Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Generale Landraad

1.01.01.05
R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.01.05
Auteur: R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976

CC0

Periode:

1581-1583

Omvang:

0.90 meter; 55 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelde is gesteld in talen als het Frans en het Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken afkomstig uit de archieven van de Audience, secretarie en Hoogduitse secretarie van de Staten-Generaal uit de periode 1581-1852. De stukken van de Audience en secretarie bestaan uit resoluties van de Generale Landraad, correspondentie, commissiebrieven en financiële stukken. De stukken van de Hoogduitse secretarie zijn voornamelijk ingekomen brieven uit het Duitstalig gebied

Archiefvormers:

  • Generale Landraad
  • Gouverneur-Generaal François, Hertog van Anjou
  • Raad van State

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de archiefvormer de algemene inleiding 1.01.01.00.

1579 december 8Een concept-plan voor de oprichting van een generale landraad van alle geunieerde provinciën wordt ingediend bij de Staten Generaal.
1579 december 18 Het “Proiect pour l’etablissement du conseil provincial et souverain” wordt door de Staten Generaal goedgekeurd.
1579 december 24 en 27 De concept-indtructie wordt opgesteld en goedgekeurd met bepaling dat deze aan de provinciën zal worden meegedeeld. ( Zie deze ontwerp-instruktie in: Staten Generaal 11088 fo.80; gedrukt in: Groot Placaet- en charterboek van Vriesland IV, p. 110)
1580 juni De instelling van de Generale Landraad wordt opnieuw behandeld door de Staten Generaal (zie onder meer de resoluties van 9 juni 1580)
1580 oktober 1 De instruktie wordt nogmaals in de vergadering van de Staten Generaal gelezen. Ook worden de volmachten gegeven om het akkoord met de hertog van Anjou, gesloten op 19 sepetember 1580 te tekenen. Artikel 9 van dit akkoord bevat een bepaling over de Conseil d’État.
1581 januari 13 De instruktie voor de Generale Landraad van alle geunieerde provinciën wordt vastgesteld. (Zie deze instruktie in Staten Generaal 11089A fo.63).
1581 mei 27De gedeputeerden van Brabant, Gelderland, Vlaanderen, Holland, Zeeland, Utrecht, Mechelen, Friesland en de Ommelanden keuren deze instruktie goed, met enig voorbehoud van Gelderland en Utrecht. Deze gewesten en Overijssel leverden in juni hun resoluties op de instelling van de Generale Landraad in. (Zie resoluties Staten Generaal van 7, 12 en 17 juni).
1581 juni 7 De Staten Generaal aanvaarden de afstand van het gouvernement van aartshertog Matthias en nemen het gouvernement volledig over.
1581 juli 22 De Staten Generaal besluiten de koning van Spanje te verlaten en bepalen dat, wanneer hun vergadering uiteen zou gaan, een ander lichaam het gouvernement zou overnemen. Op 2 augustus gaan de Staten Generaal uiteen en op 14 augustus begint de Generale Landraad , zij het in voorlopige samenstelling, zijn werkzaamheden.
1582 februari 23 De hertog van Anjou is voor de eerste maal aanwezig in de vergadering van de Landraad (Conseild’Etat). Tot 16 februari 1582 had de Generale Landraad regelmatig vergaderd; door het aflopen van de benoemingstermijn van de leden en doordat de hertog van Anjou de regering aanvaard had hield het gezag van dit college op.
1582 februari 25 De Staten Generaal bepalen dat de zittende leden van de Conseild’Etat, met enige andere personen, voorlopig op zullen treden als “Raad van State naast zijne hoogheid”; op 28 maart wordt bepaald dat deze Raad zijn werkzaamheden weer voorlopig zal voortzetten.
1583 januari 17 Na de mislukte aanslag op Antwerpen trekt de hertog van Anjou zich terug.
1583 februari 1 De Staten Generaal besluiten het gouvernement op te dragen aan de prins van Oranje en de Raad van State volgens de instruktie voor de Landraad van 13 januari 1581.
1583 februari 4 De leden van de Raad van State dienen hun ontslag in; dit ontslag wordt op 8 februari aanvaard.

De administratie van de Generale Landraad en van de Raad van State nevens de hertog van Anjou werd enerzijds behandeld door de audience en de secretarie, anderzijds door de Hoogduitse secretarie; in het archief is deze splitsing terug te vinden.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in