Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie NIET RAADPLEEGBAAR IVM RESTAURATIE

Inventaris van de digtale duplicaten van het archief van de Gouvernementssecretarie der Kolonie Suriname, (1684) 1722-1828 NIET RAADPLEEGBAAR IVM RESTAURATIE

Zoeken
Resultaten per pagina

1.05.10.01
R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1917
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Digitaal Duplicaat: Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie
Gouvernementssecretarie

Periode:

1684-1828
merendeel 1722-1828

Omvang:

589506 scans

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief is onderverdeeld in drie delen, te weten stukken van de Gouvernementssecretarie tot 1816, stukken van de periode 1816-1828 en stukken van het bureau van het militair commandement uit de periode 1823-1828.
Het eerste deel bevat uitgebreide correspondentie over de periode 1728-1816 met de directeuren der Sociëteit van Suriname en sedert juni 1796 met het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de kust van Guinea en in Amerika, inclusief registers en bijlagen. Verder zijn er militaire monsterrollen, betaallijsten en sterktestaten en ingekomen rekesten met beschikkingen. Dit archief bevat tevens een reeks gouvernementsjournalen (1728-1816), notulen van het Hof van Politie en Criminele Justitie (1722 - 1812), alsmede bij dit Hof ingekomen brieven van diverse autoriteiten.
Het tweede deel bevat een reeks van gouvernementsjournalen(1816-1828), ingekomen rekesten met resoluties en correspondentie met het Departement van Koloniën.
Het derde deel, inzake het Militair Commandement, bevat stukken betreffende de schutterij, gecondemneerde personen, monsterrollen en soldijbetalingen.
NIET RAADPLEEGBAAR IVM RESTAURATIE

Archiefvormers:

  • Gouverneur en Raden van Suriname 1684-1722
  • Gouverneur-Generaal en Raden van Suriname 1722-1802
  • Gouverneur-Generaal van Suriname 1722-1802
  • Texier, Bernard, (r. 1779-1783)
  • Provisioneel Bewind van Suriname 1802-1803
  • Commissaris-Generaal van Suriname 1803-1804
  • Engelse Gouverneur van Suriname 1804-1816
  • Bureau van het Militair Commandement van Suriname 1823-1828

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Tegelijk met de arrestering van het Reglement op het beleid van de regering, het justitiewezen, de landbouw en scheepvaart in Suriname bij Koninklijk Besluit van 14 september 1815 nr. 58 werd vastgesteld een instructie voor de gouverneur-generaal van Suriname. Deze aanvaardde op 27 februari 1816 het bewind. De op 1 april 1822 opgetreden landvoogd had de titel van gouverneur. De waardigheid van gouverneur van Suriname kwam als afzonderlijk ambt te vervallen door de instelling van het ambt van gouverneur-generaal der West-Indische Bezittingen; diens bestuursaanvaarding had 20 mei 1828 plaats.

Revisie 508