Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raad der Amerikaanse Bezittingen

2.01.28.02
A. Telting
Nationaal Archief, Den Haag
1899
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.01.28.02
Auteur: A. Telting
Nationaal Archief, Den Haag
1899

CC0

Periode:

1761-1806
1801-1806

Omvang:

264 inventarisnummers; 35,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele srukken zijn gesteld in het Frans en in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de raad der Amerikaansche Coloniën 1801-1806 bevatten resoluties met toegangen en bijlagen uit zowel het gewoon archief als het geheim archief, afkomstig van het hoogste bestuur, de departementen van Politie en Justitie, Commercie en Finantie, Defensie en Militie en de ambtenaren.
In de subrubrieken waaronder de koloniën zijn gerangschikt zijn stukken te vinden van zeer diverse aard zoals, brieven, kopieboeken, kasboeken en rekeningen, maar ook stukken betreffende criminele processen, dagboeken van de gouverneurs-generaal, logboeken en bijvoorbeeld monsterrollen van burgelijke ambtenaren, militairen en slaven in dienst van het gouvernement van de Kust van Guinea.

Archiefvormers:

 • Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Boekhouder-Generaal en Ontvanger-Generaal Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Commissaris en Commies van Militaire Zaken Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Boekhouder- en Ontvanger-Generaal Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Departement Amsterdam Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Departement Rotterdam Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Departement Zeeland

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

 1. Archieven van het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de Kust van Guinea en in America (1791) 1795 - 1800 (1801), toegang 2.01.28.01.
  De archieven van de rechtsvoorganger van de Amerikaanse Raad, het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de Kust van Guinea en in America, bevatten stukken die van nut kunnen zijn bij het verrichten van onderzoek in de archieven van de Amerikaanse Raad.
 2. Archieven van het Ministerie van Koophandel en Koloniën, Divisie voor de Zaken van de West (1806 - 1807) en het Ministerie van Marine en Koloniën (1808 - 1810), toegang 2.01.28.03.
  De volgende inventarisnummers uit de archieven van het Ministerie van Koophandel en Koloniën, Divisie voor de Zaken van de West, en het Ministerie van Marine en Koloniën bevatten stukken die deel uitgemaakt hebben van de administratie van de Amerikaanse Raad of die anderszins verband houden met de Amerikaanse Raad: 16 - 30 - 33 - 40 - 41 - 42 - 45A - 47 - 48 - 48A - 49 - 50 - 51 - 56G - 57 - 57L - 47V - 58 - 61 - 69 - 71A - 74 - 75A - 76 - 81 - 82 - 83 - 74.
 3. Collectie Dassevael, toegang 2.21.048.
  Inventarisnummer 46 (oud inventarisnummer 292) van de Collectie Dassevael bevat een omslag met stukken betreffende de Amerikaanse Raad, onder andere de meest recente concept-instructie voor de Amerikaanse Raad die er te vinden is (d.d. 23 januari 1800) en een copie van het instellingsbesluit van het Uitvoerend Bewind (d.d. 29 december 1800 nr. 56).
 4. Collectie Verspreide West-Indische Stukken, toegang 1.05.06.
  De Collectie Verspreide West-Indische Stukken is door toeval ontstaan: de adjunct-algemeen rijksarchivaris A. Telting had vanaf 1889 het beheer over de archieven van de West-Indische koloniën. Na zijn dood in 1907 werd op zijn kamer een verzameling losse stukken aangetroffen. Telting (en vermoedelijk ook zijn voorganger in het inventariseren van de West-Indische archieven, Leupe) heeft deze stukken gehaald uit verschillende West-Indische archieven, waaronder de archieven van de Amerikaanse Raad, zonder ze erin terug te plaatsen. Aangezien pogingen om deze archiefbescheiden terug te plaatsen in hun archieven van herkomst slechts gedeeltelijk zijn geslaagd, is besloten om de verzameling onder de noemer Collectie Verspreide West-Indische Stukken te laten voortbestaan.20
  In de Collectie bevinden zich de volgende archiefbescheiden met een West-Indische context uit de periode 1801 - 1806: 287 - 306 - 617 - 624 - 1096 - 1118 - 1360 - 1360*.
  1. Volgens de Voorlopige inventaris van de archieven betreffende de West-Indische Bezittingen en de Kust van Guinea 1795 - 1810 (toegang 2.01.28) (Den Haag ca. 1890) i, betreft het het besluit van het Uitvoerend Bewind van 29 december 1800 nr. 56. In het archief van het Uitvoerend Bewind is dit besluit onvindbaar. Een kopie ervan bevindt zich echter in het ARA, Collectie Dassevael, inv.nr. 46 (oud inv.nr. 292). Deze bestaat uit (1) een kopie van de instellingsbeschikking van het West-Indisch Comité van de Staten-Generaal van 9 oktober 1795 en (2) een kopie van het dagverhaal van de zitting van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam van 28 oktober 1800. Zie tevens de inleiding van de Inventaris van de archieven van het Comité tot de Zaken van de Koloniën en de Bezittingen op de Kust van Guinea en in America (1791) 1795 - 1800 (1801) (nummer toegang 2.01.28.01) (Den Haag 1998).
  2. De Amerikaanse Raad is ook bekend onder de volgende namen: Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, Raad voor het Bestuur van de West-Indische Bezittingen en Coloniën in America en op de Kust van Guinea, Raad der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen op de Kust van Guinea.
  3. ARA, Archief van het Kabinet des Konings, inv.nr. 3, decreet van 29 juli 1806 nr. 47.
  4. Voorlopige inventaris, ii. Het archief van het Ministerie van Koophandel en Koloniën staat beschreven in nummer toegang 2.01.28.03 van het Algemeen Rijksarchief.
  5. Gedrukte dagverhalen van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, vol. X, nr. 1083 (28-10-1800, p. 244 e.v.), nr. 1137 (06-12-1800, p. 677). De dagverhalen bevinden zich in de bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief.
  6. ARA, Archief van de Staten-Generaal 1464-1796, inv.nr. 3863, resolutie van 9 oktober 1795. Staatsregeling 1798, art. 231-255.
  7. Instructies en conceptinstructies voor een groot aantal hoge en lagere functionarissen van de Amerikaanse Raad zijn te vinden in de archieven van de Amerikaanse Raad, inv.nrs. 122, 128, 129, 131, 134, 135, 140, 240 en 410. In inventarisnummer 23, fol. 20, bevindt zich een conceptreglement van orde voor de secretarie van de Raad.
  8. Gedrukte dagverhalen der Handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, vol. X, nr. 1083 (28-10-1800, p. 244 e.v.), nr. 1095 (31-10-1800, p. 340), nr. 1131 (02-12-1800 en 03-12-1800, p. 627 e.v.), nr. 1137 (06-12-1800, p. 677), nr. 1138 (06-12-1800 en 08-12-1800, p. 681 e.v.). ARA, Collectie Dassevael, inv.nr. 46 (oud inv.nr. 292).
  9. Staatsregeling 1798, art. 234. Vanaf oktober 1801 was de Amerikaanse Raad verantwoordelijk en ondergeschikt aan het Staatsbewind (Staatsregeling 1801, art. 47). De Staatsregeling van 1805 noch de Constitutie van 1806 spreekt over het bestuur van de overzeese bezittingen; de Raad was vanaf april 1805 ondergeschikt en verantwoordelijk aan de Raadpensionaris en vanaf juni 1806 aan de Koning.
  10. In tegenstelling tot wat de samensteller van de Voorlopige inventaris op pag. ii van zijn inleiding schrijft, verdwenen de drie departementen niet. Vermoedelijk heeft hij zich in verwarring laten brengen door wat er in het dagverhaal van de Eerste Kamer van de zitting van het Vertegenwoordigende Lichaam van 28 oktober 1800 staat.
  11. De stedelijke departementen te Hoorn/Enkhuizen en Groningen werden opgeheven. De andere drie bleven bestaan.
  12. Staatsregeling 1801, art. 48. Benjamins, H.D., en J.F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (Den Haag/Leiden 1914-1917), lemma 'bestuursregeling'.
  13. Voor een uitgebreide toelichting op de koloniën zie Hullu, J. de, 'De algemeene toestand onzer West-Indische bezittingen in 1806', in: De West-Indische Gids 2 (1920-1921) 407-421. Idem, 'Memorie van den Amerikaanschen Raad over de Hollandsche bezittingen in West-Indië in juli 1806', in: De West-Indische Gids 4 (1922-1923) 387-400.
  14. ARA, Archief van het Kabinet des Konings, inv.nr. 976, Koninklijk Besluit van 28 februari 1856 nr. 68. ARA, Archief van het Algemeen Rijksarchief, 1800 - 1940, inv.nr. 17, proces-verbaal van overdracht van 9 september 1856, ingekomen op 13 september 1856, nr. 157.
  15. Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1889, 6.
  16. Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1889, 6; idem, 1890, 9; idem, 1891, 7; idem, 1892, 6; idem 1893, 8; idem, 1894, 6; idem, 1898, 7. Door wie de Voorlopige inventaris uiteindelijk is samengesteld is niet bekend.
  17. Zie het commentaar bij 'Verwante Archieven' onder punt 4.
  18. Thomassen, Th.H.P.M., 'Het resolutiestelsel voor gebruikers', in: Reader Archiefschool nummer AO1 (Den Haag 1997) 43-52 en Schie, H.A.J. van, Registratuur van de Nederlandse overheidsadministratie in de negentiende eeuw (Den Haag 1992) geven beiden een uitgebreide toelichting op het resolutiestelsel.
  19. De instructie voor het gebruik van de inventaris is nauwelijks relevant voor de archieven van de stedelijke departementen te Rotterdam en Middelburg.
  20. Zie paragraaf 3 van de inleiding van de onderhavige inventaris en de verwijzingen naar de Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven in noot 16; zie de inleiding van I. Guicherit in de Plaatsingslijst Verspreide West-Indische Stukken, toegang 1.05.06.

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
 • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
 • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
 • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in