Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Tweede Kamer, 1945-1989

2.02.28
CAS 1306
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.28
Auteur: CAS 1306
Nationaal Archief, Den Haag
2004

CC0

Periode:

1849-1994
merendeel 1945-1989

Omvang:

20424 inventarisnummers; 706,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat roosters der werkzaamheden, agenda's, notulen en de zgn. gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; geloofsbrieven van de kamerleden, schriftelijke vragen van de kamerleden en antwoorden van de regering, ingekomen verzoekschriften en andere bescheiden van particulieren; en commissiearchieven van de vaste commissies, bijzondere commissies en overige commissies. De Handelingen zijn niet in dit archief opgenomen.

Archiefvormers:

 •  
 • Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Commissie tot Onderzoek der Geloofsbrieven
 • Commissie voor de Huishoudelijke Aangelegenheden
 • Commissie voor de Verzoekschriften
 • Gemengde Commissie voor de Stenografie uit de beide Kamers der Staten-Generaal
 • Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht
 • Algemene Begrotingscommissie
 • Bijzondere Commissie Aanvulling wet Gemeenschappelijke Regelingen inzake de Samenwerking Gemeenten en Waterschappen
 • Bijzondere Commissie Aanvullingen over het Wederrechtelijk Gebruik van een Woning/Lokaal en Verhuur van Afbraak Woningen
 • Bijzondere Commissie Begeleiding van Spaarloon op het Terrein van de Belasting- en Premieheffing
 • Bijzondere Commissie Beleid inzake Grond- en Kieswet
 • Bijzondere Commissie Beleid inzake Massamedia en Draadomroepinrichtingen
 • Bijzondere Commissie Bepalingen met betrekking tot het Einde van Huur en Verhuur van Woonruimte
 • Bijzondere Commissie Bescherming van het Telefoongeheim naar Belgisch Recht
 • Bijzondere Commissie Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
 • Bijzondere Commissie Brief inzake de Ontginning van het Gasveld Bergen
 • Bijzondere Commissie Brief van de Regering inzake Terreurbestrijding
 • Bijzondere Commissie Comptabiliteitswet
 • Bijzondere Commissie Deelneming in het Aandelenkapitaal van door de Staat met Anderen op te Richten Financierings Maatschappij
 • Bijzondere Commissie Deugdelijkheid in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 • Bijzondere Commissie Financiering van de Bouw en Inrichting van een Kernreactor in Nederland
 • Bijzondere Commissie Fiscale Faciliteiten voor de Bezitsvorming met betrekking tot Effecten
 • Bijzondere Commissie Geldelijke Voorzieningen Leden van de Staten Generaal en Hun Nabestaanden; Opneming Additioneel Artikel
 • Bijzondere Commissie Gemeenschappelijke Regeling tot Oprichting van het Havenschap Terneuzen
 • Bijzondere Commissie Gemeenschappelijke Regeling tot Oprichting van het Havenschap Vlissingen
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring Beschikking ingevolge Art. 5 Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring Besluit met betrekking tot Toepassing Art. 4 Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring Europese Overeenkomst van Radio en Televisie-uitzending door Stations buiten Nationaal Gebied
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring Overeenkomst Nederland/Indonesië inzake de Nog Bestaande Financiële Vraagstukken
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring van de Beschikking van de Minister van Financiën inzake Beperking van de Investeringsaftrek
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring van de Overeenkomst tussen Nederland en de Vincent van Goghstichting
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring van het Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring van het Verdrag betreffende de Politieke Rechten van de Vrouw
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring van het Verdrag met België inzake de Verbinding tussen de Schelde en de Rijn
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring van Verdragen inzake Tekeningen en Modellen
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring Verdrag tussen Nederland en Duitsland inzake de Grenzen van het Continentaal Plat
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring voor Suriname inzake Ondertekende Verdrag tot Oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring/Uitvoering Verdrag tegen het Kapen en Wederrechtelijke Gedragingen tegen de Veiligheid van Vliegtuigen
 • Bijzondere Commissie Grondpolitiek (Voorkeursrecht Gemeenten, Wijziging Onteigeningswet)
 • Bijzondere Commissie Grondwaterwet
 • Bijzondere Commissie Herstructurering Wetenschappelijk Onderwijs en Voorbereiding Samenhang HBO-WO
 • Bijzondere Commissie Herziening van het Echtscheidingsrecht
 • Bijzondere Commissie Hoofdlijnen Ontwikkeling van de Waddenzee
 • Bijzondere Commissie Huisvesting der Kamer
 • Bijzondere Commissie Initiatiefvoorstel Drees/Berger tot Wijziging van de Aanwijzingswet PTT
 • Bijzondere Commissie Initiatiefvoorstel Wieringa c.s. tot Wijziging van de Onteigeningswet
 • Bijzondere Commissie Inrichting van een Buisleidingenstraat van Pernis naar de Schelde en een Zijtak van Noordhoek naar Nispen
 • Bijzondere Commissie Instelling van een Bezitvormingsfonds
 • Bijzondere Commissie Instelling van een Rijkswegenfonds (Wet op het Rijkswegenfonds)
 • Bijzondere Commissie Instelling Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Bijzondere Commissie Interim-nota Inkomensbeleid
 • Bijzondere Commissie Interim-nota inzake de Bestrijding van de Werkloosheid
 • Bijzondere Commissie Inventarisatie van Voorzieningen voor Gehandicapten
 • Bijzondere Commissie Jaarlijks door Draagkrachtige Huurders van Woningen in de Rijkskas te Storten Bijdragen
 • Bijzondere Commissie Maatregelen met betrekking tot de Financiering van de Pensioenvoorzieningen van de Steenkolenmijnindustrie
 • Bijzondere Commissie Maatregelen voor Oliehoudende Producten uit de Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar/Landen Overzee
 • Bijzondere Commissie Machtiging tot Deelneming in de Aanvulling der Middelen van de Internationale Ontwikkelings Associatie
 • Bijzondere Commissie Machtigingswet Inkomensvorming en Bescherming Werkgelegenheid
 • Bijzondere Commissie Migratie en Begeleiding van Surinamers en Antillianen
 • Bijzondere Commissie Nadere Regelen betreffende het Accountswezen
 • Bijzondere Commissie Nieuwe Bepalingen inzake de Inrichting, Samenstelling en Bevoegdheid van het Provinciaal Bestuur
 • Bijzondere Commissie Nieuwe Regelen met betrekking tot het Afbreken van Zwangerschap
 • Bijzondere Commissie Nieuwe Regeling van de Winkelsluiting
 • Bijzondere Commissie Nieuwe Regeling van het Kwekersrecht, het Verkeer van Teeltmateriaal van Land- en Tuinbouwgewassen
 • Bijzondere Commissie Nota Bejaardenbeleid
 • Bijzondere Commissie Nota Bejaardenbeleid1970
 • Bijzondere Commissie Nota betreffende Achtergronden en Risico's van Druggebruik
 • Bijzondere Commissie Nota betreffende de zaak Van der Putten
 • Bijzondere Commissie Nota betreffende het Omroepbestel
 • Bijzondere Commissie Nota en Bepalingen inzake Buitenlandse Werknemers
 • Bijzondere Commissie Nota Hoger Onderwijs in de Toekomst
 • Bijzondere Commissie Nota inzake de Ministeriële Verantwoordelijkheid voor het Koninklijk Huis
 • Bijzondere Commissie Nota inzake de Werkgelegenheid
 • Bijzondere Commissie Nota inzake Onderwijs- en Arbeidsmaatregelen voor Werkende Jongeren
 • Bijzondere Commissie Nota Knelpunten Harmonisatie Welzijnsbeleid en -wetgeving
 • Bijzondere Commissie Nota Noorden des Lands
 • Bijzondere Commissie Nota Ontwikkeling van de Haagse Agglomeratie en de Afremming van de Groei van de Kantorensector
 • Bijzondere Commissie Nota Ontwikkeling van het Noorden des Lands
 • Bijzondere Commissie Nota Situering van Nieuwe Terreinen voor Militaire Doeleinden
 • Bijzondere Commissie Nota Studiefinanciering
 • Bijzondere Commissie Nota Ter Beschikkingstelling
 • Bijzondere Commissie Nota Uitbreiding van de Haagse Agglomeratie
 • Bijzondere Commissie Nota voor een Nieuw Militair Strafprocesrecht
 • Bijzondere Commissie Nota Vraagpunten over Herziening van de Politiewet
 • Bijzondere Commissie Nota Woonwagenbeleid
 • Bijzondere Commissie Nota's Nationale Parken, Nationale Landschapsparken en Agrarische Cultuurlandschappen
 • Bijzondere Commissie Onderlinge Aanpassing van Sociale Verzekeringswetten en Belastingwetten
 • Bijzondere Commissie Onderzoek Militair Aankoopbeleid
 • Bijzondere Commissie Onteigening van Percelen voor de Uitvoering van het Spaarbekkenproject Brabantse Biesbos door een Waterwinbedrijf
 • Bijzondere Commissie Ontwerp Financiële Verhoudingswet1959
 • Bijzondere Commissie Ontwerp van Wet op de Registeraccountants
 • Bijzondere Commissie Ontwerp-Noodwet Arbeidsvoorziening
 • Bijzondere Commissie Ontwerp-Noodwet Geneeskundigen
 • Bijzondere Commissie Rapport betreffende de Financiële Positie van de Gescheiden Vrouwen en Haar Gezinnen
 • Bijzondere Commissie Rapport Erediensten
 • Bijzondere Commissie Rapport Interparlementaire Werkgroep over het Vraagstuk van de Detailhandelsactiviteiten buiten Winkelgebieden
 • Bijzondere Commissie Rapport over de Kabeltelevisie
 • Bijzondere Commissie Rapport van de Adviescommissie inzake Migratie van Surinamers en Antillianen
 • Bijzondere Commissie Rapport van de Commissie Friese Taalpolitiek
 • Bijzondere Commissie Reactie op Brieven waarin duidelijk wordt gesteld om Bepaalde Uitspraken niet te herzien
 • Bijzondere Commissie Regelen Beroep op de Raad van State tegen Overheidsbeschikkingen en Wijziging Wet op de Raad van State
 • Bijzondere Commissie Regelen betreffende Algemene Volkstellingen (Volkstellingenwet)
 • Bijzondere Commissie Regelen betreffende de Rechtstoestand van de Dienstplichtige Militairen van de Kkrijgsmacht
 • Bijzondere Commissie Regelen de als Categorieën van Inrichtingen of als Verstrekkingen Vormen als Maatschappelijke Dienstverlening
 • Bijzondere Commissie Regelen in Belang van het Voorkomen of Beperken van Luchtverontreiniging
 • Bijzondere Commissie Regelen inzake de Opheffing van de Afd. Effectenregistratie van de Raad voor Rechtsherstel
 • Bijzondere Commissie Regelen inzake het Beroeps- of Bedrijfsmatig Verlenen van Consumptieve Kredieten
 • Bijzondere Commissie Regelen inzake Werkstaking
 • Bijzondere Commissie Regelen inzake Wettelijke Aansprakelijkheid op het Gebied van de Kernenergie
 • Bijzondere Commissie Regelen met betrekking tot de Handel in Antibiotica, Hormoonpreparaten, Thyreostatica e.d. bestemd voor Dieren
 • Bijzondere Commissie Regelen met betrekking tot de Reconstructie van Midden-Delfland
 • Bijzondere Commissie Regelen nopens de Hygiëne op en in Kampeerplaatsen
 • Bijzondere Commissie Regelen omtrent de Erkenning van Rijscholen
 • Bijzondere Commissie Regelen omtrent de Privaatrechtelijke Bescherming tegen Misleidende Reclame
 • Bijzondere Commissie Regelen omtrent de Verontreiniging van Oppervlaktewateren
 • Bijzondere Commissie Regelen omtrent de Winning van Bodemmaterialen op of in het onder de Noordzee Continentale Plat
 • Bijzondere Commissie Regelen ten aanzien van Investeringen in Bepaalde Delen van het Land
 • Bijzondere Commissie Regelen tot Bevordering van een Goede Toepassing van het Afbetalingsstelsel
 • Bijzondere Commissie Regelen tot het Tegengaan van Misbruik bij Colportage
 • Bijzondere Commissie Regelen voor Onderzoek naar en de Winning van Delfstoffen in of op het onder de Noordzee Continentale Plat
 • Bijzondere Commissie Regelen Wettelijke Aansprakelijkheid Exploitanten van Nucleaire Schepen
 • Bijzondere Commissie Regeling inzake Vrijstelling van de Militaire Dienst wegens Ernstige Gewetensbezwaren
 • Bijzondere Commissie Regeling Schadeloosstelling Leden Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Bijzondere Commissie Regeling van Bevoegdheden en Verplichtingen van de Assistent-arts
 • Bijzondere Commissie Regeling van de Arbeids- en Rusttijden van Schepelingen aan Boord van Zeilschepen
 • Bijzondere Commissie Regeling van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
 • Bijzondere Commissie Regeling van de Titel 'Ing'
 • Bijzondere Commissie Regeling van het Financieel Statuut van het Koninklijk Huis
 • Bijzondere Commissie Regeling van het Leerlingwezen
 • Bijzondere Commissie Regeling Vergoeding van Kosten Welke uit de Vervulling van het Lidmaatschap van de Eerste Kamer Voortvloeien
 • Bijzondere Commissie Regeling voor het Voortgezet Onderwijs
 • Bijzondere Commissie Regelingen omtrent Ontgrondingen, Wijziging van de Ontgrondingwet en Aanvulling van de Rivierenwet
 • Bijzondere Commissie Regels m.b.t. Voorzieningen voor Dienstplichtige Militairen en daarmee Gelijkgestelden bij Arbeidsongeschiktheid
 • Bijzondere Commissie Regels ter Bescherming van het Telefoongeheim
 • Bijzondere Commissie Regeringsbeleid ten aanzien van Blokkades van Waterwegen
 • Bijzondere Commissie Retorsiewet Zeescheepvaart
 • Bijzondere Commissie Spreiding Rijksdiensten
 • Bijzondere Commissie Strafbaarstelling van het Gewelddadig in zijn Macht Brengen of Houden van Luchtvaartuigen
 • Bijzondere Commissie Structuurschema ELektriciteitsvoorziening
 • Bijzondere Commissie Tegemoetkoming in Schade als Bedoeld in Art. 8 van de Deltawet en door de Afsluiting van de Lauwerszee
 • Bijzondere Commissie Uitbanning van Elke Vorm van Rassendiscriminatie
 • Bijzondere Commissie Uitkering/belastingvrijdom Koninklijk Huis alsmede Geldelijke Voorzieningen Leden der Staten-Generaal
 • Bijzondere Commissie Uitvoering en Wijziging Vleeskeuringwet
 • Bijzondere Commissie Ultracentrifugeproject
 • Bijzondere Commissie Vaarplicht in Geval van Oorlog etc.
 • Bijzondere Commissie Vaarplichtwet
 • Bijzondere Commissie Vaststelling Nieuwe Voorschriften omtrent Wegenplannen en de Uitkeringen voor Wegen
 • Bijzondere Commissie Vaststelling van Overgangsregelen van de Wet nopens de Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
 • Bijzondere Commissie Verdere Opschorting van de Overgang van Rechtswege van Gemeenten van Rijks- naar Gemeentepolitie en Omgekeerd
 • Bijzondere Commissie Verlenging KB over Onverbindend Verklaring van Bepalingen betr. Verticale Prijsbinding in Mededingingsregelingen
 • Bijzondere Commissie Verlenging Regeling inzake de Bevoegdheden en Verplichtingen van de Assistent-arts door Hernieuwde Vaststelling
 • Bijzondere Commissie Verlenging van de Wettelijke Vakantieduur in het Burgerlijk Wetboek
 • Bijzondere Commissie Verplichte Deelneming in een Beroepspensioenregeling
 • Bijzondere Commissie Verplichte Verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid inzake Motorvoertuigen
 • Bijzondere Commissie Vervallen van Art. 185 van de Grondwet onder Opneming van een Additioneel Artikel
 • Bijzondere Commissie Verzoekschrift H.A. Dolleman te Rotterdam
 • Bijzondere Commissie Verzoekschrift van J.H.W. Nelissen te Beesel om Schadevergoeding
 • Bijzondere Commissie Voorbehouden bij het Europees Vestigingsverdrag
 • Bijzondere Commissie Vooropleidingseisen voor Toelating tot het Examen van Kandidaat-Deurwaarder
 • Bijzondere Commissie Voorstel Boot/Van Schaik tot Wijziging van Diverse Wetten t.b.v. Nagelaten betrekkingen van Werknemers
 • Bijzondere Commissie Voorstel De Gaay Fortman tot Invoering van de Rechtsmiddelen van Cassatie in Belang van de Wet Mil. Strafrecht
 • Bijzondere Commissie Voorstel De Gaay Fortman/Jurgens tot Wijziging van de Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst
 • Bijzondere Commissie Voorstel Dijkstra/Goudsmit tot Wijziging van de Wegenverkeerswet
 • Bijzondere Commissie Voorstel Geurtsen/Van Schaik tot Wijziging van de Wet op de Kansspelen
 • Bijzondere Commissie Voorstel Lamberts/Roethof tot het Wijzigen van het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering
 • Bijzondere Commissie Voorstel op de Comptabiliteitswet
 • Bijzondere Commissie Voorstel van der Sanden c.s. inzake Wet Europese Verkiezingen
 • Bijzondere Commissie Voorstel van Oele tot het Wijzigen van de Mijnwet Continentaal Plat
 • Bijzondere Commissie Voorstel van Rossum tot Wijziging van de Loodswet
 • Bijzondere Commissie Voorstel van Thijn c.s. tot Verandering van Art. 90, 137 en 152 van de Grondwet
 • Bijzondere Commissie Voorstel Vondeling c.s. tot Wijziging Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen
 • Bijzondere Commissie Voorstel Vondeling tot het Brengen van Onroerende Goederen onder de Werkingssfeer van de Prijzenwet
 • Bijzondere Commissie Voorziening bij de Kroon tegen Administratieve Beschikkingen
 • Bijzondere Commissie Voorzieningen met betrekking tot Premiespaarregelingen en Winstdelingsspaarregelingen voor Werknemers
 • Bijzondere Commissie Voorzieningen ten Aanzien van Installaties op het onder de Noordzee Gelegen Deel van het Continentaal Plat
 • Bijzondere Commissie Wereldvoedselconferentie1974
 • Bijzondere Commissie Werkgroep Rhodesië Boycot
 • Bijzondere Commissie Wet op de Dierproeven
 • Bijzondere Commissie Wet op de Kansspelen
 • Bijzondere Commissie Wet op de Lijkbezorging
 • Bijzondere Commissie Wet op de Ondernemingsraden
 • Bijzondere Commissie Wet op de Raad van State
 • Bijzondere Commissie Wet op het Schadeverzekeringsbedrijf
 • Bijzondere Commissie Wet Openbaarheid van Bestuur
 • Bijzondere Commissie Wet Premie Kerkenbouw
 • Bijzondere Commissie Wet Verhoging Kiesdrempel
 • Bijzondere Commissie Wet Ziektekostenvoorziening Ambtenaren
 • Bijzondere Commissie Wetenschappelijk Onderwijs voor de Krijgsmacht
 • Bijzondere Commissie Wetsontwerp Eerste Richtlijnen Vennootschapsrecht
 • Bijzondere Commissie Wetsontwerp Jeugdfilmkeuring en het Initiatiefontwerp Voogd tot Afschaffing van de Filmkeuring voor Volwassenen
 • Bijzondere Commissie Wetsontwerp Jeugdspaarwet
 • Bijzondere Commissie Wetsontwerp tot Aanvulling van Art. 11 van de Drank- en Horecawet
 • Bijzondere Commissie Wetsontwerp tot Voorlopige Voorziening inzake Verruiming van het Gemeentelijke Belastinggebied
 • Bijzondere Commissie Wetsontwerp Wet op de Loonvorming
 • Bijzondere Commissie Wetsontwerp Wijziging van de Wet Goederenvervoer
 • Bijzondere Commissie Wettelijke Bepalingen m.b.t. Huur en Verhuur van Bedrijfsruimte en tot Onteigening van Verhuurde Bedrijfsruimte
 • Bijzondere Commissie Wijziging Art. 2 Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen
 • Bijzondere Commissie Wijziging Art. 240Bis en Intrekking Art. 451ter van Wetboek van Strafrecht
 • Bijzondere Commissie Wijziging Bepalingen van het Wetboek van Koophandel omtrent Makelaars
 • Bijzondere Commissie Wijziging Loterijwet en Wet op de Loterijbelasting
 • Bijzondere Commissie Wijziging van Art. 23 van de Machtigingswet Inkomensvorming en Bescherming Werkgelegenheid
 • Bijzondere Commissie Wijziging van Art. 4 Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Art. 1637s en 1638r van het Burgerlijk Wetboek
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Art. 53-54c van het Wetboek van Koophandel
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Artikelen 19 en 23 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Bedragen Vastgesteld in de Art. 22, 23 en 26 1e Lid van de Grondwet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Bepalingen inzake Gemeentelijke en Provinciale Belastingen
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Bepalingen omtrent de Beëindiging van Arbeidsovereenkomsten
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Erfgooierswet1912
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Financiële Verhoudingswet1960
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Financiële Verhoudingswet 1960 en de Algemene Bijstandswet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Jachtwet en Dierenvervoer
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Krankzinnigenwet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Landbouwwet, Financiële Verhoudingswet en Provinciewet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Luchtvaartwet m.b.t. de Aanwijzing van Luchtvaart-terreinen en het Vliegveld Welschap
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Medische Tuchtwet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Octrooiwet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Onteigeningsprocedure
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Ontgrondingswet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Pensioen- en Spaarfondsenwet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Rijksoctrooiwet en Goedkeuring van het Europese Octrooiverdrag
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Rijtijdenwet1936
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet1904
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Veewet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Warenwet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Wegenverkeerswet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de wet Bezitvormingsfonds
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Wet Olieverontreiniging Zeewater
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Wet Selectieve Investeringsregeling
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Wet tot Regeling van de Schadeloosstelling voor de Leden der Tweede Kamer
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Ziekenfondswet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Huurwet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de Huur/ Verhuur van Bedrijfsruimte
 • Bijzondere Commissie Wijziging van het Militair Strafprocesrecht, het Militair Strafrecht en Tuchtrecht en de Wet Gevangeniswezen
 • Bijzondere Commissie Wijziging Wet Immunisatie Militairen
 • Bijzondere Commissie Wijziging wet op de Krijgstucht en Militair Straf(proces)recht en Herziening van het Militair Tuchtrecht
 • Bijzondere Commissie Wijziging Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs
 • Bijzondere Commissie Wijziging Wet Uitkeringen Wegen
 • Bijzondere Commissie Wijziging Wetboek van Koophandel (Voorzieningen m.b.t. de Structuur der Naamloze en Besloten Vennootschap)
 • Bijzondere Commissie Wijziging Wetboek van Strafrecht, Wet op de Economische Delicten, Burgerlijk Wetboek en Besluit Arbeidsverhoudingen
 • Bijzondere Commissie Ziekenfondswet
 • Commissie voor de Werkwijze van de Tweede Kamer
 • Interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie
 • Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie (IPU)
 • Vaste Commissie Ambtenarenzaken en Pensioenen
 • Vaste Commissie Bescherming Burgerbevolking
 • Vaste Commissie Betrekkingen met de Nederlandse Antillen
 • Vaste Commissie Betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen
 • Vaste Commissie Binnenlandse Veiligheidsdienst
 • Vaste Commissie Binnenlandse Zaken
 • Vaste Commissie Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
 • Vaste Commissie Buitenlandse Zaken
 • Vaste Commissie Civiele Verdediging
 • Vaste Commissie Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
 • Vaste Commissie Defensie
 • Vaste Commissie Deltazaken
 • Vaste Commissie Duidelijke Taal
 • Vaste Commissie Economische Zaken
 • Vaste Commissie Financiën
 • Vaste Commissie Indische Zaken
 • Vaste Commissie Indonesië
 • Vaste Commissie Industrie
 • Vaste Commissie Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
 • Vaste Commissie Justitie
 • Vaste Commissie Kernenergie
 • Vaste Commissie Landbouw
 • Vaste Commissie Landbouw en Visserij
 • Vaste Commissie Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
 • Vaste Commissie Maatschappelijk Werk
 • Vaste Commissie Midden- en Kleinbedrijf
 • Vaste Commissie Middenstand
 • Vaste Commissie Milieuhygiëne
 • Vaste Commissie Naturalisaties
 • Vaste Commissie Ombudsman
 • Vaste Commissie Onderwijs
 • Vaste Commissie Onderwijs en Wetenschappen
 • Vaste Commissie Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
 • Vaste Commissie Ontwikkelingssamenwerking
 • Vaste Commissie Oorlog en Marine
 • Vaste Commissie Overgangszaken Indonesië
 • Vaste Commissie Overzeese Rijksdelen
 • Vaste Commissie Repatriëring
 • Vaste Commissie Repatriëring uit Indonesië
 • Vaste Commissie Scheepvaart
 • Vaste Commissie Sociale Verzekering
 • Vaste Commissie Sociale Zaken
 • Vaste Commissie Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • Vaste Commissie Uniezaken
 • Vaste Commissie Verkeer en Waterstaat
 • Vaste Commissie Visserij
 • Vaste Commissie Volksgezondheid
 • Vaste Commissie Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
 • Vaste Commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 • Vaste Commissie voor de Handelspolitiek
 • Vaste Commissie voor de Rijksuitgaven
 • Vaste Commissie Watersnood
 • Vaste Commissie Wederopbouw en Volkshuisvesting
 • Vaste Commissie West-Indië
 • Vaste Commissie Wetenschapsbeleid
 • Vaste Commissie Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs
 • Vaste Commissie Zaken Overzee

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in