Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Fagel

1.10.29
N.M. Japikse
Nationaal Archief, Den Haag
1964
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.29
Auteur: N.M. Japikse
Nationaal Archief, Den Haag
1964

CC0

Periode:

1513-1927

Omvang:

61.99 meter; 5345 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aantal stukken zijn in het Frans, in het Duits of in het Engels. Een enkel stuk is in het Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit drie hoofdgroepen: stukken van persoonlijke aard, stukken van ambtelijke aard en briefwisselingen. Het eerste deel bevat overwegend benoemingen (commissies e.d.) en overige particuliere stukken over de levensloop van diverse leden van het geslacht Fagel. De familie speelde met name in de 18e eeuw een belangrijke rol in de ambtenarij op generaliteitssniveau, overwegend als griffiers van de Staten-Generaal. Er zijn tevens diverse reisjournalen, dagboeken, aantekeningen over ambtelijke werkzaamheden maar bijvoorbeeld ook van geschiedkundige of theoretische aard of uit de studietijd en andersoortige manuscripten.
Ten tweede bevat het archief een aantal ambtelijke stukken, meest opgesteld in hun hoedanigheid als griffier: het zogeheten griffiersarchief. Dit loopt van de 16e-18e eeuw. Er zijn stukken over de griffie en het ambt van griffier; indices op de resoluties van de Staten-Generaal; agenda's en registers van uitgaande brieven; stukken over de werkzaamheden van de diverse generaliteitscolleges; de prins van Oranje, het stadhouderschap en de domeinen. Tevens zijn er stukken over allerlei gewestelijke zaken; over de financiën; leger en vloot; buitenlandse zaken (ontvangst van diplomaten, buitenlandse betrekkingen); religie en kerkelijke zaken; juridische zaken; Generaliteitslanden; VOC; WIC en Suriname. Van een aantal leden van de familie zijn er ook nog stukken opgesteld als ambassadeur of in overige officiële betrekkingen.
Ten derde is er een reeks briefwisselingen voor de periode 1672-1688 en vanaf 1700 tot eind 19e eeuw met zowel familieleden als een aparte reeks met gezanten (alleen voor de 18e eeuw).

Archiefvormers:

 • Fagel
 • Rosa
 • Goedecke, van
 • Hackebracht, van
 • Fagel, Gaspar
 • Fagel, Hendrik baron (de jonge)
 • Fagel, Jacob baron
 • Fagel, Francois Willem baron
 • Fagel, Robert baron
 • Fagel, Francois Hendrik Robert René baron

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Het familiearchief is, als resultaat van de inventarisatie, ingedeeld overeenkomstig het volgende schema:

Eerste Groep : Stukken van persoonlijke aard, waarin alle 'Particuliere Saaken' van Hendrik Fagel de Oude, van zijn voorgangers en zijn afstammelingen, alsmede de 'Eigenhandige Aanteekeningen' en 'Varia'. Onderverdeeld werd deze groep in:

 1. Genealogische Aantekeningen enz.
 2. Stukken betreffende de Familie Fagel, zgn. adellijke tak.
 3. Stukken betreffende aanverwante geslachten.

Tweede Groep : Stukken van ambtelijke aard, waarin alle 'Generaliteits-Saaken' en de dossiers en losse stukken van politieke en rechtelijke aard, zowel van Hendrik Fagel de Oude, als van zijn voorgangers en afstammelingen. Onderverdeeld werd deze groep in:

 1. Stukken van ambtelijke aard, afkomstig van Gaspar Fagel.
 2. Stukken van ambtelijke aard, afkomstig van Cornelis Gerrit Fagel.
 3. Stukken van ambtelijke aard, afkomstig van François Fagel de Oude, Hendrik Fagel de Oude en Hendrik Fagel de Jonge als griffiers der Staten-Generaal, verzameld in het 'Griffiersarchief', c. 1700-1794.
 4. Stukken van ambtelijke aard, afkomstig van Hendrik baron Fagel de Jonge (niet als griffier der Staten-Generaal).
 5. Stukken van ambtelijke aard, afkomstig van Jacob baron Fagel.
 6. Stukken van ambtelijke aard, afkomstig van François Willem baron Fagel.
 7. Stukken van ambtelijke aard, afkomstig van Robert baron Fagel.
 8. Stukken van ambtelijke aard, afkomstig van François Hendrik Robert René baron Fagel.

Derde Groep : Briefwisselingen, waarin alle 'Particuliere Brieven', 'Brieven van Ministers' en 'Brieven aan Ministers', zowel aan en van Hendrik Fagel de Oude, als aan en van zijn voorgangers en afstammelingen.

Onderverdeeld werd deze groep in:

 1. 'Particuliere Brieven'.
 2. 'Brieven van Ministers'.
 3. 'Brieven aan Ministers'.
 4. Ontcijferde brieven van vreemde gezanten aan hun regeringen.

De indeling van de hoofdafdelingen in afdelingen, hoofdstukken en rubrieken treft men aan in de inhoudsopgave, terwijl de bijlage I een overzicht geeft van de onderlinge verhouding der groepen archivalia in het familiearchief Fagel, die aldaar per familielid worden opgesomd.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Zoals opgemerkt in de inleiding ontstonden tijdens Hendrik Fagel de Oude vier series briefwisselingen, nl:

  1. Particuliere Brieven
  2. Brieven van Ministers
  3. Brieven aan Ministers
  4. Ontcijferde brieven van Vreemde Gezanten aan hun regeringen

  Hendrik Fagel de Oude paste deze indeling niet alleen toe op zijn eigen brieven, maar ook op die van zijn voorganger-griffier François Fagel de Oude. Zijn opvolger-griffier Hendrik Fagel de Jonge volgde in dit opzicht de voetsporen van zijn grootvader tot het moment, waarop hij in 1794 met een bijzondere missie belast als ambassadeur naar Groot-Brittannië vertrok. Tijdens zijn ballingschap en daarna voegde hij de brieven van en aan ministers bij zijn particuliere correspondentie. Hendrik Fagel de Oude heeft deze soort brieven van raadpensionaris Gaspar Fagel niet bij zijn brieven van en aan ministers gevoegd, zodat ook deze onder diens particuliere brieven te vinden zijn. In de inleiding wordt hiervan de oorzaak verklaard.

  De jaarsgewijze opberging van de brieven bleef voor alle series in deze beschrijving gehandhaafd met dien verstande dat brieven van eenzelfde correspondent per jaar in één omslag werden samengevoegd. Ieder jaar bevat dus verschillende genummerde omslagen, voorzien van de naam van de betrokken correspondenten. Deze omslagen werden alphabetisch-lexicographisch geordend. Eén toegang tot deze jaarsgewijze opgesomde correspondentie in de series 'Particuliere Brieven' en 'Brieven van Ministers' werd verkregen door de opneming van de namen van de correspondenten in de 'Index van persoonsnamen', die de gehele inventaris bestrijkt.

Reacties

Mijn in de Verenigde Staten wonende schoonvader Jhr L. Quarles van Ufford wenst aan het Fagel archief een collectie brieven over te dragen van zijn oudoom Jacob John baron Fagel (5 oktober 1859-'s-Gravenhage 16 maart 1928). Mijn schoonvader arriveert hier te lande op 25 september a.s. voor een verblijf van enkele dagen. Aan wie kan hij de brieven overdragen?

Gaarne van U vernemend,

Hoogachtend,

Ch.M. van Beuningen
Nassaulaan 19
2514JT 's-Gravenhag

De In de rubriek "geschiedenis van de archiefvormer" ontbreken onder "B. Lijst van leden der familie Fagel, wier archivalia in deze inventaris beschreven zijn met enige genealogische en historische aantekeningen" de genealogische en historische aantekeningen (in de gedrukte tekst van de Fagelinventaris pp. XVIII-XXXIII). Naar die aantekeningen wordt wel verwezen bij de afzonderlijke archiefvormers.
Ik miste in de rubriek "Geschiedenis van het archiefbeheer" overigens ook het grootste gedeelte uit "C. Geschiedenis van het familie-archief Fagel", het daarmee corresponderende hoofdstuk in de gedrukte inventaris, maar die vond ik in andere rubrieken terug.
Zijn de genealogische en historische aantekeningen misschien ook naar elders verplaatst?

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in