Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

West-Indisch Comité

2.01.28.01
A. Telting
Nationaal Archief, Den Haag
1899
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.01.28.01
Auteur: A. Telting
Nationaal Archief, Den Haag
1899

CC0

Periode:

1791-1805
1795-1800

Omvang:

254 inventarisnummers; 31,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Frans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale gescheven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het comité tot de zaken van de koloniën en bezittingen op de kust van Guinea en America (1795-1800) bevat met name resoluties met de toegangen en bijlagen, en stukken uit de geheime archieven van de directie van het West-Indisch comité. Vergelijkbare documenten zijn bewaard gebleven van de afdelingen van het Comité, nl. Politie en Justitie, Militie en Defensie en Commercie en Finantiën.
De rubrieken stedelijke gedeputeerden en ambtenaren van de departementen Amsterdam en Middelburg bevatten eveneens resoluties met de toegangen daarop en bijlagen.
De stukken uit de koloniën (Suriname, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius en de Kust van Guinea) zelf zijn zeer divers, het betreft verzoekschriften, brieven, resoluties, persoonslijsten en financiële documenten en journalen van gouverneurs, waaronder Jurriaan François de Frederici (1751- 1812) die strijd voerde tegen de marrons.

Archiefvormers:

 • Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Boekhouder- en Ontvanger-Generaal Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Amsterdam Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Commercie en Finantie Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Militie en Defensie Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Politie en Justitie Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Rotterdam Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Zeeland

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

De archieven van de directie en de stedelijke departementen van het West-Indisch Comité zijn seriearchieven, geordend volgens het resolutiestelsel. Dit betekent dat de series de structuur van het archief bepalen. De series resoluties vormen het belangrijkste deel van de archieven. ( Voor literatuur over resolutiestelsels zie: Th.H.P.M. Thomassen, Het resolutiestelsel voor gebruikers (Den Haag 1997)(Reader Archiefschool nr. AO1, 43-52); H.A.J. van Schie, Registratuur van de Nederlandse overheidsadministratie in de negentiende eeuw, Rijks Archiefschool (Den Haag 1992). )

De resoluties (besluiten; toen ook wel notulen genaamd, zie inv.nrs. 1-15) zijn opgebouwd volgens een vast stramien. De besluiten werden genomen tijdens vergaderingen, meestal naar aanleiding van een ingekomen stuk, veelal een brief of een rapport. Dit stuk werd in de resolutie gekarakteriseerd en soms - meestal in het geval van rapporten - integraal weergegeven. Vervolgens werd het eigenlijke besluit genomen, ingeleid door de frase "waarop gedelibereerd zijnde". Men kon een finaal besluit nemen, maar ook een kennisgeving van ontvangst (notificatio) of een beslissing over de voortgang van de besluitvorming. In het laatste geval is vaak sprake van resoluties commissoriaal, resoluties waarbij de zaak naar een departement of commissie werd verwezen om advies.

In de resoluties treft men dus alleen de uiteindelijk genomen besluiten aan; discussies en meningsverschillen werden daarin niet genoteerd. In de kantlijn werden vaak samenvattingen van de besluiten gegeven, hetgeen het zoeken vergemakkelijkt.

De resoluties kunnen worden onderscheiden in gewone (ordinaire) en geheime (secrete) resoluties. De laatste bevatten onderwerpen van meer vertrouwelijke aard.

De belangrijkste toegang op de resoluties zijn de trefwoordenindices (inv.nrs. 16-24)op de resoluties. Tenzij men de datum van een resolutie kent, moet men gebruik maken van deze indices. De indices zijn rubrieksmatig ingedeeld naar onderwerpen van bemoeienis van het West-Indisch Comité. Enkele bevatten een hoofdenlijst, een alfabetische lijst van alle in de trefwoordenindex voorkomende rubrieken.

De trefwoordenindices kunnen een of meer van de volgende elementen bevatten: een korte samenvatting van de resolutie, de datum waarop deze is genomen, het folionummer in het betreffende resolutieboek, de datum waarop een eventuele finale resolutie over de zaak is genomen, en of, ter voorbereiding van de resolutie, door een departement of commissie een adviesrapport ter vergadering is ingebracht, en op welke datum.

De series ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken zijn bijlagen (relatieven) bij de resoluties: de resoluties verwijzen naar de bijlage. Op een ingekomen stuk wordt aangegeven bij welke resolutie het hoort door middel van de exhibitumdatum (de datum waarop de resolutie over het stuk is genomen). De minuut van een uitgaand stuk (de vastgestelde versie van een geschrift, waarnaar het stuk dat werd verzonden werd opgemaakt) draagt vaak de datum van de vergadering waarop tot uitvaardiging is besloten. Soms echter zijn deze stukken enkele dagen later gedateerd.

De series ingekomen en minuten van uitgaande stukken zijn nader geordend naar type document en/of afzender of geadresseerde. Binnen elke serie zijn de stukken gerangschikt in chronologische volgorde, in de volgorde van de resoluties waarvan ze bijlagen zijn. Overigens is ook hier een onderscheid te maken tussen gewone en geheime bijlagen.

De geheime ingekomen stukken van het archief van de directie van het West-Indisch Comité vormen in zoverre een uitzondering op de ordening, dat ze geen aparte serie(s) vormen, maar grotendeels zijn gevoegd bij de minuten van geheime resoluties (inv.nrs. 33-41).

De series bijlagen zijn indirect toegankelijk via de trefwoordenindices (inv.nrs. 16-24) op de resoluties. Een andere ingang vormen de inhoudsopgaven die veel series bijlagen vergezellen.

De hierboven beschreven ordening geeft de ideale situatie weer. Een groot gedeelte van de archieven van het West-Indisch Comité is ook dienovereenkomstig geordend, maar niet alle stukken voegen zich in deze ordening:

- niet alle stukken die bijlagen bij de resoluties zijn, zijn in series gevoegd. Men vergat soms een stuk in een serie bijlagen op te nemen of de omvang en/of het formaat van een stuk leende zich daar niet toe.

- niet alle ingekomen stukken dragen een exhibitumdatum. Sommige zullen geen bijlagen bij de resoluties zijn, maar waarschijnlijk zal nader onderzoek uitwijzen dat de meeste van deze stukken dat wel zijn. De tijd ontbrak echter om deze structuur te restaureren.

- als de directie besloot een ingekomen stuk voor advies door te sturen aan een van de drie departementen, een (ad-hoc-) commissie of een ambtenaar, behoorden de stukken na gebruik te worden teruggezonden naar de secretarie opdat ze konden worden gevoegd in de series bijlagen bij de resoluties. Meestal gebeurde dit (en dan is het eerder ingekomen stuk te vinden met behulp van de datum van de resolutie naar aanleiding van dat rapport genomen), maar niet altijd. In dat laatste geval kan het stuk zich bevinden in het archief van degene aan wie advies is gevraagd. Een enkele keer zond deze het stuk op zijn beurt naar een derde, meestal een ambtenaar. Indien aanwezig, kunnen de resoluties van degene die van advies diende, de weg wijzen naar deze derde.

Schematisch is de onderzoeksmethode als volgt:

U zoekt in de indices op de gewone en/of geheime resoluties de trefwoorden die van toepassing zijn op uw onderzoeksvraag. Indien u het gezochte trefwoord niet vindt, raadpleeg dan verwante rubrieken.

Indien u de gezochte resolutie heeft gevonden in de trefwoordenindices kunt u een of meer van de volgende gegevens aantreffen:

 • - een samenvatting van de resolutie
 • - de datum waarop de resolutie is genomen
 • - het folionummer van de resolutie in het betreffende resolutieboek
 • - de datum waarop een adviesrapport ter vergadering is behandeld
 • - de datum waarop de finale resolutie is genomen

Indien u geen resolutie in het bijzonder zoekt of de trefwoordenindices ontbreken, kunnen, indien aanwezig, de beknopte versies van resoluties wellicht uitkomst bieden.

De volgende paragrafen in de inventaris bevatten toegangen op resoluties:

 • Archieven van het West-Indisch Comité: I
 • Archieven van het departement Amsterdam: X
 • Archieven van het departement Middelburg: XI

Indien u de gezochte trefwoordenindex niet vindt, is deze waarschijnlijk verloren gegaan.

U zoekt de gewone of geheime resolutie in het betreffende gewone of geheime resolutieboek op. Let wel: de trefwoordenindices geven alle toegang tot de resoluties, niet tot de minuten van resoluties.

Indien u de gezochte resolutie niet vindt, is het mogelijk dat er wel een minuut van de betreffende resolutie bewaard is gebleven. Als dit evenmin het geval is dan is de resolutie waarschijnlijk verloren gegaan.

Indien de gewone of geheime resolutie is genomen naar aanleiding van een ingekomen stuk, zoekt u dit in een van de series ingekomen stukken. Het stuk draagt de datum waarop de resolutie over het stuk is genomen (exhibitumdatum): de beschrijvingen van de inventarisnummers van ingekomen stukken geven daarom deze datum. Indien over een stuk advies is uitgebracht is de exhibitumdatum de datum waarop over dit advies is besloten, niet de datum waarop het stuk voor het eerst ter vergadering werd behandeld.

Er is één uitzondering: geheime ingekomen stukken in het archief van de directie van het West-Indisch Comité vormen geen aparte serie(s), maar zijn grotendeels gevoegd in de minuten van resoluties. De volgende paragrafen in de inventaris bevatten ingekomen stukken die bijlagen zijn bij de resoluties:

 • Archieven van het West-Indisch Comité: I
 • Archieven van het departement Amsterdam: X
 • Archieven van het departement Middelburg: XI

Indien u het stuk niet aantreft in de series ingekomen stukken, zijn er twee andere mogelijkheden:

- het stuk draagt geen exhibitumdatum.

- het stuk is voor advies naar een departement, (ad-hoc-)commissie of ambtenaar gezonden en het is niet teruggezonden: het berust in de administratie van degene die het advies gaf. Soms echter stuurde degene die van advies moest dienen het stuk naar een derde, en is het stuk in de administratie van diegene te vinden. Indien aanwezig, kunnen de resoluties van degene die adviseerde hierover opheldering verschaffen.

Indien u het stuk ook niet in deze paragrafen heeft aangetroffen, is het waarschijnlijk verloren gegaan.

Indien u zoekt naar bescheiden die in de jaren 1795-1800 door koloniale besturen zijn gezonden aan het West-Indisch Comité, dan kan het lonen het archief van de rechtsopvolger, de Raad der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen te bekijken (nummer toegang 2.01.28.02): veel stukken verzonden vóór 1801 arriveerden na de opheffing van het West-Indisch Comité. Deze bescheiden zijn echter geen bijlagen bij de resoluties van het West-Indisch Comité.

Indien uit de gewone of geheime resolutie blijkt dat er een stuk is uitgegaan, zoekt u in een van de series minuten van uitgaande stukken. Het uitgaande stuk draagt vaak de datum van de resolutie die hiertoe aanleiding gaf, soms is het echter enkele dagen later gedateerd. De volgende paragrafen in de inventaris bevatten uitgaande stukken:

 • Archieven van het West-Indisch Comité: I
 • Archieven van het departement Amsterdam: X
 • Archieven van het departement Middelburg: XI

Indien u het stuk niet vindt in de serie minuten van uitgaande stukken, is het waarschijnlijk verloren gegaan. Het kan dan lonen het daadwerkelijk verzonden stuk te zoeken in de archieven van de persoon of instelling voor wie het stuk bestemd was. Vele archieven in het Algemeen Rijksarchief komen daarvoor in aanmerking. Hieronder worden alleen die van de koloniale besturen genoemd:

 • - het oud-archief van de Gouvernementssecretarie der kolonie Suriname, 1722-1828
 • (nummer toegang 1.05.10.01)
 • - het oud-archief van het Hof van Politie en Criminele Justitie in Suriname, 1684-1816
 • (nummer toegang 1.05.10.02)
 • - het archief van de Kleine of Conferentieraad in Suriname (nummer toegang 1.10.05.03)
 • - het archief van het Hof van Civiele Justitie in Suriname, 1689-1828 (nummer toegang 10.05.10.04)
 • - het archief van het College van Commissarissen voor Kleine Zaken in Suriname
 • (nummer toegang 10.05.10.05)
 • - het archief van het College van Opzichters der Gemene Weide in Suriname (nummer toegang 10.05.10.06)
 • - het oud-archief der Administratie van Financiën in Suriname (nummer toegang 1.05.10.07)
 • - het oud-archief van het Militaire Wezen in Suriname (nummer toegang 10.05.10.08)
 • - archiefstukken van Diverse Administraties in Suriname (nummer toegang 10.05.10.09)
 • - Stukken, gedeponeerd bij of overgebracht met de Bestuursarchieven van Suriname
 • (nummer toegang 10.05.10.10)
 • - de Collectie Verspreide West-Indische Stukken (nummer toegang 1.05.06)
 • - het oud-archief Curaçao, Bonaire en Aruba tot 1828 (nummer toegang 1.05.12.01)
 • - het oud-archief van St. Eustatius, St. Maarten en Saba tot 1828 (nummer toegang 1.05.13.01)
 • - het archief van de Nederlandse bezittingen ter kuste van Guinea (nummer toegang 1.05.14)
 • - de archieven van de koloniale besturen in Demerary en Essequibo, en Berbice bevinden zich grotendeels in het Public Record Office in Londen

In dit kader kan tevens worden verwezen naar de archieven van de rechtsvoorganger en de rechtsopvolger van het West-Indisch Comité, de Raad der Koloniën en de Raad der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen. Deze archieven bevinden zich eveneens in het Algemeen Rijksarchief (respectievelijk nummer toegang 1.05.02 en nummer toegang 2.01.28.02).

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in