Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raad van Politie Suriname

1.05.10.02
R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1919
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.10.02
Auteur: R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1919

CC0

Periode:

1669-1828

Omvang:

67.95 meter; 991 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat o.a. notulen, minuut notulen en kopie notulen van de ordinaris en extra-ordinaris vergaderingen van het Hof van Politie en Criminele Justitie, plakkaten, publicaties, notificaties, ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken, ingekomen rekesten en memories met daarop genomen beschikkingen en processtukken betreffende politieke en criminele zaken.

Archiefvormers:

  • Militaire Krijgsraad te Suriname
  • Politieke Raad van Suriname 1669-1680
  • Raad van Politie in Suriname 1669-1680
  • Raad van Politie en Justitie in Suriname 1680-1683
  • Hof van Politie en Criminele Justitie in Suriname 1684-1816

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

In februari 1669 begon de Raad van Politie of Politieke Raad, waarvan de leden door de gouverneur Lichtenberg waren benoemd, zijn werkzaamheden (zie inv.nrs. 209 en 210). Daarnaast bestond een afzonderlijke Raad van Justitie. Na de dood van gouverneur Heynsius in april 1680 combineerden Raden van Politie en Raden van Justitie zich, volgens de wens van de ingezetenen, tot één college, dat 'de regering zoo in Politie als Justitie dezer provincie' zou hebben. De hierop betrekking hebbende stukken bevinden zich in inv.nr. 210 fol. 115 en volgende (vergelijk: Hartsinck, Beschrijving van Guyana II, pagina 608).

De instelling van een Hof van Politie en Criminele Justitie werd bepaald door het octrooi betreffende Suriname van 1682, dat in de artikelen XVI-XXI handelt over de Politieke Raad, aan welke bij artikel XXII tevens de Criminele Justitie werd opgedragen. Volgens art. XX kwam de gouverneur het opperste gezag toe in alle zaken van politieke en militaire aard, doch bij belangrijke zaken was hij verplicht de Politieke Raad bijeen te roepen en het door deze genomen besluit ten uitvoer te leggen. De leden van de Politieke Raad, wier aantal aanvankelijk tien zou bedragen, werden gekozen door de gouverneur uit dubbeltallen, door de ingezetenen van de kolonie opgemaakt.

Nadere bijzonderheden over de bevoegdheid van het Hof van Politie en Criminele Justitie - zoals de term ter aanduiding van gouverneur en Politieke Raden luidde - zijn medegedeeld door Hartsinck, Beschrijving van Guyana II, pagina 875-881. Een beknopte omschrijving van de taak van het Hof geeft Nassy's Historische Proeve van Suriname II, pagina 24, waar vermeld staat dat het Hof alles afdoet wat betrekking heeft tot het criminele, politieke, financiële en de algemene burger-regering van het hele land.

Het Hof placht vier maal per jaar zijn gewone vergadering te houden in de benedenverdieping van het raadhuis (tevens Hervormde Kerk) op het Kerkplein te Paramaribo, waar ook de secretarie van het Hof en de archievenkamer waren.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

LET OP: De INV.NRS. 1-330 VAN DIT ARCHIEF ZIJN PER 7 DECEMBER 2011 NIET MEER RAADPLEEGBAAR WEGENS DIGITALISERING

Deze mededeling staat er al heel lang (sinds 2011). Zijn deze archieven nog steeds niet gedigitaliseerd? Zo niet, wanneer zijn ze weer bechikbaar?

Met vriendelijke groet,
Emile Salomons

De archieven zijn sinds september 2012 raadpleegbaar. Zo is mij vandaag door het archief verteld.

Bij inventaris nr. 398 (aug-dec 1767) "Ingekomen rekesten Raad van Politie", staat dat er geen alfabetisch namenregister is, maar dat is er wel: vanaf scan 711 is er een alfabet van namen opgenomen. Helaas kwam ik daar pas achter nadat ik de hele inventaris had doorgenomen. Voor degenen na mij die zich niet door al die pagina's willen worstelen.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in