Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Admiraliteiten

1.01.46
J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1924
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.46
Auteur: J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1924

CC0

Periode:

1586-1795

Omvang:

132.67 meter; 3463 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein deel is gesteld in het Frans en het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in het oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Nederlandse marine was gedurende de periode van de Republiek verdeeld over vijf admiraliteitscolleges: drie in Holland (Rotterdam, Amsterdam en Hoorn/Enkhuizen), één in Zeeland en één in Friesland. Gezamenlijk zorgden zij voor de bouw, het onderhoud en de uitrusting van de vloot en de werving van opvarenden. De financiering kwam deels tot stand uit eigen middelen - via tal van kantoren verspreid over het hele land werd belastinggeld uit konvooien en licenten geïnd - en deels via jaarlijkse bijdragen van de provincies. De vloot had in eerste instantie een defensieve taak ter bescherming van de koopvaardij en pas in de tweede plaats een offensieve.
Het archief bevat resolutieboeken van de diverse admiraliteiten, commissieboeken met aanstellingen van personeel en brievenboeken van diverse regeringsinstanties als de Staten-Generaal, Raad van State en Staten van Holland. Ook is er correspondentie met binnen- en buitenlandse personen, overige rechtscolleges en van de scheepsbevelhebbers. Er zijn eveneens stukken i.v.m. de rechtspraak over goederen en personen (criminele en civiele rollen) en rekeningen m.b.t. de ontvangsten en uitgaven, waaronder bijvoorbeeld verkoop van prijsgoederen. Tevens bevat het archief een groot aantal scheepsjournalen, met name voor de periode van de achttiende eeuw. Er zijn, tot slot, een aantal eigentijdse toegangen in de vorm van repertoria en indices.

Archiefvormers:

  • College ter Admiraliteit op de Maze
  • College ter Admiraliteit te Amsterdam
  • College ter Admiraliteit in Zeeland
  • College ter Admiraliteit in West-Friesland en het Noorderkwartier
  • College ter Admiraliteit in Friesland

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Dat de deerlijk geschonden toestand van ettelijke Admiraliteitspapieren de ordening aanmerkelijk heeft bemoeilijkt, ligt in de reden. Inzonderheid is er veel moeite en tijd voor noodig geweest om te determineeren tot welk Admiraliteitscollege de talrijke ingekomen brieven behoorden, waarvan de adreszijde te loor is gegaan. Van sommige kon dat uitteraard slechts met waarschijnlijkheid worden bepaald, van andere was het in het geheel niet vast te stellen. De oorspronkelijke, op de Admiraliteitssecretarieën zelf aangebrachte, orde is weer in eere hersteld, voor zoover die ten minste nog was na te gaan. Uit een tweetal banden bijvoorbeeld, die aan de vernieling zijn ontsnapt - denkelijk omdat zij zich tijdens den brand toevallig ten huize van den Rijksarchivaris De Jonge bevonden - blijkt, dat men bij de Admiraliteit van Amsterdam gewoon was de ingekomen brieven van elk jaar samen te binden, na ze vooraf gerangschikt te hebben in verschillende rubrieken als: officieren; Prins van Oranje; respectieve Collegiën ter Admiraliteit; hoven van justitie, gerechten, baljuwen, schouten, enz.; commissarissen van de posterijen; Oost- en West-Indische Compagnie; Societeit van Suriname; krijgsraden; ministers en consuls; buitencomptoiren; doctors en chirurgijns van de hospitalen; wervers; particulieren enz. Te oordelen naar een ouden, van vóór 8 Januari 1844 dateerenden, inventaris der admiraliteitsarchieven moet een soortgelijke rangschikking van de ingekomen brieven ook bij het Rotterdamsche College in zwang zijn geweest. Wat verder het inventarisatiewerk in zijn geheel betreft, zooals nauwelijks behoeft te worden gezegd, heeft dit plaats gehad op de manier, die thans algemeen in gebruik is.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in