gahetNA in het Nationaal Archief

Kabinet Minister-President

2.03.01
H.H. Jongbloed
Nationaal Archief, Den Haag
2003
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.03.01
Auteur: H.H. Jongbloed
Nationaal Archief, Den Haag
2003
CC0

Periode:

1924-1989
merendeel 1942-1979

Omvang:

313,80 meter; 12710 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Vrijwel alle stukken zijn in het Nederlands. Een geringe hoeveelheid is in het Engels en in het Duits geschreven.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gefotokopieerde documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat in de eerste plaats de neerslag van het handelen van de minister-president (MP) als voorzitter van de Ministerraad, onderraden en ministeriële commissies. Het archief weerspiegelt het politieke 'plooi- en schikwerk' van de MP en zijn ambtelijke staf om kwesties, ook controversiële, zonder politieke schade door de Ministerraad te loodsen. Dat beslaat àlle wetgevingsdossiers, veel regelgeving en àlle verdere zaken die de Ministerraad hebben beziggehouden. Daarnaast bevat het archief de neerslag van de specifieke taken van de MP: verantwoordelijkheid voor het Koninklijk Huis; coördinatie van het overheidsvoorlichtingsbeleid, coördinatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, voorbereiding van maatregelen voor oorlogs- of buitengewone omstandigheden. Hierbij wordt de ambtelijke staf van de MP regelmatig bijgestaan door commissies, werkgroepen en raden. Tevens is de MP een hoofdrolspeler in Koninkrijkszaken en het buitenlands beleid (als regeringsleider in Benelux- en Europees verband). Tenslotte is in het archief de bemoeienis te vinden met uitvoeringstaken welke doorgaans door ondergeschikte organen werden uitgevoerd, nl.: de Regerings-, vanaf 1953 Rijksvoorlichtingsdienst (1942-heden), de Regeeringscodedienst (1942-1945), de Regeringsdienst 'Oog en Oor' (1945-1946), de Buitenlandse Inlichtingendienst / Inlichtingendienst Buitenland (1946-1994), de Centrale Veiligheidsdienst (1946-1949), de Staf voor de Civiele Verdediging (1960-1971) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1972-heden).

Archiefvormers:

 • Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) 1942-1946
 • Kabinet van de Minister-President (KMP) 1946-1947
 • Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President (AZ/KMP) 1947-
 • Voorlichtingsraad 1947-
 • Staatscommissie ter Bestudering van het Annexatievraagstuk 1945-1946
 • Adviescommissie Overheidsbeleid inzake Voorlichting 1946
 • Commissie tot onderzoek naar de toestanden bij het voormalige BNV (Commissie-Wijnveldt) 1946-1948
 • Commissie Reorganisatie Overheidsvoorlichting 1947-1948
 • Commissie 'Jansen' (1948-1957)
 • Commissie Civiele Verdedigingsvoorbereiding CCVV (1950-1956)
 • Commissie Richtlijnen voor ambtenaren in geval van bezetting van Nederland (Commissie-Kan) 1956-1958
 • Commissie tot Beveiliging van de Staat (Commissie Fock) 1948-1949
 • Commissie van Advies voor de Overheidsvoorlichting 1949-1950
 • Commissie van Coördinatie van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 1949-1955
 • Subcommissie Buitenland van de Commissie van Coördinatie van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 1949-1955
 • Bijzondere Voorlichtingscommissie (BVC) 1951-1977
 • Commissie Algemene Verdedigingsvoorbereiding (CAV) 1952-1972
 • Voorzitter Commissies Inwendige Veiligheid 1953-1955 en 1963-1979
 • Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) 1957-1979
 • Werkgroepen Continuïteit Besluitvorming op het hoogste nationaal niveau onder oorlogs- of buitengewone omstandigheden 1961-1967
 • Commissie van Advies inzake Uitkeringen ten gunste van Nederlandse Slachtoffers van de Nationaal-Socialistische vervolging (Commissie-Drees) 1961-1962
 • Commissie van advies inzake de gedragingen van mr. L.E. Larive (Commissie-Modderman) 1961-1962
 • Comité Nationale Herdenking 1813-1963
 • Voorzitter van de Commissie Veiligheidsonderzoek Vertrouwensfuncties Rijksoverheid (Commissie-Bos) 1968-1970
 • Commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting (Commissie-Biesheuvel) 1968-1970
 • Commissie Belastingvrijdom Koninklijk Huis (Commissie Simons) 1968-1969
 • Stuurgroep en Coördinatiegroep Excessennota Indonesië 1969
 • Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (Commissie-Van Veen) 1969-1971
 • Werkgroep van Secretarissen-Generaal voor AVR-vraagstukken (1969-1974)
 • Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Juliana 1972-1973
 • Commissie-Langemeijer 1973
 • Ambtelijke Commissie Heroverweging Overheidstaken 1975-1978
 • Koninkrijkswerkgroep 1978-1980
 • Interdepartementale Commissie Bescherming tegen ABC-gevaren 1954-1956
 • Werkgroep Coördinatie ABC-aangelegenheden 1956-1958
 • Kabinets(in)formateurs 1959-1977

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

 • niet-openbaar,
 • voorwaardelijk openbaar,
 • volledig openbaar.
Niet-openbaar

Niet-openbare archiefbestanddelen worden NIET ter inzage gegeven. Bij niet-openbare inventarisnummers is steeds de looptijd of het expiratiejaar van de gestelde openbaarheidsbeperking gegeven, alsmede de wetsgrond. Er kunnen drie typen mededeling verschijnen:

 • 'niet openbaar gedurende [xx] jaar ex AW 95 art. 15 lid 1 sub [y]'
 • 'niet openbaar gedurende 110 jaar na geboortejaar ex AW 95 art. 15 lid 1 sub [b]'
 • 'niet openbaar tot 1 januari [xxxx] ex AW 95 art. 15 lid 1 sub [y]'

waarbij voor [xx] een tweecijferig en voor [xxxx] een viercijferig getal verschijnt en voor [y] de letters a, b en/of c.

Een tweecijferig getal geeft daarbij de looptijd van de openbaarheidsbeperkingen weer, te berekenen volgens de hierna uiteengezette methodiek. Een viercijferig getal geeft een kalenderjaar aan, per 1 januari waarvan de openbaarheidsbeperking vervalt. De letters a, b en/of c verwijzen naar de gronden vermeld in art. 15 lid 1 van de Archiefwet 1995 (AW 95, Stb. 276). In één geval is bij een mededeling van type 2 de looptijd van 110 jaar gemaximeerd op 1 januari 2035.

De berekening van de looptijd in jaren van openbaarheidsbeperkingen vindt altijd plaats in volle kalenderjaren gerekend vanaf het hoogste dateringsjaartal dat bij ieder inventarisnummer is gegeven, m.d.v. dat de openbaarheidsbeperking expireert op de eerstvolgende 1 januari na verloop van dat aantal kalenderjaren. Een looptijd van 50 jaar bij een inventarisnummer dat als hoogste dateringsjaartal '1978' heeft, betekent dus expiratie van de openbaarheidsbeperking op 1 januari van het jaar [1978+50+1=] 2029. Bij verzamelde beschrijvingen met aanhangende specificatie in deelbeschrijvingen geldt bepaling die bij de verzamelbeschrijving is gegeven. De berekening van de expiratie vindt echter volgens de bovengenoemde methode plaats uitgaande van het hoogste jaartal dat bij de deelbeschrijving is vermeld.

De stand van informatie die in deze archiefinventaris is weergegeven, is die van 1 januari 2002. Dit gegeven is vooral van belang bij de vermelding van het in leven dan wel overleden zijn van (oud-)personeelsleden waarvan de personeelsdossiers voor bewaring in aanmerking zijn gebracht.

Voorwaardelijk openbaar

Bij voorwaardelijk openbare inventarisnummers verschijnt de mededeling: 'Voorwaardelijk openbaar; zie de toelichting'. Deze bescheiden worden eerst ter inzage gegeven na invulling en ondertekening van een verklaring waarvan het model hierna wordt weergegeven.

Verklaring nopens de inzage van beperkt openbare bescheiden behorend tot het archief van de ministeries voor AOK/van AZ, Kabinet van de Minister-President (1924)1942-1979(1989)

De ondergetekende,

(naam)
..............................................................................................
(voornamen voluit)
..............................................................................................
(geboortedatum/-plaats)
..............................................................................................
(huidig adres)
..............................................................................................
(postcode/woonplaats)
..............................................................................................
(land indien niet NL)
..............................................................................................
(telefoon evt. fax)
..............................................................................................
(nummer bezoekerspas ARA)
..............................................................................................

verklaart hierbij,

uit de archieven van de ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ), Kabinet van de Minister-President (KMP) (1924)1942-1979(1989) inzage te willen nemen van de voorwaardelijk openbare bescheiden onder inventarisnummers:

..............................................................................................

en in verband daarmee de volgende verplichtingen te zijn aangegaan:

 1. De ondergetekende zal bij zijn/haar gebruik van gegevens welke zijn ontleend aan de ter inzage gegeven bescheiden, zodanig zorgvuldig te werk gaan dat op de in art. 15 lid 1 van de Archiefwet 1995 genoemde belangen, te weten
  • de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
  • de belangen van de Staat en zijn bondgenoten, en
  • het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke of rechtspersonen dan wel derden,
  door hem-/haarzelf noch door anderen inbreuk zal worden gemaakt.
 2. De ondergetekende verplicht zich, niet tot bekendmaking in enigerlei vorm van enig aan de inzage ontleend gegeven of enige op zodanig gegeven gebaseerde conclusie te zullen overgaan dan na schriftelijk verzochte en verkregen toestemming van of namens de Secretaris-Generaal van het ministerie van Algemene Zaken, Postbus 20001, 2500 EA 's-Gravenhage.
 3. De ondergetekende aanvaardt zijn/haar volledige juridische aansprakelijkheid jegens de Staat der Nederlanden en derden voor (de gevolgen van) onzorgvuldig gebruik van de aan inzage ontleende gegevens. In het bijzonder verklaart hij/zij ermee bekend te zijn dat zulk onzorgvuldig gebruik voor de beheerder van de archiefbewaarplaats aanleiding kan zijn voor gebruikmaking van zijn bevoegdheid onder art. 17 lid 2 van de Archiefwet 1995, behelzende afwijzing van enig verder verzoek tot raadpleging of gebruik van archiefbescheiden onder die beheerder berustend.
 4. De ondergetekende verklaart ermee bekend te zijn dat van de in deze verklaring bedoelde bescheiden geen reproducties in enigerlei vorm door de beheerder worden verschaft noch ook door de ondergetekende met eigen middelen mogen worden vervaardigd.
 5. De ondergetekende verklaart ermee bekend te zijn dat de beheerder van de archiefbewaarplaats de Secretaris-Generaal voornoemd in kennis stelt van de inhoud van deze verklaring.

 • 's-Gravenhage,
 • (datum) ......................
 • (handtekening) ......................
Volledig openbaar

Inventarisnummers waarbij geen beperking is aangegeven, zijn volledig openbaar.

Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B), deels niet openbaar

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in