Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

KdK

2.02.30
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.30
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005

CC0

Periode:

1976-2013
merendeel 1976-1988

Omvang:

360.00 meter; 5241 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Kabinet der Koningin is een zogenoemd verbaalarchief: een chronologische serie besluiten waarbij de stukken die tot dat besluit hebben geleid zijn gevoegd. Het archief van het Kabinet van de Koningin bevat hoofdzakelijk de wetten en Koninklijke Besluiten. Het beslaat alle beleidsterreinen van de overheid. Het archief bevat twee series een serie normale verbalen en een serie afgezonderde stukken. Beide beslaan de gehele periode 1976-1988.Ook de beide akten van abdicatie van 1980 en 2013 zijn in het archief opgenomen.

Archiefvormers:

  • Kabinet der Koningin

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Het archief van het Kabinet der Koningin is chronologisch ingericht: de wetten, Koninklijke besluiten en brieven van de directeur van het Kabinet zijn op hun datum en nummer opgeborgen. Is dus van een Koninklijk besluit of uitgaande brief de datum en het nummer bekend, dan kan men dit stuk, nadat men heeft bepaald in welke inventarisnummer (nummers in de eerste kolom) het is opgeborgen, rechtstreeks opvragen. Bij die Koninklijke besluiten zijn vrijwel altijd de daaraan voorafgaande ministeriële voordrachten gevoegd.

    In dit archief treft men maar weinig rekesten of verzoekschriften aan die aan de Koningin gericht zijn. Deze zijn immers meestal ter afdoening doorgezonden aan de verantwoordelijke minister. In de verzoekschriftenadministratie met de klappers daarop (inv.nrs. 18853-18904) kan men vinden aan welke minister een verzoekschrift of rekest is toegezonden.

    Evenmin zal men brieven van de Koningin zelf aantreffen: de Koning en de Koningin schreven (en schrijven) geen officiële brieven. Officiële brieven worden door anderen geschreven: door ambtenaren van een der ministeries of door ambtenaren van het Kabinet. Brieven van de hand van de Koningin zouden zich slechts in het Koninklijk Huisarchief kunnen bevinden.

    Men zij erop bedacht dat slechts een klein gedeelte van de Koninklijke besluiten is gepubliceerd in het Staatsblad en in de Staatscourant. Bovendien wijkt de nummering van de wetten en Koninklijke besluiten in het Staatsblad (nummering per kalenderjaar) af van de nummering van de originele, ondertekende wetten en besluiten in dit archief (nummering per dag).

  • Deze toegangen op het chronologisch geordende verbaalarchief van het Kabinet der Koningin, 1976-1988 zijn opgedeeld in drie onderdelen, waarbij aan elk deel een eigen kleur werd toegekend. Groen voor de fiches op exhibitum (datum), wit voor de fiches gesorteerd op archiefcode en geel voor de fiches alfabetisch gesorteerd op naam.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in