Verdedigingsvoorbereiding CCVV(1950-1956) Commissie Richtlijnen voor ambtenaren in geval van bezetting van Nederland (Commissie-Kan) 1956-1958 Commissie tot Beveiliging van de Staat (Commissie Fock) 1948-1949 Commissie van Advies voor de Overheidsvoorlichting1949-1950 Commissie van Coördinatie van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten1949-1955 Subcommissie Buitenland van de Commissie van Coördinatie van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten1949-1955 Bijzondere Voorlichtingscommissie (BVC)1951-1977 Commissie Algemene Verdedigingsvoorbereiding (CAV)1952-1972 Voorzitter Commissies Inwendige Veiligheid 1953-1955 en 1963-1979 Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) 1957-1979 Werkgroepen Continuïteit Besluitvorming op het hoogste nationaal niveau onder oorlogs- of buitengewone omstandigheden1961-1967 Commissie van Advies inzake Uitkeringen ten gunste van Nederlandse Slachtoffers van de Nationaal-Socialistische vervolging (Commissie-Drees) 1961-1962 Commissie van advies inzake de gedragingen van mr. L.E. Larive (Commissie-Modderman) 1961-1962 Comité Nationale Herdenking1813-1963 Voorzitter van de Commissie Veiligheidsonderzoek Vertrouwensfuncties Rijksoverheid (Commissie-Bos) 1968-1970 Commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting (Commissie-Biesheuvel) 1968-1970 Commissie Belastingvrijdom Koninklijk Huis (Commissie Simons) 1968-1969 Stuurgroep en Coördinatiegroep Excessennota Indonesië1969 Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (Commissie-Van Veen) 1969-1971 Werkgroep van Secretarissen-Generaal voor AVR-vraagstukken(1969-1974) Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Juliana1972-1973 Commissie-Langemeijer1973 Ambtelijke Commissie Heroverweging Overheidstaken1975-1978 Koninkrijkswerkgroep1978-1980 Interdepartementale Commissie Bescherming tegen ABC-gevaren1954-1956 Werkgroep Coördinatie ABC-aangelegenheden1956-1958 Kabinets(in)formateurs1959-1977

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

  1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
  2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
  3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
  4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
  5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in