Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Tweede Kamer, 1945-1989

2.02.28
CAS 1306
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.28
Auteur: CAS 1306
Nationaal Archief, Den Haag
2004

CC0

Periode:

1849-1994
merendeel 1945-1989

Omvang:

706.00 meter; 20428 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat roosters der werkzaamheden, agenda's, notulen en de zgn. gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; geloofsbrieven van de kamerleden, schriftelijke vragen van de kamerleden en antwoorden van de regering, ingekomen verzoekschriften en andere bescheiden van particulieren; en commissiearchieven van de vaste commissies, bijzondere commissies en overige commissies. De Handelingen zijn niet in dit archief opgenomen.

Archiefvormers:

 • Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Commissie tot Onderzoek der Geloofsbrieven
 • Commissie voor de Huishoudelijke Aangelegenheden
 • Commissie voor de Verzoekschriften
 • Gemengde Commissie voor de Stenografie uit de beide Kamers der Staten-Generaal
 • Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht
 • Algemene Begrotingscommissie
 • Bijzondere Commissie Aanvulling wet Gemeenschappelijke Regelingen inzake de Samenwerking Gemeenten en Waterschappen
 • Bijzondere Commissie Aanvullingen over het Wederrechtelijk Gebruik van een Woning/Lokaal en Verhuur van Afbraak Woningen
 • Bijzondere Commissie Begeleiding van Spaarloon op het Terrein van de Belasting- en Premieheffing
 • Bijzondere Commissie Beleid inzake Grond- en Kieswet
 • Bijzondere Commissie Beleid inzake Massamedia en Draadomroepinrichtingen
 • Bijzondere Commissie Bepalingen met betrekking tot het Einde van Huur en Verhuur van Woonruimte
 • Bijzondere Commissie Bescherming van het Telefoongeheim naar Belgisch Recht
 • Bijzondere Commissie Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
 • Bijzondere Commissie Brief inzake de Ontginning van het Gasveld Bergen
 • Bijzondere Commissie Brief van de Regering inzake Terreurbestrijding
 • Bijzondere Commissie Comptabiliteitswet
 • Bijzondere Commissie Deelneming in het Aandelenkapitaal van door de Staat met Anderen op te Richten Financierings Maatschappij
 • Bijzondere Commissie Deugdelijkheid in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 • Bijzondere Commissie Financiering van de Bouw en Inrichting van een Kernreactor in Nederland
 • Bijzondere Commissie Fiscale Faciliteiten voor de Bezitsvorming met betrekking tot Effecten
 • Bijzondere Commissie Geldelijke Voorzieningen Leden van de Staten Generaal en Hun Nabestaanden; Opneming Additioneel Artikel
 • Bijzondere Commissie Gemeenschappelijke Regeling tot Oprichting van het Havenschap Terneuzen
 • Bijzondere Commissie Gemeenschappelijke Regeling tot Oprichting van het Havenschap Vlissingen
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring Beschikking ingevolge Art. 5 Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring Besluit met betrekking tot Toepassing Art. 4 Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring Europese Overeenkomst van Radio en Televisie-uitzending door Stations buiten Nationaal Gebied
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring Overeenkomst Nederland/Indonesië inzake de Nog Bestaande Financiële Vraagstukken
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring van de Beschikking van de Minister van Financiën inzake Beperking van de Investeringsaftrek
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring van de Overeenkomst tussen Nederland en de Vincent van Goghstichting
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring van het Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring van het Verdrag betreffende de Politieke Rechten van de Vrouw
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring van het Verdrag met België inzake de Verbinding tussen de Schelde en de Rijn
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring van Verdragen inzake Tekeningen en Modellen
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring Verdrag tussen Nederland en Duitsland inzake de Grenzen van het Continentaal Plat
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring voor Suriname inzake Ondertekende Verdrag tot Oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
 • Bijzondere Commissie Goedkeuring/Uitvoering Verdrag tegen het Kapen en Wederrechtelijke Gedragingen tegen de Veiligheid van Vliegtuigen
 • Bijzondere Commissie Grondpolitiek (Voorkeursrecht Gemeenten, Wijziging Onteigeningswet)
 • Bijzondere Commissie Grondwaterwet
 • Bijzondere Commissie Herstructurering Wetenschappelijk Onderwijs en Voorbereiding Samenhang HBO-WO
 • Bijzondere Commissie Herziening van het Echtscheidingsrecht
 • Bijzondere Commissie Hoofdlijnen Ontwikkeling van de Waddenzee
 • Bijzondere Commissie Huisvesting der Kamer
 • Bijzondere Commissie Initiatiefvoorstel Drees/Berger tot Wijziging van de Aanwijzingswet PTT
 • Bijzondere Commissie Initiatiefvoorstel Wieringa c.s. tot Wijziging van de Onteigeningswet
 • Bijzondere Commissie Inrichting van een Buisleidingenstraat van Pernis naar de Schelde en een Zijtak van Noordhoek naar Nispen
 • Bijzondere Commissie Instelling van een Bezitvormingsfonds
 • Bijzondere Commissie Instelling van een Rijkswegenfonds (Wet op het Rijkswegenfonds)
 • Bijzondere Commissie Instelling Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Bijzondere Commissie Interim-nota Inkomensbeleid
 • Bijzondere Commissie Interim-nota inzake de Bestrijding van de Werkloosheid
 • Bijzondere Commissie Inventarisatie van Voorzieningen voor Gehandicapten
 • Bijzondere Commissie Jaarlijks door Draagkrachtige Huurders van Woningen in de Rijkskas te Storten Bijdragen
 • Bijzondere Commissie Maatregelen met betrekking tot de Financiering van de Pensioenvoorzieningen van de Steenkolenmijnindustrie
 • Bijzondere Commissie Maatregelen voor Oliehoudende Producten uit de Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar/Landen Overzee
 • Bijzondere Commissie Machtiging tot Deelneming in de Aanvulling der Middelen van de Internationale Ontwikkelings Associatie
 • Bijzondere Commissie Machtigingswet Inkomensvorming en Bescherming Werkgelegenheid
 • Bijzondere Commissie Migratie en Begeleiding van Surinamers en Antillianen
 • Bijzondere Commissie Nadere Regelen betreffende het Accountswezen
 • Bijzondere Commissie Nieuwe Bepalingen inzake de Inrichting, Samenstelling en Bevoegdheid van het Provinciaal Bestuur
 • Bijzondere Commissie Nieuwe Regelen met betrekking tot het Afbreken van Zwangerschap
 • Bijzondere Commissie Nieuwe Regeling van de Winkelsluiting
 • Bijzondere Commissie Nieuwe Regeling van het Kwekersrecht, het Verkeer van Teeltmateriaal van Land- en Tuinbouwgewassen
 • Bijzondere Commissie Nota Bejaardenbeleid
 • Bijzondere Commissie Nota Bejaardenbeleid1970
 • Bijzondere Commissie Nota betreffende Achtergronden en Risico's van Druggebruik
 • Bijzondere Commissie Nota betreffende de zaak Van der Putten
 • Bijzondere Commissie Nota betreffende het Omroepbestel
 • Bijzondere Commissie Nota en Bepalingen inzake Buitenlandse Werknemers
 • Bijzondere Commissie Nota Hoger Onderwijs in de Toekomst
 • Bijzondere Commissie Nota inzake de Ministeriële Verantwoordelijkheid voor het Koninklijk Huis
 • Bijzondere Commissie Nota inzake de Werkgelegenheid
 • Bijzondere Commissie Nota inzake Onderwijs- en Arbeidsmaatregelen voor Werkende Jongeren
 • Bijzondere Commissie Nota Knelpunten Harmonisatie Welzijnsbeleid en -wetgeving
 • Bijzondere Commissie Nota Noorden des Lands
 • Bijzondere Commissie Nota Ontwikkeling van de Haagse Agglomeratie en de Afremming van de Groei van de Kantorensector
 • Bijzondere Commissie Nota Ontwikkeling van het Noorden des Lands
 • Bijzondere Commissie Nota Situering van Nieuwe Terreinen voor Militaire Doeleinden
 • Bijzondere Commissie Nota Studiefinanciering
 • Bijzondere Commissie Nota Ter Beschikkingstelling
 • Bijzondere Commissie Nota Uitbreiding van de Haagse Agglomeratie
 • Bijzondere Commissie Nota voor een Nieuw Militair Strafprocesrecht
 • Bijzondere Commissie Nota Vraagpunten over Herziening van de Politiewet
 • Bijzondere Commissie Nota Woonwagenbeleid
 • Bijzondere Commissie Nota's Nationale Parken, Nationale Landschapsparken en Agrarische Cultuurlandschappen
 • Bijzondere Commissie Onderlinge Aanpassing van Sociale Verzekeringswetten en Belastingwetten
 • Bijzondere Commissie Onderzoek Militair Aankoopbeleid
 • Bijzondere Commissie Onteigening van Percelen voor de Uitvoering van het Spaarbekkenproject Brabantse Biesbos door een Waterwinbedrijf
 • Bijzondere Commissie Ontwerp Financiële Verhoudingswet1959
 • Bijzondere Commissie Ontwerp van Wet op de Registeraccountants
 • Bijzondere Commissie Ontwerp-Noodwet Arbeidsvoorziening
 • Bijzondere Commissie Ontwerp-Noodwet Geneeskundigen
 • Bijzondere Commissie Rapport betreffende de Financiële Positie van de Gescheiden Vrouwen en Haar Gezinnen
 • Bijzondere Commissie Rapport Erediensten
 • Bijzondere Commissie Rapport Interparlementaire Werkgroep over het Vraagstuk van de Detailhandelsactiviteiten buiten Winkelgebieden
 • Bijzondere Commissie Rapport over de Kabeltelevisie
 • Bijzondere Commissie Rapport van de Adviescommissie inzake Migratie van Surinamers en Antillianen
 • Bijzondere Commissie Rapport van de Commissie Friese Taalpolitiek
 • Bijzondere Commissie Reactie op Brieven waarin duidelijk wordt gesteld om Bepaalde Uitspraken niet te herzien
 • Bijzondere Commissie Regelen Beroep op de Raad van State tegen Overheidsbeschikkingen en Wijziging Wet op de Raad van State
 • Bijzondere Commissie Regelen betreffende Algemene Volkstellingen (Volkstellingenwet)
 • Bijzondere Commissie Regelen betreffende de Rechtstoestand van de Dienstplichtige Militairen van de Kkrijgsmacht
 • Bijzondere Commissie Regelen de als Categorieën van Inrichtingen of als Verstrekkingen Vormen als Maatschappelijke Dienstverlening
 • Bijzondere Commissie Regelen in Belang van het Voorkomen of Beperken van Luchtverontreiniging
 • Bijzondere Commissie Regelen inzake de Opheffing van de Afd. Effectenregistratie van de Raad voor Rechtsherstel
 • Bijzondere Commissie Regelen inzake het Beroeps- of Bedrijfsmatig Verlenen van Consumptieve Kredieten
 • Bijzondere Commissie Regelen inzake Werkstaking
 • Bijzondere Commissie Regelen inzake Wettelijke Aansprakelijkheid op het Gebied van de Kernenergie
 • Bijzondere Commissie Regelen met betrekking tot de Handel in Antibiotica, Hormoonpreparaten, Thyreostatica e.d. bestemd voor Dieren
 • Bijzondere Commissie Regelen met betrekking tot de Reconstructie van Midden-Delfland
 • Bijzondere Commissie Regelen nopens de Hygiëne op en in Kampeerplaatsen
 • Bijzondere Commissie Regelen omtrent de Erkenning van Rijscholen
 • Bijzondere Commissie Regelen omtrent de Privaatrechtelijke Bescherming tegen Misleidende Reclame
 • Bijzondere Commissie Regelen omtrent de Verontreiniging van Oppervlaktewateren
 • Bijzondere Commissie Regelen omtrent de Winning van Bodemmaterialen op of in het onder de Noordzee Continentale Plat
 • Bijzondere Commissie Regelen ten aanzien van Investeringen in Bepaalde Delen van het Land
 • Bijzondere Commissie Regelen tot Bevordering van een Goede Toepassing van het Afbetalingsstelsel
 • Bijzondere Commissie Regelen tot het Tegengaan van Misbruik bij Colportage
 • Bijzondere Commissie Regelen voor Onderzoek naar en de Winning van Delfstoffen in of op het onder de Noordzee Continentale Plat
 • Bijzondere Commissie Regelen Wettelijke Aansprakelijkheid Exploitanten van Nucleaire Schepen
 • Bijzondere Commissie Regeling inzake Vrijstelling van de Militaire Dienst wegens Ernstige Gewetensbezwaren
 • Bijzondere Commissie Regeling Schadeloosstelling Leden Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Bijzondere Commissie Regeling van Bevoegdheden en Verplichtingen van de Assistent-arts
 • Bijzondere Commissie Regeling van de Arbeids- en Rusttijden van Schepelingen aan Boord van Zeilschepen
 • Bijzondere Commissie Regeling van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
 • Bijzondere Commissie Regeling van de Titel 'Ing'
 • Bijzondere Commissie Regeling van het Financieel Statuut van het Koninklijk Huis
 • Bijzondere Commissie Regeling van het Leerlingwezen
 • Bijzondere Commissie Regeling Vergoeding van Kosten Welke uit de Vervulling van het Lidmaatschap van de Eerste Kamer Voortvloeien
 • Bijzondere Commissie Regeling voor het Voortgezet Onderwijs
 • Bijzondere Commissie Regelingen omtrent Ontgrondingen, Wijziging van de Ontgrondingwet en Aanvulling van de Rivierenwet
 • Bijzondere Commissie Regels m.b.t. Voorzieningen voor Dienstplichtige Militairen en daarmee Gelijkgestelden bij Arbeidsongeschiktheid
 • Bijzondere Commissie Regels ter Bescherming van het Telefoongeheim
 • Bijzondere Commissie Regeringsbeleid ten aanzien van Blokkades van Waterwegen
 • Bijzondere Commissie Retorsiewet Zeescheepvaart
 • Bijzondere Commissie Spreiding Rijksdiensten
 • Bijzondere Commissie Strafbaarstelling van het Gewelddadig in zijn Macht Brengen of Houden van Luchtvaartuigen
 • Bijzondere Commissie Structuurschema ELektriciteitsvoorziening
 • Bijzondere Commissie Tegemoetkoming in Schade als Bedoeld in Art. 8 van de Deltawet en door de Afsluiting van de Lauwerszee
 • Bijzondere Commissie Uitbanning van Elke Vorm van Rassendiscriminatie
 • Bijzondere Commissie Uitkering/belastingvrijdom Koninklijk Huis alsmede Geldelijke Voorzieningen Leden der Staten-Generaal
 • Bijzondere Commissie Uitvoering en Wijziging Vleeskeuringwet
 • Bijzondere Commissie Ultracentrifugeproject
 • Bijzondere Commissie Vaarplicht in Geval van Oorlog etc.
 • Bijzondere Commissie Vaarplichtwet
 • Bijzondere Commissie Vaststelling Nieuwe Voorschriften omtrent Wegenplannen en de Uitkeringen voor Wegen
 • Bijzondere Commissie Vaststelling van Overgangsregelen van de Wet nopens de Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
 • Bijzondere Commissie Verdere Opschorting van de Overgang van Rechtswege van Gemeenten van Rijks- naar Gemeentepolitie en Omgekeerd
 • Bijzondere Commissie Verlenging KB over Onverbindend Verklaring van Bepalingen betr. Verticale Prijsbinding in Mededingingsregelingen
 • Bijzondere Commissie Verlenging Regeling inzake de Bevoegdheden en Verplichtingen van de Assistent-arts door Hernieuwde Vaststelling
 • Bijzondere Commissie Verlenging van de Wettelijke Vakantieduur in het Burgerlijk Wetboek
 • Bijzondere Commissie Verplichte Deelneming in een Beroepspensioenregeling
 • Bijzondere Commissie Verplichte Verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid inzake Motorvoertuigen
 • Bijzondere Commissie Vervallen van Art. 185 van de Grondwet onder Opneming van een Additioneel Artikel
 • Bijzondere Commissie Verzoekschrift H.A. Dolleman te Rotterdam
 • Bijzondere Commissie Verzoekschrift van J.H.W. Nelissen te Beesel om Schadevergoeding
 • Bijzondere Commissie Voorbehouden bij het Europees Vestigingsverdrag
 • Bijzondere Commissie Vooropleidingseisen voor Toelating tot het Examen van Kandidaat-Deurwaarder
 • Bijzondere Commissie Voorstel Boot/Van Schaik tot Wijziging van Diverse Wetten t.b.v. Nagelaten betrekkingen van Werknemers
 • Bijzondere Commissie Voorstel De Gaay Fortman tot Invoering van de Rechtsmiddelen van Cassatie in Belang van de Wet Mil. Strafrecht
 • Bijzondere Commissie Voorstel De Gaay Fortman/Jurgens tot Wijziging van de Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst
 • Bijzondere Commissie Voorstel Dijkstra/Goudsmit tot Wijziging van de Wegenverkeerswet
 • Bijzondere Commissie Voorstel Geurtsen/Van Schaik tot Wijziging van de Wet op de Kansspelen
 • Bijzondere Commissie Voorstel Lamberts/Roethof tot het Wijzigen van het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering
 • Bijzondere Commissie Voorstel op de Comptabiliteitswet
 • Bijzondere Commissie Voorstel van der Sanden c.s. inzake Wet Europese Verkiezingen
 • Bijzondere Commissie Voorstel van Oele tot het Wijzigen van de Mijnwet Continentaal Plat
 • Bijzondere Commissie Voorstel van Rossum tot Wijziging van de Loodswet
 • Bijzondere Commissie Voorstel van Thijn c.s. tot Verandering van Art. 90, 137 en 152 van de Grondwet
 • Bijzondere Commissie Voorstel Vondeling c.s. tot Wijziging Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen
 • Bijzondere Commissie Voorstel Vondeling tot het Brengen van Onroerende Goederen onder de Werkingssfeer van de Prijzenwet
 • Bijzondere Commissie Voorziening bij de Kroon tegen Administratieve Beschikkingen
 • Bijzondere Commissie Voorzieningen met betrekking tot Premiespaarregelingen en Winstdelingsspaarregelingen voor Werknemers
 • Bijzondere Commissie Voorzieningen ten Aanzien van Installaties op het onder de Noordzee Gelegen Deel van het Continentaal Plat
 • Bijzondere Commissie Wereldvoedselconferentie1974
 • Bijzondere Commissie Werkgroep Rhodesië Boycot
 • Bijzondere Commissie Wet op de Dierproeven
 • Bijzondere Commissie Wet op de Kansspelen
 • Bijzondere Commissie Wet op de Lijkbezorging
 • Bijzondere Commissie Wet op de Ondernemingsraden
 • Bijzondere Commissie Wet op de Raad van State
 • Bijzondere Commissie Wet op het Schadeverzekeringsbedrijf
 • Bijzondere Commissie Wet Openbaarheid van Bestuur
 • Bijzondere Commissie Wet Premie Kerkenbouw
 • Bijzondere Commissie Wet Verhoging Kiesdrempel
 • Bijzondere Commissie Wet Ziektekostenvoorziening Ambtenaren
 • Bijzondere Commissie Wetenschappelijk Onderwijs voor de Krijgsmacht
 • Bijzondere Commissie Wetsontwerp Eerste Richtlijnen Vennootschapsrecht
 • Bijzondere Commissie Wetsontwerp Jeugdfilmkeuring en het Initiatiefontwerp Voogd tot Afschaffing van de Filmkeuring voor Volwassenen
 • Bijzondere Commissie Wetsontwerp Jeugdspaarwet
 • Bijzondere Commissie Wetsontwerp tot Aanvulling van Art. 11 van de Drank- en Horecawet
 • Bijzondere Commissie Wetsontwerp tot Voorlopige Voorziening inzake Verruiming van het Gemeentelijke Belastinggebied
 • Bijzondere Commissie Wetsontwerp Wet op de Loonvorming
 • Bijzondere Commissie Wetsontwerp Wijziging van de Wet Goederenvervoer
 • Bijzondere Commissie Wettelijke Bepalingen m.b.t. Huur en Verhuur van Bedrijfsruimte en tot Onteigening van Verhuurde Bedrijfsruimte
 • Bijzondere Commissie Wijziging Art. 2 Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen
 • Bijzondere Commissie Wijziging Art. 240Bis en Intrekking Art. 451ter van Wetboek van Strafrecht
 • Bijzondere Commissie Wijziging Bepalingen van het Wetboek van Koophandel omtrent Makelaars
 • Bijzondere Commissie Wijziging Loterijwet en Wet op de Loterijbelasting
 • Bijzondere Commissie Wijziging van Art. 23 van de Machtigingswet Inkomensvorming en Bescherming Werkgelegenheid
 • Bijzondere Commissie Wijziging van Art. 4 Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Art. 1637s en 1638r van het Burgerlijk Wetboek
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Art. 53-54c van het Wetboek van Koophandel
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Artikelen 19 en 23 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Bedragen Vastgesteld in de Art. 22, 23 en 26 1e Lid van de Grondwet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Bepalingen inzake Gemeentelijke en Provinciale Belastingen
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Bepalingen omtrent de Beëindiging van Arbeidsovereenkomsten
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Erfgooierswet1912
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Financiële Verhoudingswet1960
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Financiële Verhoudingswet 1960 en de Algemene Bijstandswet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Jachtwet en Dierenvervoer
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Krankzinnigenwet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Landbouwwet, Financiële Verhoudingswet en Provinciewet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Luchtvaartwet m.b.t. de Aanwijzing van Luchtvaart-terreinen en het Vliegveld Welschap
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Medische Tuchtwet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Octrooiwet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Onteigeningsprocedure
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Ontgrondingswet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Pensioen- en Spaarfondsenwet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Rijksoctrooiwet en Goedkeuring van het Europese Octrooiverdrag
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Rijtijdenwet1936
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet1904
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Veewet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Warenwet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Wegenverkeerswet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de wet Bezitvormingsfonds
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Wet Olieverontreiniging Zeewater
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Wet Selectieve Investeringsregeling
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Wet tot Regeling van de Schadeloosstelling voor de Leden der Tweede Kamer
 • Bijzondere Commissie Wijziging van de Ziekenfondswet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Huurwet
 • Bijzondere Commissie Wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de Huur/ Verhuur van Bedrijfsruimte
 • Bijzondere Commissie Wijziging van het Militair Strafprocesrecht, het Militair Strafrecht en Tuchtrecht en de Wet Gevangeniswezen
 • Bijzondere Commissie Wijziging Wet Immunisatie Militairen
 • Bijzondere Commissie Wijziging wet op de Krijgstucht en Militair Straf(proces)recht en Herziening van het Militair Tuchtrecht
 • Bijzondere Commissie Wijziging Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs
 • Bijzondere Commissie Wijziging Wet Uitkeringen Wegen
 • Bijzondere Commissie Wijziging Wetboek van Koophandel (Voorzieningen m.b.t. de Structuur der Naamloze en Besloten Vennootschap)
 • Bijzondere Commissie Wijziging Wetboek van Strafrecht, Wet op de Economische Delicten, Burgerlijk Wetboek en Besluit Arbeidsverhoudingen
 • Bijzondere Commissie Ziekenfondswet
 • Commissie voor de Werkwijze van de Tweede Kamer
 • Interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie
 • Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie (IPU)
 • Vaste Commissie Ambtenarenzaken en Pensioenen
 • Vaste Commissie Bescherming Burgerbevolking
 • Vaste Commissie Betrekkingen met de Nederlandse Antillen
 • Vaste Commissie Betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen
 • Vaste Commissie Binnenlandse Veiligheidsdienst
 • Vaste Commissie Binnenlandse Zaken
 • Vaste Commissie Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
 • Vaste Commissie Buitenlandse Zaken
 • Vaste Commissie Civiele Verdediging
 • Vaste Commissie Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
 • Vaste Commissie Defensie
 • Vaste Commissie Deltazaken
 • Vaste Commissie Duidelijke Taal
 • Vaste Commissie Economische Zaken
 • Vaste Commissie Financiën
 • Vaste Commissie Indische Zaken
 • Vaste Commissie Indonesië
 • Vaste Commissie Industrie
 • Vaste Commissie Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
 • Vaste Commissie Justitie
 • Vaste Commissie Kernenergie
 • Vaste Commissie Landbouw
 • Vaste Commissie Landbouw en Visserij
 • Vaste Commissie Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
 • Vaste Commissie Maatschappelijk Werk
 • Vaste Commissie Midden- en Kleinbedrijf
 • Vaste Commissie Middenstand
 • Vaste Commissie Milieuhygiëne
 • Vaste Commissie Naturalisaties
 • Vaste Commissie Ombudsman
 • Vaste Commissie Onderwijs
 • Vaste Commissie Onderwijs en Wetenschappen
 • Vaste Commissie Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
 • Vaste Commissie Ontwikkelingssamenwerking
 • Vaste Commissie Oorlog en Marine
 • Vaste Commissie Overgangszaken Indonesië
 • Vaste Commissie Overzeese Rijksdelen
 • Vaste Commissie Repatriëring
 • Vaste Commissie Repatriëring uit Indonesië
 • Vaste Commissie Scheepvaart
 • Vaste Commissie Sociale Verzekering
 • Vaste Commissie Sociale Zaken
 • Vaste Commissie Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • Vaste Commissie Uniezaken
 • Vaste Commissie Verkeer en Waterstaat
 • Vaste Commissie Visserij
 • Vaste Commissie Volksgezondheid
 • Vaste Commissie Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
 • Vaste Commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 • Vaste Commissie voor de Handelspolitiek
 • Vaste Commissie voor de Rijksuitgaven
 • Vaste Commissie Watersnood
 • Vaste Commissie Wederopbouw en Volkshuisvesting
 • Vaste Commissie West-Indië
 • Vaste Commissie Wetenschapsbeleid
 • Vaste Commissie Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs
 • Vaste Commissie Zaken Overzee

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Aanwinst 2003 (inv.nrs. 1-8279)

Deze inventaris is een vervolg op de inventaris van het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1815-1945. Het toegangsnummer bij het Nationaal Archief (NA) van deze inventaris is 2.02.22.

In 1999 is begonnen met de bewerking van het archief uit de jaren 1945-1994 met een omvang van 593 meter. De begincesuur van 1945 betreft het opnieuw in werking treden van het Parlement na de Tweede Wereldoorlog. Voor het archief van de Tweede Kamer is de eindcesuur 1980 en voor de archieven van de Bijzondere Commissies is de eindcesuur 1994 in verband met het feit dat in dat jaar alle Bijzondere Commissies werden opgeheven en derhalve afgesloten konden worden. Daar de archiefstukken van de Gemengde commissie voor de Stenografische dienst voor een groot deel in 1849 beginnen, is dit jaar tussen haakjes in de datering meegenomen. De bewerking is in 2001 afgerond.

Een deel van het archief was op zittingsjaar gerangschikt. Daar waar dit werd aangetroffen is dit gehandhaafd en bij de beschrijving van de stukken vermeld.

De indeling van de inventaris is, voor zover mogelijk, gelijk aan de indeling van de inventaris 2.02.22.

Na de selectie zijn de stukken die voor definitieve bewaring waren aangewezen materieel bewerkt. Dit hield in dat al het ijzerwerk zoals nietjes, paperclips e.d. is verwijderd, de archiefstukken zijn verpakt in zuurvrije omslagen en dozen en zijn voorzien van een uniek inventarisnummer. Daar waar mogelijk zijn in de inventaris relevante gegevens opgenomen en verwijzingen gemaakt naar gelijksoortige stukken.

Supplement 2010 (inv.nrs. 8280-20421)
Algemene toelichting

Op basis van het door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) opgestelde en door de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 oktober 2007 goedgekeurde plan van aanpak, is door de CAS in de periode nov. 2007 - aug. 2008 het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de periode (1967) 1980 - 1989 (1990) bewerkt. De kernperiode is 1980 - 1989. met een enkele afwijkende datering naar zowel oudere (1967) als jongere (1990) datum. Deze afwijkingen zijn tussen haakjes aan de kerndatering toegevoegd.

Het complete archief van beide enquêtecommissies is voor bewaring aangewezen en is in goede, geordende en toegankelijke staat overgebracht naar het Nationaal Archief.

Toegang

Deze toegang sluit aan op de toegang van het archief van de periode (1849) 1945 - 1980 (1994) (archiefblok H28024 / nummer toegang 2.02.28). Het archiefblok van de periode (1849) 1945 - 1980 (1994) is al overgedragen aan het Nationaal Archief. Zowel het archiefbloknummer als het toegangnummer van de reeds overgedragen periode worden ook gebruikt voor deze toegang op het archief van de periode (1967) 1980 - 1989 (1990).

De begincesuur 1980 wordt bepaald door de afsluiting van het vorige blok per 31 december 1979. De eindcesuur, 1989, wordt bepaald doordat dit jaar het blok 1980 - 1989 afsluit. De stukken die gezien de periode behoren tot het vorige archiefblok (1849) 1945 - 1980 (1984) en die in het blok (1967) 1980 - 1989 (1990) zijn aangetroffen, zijn opgenomen in het laatste blok als aansluiting op het eerste blok. Dit verklaart dat de periode van deze toegang eerder begint. Dit jaartal (1967) is tussen haakjes aan de kerndatering toegevoegd. De jongste datering (1990) wordt veroorzaakt door een aantal dossiers die beginnen in 1989, maar die daarnaast ook nog stukken bevatten van het jaar 1990.

Op basis van vooronderzoek en gemaakte afspraken tussen zorgdrager, Nationaal Archief en de CAS is besloten het archief op de klassieke wijze toegankelijk te maken. Het eindproduct van de bewerking is een toegang op het archief, die qua indeling aansluit op de toegang van de periode (1849) 1945 - 1980 (1994). Het beginnummer (8280) van deze toegang (periode 1980 - 1989) sluit aan op het laatst gebruikte inventarisnummer (8279) van de toegang van de voorliggende periode. Sommige rubrieken uit de toegang van de voorgaande periode zijn in deze toegang niet gebruikt. Daarom is er voor gekozen om de nummering van de rubrieken op elkaar aan te laten sluiten om hiaten in de nummering te voorkomen. Hierdoor wijken de nummers van de rubrieken af ten opzichte van de gebruikte nummers in de toegang van de periode (1849) 1945 - 1980 (1994).

Het archief is bewerkt volgens de standaardafspraken met betrekking tot de materiële verzorging zoals verwoord in de Goede Staat .

Bijzonderheden

 • De series agenda’s, brieven- en besluitenlijsten en convocaties komen op diverse manieren terug in de toegang. Ze zijn terug te vinden als een gecombineerde serie of als losse, niet-gecombineerde series. Deze series zijn al gevormd door de archiefvormer en zijn als zodanig gehandhaafd.
 • Bij vrijwel alle Vaste Commissies komt een serie algemeen voor, vaak primair onderverdeeld op jaar en secundair op alfabet. Ook deze series zijn op deze wijze door de archiefvormer gevormd en bevatten stukken van uiteenlopende aard.
 • Als de brievenlijsten als afzonderlijke serie voorkomen, is deze serie onder de rubriek vergaderstukken geplaatst. De brievenlijsten bevatten namelijk alle brieven die in de vergaderingen worden behandeld.
 • Bij de Vaste Commissies zijn de series algemene mondelinge verslagen onder de rubriek vergaderstukken geplaatst. Indien er sprake is van een mondeling verslag over één specifiek onderwerp, is het verslag geplaatst onder de rubriek stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
 • De notulen van de vergaderingen zijn vanaf 16 september 1975 opgenomen in deze toegang. Deze datum sluit aan op de laatste datum van de serie notulen in de toegang van de voorliggende periode.
 • Binnen de serie notulen komt het regelmatig voor dat dezelfde datum meerdere keren voorkomt. De oorzaak hiervan is dat deze datum teveel stukken bevat om in één pak op te nemen. De stukken zijn daarom verdeeld over meerdere pakken / omslagen. Een nadere onderverdeling van de stukken per dag is niet mogelijk gebleken. Er is niet voor gekozen om een nadere onderverdeling te creëren in de vorm van delen (deel 1, deel 2 etc.). Deze keuze is gemaakt omdat de onderverdeling in delen ook niet is toegepast in de toegang van de voorliggende periode en ook niet leidt tot een nadere inhoudelijke onderverdeling.
 • De registers van de Vaste Commissies zijn van een afwijkend formaat.
 • Zoals eerder beschreven in deze verantwoording zijn er een aantal series die beginnen voor 1980. Deze series zijn opgenomen ter aansluiting op de vorige toegang. De oudste datering (1967) wordt veroorzaakt door één van de agenda’s van de verzoekschriften aan de Tweede Kamer (inventarisnummer 15460) van de Commissie voor de Verzoekschriften (voor de Eerste en Tweede Kamer).
 • Naast de al genoemde series die voor 1980 beginnen is er ook nog sprake van vijf inventarisnummers die feitelijk thuishoren in de voorliggende periode. Het betreft de inventarisnummers 16615 - 16617 en 20410 - 20411. Deze inventarisnummers zijn terug te vinden in rubriek 4.1.2.02.1.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen behorende bij de Vaste Commissie van Buitenlandse Zaken en de Vaste Commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, rubriek 4.1.2.14.1.2.
 • In de serie “Ter inzage gelegde stukken”, rubriek 1.3.2., zijn ook de stukken opgenomen die zijn opgemaakt in het jaar 1990, maar die behoren tot het zittingsjaar 1989 - 1990.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in