Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Kleine Zaken Suriname vanaf 1828

1.05.11.04
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.11.04
Auteur: E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933

CC0

Periode:

1828-1863

Omvang:

533 scans

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Rechtbank van Kleine Zaken sprak vanaf 1828 recht in alle zaken die een bepaald bedrag (maximaal fl. 250.-.) niet te boven gingen. Er was appèl mogelijk op het Hof van Justitie voor de zaken boven fl. 100.-. Deze rechtbank werd in 1832 vervangen door een commissie bestaande uit leden van het Gerechtshof onder de naam van Commissie tot de Kleine Zaken. Het archief bevat enige administratieve stukken van de rechtbank en akten van procuratie.

Archiefvormers:

  • Rechtbank van Kleine Zaken in Suriname (1828-1832)
  • Commissie tot de Kleine Zaken in Suriname (1833-1863)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

1. De Rechtbank van Kleine Zaken in Suriname (1828-1832)

In het 'Reglement op het beleid der Regering van de Nederlandsche West-Indische Bezittingen', vastgesteld bij besluit van de commissaris-generaal J. v.d. Bosch van 21 juli 1828, nummer 222, is in artikel 61 bepaald dat er in iedere kolonie een Raad van Kleine Zaken zal bestaan die recht zal spreken in alle zaken zeker bedrag niet te boven gaande. Bij het besluit van dezelfde dagtekening, waarbij het 'Reglement op het beleid der regering, het justitiewezen, den handel en de scheepvaart voor de kolonie Suriname' werd gearresteerd, wordt in artikel 9 gezegd dat de rechtspleging in die kolonie onder andere wordt uitgeoefend door een Rechtbank van Kleine Zaken en verder over haar samenstelling en werkzaamheden. Een afzonderlijk reglement voor die rechtbank is ook door de commissaris-generaal vastgesteld bij besluit van 21 juni 1828. Hierbij is ook voorgeschreven dat het nog in werking zijnde reglement op het beleid van de regering, enzovoort voor Suriname, op 1 augustus 1828 zou ophouden van kracht te zijn en vervangen worden door de hierboven genoemde reglementen.

2. De Commissie tot de Kleine Zaken in Suriname (1833-1863)

Een nieuw 'Reglement op het beleid der Regering in de kolonie Suriname', vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 9 augustus 1832, nummer 89 en in werking gekomen 1 januari 1833 (Gouvernementsblad van Suriname, publicatie 3 december 1832) brengt ook in de rechtspleging verandering. De Rechtbank van Kleine Zaken wordt vervangen door een commissie uit het Gerechtshof onder de naam van Commissie tot de Kleine Zaken (zie artikelen 23, 26 e.v.). Ingevolge besluit van de gouverneur-generaal van 6 december 1832 (Gouvernementsblad van Suriname, publicatie 8 december 1832) moesten op 1 januari 1833 alle bij bedoelde rechtbank hangende zaken overgaan bij die commissie.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en bestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in