Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Panhuys, van

1.10.64
H. van Felius
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.64
Auteur: H. van Felius
Nationaal Archief, Den Haag
1978

CC0

Periode:

1566-1922

Omvang:

4.40 meter; 596 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken van persoonlijke en zakelijke aard van de leden van de familie Van Panhuys over de periode van 1566 tot en met 1922; onder meer stukken betreffende heraldiek, genealogie en nalatenschappen. Een groot deel van de familie bezette bestuurs- en officiersfuncties in zowel Nederland als Indië en Suriname. Het archief bevat enkele kaarten, tekeningen en foto's.

Archiefvormers:

 • Panhuys, Van
 • Buirette
 • Chatvelt
 • Colve
 • Copes
 • Heldewier
 • Thienen, Van
 • Sautijn, Van
 • Vasseur des Rocques, le
 • Volkhemer
 • Westpalm, Van

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Zoals reeds in het voorgaande stukje vermeld werd maakte mr. L.J. Noordhoff, toenmaals chartermeester I bij het Rijksarchief in de provincie Groningen, een voorlopige inventaris. Dit had het voordeel dat er reeds een zekere orde werd geschapen in het archief. Enkele beschrijvingen konden nagenoeg ongewijzigd worden overgenomen, andere moesten door het globale karakter van de inventaris nog nader uitgewerkt worden.

Gekozen werd voor een indeling in drie groepen: A. De archieven van de Leids-Utrechtse tak; B. De archieven van de Maastrichtse tak; C. Stukken waarvan het verband met het archief niet blijkt. Verder werd de gebruikelijke scheiding tussen stukken van persoonlijke en zakelijke aard toegepast, zij het niet in groep A, aangezien van de Leids-Utrechtse tak geen stukken van zakelijke aard in het archief te vinden zijn. De stukken van persoonlijke aard werden ingedeeld naar het lid van de familie waaronder zij berust hebben, in volgorde van de stamboom. Per persoon werd, indien dit noodzakelijk bleek( Van sommige leden van de familie zijn alleen stukken bewaard die vallen onder één der rubrieken, vanzelfsprekend vervalt dan de noodzaak voor een indeling in rubrieken. ), een scheiding gemaakt tussen stukken betreffende het persoonlijk leven en betreffende de funkties. Stukken betreffende de aangehuwde families zijn per hoofdafdeling gegroepeerd achter de stukken betreffende de tak van de familie van Panhuys waar zij bij behoren en wel in alfabetische volgorde. De indeling bij deze families verschilt niet van hetgeen hierboven reeds gezegd werd.

Een aparte rubriek voor stukken van genealogische aard werd ingevoerd voor die stukken waaruit niet bleek of waarvan niet duidelijk was door wie ze opgesteld of ontvangen zijn; was dit wel na te gaan dan zijn ze volgens het herkomstbeginsel onder de desbetreffende persoon geplaatst. Bij de genealogische aantekeningen bestaat de moeilijkheid dat vele familieleden ze voor hun studies gebruikt hebben, zodat in de meeste gevallen niet meer duidelijk te zien is onder welke persoon ze behoren te berusten.

De stukken van zakelijke aard zijn ingedeeld naar de familie in wiens bezit de onroerende goederen waren, eerst de familie van Panhuys en vervolgens, wederom in alfabetische volgorde, de aangehuwde families. Voor deze stukken werd verder een geografische indeling gebruikt, eerst een indeling per land, vervolgens per provincie en daarna per gemeente. Binnen één gemeente zijn de stukken chronologisch gerangschikt.

Bij de ordening werd, indien mogelijk, het herkomstbeginsel toegepast, maar met name voor testamenten en stukken betreffende de afwikkeling van nalatenschappen moest hier soms volgens het pertinentiebeginsel van afgeweken worden, omdat veelal niet meer uit te maken viel voor welke van de erfgenamen de stukken bestemd waren. In dat geval zijn de stukken dus geplaatst bij degene waarop ze betrekking hebben.

Er is een lijst gemaakt van de in het archief aanwezige kaarten, tekeningen en foto's en ten tweede een lijst van de overige archieven van leden van de familie van Panhuys. Tenslotte werden, om de samenhang van de verschillende families beter te kunnen begrijpen, een aantal genealogische tabellen opgenomen. De gegevens hiervoor, evenals de persoonlijke gegevens opgenomen in de kopjes van de inventaris en in de inleiding, werden ontleend aan inventarisnummers van dit archief en de genealogische literatuur, waarvoor verwezen wordt naar het Genealogisch Repertorium van jhr. mr. dr. E.A. van Beresteyn, bewerkt door H.L. Kruimel, Den Haag, 1972.

Deze inventaris werd vervaardigd in het kader van de opleiding tot middelbaar archiefambtenaar. Het archief berust op de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in