Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staatssecretarie

2.02.01
H. Bonder
Nationaal Archief, Den Haag
1938
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.01
Auteur: H. Bonder
Nationaal Archief, Den Haag
1938

CC0

Periode:

1813-1840

Omvang:

924.00 meter; 6929 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en in het Frans

Soort archiefmateriaal:

Normale 19e eeuwse geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Het archief bevat een aantal kaarten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Onder de regering van koning Willem I vormde de Staatssecretarie het belangrijkste coördinerende orgaan in het landsbestuur: hier kwam alle bestuurlijke informatie samen en werden de besluiten voorbereid waarmee de Koning het land bestuurde. De kabinetssecretarie, het Kabinet des Konings, vormde een onderdeel van de Staatssecretarie. Omdat de hoofdtaken in principe alle beleidsterreinen van de rijksoverheid betroffen, komen in het archief stukken voor over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het hoofdarchief (van de Staatssecretarie zelf) bestaat voor het overgrote deel uit een chronologisch geordende en per dag genummerde serie minuut-besluiten met de ingekomen stukken als bijlagen. De toegangen op dit verbaal bestaan uit uitgebreide jaarlijkse indices met hoofdenlijsten en klappers. Op de vele ingekomen verzoekschriften (rekesten) zijn er aparte rekestenklappers: de rekesten zelf werden niet opgelegd in het archief, maar ter afhandeling doorgezonden naar de departementen. Naast het hoofdarchief maken deel uit van het archief Staatssecretarie:
het Geheim archief, met een chronologisch verbaal, indices en klappers;
het archief van de Secretaris van Staat;
het archief van het Kabinet des Konings, dat onder meer stukken bevat over de afscheiding van België, depêches van gezanten, staatsbegrotingen en militaire zaken. Bij het archief zijn gedeponeerd de notulen van de Kabinetsraad en stukken van commissies voor de grondwetten.

Archiefvormers:

 •  
 • Staatssecretarie
 • Kabinet des Konings
 • Staatssecretarie en Kabinet des Konings
 • Commissie belast met de Herziening van het bestaande stelsel der In- en Uitgaande Rechten en Accijnsen
 • Commissie ter opheffing van het Sequester op enige Patrimoniële Goederen en Domeinen in België
 • Commissie tot Herziening der Grondwet
 • Commissie voor de Samenstelling der Constitutionele Wetten
 • Kabinetsraad
 • Lynden van Blitterswijk, jhr W.H.C. van
 • Oranje-Nassau, W.F., Prins van (Willem I)
 • Oranje-Nassau, W.F.G.L., Prins van (Willem II)
 • Staatscommissie betrekkelijk de Verhoging der In en Uitgaande Rechten
 • Staatscommissie tot Reorganisatie der Departementen van Algemeen Bestuur

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Zeer geachte dames en heren,

In verband met de herdenking in 2019 van 200 jaar militaire muziek in Nederland heb ik de volgende vraag.

Ik ben op zoek naar het origineel van een (Koninklijk) Besluit van 3 december 1818 waarin wordt bepaald dat per 1 januari 1819 de staf van een afdeling infanterie een vastgesteld aantal muzikanten zal bevatten en dat tevens muzikanten worden ingedeeld bij de bataljons.

Graag verneem ik welke stappen ik moet ondernemen om inzicht te krijgen in bovengenoemd besluit.
Bij voorbaat dank voor uw inspanningen.

Dr.M.L. van Beusichem
muziekarchivaris Historische Collectie
Garderegiment Grenadiers en Jagers
Schaarsbergen

Geachte heer van Beusichem,

Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in