Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

KdK

2.02.30
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.30
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005

CC0

Periode:

1976-2013
merendeel 1976-1988

Omvang:

360.00 meter; 5241 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Kabinet der Koningin is een zogenoemd verbaalarchief: een chronologische serie besluiten waarbij de stukken die tot dat besluit hebben geleid zijn gevoegd. Het archief van het Kabinet van de Koningin bevat hoofdzakelijk de wetten en Koninklijke Besluiten. Het beslaat alle beleidsterreinen van de overheid. Het archief bevat twee series een serie normale verbalen en een serie afgezonderde stukken. Beide beslaan de gehele periode 1976-1988.Ook de beide akten van abdicatie van 1980 en 2013 zijn in het archief opgenomen.

Archiefvormers:

 • Kabinet der Koningin

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Het archief van het Kabinet der Koningin is chronologisch ingericht: de wetten, Koninklijke besluiten en brieven van de directeur van het Kabinet zijn op hun datum en nummer opgeborgen. Is dus van een Koninklijk besluit of uitgaande brief de datum en het nummer bekend, dan kan men dit stuk, nadat men heeft bepaald in welke inventarisnummer (nummers in de eerste kolom) het is opgeborgen, rechtstreeks opvragen. Bij die Koninklijke besluiten zijn vrijwel altijd de daaraan voorafgaande ministeriële voordrachten gevoegd.

  In dit archief treft men maar weinig rekesten of verzoekschriften aan die aan de Koningin gericht zijn. Deze zijn immers meestal ter afdoening doorgezonden aan de verantwoordelijke minister. In de verzoekschriftenadministratie met de klappers daarop (inv.nrs. 18853-18904) kan men vinden aan welke minister een verzoekschrift of rekest is toegezonden.

  Evenmin zal men brieven van de Koningin zelf aantreffen: de Koning en de Koningin schreven (en schrijven) geen officiële brieven. Officiële brieven worden door anderen geschreven: door ambtenaren van een der ministeries of door ambtenaren van het Kabinet. Brieven van de hand van de Koningin zouden zich slechts in het Koninklijk Huisarchief kunnen bevinden.

  Men zij erop bedacht dat slechts een klein gedeelte van de Koninklijke besluiten is gepubliceerd in het Staatsblad en in de Staatscourant. Bovendien wijkt de nummering van de wetten en Koninklijke besluiten in het Staatsblad (nummering per kalenderjaar) af van de nummering van de originele, ondertekende wetten en besluiten in dit archief (nummering per dag).

 • Deze toegangen op het chronologisch geordende verbaalarchief van het Kabinet der Koningin, 1976-1988 zijn opgedeeld in drie onderdelen, waarbij aan elk deel een eigen kleur werd toegekend. Groen voor de fiches op exhibitum (datum), wit voor de fiches gesorteerd op archiefcode en geel voor de fiches alfabetisch gesorteerd op naam.

  • Per dag werden de gewone verzoekschriften of rekesten (dus niet die welke een wettelijk vastgestelde behandeling vergden) op lijsten geregistreerd en genummerd in de 500-reeks. Deze lijsten werden per jaar vanaf 1 afgenummerd. De verzoekschriften betreffen uiteenlopende onderwerpen: veelal gaat het om verzoeken om een gunst (uitkering, werk, woning, verblijfsvergunning, kwijtschelding van belasting of een boete, Koninklijke onderscheiding) en om verzoeken tot het ongedaan maken van onrecht, de rekwestrant aangedaan. Deze verzoekschriften zijn met een geleidebrief (het kabinetsrenvooi) aan de ministers en staatssecretarissen toegezonden, ter afdoening of om bericht en raad. In de agenda staat aangegeven aan welke bewindspersoon het verzoekschrift is toegezonden. Is een verzoekschrift om bericht en raad verzonden, dan heeft de minister of staatssecretaris een rapport aan de Koningin gezonden met informatie hoe in het betreffende geval te handelen. Dat rapport dient opgezocht te worden via de normale ficheklappers (inventarisnummers 18905-19182). In een beperkt aantal gevallen zijn verwijzingen naar deze rapporten vermeld, door middel van de aanduiding "Exh.", gevolgd door datum en nummer. In de inventarisnummers 14000-18851 is na te gaan in welk inventarisnummer dat rapport is opgeborgen. De verzoekschriften zelf zijn bij de ministeries achtergebleven, en inmiddels grotendeels vernietigd. Een zeer beperkt aantal stukken is evenwel bewaard gebleven en ligt in de lijsten gevouwen. Het gaat dan om dankbetuigingen, aanhankelijkheidsbetuigingen en onzinnige en obscene geschriften, welke terzijde zijn gelegd.

  • De nummers achter de namen verwijzen naar de nummers der lijsten (folio's) van de rekestenagenda's (inv.nrs. 18879-18904), waarop het verzoekschrift staat ingeschreven. Op de rug van deze delen staat ten onrechte vermeld: Agenda.

  • De verzoekschriften betreffen verzoeken om gratie, naturalisatie, naamswijziging, toestemming voor een huwelijk, kerkelijk en militair pensioen, erkenning van verenigingen, alsmede beroepen tegen besluiten van ministers en lagere overheden, bijvoorbeeld besluiten tot afwijzing van een bijstandsuitkering, onteigening van onroerend goed, plaatsing van een pand op de monumentenlijst, weigering van een vergunning tot uitvoering van personenvervoer met autobussen. Deze opsomming is niet volledig.

   De kenmerken achter de namen bestaan uit een datum en een nummer in de 600-reeks, welke aangeeft de datum en het nummer van de geleidebrief (het kabinetsrenvooi), waarbij het verzoekschrift of beroepschrift door het Kabinet der Koningin naar de minister is gezonden. De afdoening van het verzoekschrift of beroepschrift, in de vorm van een rapport van de minister of een Koninklijk besluit, dient opgezocht te worden via de normale ficheklappers (inventarisnummers 18905-19182). De verzoekschriften zelf zijn bij de ministeries achtergebleven, en, afhankelijk van de selectiewaardering, deels vernietigd.

   Men zij erop bedacht dat niet alle verzoekschriften of beroepschriften via het Kabinet der Koningin zijn ontvangen. In veel gevallen was het toegestaan een verzoekschrift of beroepschrift, hoewel gericht aan de Koningin, in te dienen bij de verantwoordelijk minister of staatssecretaris. Deze stukken zijn dan ook niet in de alfabetische klappers vermeld.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in