gahetNA in het Nationaal Archief

Raad van State, 1581-1795

1.01.19
W.G. van Oijen, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.19
Auteur: W.G. van Oijen, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2008
CC0

Periode:

1574-1801
merendeel 1581-1795

Omvang:

268,05 meter; 2398 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld het Frans, Duits, Engels en Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Raad van State was oorspronkelijk gedacht als het centrale regeringsorgaan van de geünieerde provinciën, maar nam spoedig een aan de Staten-Generaal ondergeschikte functie in. De Raad had de zorg voor de het verdedigingsapparaat te land (leger, vestingen en magazijnen), voornamelijk in logistieke zin. In perioden van grote stadhouderlijke macht was de raad ook sterk betrokken bij operationele aangelegenheden. De Raad van State had tevens een belangrijke taak in het financiële beleid; hij maakte de begroting op die ter goedkeuring aan de Staten-Generaal en provinciale Staten werd voorgelegd. De raad had daarenboven een uitvoerende taak bij het bestuur van gebieden die op de vijand waren veroverd (de zgn. Generaliteitslanden: Staats-Brabant, Staats-Vlaanderen, Maastricht en de Landen van Overmaze, Wedde en Westerwoldingerland), in het bijzonder de financiële aangelegenheden. Voorts was de Raad van State het belangrijkste rechtscollege der Generaliteit. Naast rechtspraak in de aangelegenheden die tot de bijzondere taken van de Raad van State, had de raad ook de bevoegdheid om op te treden in zaken betreffende delicten tegen de Generaliteit.
Het archief bevat resoluties met bijlagen (uit de 16e en 17e eeuw zijn de bijlagen slechts fragmentarisch bewaard), commissieboeken (aanstellingen), acteboeken (contracten) en verbalen (verslagen) van commissies betreffende fortificaties en betreffende de financiën van de Generaliteit en de Generaliteitslanden alsmede stukken betreffende voor de raad gevoerde processen.

Archiefvormers:

 • Gedeputeerden van de Geünieerde Provinciën aan de Oostzijde der Maze, 1583;
 • Raad van State, 1583-1795
 • Gouverneur van Breda
 • Gouverneur van Maastricht
 • Gouverneur van de stad en het kasteel Namen, 1714-1782
 • Tweede Regiment Infanterie Oranje-Nassau, 1747-1795
 • Eskadron Gardes du Corps, 1748-1795
 • Korps Jagers van Sternbach, 1784-1786

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Tot het Archief der Generaliteit zou eenigermate kunnen gebragt worden het Archief van den voormaligen Raad van State (

Overgenomen uit: , 's Gravenhage 1854, blz. 31-35.

). Bij de slooping van dat ligchaam in 1795, zijn de archieven onder het beheer van het Bondgenootschap te Lande gekomen, niet echter, zonder dat er misschien een of ander uit archieven, welke de betrekking betroffen, waarin de Raad van State tot de Generaliteits landen gestaan had, aan het toenmaals gevormde gewest Bataafsch Brabant werd afgestaan (

Zie decreten der Nationale Vergadering, 29 April 1796.

)
.

Toen op zijne beurt het Bondgenootschap te Lande in Februarij 1798 werd opgeheven, had er eene schifting plaats tusschen de beide departementen van dit collegie, het beheer van oorlogszaken en het beheer der financien. De werkzaamheden tegelijk met de archieven tot elk dier beide gedeelten behoorende, gingen over aan de voor elk beheer bestemde agentschappen, sedert ministerien. Het schijnt echter, dat die schifting ruw in haar werk ging en het aandeel van elk agentschap bij vertrekken en kasten werd aangewezen. Van 1807 tot 1812 bevond zich dus het eene gedeelte dier archieven met de archieven van Financien bij het Ministerie, later Generaal-intendantschap van Financien en der Keizerlijke schatkist in Amsterdam, vereenigd. De chef van divisie, J. J. de Vries, had daarover het opzigt. Eerst in 1812 werd door Tourlet een gedeelte van dat Archief van den Raad van State ter vervoering naar Parijs opgeschreven. Vroeger, waarschijnlijk reeds bij de komst van de Hauterive, zal dit het geval geweest zijn met het andere gedeelte der archieven van den voormaligen Raad van State, welke tot de zaken van oorlog betrekking hadden en die langs denzelfden weg eerst bij het agentschap, later Departement van Oorlog, gekomen waren. Die stukken zijn van Parijs in 1814 teruggekomen, zooals zij vervoerd waren en ten minste gedeeltelijk op hunne oude plaatsen hersteld.

In 1827 echter werd, volgens intentie des Konings en op last van Zijne Koninklijke Hoogheid, den Commissaris-Generaal van Oorlog, van 18 Augustus, het toenmaals bij het Departement van Oorlog aanwezige archief van den Raad van State, op geringe uitzonderingen na, aan het Rijks-Archief overgegeven. Na de overgave zijn nog nieuwe gedeelten van dat archief voor den dag gekomen en bij het Departement van Oorlog nedergelegd. Zij hadden gedeeltelijk in het artillerie-magazijn te Amsterdam berust, gedeeltelijk waren zij in het lokaal van het departement van den grootmeester der artillerie geplaatst geworden.

Voorts verdienen, behalve het origineel der Unie van Utrecht en eenige daartoe behoorende stukken, ook vermeld te worden de Indices, zoo op de resoluties der Staten-Generaal als op die van den Raad van State, grootendeels minuten, door den eersten klerk A. Bogaers, op last van den Raad van State vervaardigd, met nog eenige andere stukken den staat van oorlog rakende, welke onder hem waren verbleven en door zijn zoon, den Heer F. Bogaers, aangeboden, reeds in den jare 1814 met het Rijks-Archief werden vereenigd.

Eerst in 1834, toen het Rijks-Archief in het bezit kwam van de verzameling des heeren Wijckerheld Bisdom zelven van 1785-1787 Thesaurier-Generaal, kon het blijken hoeveel er aan het archief van den Raad van State ontbrak.

Daaruit kwam eene kopij-inventaris voor den dag, tijdens het secretarisschap van Hop aangevangen en onder het Thesaurierschap van Gilles in 1779 voltooid. Tot op hunnen tijd schijnt eene verregaande zorgeloosheid in het bewaren zijner archieven bij dat collegie te hebben bestaan. Eerst toen werden de stukken, in de raadkamer aanwezig, voor het eerst geinventariseerd, en de inzage van dien inventaris leidde ons tot eene belangrijke ontdekking.

Klaagden wij hierboven over verwaarlozing van art. 69 van het traktaat van Munster, op een enkel punt werd het uitgevoerd. Welligt ten gevolge van het traktaat van 1661, waarbij het land van Limburg en Overmaze tusschen de tot dusverre strijdende partijen werd verdeeld, nam de Raad van State ook de uitvoering van het bewuste artikel ter hand en, bij besluit van 6 Junij 1662, werd de beroemde regtsgeleerde Dirk Graswinckel, toen griffier der Chambre mi-partie, gelast naar de Spaansche Nederlanden te reizen; te Mechelen, bij den grooten raad; op het stadhuis te Vilvoorden, in het van ouds bekende charter-tresoor te Brussel, op de reken- en leenkamer, de charters, titels en processtukken af te halen, welke de thans Staatsche Nederlanden raakten. Van een man als Graswinckel viel niet anders te wachten, dan eene bekwame uitvoering van zijnen last. Ongelukkig vond hij in Belgie, als partij, regtsgeleerden, even bekwaam als hij en zoo mogelijk nog vuriger liefhebbers van oude privilegien, zoo als: Loijens, Stockmans, de Pape. Vier jaren maakten hem die het lever en zijne zending zuur; eindelijk slaagde hij door de gunst van den Landvoogd, den Markies de Castel Rodrigo, en nog slechts gedeeltelijk. Processtukken van lateren tijd dan die der Spaansche onlusten, bekwam hij niet terug ; moedwillig of oogluikend werden de charters achtergehouden, welke heerlijkheden of gewesten betreffen, die niet onder het onmiddellijk beheer der generaliteit kwamen, zoo als: van Bergen op Zoom, Breda, Ravestein, Kuik, Boxtel enz.; maar daarentegen werden van toen af zeer belangrijke charters over Maastricht en den lande van Valkenburg, 's Hertogenbosch en zijne meijerij, het land en de stad van Heusden aan ons overgegeven, in de raadkamer van den Raad van State weggesloten en vergeten, zoo zelfs, dat het spoor dier overgifte voor onderzoekers als Matthaeus, van Mieris, Bondam, Kluit en van Spaen verloren gebleven is.

Wat was er van die stukken geworden? Zij vulden de zevenen acht en twintigste lade van slechts eene der vier loketkassen van den Raad van State, waarvan de inhoud evenzeer der opmerking ontgaan was. De ontdekking van het eene leidde tot de ontdekking van het andere: ook in de loketkassen van den Raad van State, waren onder vele stukken, die slechts de dubbelden waren van originelen reeds in het archief der Staten-Generaal voorhanden, eenige voor het defensie- en krijgswezen, voor de geschiedenis onzer financien, voor het beheer der generaliteitslanden en der buitenvestingen niet onbelangrijk.

Het meeste, om kort te gaan, werd na gedane navrage teruggevonden in de bureaux van het voormalig Amortisatie-Syndicaat, thans Agentschap van Financien, te Amsterdam en in het begin des vorigen jaars (1853) van daar naar het Rijks-Archief overgebragt. Wij wachten eene nadere beslissing, of het gevondene voor altijd met ons fonds zal kunnen worden vereenigd; maar reeds nu zou het ondankbaar zijn de namen niet te vermelden van den heer agent, jhr. J. van Iddekinge, van den heer referendaris bij dat agentschap, J. J. van Leuwen, en van den commies bij het Departement van Financien, W. A. van der Jagt, die alle in hunne betrekking, hetzij tot het behoud, hetzij tot de ontdekking dier stukken hebben medegewerkt.

Verwerving van het archief

In 1827 werd een groot deel van het archief naar het ARA overgebracht. Het archief is regelmatig aangevuld met archiefbescheiden die bij het Ministerie van Oorlog waren achtergebleven, en met stukken die in 1798 bij het Ministerie van Financiën terecht waren gekomen. De stukken betreffende de rechtspraak van de Raad van State zijn grotendeels overgekomen met het archief van de Hoge Militaire Vierschaar. Tenslotte zijn er in de loop van de jaren kleinere aanvullingen geweest, vanuit de collectie Aanwinsten, vanuit het archief van de Stadhouderlijke Secretarie en vanuit de collectie Zijne Majesteit 1828. Rond 1950 zijn nog stukken toegevoegd, welke afkomstig waren van het Ministerie van Defensie, en tot dantoe in beheer bij de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Ik ben bezig met voorouderonderzoek v.d. kant van mijn moeder. Zoek Johan(n) (Georg) Hunold, afk. uit Bielefeld, gesneuveld bij Mainz als grenadier omstr. 1793. Hij heeft (ook) gediend bij de Inf. Reg. 10 Von Petersdorff, Bielefeld-Wedel.
Kan dit dezelfde Johan Hunold zijn?
Het zou heel fijn zijn wanneer ik antwoord kan krijgen op bovengenoemd e-mailadres.
met vr.gr.
jOhanna Bottema, Haren (Gn)

Ik ben op zoek naar militaire gegevens over mijn voor vader Johan George Eckhardt
geboren 1750 te Westerburg Keur Paltz(Duitsland) hij was gelegerd in Den Haag bij de switsersche Garde
in 1781 in dat jaar is hij ook gehuwd. te Den Haag.

Verder kom met mijn voorvader Johan George Eckhardt die dus geboren is in 1750 te Westerburg
Keur Paltz (Duitsland) niet verder. Archief in Westerburg heeft niets over hem en archieven in Berlijn en Darmstad
willen of kunne mij niet helpen.
wie kan mij zeggen hoe ik verder aan zijn gegevens kan komen en ook van zijn ouders want die kan ik ook niet vinden.

Het zou heel fijn zijn wanneer ik antwoord kan krijgen op mijn bovengenoemd e-mailadres.

met vr.gr.

Johan Eckhardt, Zoetermeer

Wij hebben uw vraag naar onze medewerkers van inlichtingen doorgestuurd. U krijgt een reactie per email.

Ben op zoek naar de militaire loopbaan van Frederik Weyl Luitenant-Kolonel van het 2e Bataljon van het Regiment Hollandse Gardes ,dienende onder Willem frederik erfprins van Nassau was volgens de lijst in 1785 overleden.Waar is deze frederik geboren ??.Reacties welkom.

Ben op zoek naar de militaire loopbaan van mijn grootvader K.H.H. Lange, geboren 4-06-1857 in allstedt (duitsland)
overleden
29-10-1927 te Kotaradja (atjeh) ned.Indie
met vriendelijke groeten,
tine bergman.l

@tinebergman-vogelzang: Uw vraag is doorgestuurd naar het Centraal Bureau voor Genealogie www.cbg.nl (onze buren). Zij geven sinds 1 januari 2012 antwoord op vragen die bij het Nationaal Archief binnenkomen, voor zover deze gaan over personen en families. Bij de beantwoording maken zij gebruik van hun eigen collecties en van de archiefbestanden van het Nationaal Archief.

In verband met de genealogie Hogers en Hoogers (in heel Nederland) zoek ik nog Ho(o)gersen die als militair hebben gediend. Heeft u informatie (ook al zijn het fragmenten) dan houd ik mij aanbevolen.
J.C. Hoogers
Boek en website Hogers en Hoogers.

@J.C.Hoogers Wij hebben uw vraag naar onze medewerkers van inlichtingen doorgestuurd. U krijgt een reactie per email.

Goedemorgen,

Mijn voorouders Berend/Barend van den Bergh en zijn vader Otto van den Bergh hebben in t leger gediend als kanonnier.
Nu is mijn vraag kan ik aan meer informatie over hun komen?
Deze gegevens heb ik zelf al verzameld:

Otto van den Bergh is op 6-5-1759 te Breda getrouwd met Maria Magdalena Jordaan (haar vader Adriaan Jordaan zat ook in t leger naar meer gegevens over hem ben ik ook op zoek) is voor 1789 overleden , geboortedatum en plaats weet ik niet.

Berend/Barend van den Bergh geboren te Bergen op Zoom op 29-7-1764 .Getrouwd met Aaltje van der Pol op 29-5-1785 te Waardenburg. Hij is overleden in 1795 te Waardenburg ( oorlog tegen de Fransen ?)

Hopelijk kunt u mij een beetje op weg helpen!
met vriendelijke groet,

Yvette Ververs

Beste lezer,
Ik ben op zoek naar aanvullende gegevens van Johannes de Vet, kanonnier die op 1 november 1795
te Grave trouwt met Johanna Reitz uit Grave. Graag zou ik willen weten in welk regiment hij heeft
gediend en of er in de stamboeken iets bekend is over zijn afkomst. Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite.

Ik ben op zoek naar de gegevens van HANS JACOB (Joannes Jacobus) LANS. Van hem is bekend dat hij gediend heeft in het Regiment Nationalen Plettenberg, nr. 17 en in perioden in de volgende plaatsen was gelegerd: Bergen, Meenen, Namen 3x, Nijmegen en Venlom in de periode 1715 tot 1737. Daarna vestigde hij zich in Groningen. Hij was gehuwd met Hendrina Joanna Vergilt. Zij hadden samen kinderen.

Hun zoon JAN PETER LANS heeft eveneens als militair gediend bij het wapen Infanterie, Regiment Rumpff. onder Kap. M. van Vierssen. Daarvan staat vermeld nr. toegang 1.01.19 Inventnr. 1967, folio 235.

Ook van hem zoek ik nadere gegevens en/of copieen uit het Stamboek etc.
Hopenlijk kunt u mij verder helpen in deze zeer lastige zoektocht.

ik ben op zoek naar gegevens over Joannes Groos, afkomstig uit Duitsland. Soldaat in het regiment van de luitenant-generaal van der Lippe, in de compagnie van kapitein Brants, gelegerd in het garnizoen in 's-Hertogenbosch. Gehuwd in 1744 in 's-Hertogenbosch met Maria Elisabeth van Roosmalen.

Ria Maarschalkerweerd

@ ria maarschalkerweerd
Het loont om op www.familysearch.org te kijken onder kerkregisters Noord Brabant. (continental europe/netherlands/noord brabant church records. Daar zijn indexen ondertrouw 1731-1772 etc. Op deze manier vond ik gegevens over August Gerlag afkomstig uit Gernrode.
Veel succes gewenst
Patrice Gerlach

Goedendag vanuit 'n snikheet zuid afrika .

Voor de laatste vier jaar op zoek naar inlichting over Jan Put(s) die diende in het regiment Haersolte ( IR 632 b) en trouwde in Nijmegen met Apollonia Laesacker 13-10-1721 .
Jan Puts overleed in 1755 te Nijmegen.
Hopelijk kan iemand mij verder helpen .

Hartelijk dank en vriendelijke groet ,

Gerard J. Puts

Ik ben op zoek naar meer informatie over Charles Maclean, geboren omstreeks 1709 Isle of Mull, Argyll, Schotland. Hij was sergeant in de Marjoribanks Company (regiment Cunningham/Lamy of Dunkenny 1731-1737 IR 595 a).

Op 8-6-1734 in Den Bosch getrouwd met Pieternella Crol (of Johanna Petronella Crollius), geboren februari 1705 in Amsterdam.

Kinderen zijn daarna geboren in Den Bosch, Tournai (ofwel Doornik) in Waals Gewest Belgie, Me(e)nen in West Vlaanderen Vlaams Gewest Belgie, Gorinchem.

Vermoedelijk gewoond in Bergen op Zoom (1745), Gorkum (1749), Oudewater (1750) en mogelijk ook in Klundert, Bladel en/of Maastricht.

Ik kom maar niet verder met informatie over de ouders van Charles Maclean.

Met vriendelijke groet,
M.C. van de Stolpe

ik ben op zoek naar gegevens over Roelof Hoogenkamp, constapel in de compagnie van capiteijn PIETERZON, Roelof Hoogenkamp is geboren in ca. 1737.

Ik ben daarnaast ook op zoek naar nadere gegevens over de compagnie van capiteijn Pieterzon. Ik kom niet veel verder dan deze informatie

Alvast bedankt
Alwin Nijhuis

Ik ben op zoek naar een van mijn voorouders, en wel
George Cristoffer Weijghard de of du Thour
Hij wasProviandmeester in Griningen of Delfzijl

Ik hoop dat jullie ons kunnen helpen we zoeken al heel lang

WMF Dutour Geerling -Reimerink

Zoek gegevens over Samuel Schmidt geboren te Neu Saarwerden rond 1770,begraven te Roosendaal 10 maart 1810,hij is gehuwd te 's-Gravenmoer op 14 oktober 1795 met Soetje Kuipers.Uit dit huwelijk zijn er twee kinderen waarvan de jongste gedoopt is te Zundert in 1806.Samuel was Grenadier in het Zwitsersregiment Grisons onder bevel van Gen Maj Smid,RSN 4,dit heeft bestaan van 1693 tot 1796,daarna is er een nieuw regiment opgericht RI 693B
Mijn vraag: Wat de opdracht was van deze militairen in 1795 te 's-Gravenmoer en waar waren zij gelegerd.
Hetzelfde geld ook voor de periode 1806-1810 .En wat was de overlijdens oorzaak van Samuel.

In afwachting van een reactie.

Bert Hutten

ik zoek de gegevens van piter(pieter) gerryts olthof(f )hij is getrouwd in leeuwarden met trijntje yskes 20 oktober 1713 en diende onder overste-luitenant Wilhelm Custos
graag wil ik weten waar hij geboren is en waar hij nog meer gelegerd was

in afwachting van u reactie

vrgr leen rempt

Geachte heer Rempt,
Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

L.B.S.
Ben op zoek naar gegevens van Christiaan Cornelis Schults (geb. 26-12-1886) (ovl 1972) vlg.militieregisters gekeurd (o.i.d.) in 1905. Verhaal is dat hij op 16jarige leeftijd al getekend heeft (dus 1902).
Heeft als vuurstoker bij de Marine gewerkt en o.a. China bezocht. Op (meen) Java lange tijd gelegerd/gehuisvest geweest,
Zou onderscheiden zijn, maar weet niet waarvoor en waarmee. Had wel een draaglintje.

Dus meer informatie zou welkom zijn

met vreindelijke groet
Chris Schults

zoek hendrik althaus geboren 1730 (afkomstig uit waldeck frankenberg?)
komt in ongeveer 1747 met waldeck regiment hier
is daarna in oranje nassau regiment
trouwt in 1765 in breda?
komt op 6-6-1772 in dienst van gemeente asten als schutter en bedeljager
zou graag het verloop te weten komen,want mijn onderzoek loopt hier vast
en kom ik niet voorbij 1730.
graag enige feiten bij voorbaat dank
martien van heesch

@Chris Schults en @Martien van Heesch. Uw vragen zijn doorgezet naar de afdeling dienstverlening voor verdere afhandeling.

Johann Georg Christian Ziegenhardt
Met mijn stamboomonderzoek naar mijn familienaam ben ik niet verder gekomen dan 1744, in welk jaar mijn voorvader Johann Georg Christian Ziegenhardt in een militair kamp in Loon op Zand geboren zou zijn, ten tijde vd successie-oorlog.

Bij hem wordt vermeld als plaats van afkomst: "Saxen Gotha" (dat is de plaats Gotha in Saksen (D. Dus dat moetzijn vader zijn geweest die daar vandaan kwam.

Ik zoek de naam van zijn vader en sporen die verder terug in de tijd naar Saxen Gotha en de verder voorouders lijden!

Wie heeft informatie hierover, of zou mij verder kunnen helpen?

Henny Ziegenhardt

hallo,

Ik ben op zoek naar de gegevens van Anthon stein (Steijn) militair stein
Evangelisch-Lutherse gemeente Nijmegen 1674-1907 (RBS 1204 /077v)
en Maria Dorothea Krug (Krugin) Communicant. vrouw van Anton Stein, in de Nonnenstraat.
Dit zijn de gegevens die ik heb gevonden in het Regionaal Archief Nijmegen. er was geen geboortedatum en/of plaats van herkomst bekend. Is er iemand die mij verder kan helpen. Het vermoeden is dat ze eventueel uit Duitsland komen.

De gegevens van hun zoon is Jan Roedolf Steijn geboren 19 mei 1754 te nijmegen
Jan Rudolf Steijn
Bemanningslid schip Admiraliteit op vrijdag 17 februari 1775 Nijmegen
Afkomstig van : Nijmegen
Functie : Matroos
Schip : 's Lands fregat Walcheren
Opmerking : Kruistogt kust van Morocco

overleden 1 sep 1818,

Wie heeft hier informatie hierover, of kan mij verder helpen. Helaas loopt mijn onderzoek hier vast.

vriendelijke groet,

Wilma Steijn.

ik ben op zoek naar informatie over sergeand joannes hensen of henssen, is waarschijnlijk geb; maastricht
rond 1750 hij diende bij het eerste regiment schotten van generaal majoor dundas hij
trouwde 10-06-1782 in grave met hendrina stylen ik wil graag via deze info de naam van
zijn ouders te weten komen

Geachte heer Timmermans,
Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik heb dezelde zoekvraag als de heer Timmermans van 14 juni 2013.

Het betreft Johannes Henssen die rond 1750 geboren is in Maastricht (eigen opgave bij huwelijk)
Zou misschien ook omgeving Maasstricht kunnen zijn.

Ik weet niet of de zoekvraag van de heer Timmermans resutaat heeft opgeleverd want dan zou ik graag deze informatie willen hebben.

Met vriendelijke groet

Peter Hensen

Geachte heer Hensen,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening. We zullen kijken of de voorgaande vraag wellicht resultaten heeft opgeleverd.

ik ben op zoek naar de gegevens van.
officier Johan Reinhard Volck.
Geboren in Hessen darmstart 1767 werkzaam was in het leger van de hertog van Brunswijk, die in de Zevenjarige Oorlog 'had gediend Provinciën (De Nederlandse Republiek)
gelegerd in Schiedam ,waar hij trouwde met Johanna Helena van Noothoven 23 oktober 1796
In Holland heette hij Johan Reinhard Volk
hij stierf in Polsbroek november 1803
Waar aan ?

Vriendelijke groet Johan Reinhard van der Jagt
31-10-2013

Geachte heer Van der Jagt,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Ik ben op zoek naar meer informatie over mijn voorvader. Hij heette Johann Conrad Michel en was musketier (mousquetier). Hij woonde in Die)t)z in het Nassausche te Duitsland. Zijn geboorteplaats en datum weet ik niet zeker, het kan Beilstein zijn en hij is geboren ca 1750-1752. Hij is overleden te Die(t)z in 1788. Naam ouders niet bekend. Gehuwd met Sophia Thorn.

Ook graag info over zijn kleinzoon Jan Michel geboren te Noordwijk in 04-06-1808 en overleden te Weltevreden Batavia op 20-05-1837. Hij was fuselier.

Geachte mevrouw, mijnheer Michel.

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Kan iemand mij op een goed spoor zetten voor het zoeken naar de achtergronden van Geraerdus Joannis Broeckman die trouwde op 22-02-1675 te Boekel met Gordefrida Lamberti. Bruidegom was afkomstig uit de regio Marck. Waarschijnlijk staat Marck voor het graafschap Mark. Godefrida werd begraven te Boekel op 11-12-1708. Tevens werd gemeld dat de bruidegom zich moest laten dopen van lutheraan naar katholiek. Broeckman wordt ook wel van den Broe(c)k of als Spaa(e)n genoemd. Volgens een bron zal die timmerman in het Staatse leger of bij het leger van de Keurvorst van Brandenburg zijn geweest.
Groetjes Mart

Beste Mart,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben op zoek naar meer informatie voor mijn stamboom onderzoek van onze familie. Ik kom niet verder dan Johannes Adam Schimmel. Wat ik heb gevonden is dit

Johannes Adam1 Schimmel, overige namen Adam Schimmel, geboren CA. 1725, overleden 1797, begraven 3 Feb 1797 te Driel (Maasdriel). jongeman "uit het prinsdom Waldek". Dit kan ook te maken hebben met het garnizoen onder gen. Furst van Waldeck te Dendermonde.

Wat ik verder heb gevonden is dat hij gediend heeft in het 1e regiment waldeck, en dat hij is geboren in wasakker??

Kan iemand mij helpen??

Ik ben op zoek voor mijn stamboom Andries Helmstrijd, geb. in Duitsland dat heb ik., geloof is RK
Hij komt Nederland binnen in 1702 als huursoldaat huwt.1) op 24 maart 1704 in Hoek(Z Vl) met Magdalena Cornelis, wed. van Daniël Allemans
Hun zoon Arnold Helmstrijd, werdt geboren tusen 1704-1710 waar en datum en graag waar u de gegevens heeft gevonden??
dochter Elisabeth Helmstrijdt heb ik gevonden 1716, zijn er meer kinderen?
Andries Helmstrijd (Helmstrijd ook in andere varianten geschreven o.a.Helmstreijt
Volgens Collectie Wolters Corp. in het regiment van Overste Bringues Identiek met het Regm. Nationalen van Welderen no.6 gelegerd 1719 Breda, 1722 Nijmegen, 1725 's-Hertogenbosch, 1728 Maastricht/Stevensweert, 1731 Grave, 1737 Venlo doch niks gevonden
Magdalena Cornelis(of Cornelisse) is overleden tussen 1716-1719
Andries huwde 2) op 19 augustus 1719 in Breda, als wedn. met Aaltjen Janzen

Geachte heer Brouwer. Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

k ben op zoek naar meer informatie voor mijn stamboom onderzoek van onze familie. Ik kom niet verder dan Johannes Adam Schimmel. Wat ik heb gevonden is dit Johannes Adam1 Schimmel, overige namen Adam Schimmel, geboren CA. 1725, overleden 1797, begraven 3 Feb 1797 te Driel (Maasdriel). jongeman "uit het prinsdom Waldek". Dit kan ook te maken hebben met het garnizoen onder gen. Furst van Waldeck te Dendermonde.
Wat ik verder heb gevonden is dat hij gediend heeft in het 1e regiment waldeck, en dat hij is geboren in wasakker??
Johannes Adam Schimel is mijn Oud-overgrootvader.

Geachte mevrouw Luijbregts-Huijbregts,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben op zoek naar onze voorouder, genaamd Dirk Pin.
Was soldaat in de compagnie van den Generaal van Ooijen in 1749.
Trouwde op 20 april het jaar 1749 in Zutphen met Elselina Everse van Raden.

Kan iemand mij verder helpen met gegevens over Dirk Pin

Geachte mevrouw, mijnheer anoniem,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

beste Mensen,

ik heb een vraag betreffende het Regiment luitenant-generaal P. baron van Leyden, rond 1756.
Zijn ze toen met het regiment ook in Zwitserland geweest?
ik kan hier nergens iets van vinden.
Is er iemand die dit weet?
Ik hoor graag van U, groeten Ron Gommers uit Zundert.
p.s. gomme227[at]ziggo.nl

Geachte heer Ron,

Uw reactie is doorgezet voor verdere behandeling naar de afdeling Dienstverlening.

Op zoek naar het knil verleden van mijn grootvader Petrus Wilhelmus Puts ,geboren te Nijmegen 20-11-1875 ,die gene die mij iets konden vertellen zijn reeds overleden .
Wel weet ik dat het AJEH kruis met gesp heeft gedragen .
Kan iemand mij helpen .

Met vriendelijke groet. Gerard J. puts .

Gerardsr[at]telkomsa.net

Geachte heer Puts,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

in 1639 is voor de Raad van State (nr 2564) een proces gevoerd door Johanna Hamilton geseijt de Guicherie contra ritmeester Joachim de Saint-Georges, seignuer de Verneuil. Kunt U nagaan waarover dit proces werd gevoerd ?
Ik vermoed n.l. dat het gaat over een door hem bij haar verwekt kind.

Met vriendelijke groet,

Mr. h.P. de Brij Heemskerk

Geachte heer/mevrouw de Brij Heemskerk. Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben op zoek naar militaire gegevens over mijn voor vader Johan George Eckhardt
geboren 1750 te Westerburg Keur Paltz(Duitsland) hij was gelegerd in Den Haag bij de staatshe leger switsersche Garde , in 1781 in dat jaar is hij ook gehuwd. te Den Haag.

Verder kom ik met mijn voorvader Johan George Eckhardt die dus geboren is in 1750 te Westerburg
Keur Paltz (Duitsland) niet verder. Archief in Westerburg heeft niets over hem en archieven in Berlijn en Darmstad willen of kunnen mij niet helpen.
wie kan mij zeggen hoe ik verder aan zijn gegevens kan komen en ook van zijn ouders want die kan ik ook niet vinden.

Het zou heel fijn zijn wanneer ik antwoord kan krijgen op mijn bovengenoemd e-mailadres.

met vr.gr.

Johan Eckhardt, Zoetermeer

Ik ben opzoek naar de militaire gegevens van mijn voor vader Johan Willem Weijs (Weis, Wijs,Weijz) geboren te Remlingen (in Duitsland kom je 2 plaatsen tegen)
Gediend als dragonder bij Regiment en Compagnie van de kolonel de Graaf van Bylandt.
Ten dienste van Gerlach baron van Massau en hoogmogende heren van de staten generaal van de republiek der verenigde Nederlanden.
In de periode van november 1749 tot 2juli 1757.
Eervol ontslag verleend op 2juli 1757 in Breda door kolonel Wouter Eckhardt.

Vraag wanneer is hij geboren,en welke plaats Remlingen in Duitsland ligt voorhanden?

met vr. gr.

Herman Weijs,Vollenhove

Ik ben opzoek naar de militaire gegevens van mijn voor vader Johan Willem Weijs (Weis, Wijs,Weijz) geboren te Remlingen (in Duitsland kom je 2 plaatsen tegen)
Gediend als dragonder bij Regiment en Compagnie van de kolonel de Graaf van Bylandt.
Ten dienste van Gerlach baron van Massau en hoogmogende heren van de staten generaal van de republiek der verenigde Nederlanden.
In de periode van november 1749 tot 2juli 1757.
Eervol ontslag verleend op 2juli 1757 in Breda door kolonel Wouter Eckhardt.

Vraag wanneer is hij geboren,en welke plaats Remlingen in Duitsland ligt voorhanden?

met vr. gr.

Herman Weijs,Vollenhove

Hoe kan ik de geboortedatum vinden van Wilhelm Koster?
En wie waren zijn ouders?
De volgende gegevens heb ik: Bronverwijzing 1.01.19. inventarisnummer: 1969. folionummer: 320 (321)

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in