Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Curaçao, Bonaire en Aruba tot 1828

1.05.12.01
R. Bijlsma, T. van der Lee
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.12.01
Auteur: R. Bijlsma, T. van der Lee
Nationaal Archief, Den Haag
1989

CC0

Periode:

1707-1859
merendeel 1707-1828

Omvang:

1701 inventarisnummers; 126,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De oud-archieven van Curaçao, Bonaire en Aruba bevatten stukken van een groot aantal instellingen op bestuurlijk terrein (politiek, juridisch, militair, religie) van deze eilanden
Tot de stukken behoren reeksen resoluties, notulen, rekesten met daarop genomen beslissingen en ook gerechtsrollen (met sententies). Verder zijn er journalen van gouverneurs en commandeurs, reglementen en instructies en aanstellingen van ambtenaren. Ook is er veel correspondentie, met name in de vorm van uitgaande brieven. Voor financiële instellingen als de weeskamer zijn er onder meer grootboeken, kasboeken, venduboeken en boedels.Van religieuze instellingen zijn er gegevens over dopen-, trouwen- en begraven. Er zijn protocollen van secretariële en notariële akten en akten van hypotheek. Het archief bevat ook vrijbrieven (manumissies) betreffende het officieel vrijkopen of vrijgeven van slaven. Tevens zijn er de nodige gegevens over de lokale scheepvaart (inclusief de kaapvaart): handel, stranding, passagiers, desertie e.d.
Er zijn diverse eigentijdse toegangen als registers en repertoria.

Archiefvormers:

 •  
 • College van de Wees-, Onbeheerde- en Desolate Boedelkamer van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • College voor Commercie en Zeevaart van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Commandeur van Aruba
 • Commandeur van Bonaire
 • Gouverneur-Generaal van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Grote Raad van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Magazijnmeester van alle Magazijnen op Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Militaire Commandant van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Raad van Civiele en Criminele Justitie van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Raad van Politie van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Raad voor Administratie van het Pensioenfonds voor Ambtenaren in de Nederlandse Westindische Koloniën te Curaçao
 • Schutterij van Curaçao
 • Vendumeester en Ontvanger der Recognities van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Vendumeester van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Weeskamer van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • College van Commercie en Zeezaken van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Commissarissen en Raden van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Commissarissen van Mindere Questiën en Verschillen van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Directeur ad interim van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Directeur en Raden van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Engelse Civiel Gouverneur van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Engelse Gouverneur en Commandant van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Engelse Governor and Commander in Chief van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Engelse Luitenant-Gouverneur van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Engelse Ontvanger van de Zegelrechten van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Evangelisch-Lutherse Gemeente te Curaçao
 • Gouverneur van Curaçao, Bonaire en Aruba, 1804-1807
 • Hervormde Gemeente te Curaçao
 • Hof van Civiele en Criminele Justitie van Demerary
 • Hoofdontvanger van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Kleine Raad van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Nederlands-Portugees-Israëlitische Gemeente te Curaçao
 • Ontvanger-Generaal van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Portugees-Joodse Gemeente te Curaçao
 • Raad Boekhouder-Generaal van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Raad Contrarolleur-Generaal van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Raad Controleur-Generaal van Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Raad van Politie van Curaçao, Bonaire en Aruba, Secretaris fungerend als Notaris
 • Receiver of Stamp-duties of Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Rooms-Katholieke Kerk te Curaçao, Bonaire en Aruba
 • Bennebroek Gravenhorst, J.
 • Teylingen, P.Th. Van
 • Jutting, J.N.C.
 • Lourentszoon, Hendrik Pletsz
 • Schagen, Jan van
 • Gruijs, Gerrit

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

In 1978 besloten de regeringen van de Nederlandse Antillen en Nederland tot het microficheren van de Antilliaanse archieven.

Enerzijds dient op grond van de materiële toestand van de archieven de raadpleging daarvan zoveel mogelijk te worden beperkt, anderzijds neemt de wetenschappelijke belangstelling toe en dient het verleden optimaal toegankelijk gemaakt te worden. Door herinventarisering en een daarop gebaseerde verfilming en microfichering zou het doel bereikt moeten worden.

Ondergetekende had een deel van het Oud-archief Curaçao en onderhorige eilanden Bonaire en Aruba reeds grondig leren kennen ten behoeve van de samenstelling van het West-Indische Plakaatboek.

De opzet was ten eerste om alle chronologische lijsten, beschrijvingen en overzichten van archivalia van het Oud-archief Curaçao die ten behoeve van het West-Indisch Plakaatboek waren opgesteld te completeren, te uniformeren en in een beperkte oplage te vermenigvuldigen.

Bovendien zouden zij als basis dienen voor de microfichering. Ten tweede de inventaris van Bijlsma met de daarbij behorende supplementen te herzien en vervolgens ten derde het Oud-archief Curaçao te microficheren.

Ad 1.
Uiteindelijk is in 11 "gele" banden het Oud-archief Curaçao tot 1828 uitvoerig beschreven. Enkele voorbeelden. Bij een serie, zoals die van de resolutie- en sententieregisters (OAC 2 - 102) werd exact aangegeven, waar zich de resoluties, de sententies en eventueel ook de rekesten met hun beschikkingen in de desbetreffende registers bevinden, met vermelding van data en aantallen bijlagen.

Voor de serie registers van plakkaten, publicaties, edictale citaties, manumissiebrieven etc. (OAC 168 - 230) werden nieuwe inhoudstafels vervaardigd, voorzover ze geheel of gedeeltelijk niet meer aanwezig waren.

Ad 2.
De indeling en de nummering van de Bijlsma inventaris bleven gehandhaafd. De archivalia werden zonder uitzondering opnieuw bekeken en gecontroleerd. De beschrijvingen van de diverse series en afzonderlijke nummers uit de inventaris van het Oud-archief Curaçao werden zonodig aangevuld of gecorrigeerd, en via een nader toegelicht.

Aan praktisch alle afdelingen (archief van de Gouverneur, archief van de Raad van Politie, archief van de Raad van Civiele en Criminele Justitie etc.) werden uitvoerige inleidingen toegevoegd.

De serie boedelrekeningen van de Weeskamer (OAC 1271 - 1302) werd opnieuw geordend en van een persoonsnamenindex voorzien, wat de toegankelijkheid van dit onderdeel ten goede zal komen.

De serie processtukken van de Raad van Civiele en Criminele Justitie (OAC 1653 - 1667) werd zo ook toegankelijker gemaakt.

Ad 3.
De verfilming en microfichering van het Oud-archief Curaçao, Bonaire en Aruba tot 1828 is inmiddels voltooid.

Het is de bedoeling dat ook de archivalia tot 1846, zowel die in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag als die in het Centraal Historisch Archief te Willemstad op Curaçao, beschreven en verfilmd zullen worden en als één geheel zullen worden uitgebracht.

's-Gravenhage, 23 september 1988.

Drs. T. van der Lee.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in