Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kadastrale gegevens met Archiefviewer in Nationaal Archief te bekijken


Den Haag


In het Nationaal Archief zijn vanaf nu historische kadastrale gegevens te bekijken via de Kadaster Archiefviewer. Een van de voordelen is dat gezocht kan worden op adres in acht kadastrale bronnen.


Onderzoek in kadastrale archieven verbeterd

Het zoeken in kadastrale archieven was niet eenvoudig. Originele eigendomsregistraties waren digitaal beschikbaar via het programma Digilegger. Kadastraal kaartenmateriaal was niet in alle gemeenten bewaard gebleven en noodzaakte een bezoek aan het Kadaster. Via Kadaster Archiefviewer zijn in tegenstelling tot het programma Digilegger acht kadastrale bronnen te doorzoeken.

Kadaster Archiefviewer

Met de Kadaster Archiefviewer zijn zowel administratieve gegevens als kaartmateriaal van heel Nederland te doorzoeken. Dit is voor het meeste historisch kadastraal onderzoek voldoende. Het kaartmateriaal is per perceel of groep percelen getekend.

Dienstjaarveldwerk (1844 -1878) en Veldwerk (1878-heden)

Op dienstjaarveldwerken (voor 1878) en veldwerken (na 1878) tekende de landmeter per gemeente per jaar de veranderingen ten opzichte van de beginsituatie op het minuutplan. De veldwerken na 1878 zijn per perceel doorzoekbaar. Veldwerken en Dienstjaarveldwerken zijn interessant door de aantekeningen van de landmeter die er op staan.

Hulpkaart (1835-heden)

Elke verandering op het oorspronkelijke minuutplan wordt op schaal in een hulpkaart ingetekend. De gegevens daarvoor worden ontleend aan het door de landmeter gemaakte veldwerk. Op de hulpkaarten staan alleen de gemuteerde percelen ingetekend en zijn diverse administratieve gegevens bijgeschreven. Door de gebruikte kleuren zijn de wijzigingen in de perceelgrenzen ten opzichte van de eerdere situatie te zien.

Leggerartikel (1832-1988)

De ‘legger’ is wellicht de meest interessante bron. Het bevat de administratie van percelen per eigenaar. U vindt er informatie over adres, gebruik, reden van mutatie (verkoop, afbraak, brand), vorige eigenaar en aan wie het wanneer verkocht is. Ook zijn er verwijzingen naar andere – niet kadastrale – bronnen.

Register 71

Dit hulpregister kunt u gebruiken wanneer de eigenaar van een perceel onbekend is. Het geeft de (veranderende) relatie weer tussen perceel en eigenaar. Het geeft toegang tot de legger.

Daarnaast zijn in de Archiefviewer nog de minder noodzakelijke bronnen als Projectveldwerk, Lijst 78a en Legger-rest opgenomen.

Wat zit niet in de Kadaster Archiefviewer

In de Kadaster Archiefviewer zijn geen kadastrale overzichtskaarten van gemeenten uit de periode 1812-1832, de minuutplans, te vinden. Die zijn te raadplegen bij gemeentelijke of provinciale archiefdiensten. Ook zijn geen alfabetische naamlijsten ‘Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels’ opgenomen.

Werkwijze

De Kadaster Archiefviewer is niet zelf online te raadplegen. In het informatiecentrum van het Nationaal Archief is de Kadaster Archiefviewer (dinsdag t/m vrijdag) te doorzoeken. Het Nationaal Archief stelt een gebruikershandleiding en uitgebreide achtergrondinformatie over de diverse bronnen beschikbaar. Medewerkers loggen voor de bezoeker in op de beveiligde website van het Kadaster en beantwoorden specifieke vragen.

Privacy

Tot slot is het goed te weten dat de kadastrale informatie die het Kadaster op deze manier beschikbaar stelt alleen voor historisch onderzoek mag worden gebruikt en gepubliceerd. Bij publicatie van persoonsgegevens moet rekening worden gehouden met de geldende privacywetgeving.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in