Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Alg. Rekenkamer / Vaste Posten

2.02.09.04
Medew. Schaarsb.
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.09.04
Auteur: Medew. Schaarsb.
Nationaal Archief, Den Haag
1978

CC0

Periode:

1802-1958

Omvang:

110.20 meter; 916 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Algemene Rekenkamer is belast met het toezicht op de financiën van de overheid. In dit archiefbestand is de administratie van de pensioenen, traktementen en andere vaste financiële verplichtingen van het Rijk opgenomen. Het archief bevat veel informatie over personen die bij de overheid in dienst waren, met vermelding van besluiten over aanstelling, ontslag e.d., als ook over personen die met de rijksoverheid zakelijke relaties onderhielden. De belangrijkste series zijn meestal toegankelijk via klappers. De pensioenregisters en pensioenstaten, ten dele per ministerie of sector (Onderwijs, Landmacht) geordend, bevatten als regel over elke gepensio­neerde de volgende gegevens: datum en plaats van geboorte, woonplaats, datum van overlijden, datum en nummer pensioenbesluit, hoogte van het pensioen. De leggers van vaste posten bevatten gegevens over periodieke betalingen, traktementen, wachtgelden e.d., eveneens per ministerie respectievelijk per dienstonderdeel. Voorts bevat het archief ‘procuraties’ of akten van volmacht, afgegeven door schuldeisers van het Rijk aslmede bewijzen van erfrecht bij opengevallen nalatenschappen van personen aan wie de Staat financiële verplichtingen had.

Archiefvormers:

  • Algemene Rekenkamer/Bureau Vaste Posten

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in