Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hoge Raad West-Indische Bezittingen

1.05.08.03
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1932
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.08.03
Auteur: E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1932
CC0

Periode:

1828-1832

Omvang:

1.6 meter; 17 inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Hoge Raad assisteerde de Gouverneur-generaal bij het uitvoerend gezag over de kolonie Suriname gedurende de periode 1828-1832. Hij was in sterke mate aan hem onderworpen. Het archief bevat de notulen (met bijlagen) van hun vergaderingen.

Archiefvormers:

  • Nederlandse West-Indische Bezittingen / Hoge Raad

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Artikel 21 van het reglement op het beleid der regering van de Nederlandse West-Indische bezittingen van 1828 zegt, dat aan de gouverneur-generaal vier raden worden toegevoegd, die gezamenlijk met hem uitmaken de regering der Nederlandse West-Indische bezittingen, onder de benaming van de Hoge Raad. Volgens art. 22 zou deze Hoge Raad, onder het presidium van de gouverneur-generaal, bestaan uit een procureur-generaal, een controleur-generaal der financiën, een commissaris voor 's Rijks domeinen en een commissaris voor de inlandse bevolking, de slaven daaronder gerekend, het armwezen, het onderwijs en de kerkelijke zaken. Deze raad had een algemeen secretaris (art. 23) die ook de gouverneur-generaal ten dienste stond. Van het verhandelde in elke zitting, moesten aantekeningen worden gehouden (art. 33).

Het reglement op het beleid der regering, enz. voor Suriname van 1828, spreekt nader over de Hoge Raad. Art. 1 zegt dat het hoogst uitvoerend gezag in de kolonie Suriname berust bij de gouverneur-generaal der West-Indische bezittingen, geassisteerd door de Hoge Raad. Krachtens art. 5 behandelt de gouverneur-generaal met de Hoge Raad zaken voorkomende in de kolonie, bij welke het gouvernement in Europa een meer onmiddellijk belang heeft zoals: de rechtspleging, de verdediging, de geldmiddelen, de landbouw, de koophandel en de zeevaart. De huishoudelijke aangelegenheden der ingezetenen bleven aan het plaatselijk of gemeentebestuur opgedragen. Art. 7 en 8 noemen dan nog enkele zaken die aan de Hoge Raad opgedragen worden.

Toen op 1 januari 1833 in werking trad het Reglement op het beleid der Regeering in de Kolonie Suriname, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 9 augustus 1832 nr. 89 bracht dit ook deze verandering mede dat in plaats van de Hoge Raad aan de gouverneur-generaal een Koloniale Raad werd toegevoegd 'tot het beleid der Regeering, voor zooverre de Kolonie Suriname aangaat'. Een besluit van de gouverneur-generaal der West-Indische bezittingen van 6 december 1832, afgekondigd 8 december daaraanvolgend, stelde de bepalingen en voorschriften vast die de strekking hadden om 'eenen geregelden en onbelemmerden loop der onderscheidene takken van het Openbaar Bestuur te verzekeren', in verband met het op 1 januari 1833 in te voeren regeringsreglement voor Suriname.

31 december 1832 werd de Hoge Raad door de gouverneur-generaal ontbonden.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

DIT ARCHIEF IS WEGENS DIGITALISERING NIET RAADPLEEGBAAR

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in