Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kabinet Minister-President

2.03.01
H.H. Jongbloed
Nationaal Archief, Den Haag
2003
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.03.01
Auteur: H.H. Jongbloed
Nationaal Archief, Den Haag
2003

CC0

Periode:

1924-1989
merendeel 1942-1979

Omvang:

12663 inventarisnummers; 313,80 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Vrijwel alle stukken zijn in het Nederlands. Een geringe hoeveelheid is in het Engels en in het Duits geschreven.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gefotokopieerde documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat in de eerste plaats de neerslag van het handelen van de minister-president (MP) als voorzitter van de Ministerraad, onderraden en ministeriële commissies. Het archief weerspiegelt het politieke 'plooi- en schikwerk' van de MP en zijn ambtelijke staf om kwesties, ook controversiële, zonder politieke schade door de Ministerraad te loodsen. Dat beslaat àlle wetgevingsdossiers, veel regelgeving en àlle verdere zaken die de Ministerraad hebben beziggehouden. Daarnaast bevat het archief de neerslag van de specifieke taken van de MP: verantwoordelijkheid voor het Koninklijk Huis; coördinatie van het overheidsvoorlichtingsbeleid, coördinatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, voorbereiding van maatregelen voor oorlogs- of buitengewone omstandigheden. Hierbij wordt de ambtelijke staf van de MP regelmatig bijgestaan door commissies, werkgroepen en raden. Tevens is de MP een hoofdrolspeler in Koninkrijkszaken en het buitenlands beleid (als regeringsleider in Benelux- en Europees verband). Tenslotte is in het archief de bemoeienis te vinden met uitvoeringstaken welke doorgaans door ondergeschikte organen werden uitgevoerd, nl.: de Regerings-, vanaf 1953 Rijksvoorlichtingsdienst (1942-heden), de Regeeringscodedienst (1942-1945), de Regeringsdienst 'Oog en Oor' (1945-1946), de Buitenlandse Inlichtingendienst / Inlichtingendienst Buitenland (1946-1994), de Centrale Veiligheidsdienst (1946-1949), de Staf voor de Civiele Verdediging (1960-1971) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1972-heden).

Archiefvormers:

 •  
 • Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) 1942-1946
 • Kabinet van de Minister-President (KMP) 1946-1947
 • Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President (AZ/KMP) 1947-
 • Voorlichtingsraad 1947-
 • Staatscommissie ter Bestudering van het Annexatievraagstuk1945-1946
 • Adviescommissie Overheidsbeleid inzake Voorlichting1946
 • Commissie tot onderzoek naar de toestanden bij het voormalige BNV (Commissie-Wijnveldt) 1946-1948
 • Commissie Reorganisatie Overheidsvoorlichting1947-1948
 • Commissie 'Jansen'(1948-1957)
 • Commissie Civiele Verdedigingsvoorbereiding CCVV(1950-1956)
 • Commissie Richtlijnen voor ambtenaren in geval van bezetting van Nederland (Commissie-Kan) 1956-1958
 • Commissie tot Beveiliging van de Staat (Commissie Fock) 1948-1949
 • Commissie van Advies voor de Overheidsvoorlichting1949-1950
 • Commissie van Coördinatie van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten1949-1955
 • Subcommissie Buitenland van de Commissie van Coördinatie van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten1949-1955
 • Bijzondere Voorlichtingscommissie (BVC)1951-1977
 • Commissie Algemene Verdedigingsvoorbereiding (CAV)1952-1972
 • Voorzitter Commissies Inwendige Veiligheid 1953-1955 en 1963-1979
 • Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) 1957-1979
 • Werkgroepen Continuïteit Besluitvorming op het hoogste nationaal niveau onder oorlogs- of buitengewone omstandigheden1961-1967
 • Commissie van Advies inzake Uitkeringen ten gunste van Nederlandse Slachtoffers van de Nationaal-Socialistische vervolging (Commissie-Drees) 1961-1962
 • Commissie van advies inzake de gedragingen van mr. L.E. Larive (Commissie-Modderman) 1961-1962
 • Comité Nationale Herdenking1813-1963
 • Voorzitter van de Commissie Veiligheidsonderzoek Vertrouwensfuncties Rijksoverheid (Commissie-Bos) 1968-1970
 • Commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting (Commissie-Biesheuvel) 1968-1970
 • Commissie Belastingvrijdom Koninklijk Huis (Commissie Simons) 1968-1969
 • Stuurgroep en Coördinatiegroep Excessennota Indonesië1969
 • Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (Commissie-Van Veen) 1969-1971
 • Werkgroep van Secretarissen-Generaal voor AVR-vraagstukken(1969-1974)
 • Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Juliana1972-1973
 • Commissie-Langemeijer1973
 • Ambtelijke Commissie Heroverweging Overheidstaken1975-1978
 • Koninkrijkswerkgroep1978-1980
 • Interdepartementale Commissie Bescherming tegen ABC-gevaren1954-1956
 • Werkgroep Coördinatie ABC-aangelegenheden1956-1958
 • Kabinets(in)formateurs1959-1977

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • open12602-12613 Index op interne nota's. 1949-1972 microfiches

   Voor de interne notities zelf de inv.nrs. 335-341, 6354-6358, 10519-10521, 6361-6375, 12807-12828. Functie en werkwijze van deze index is niet overgeleverd en evenmin onderzocht. Vermoedelijk is deze ontstaan naar analogie van de (afzenders)index op het postregistratiesysteem, zie inv.nr. 12614.

  •  12614 Klapper op ingekomen stukken, ingericht op afzenders. 1949-1979 1 kaartsysteem (microfiches)

   Over 1949-1956 zijn de registratiekaartjes van het toenmalige postregistratiesysteem, waarvan geen andere registratiemiddelen zijn overgeleverd, verfilmd. Vanaf 1956 zijn de fiches van het fichedoorschrijfsysteem (zie inv.nrs. 12614-12806) in afzendersorde verfilmd. Zowel de kaartjes als de fiches verwijzen naar de dossiercodes. Met behulp van de bij deze inventaris aangeboden concordanties kunnen deze dossiercodes worden herleid tot de huidige inventarisnummers.

  • Voor toelichting over de begrippen 'moederboeken' en 'fichedoorschrijfsysteem' zie de inleiding. Doordat veelal - maar NIET altijd - het codegetal van het dossier, waarin een individueel stuk werd afgelegd, in de 'moederboeken' werd aangetekend, kregen deze moederboeken de functie van indicateur. Deze functie is bij de herbewerking van het archief bewaard gebleven door de aanleg van concordanties vanuit dossiercodes naar inventarisnummers. De bewaard gebleven indicateurs beginnen te nummeren bij 100001 ingeschreven op 2 januari 1956. In de specificatie is steeds het hoogste nummer en de laatste registratiedag van iedere indicateur aangegeven. Nr. 12759 is bij de overbrenging niet aangetroffen en moet als verloren worden beschouwd, nrs. 12744 en 12785 lijken onvolledig.

  • Vgl. inv.nrs. 335-341, 6354-6358, 10519-10521, 6361-6375, 12807-12828.

  • Voor de begrippen 'moederboeken' en 'Geheime Stukken Archief (GSA)' zie de inleiding. Het GSA werd in 1979 ingesteld. Het registratuurkenmerk (agendanummer) bestaat uit de registratiedatum (jj-mm-dd) en volgnummer (per dag herstartend), voorafgegaan door een letter (B, I, U) en twee cijfers. De betekenis van die laatste letter-/cijfercombinaties is niet duidelijk. Het overgrote deel van de registraties betreft via het ministerie van Buitenlandse Zaken ingekomen telegrammen. In de specificatie zijn de registratiedata weergegeven.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in