Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Miljoen scans Surinaamse archieven online


Den Haag

Vanaf vandaag staan ruim één miljoen scans van Surinaamse archieven online. Tegelijkertijd zijn de archieven ingescheept en op weg naar het Surinaams Nationaal Archief in Paramaribo waar ze thuishoren.

Teruggave Archieven Suriname

Het scannen en overdragen van archieven aan Suriname valt onder het project Teruggave Archieven Suriname (TAS). In 2009 ondertekenen de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Buitenlandse Zaken een ‘Verklaring van overeenstemming inzake overbrenging van Surinaamse archieven’. Het project TAS geeft hier uitvoering aan. De 1,1 miljoen gescande archieven maken deel uit van Surinaams archief dat in fases naar Suriname terugkeert. In totaal gaat het om 40 Surinaamse archieven die in totaal 800m in beslag nemen 

Gezamenlijk erfgoed

In de tijd dat Suriname een kolonie van Nederland is, wordt een omvangrijk archief gevormd. De Surinaamse archieven die teruggaan, vertellen het verhaal van de koloniale relatie met Nederland en dateren van 1667 tot 1975, het jaar waarin Suriname onafhankelijk wordt. Door de lange bewaring onder tropische omstandigheden gaat de fysieke conditie van de Surinaamse archiefstukken ernstig achteruit. De klimatologische omstandigheden vormen een directe bedreiging voor het gezamenlijke erfgoed. Vocht, verzuring, inktvraat en insecten tasten de stukken aan. In 1916 worden daarom de eerste tien archieven van Suriname naar Nederland verscheept. In 1919, 1930, 1975 en 1977 volgen nog meer archieven. Suriname is altijd eigenaar van de archiefcollectie gebleven, maar Nederland is mede verantwoordelijk voor het goed beheren van de archieven. 

Nieuw gebouw

Suriname heeft lange tijd geen goed geoutilleerd archiefgebouw om archieven te bewaren en voor de toekomst te behouden. Bij de verscheping van de archieven naar Nederland wordt afgesproken dat de archieven zullen terugkeren als ze in Suriname goed bewaard en beheerd kunnen worden. In 2010 is het zover: het nieuwe gebouw van het Nationaal Archief Suriname wordt in Paramaribo geopend en eindelijk beschikt Suriname over een volwaardig nationaal archief dat voldoet aan alle internationale eisen. Het Nationaal Archief Suriname (NAS) is bekostigd door Nederland. Ook verzorgt Nederland de opleidingen van een aantal archivarissen en archiefmedewerkers. Bij de gelegenheid van de opening worden de eerste drie gerestaureerde en gedigitaliseerde Surinaamse archieven teruggegeven. Het zijn de Doop-Trouw en Begraafboeken (1662-1838), Notariële archieven (1828-1845) en het archief van de Eerste Algemene Volksteling (1921), samen zo’n 100m.

Belangrijke archieven

Onder de gedigitaliseerde archieven die nu naar Suriname worden verscheept, bevindt zich het archief van de Gouverneur van Suriname, Kabinet (1951-1975). Dit is een belangrijk archief omdat er veel over (de aanloop naar) de onafhankelijkheid van Suriname in te vinden is. De laatste Gouverneur van Suriname is Johan Ferrier die in 1975 de eerste president van het onafhankelijke Suriname wordt. Naast het archief van de Gouverneur zitten in dit transport veel 19e eeuwse archieven. Dit jaar en begin volgend jaar zullen de achttien nog resterende Surinaamse archieven gerestaureerd, gescand en naar Suriname worden overgebracht. Het project Teruggave Archieven Suriname is naar verwachting begin 2016 afgerond. Door de digitalisering blijft alle informatie in Nederland beschikbaar voor onderzoek en kan het kwetsbare materiaal in Suriname worden ontzien. De 1,1 miljoen scans zijn niet alleen te zien op de website van het Nationaal Archief in Nederland. Ook het Surinaams Archief (www.nationaalarchief.sr) zet de scans online.

In april van dit jaar worden de verscheepte archieven officieel aan het Nationaal Archief Suriname overgedragen.

Nationaal Archief

Lijst van gescande en verscheepte Surinaamse archieven

Lijst van gescande en verscheepte Surinaamse archieven
Inventaris en linkNaam archiefAantal scans
1.05.08.02Gouvernementssecretaris Nederlandse West-Indische Bezittingen in Suriname 1830-18471.539
1.05.10.01Gouvernementssecretarie, 1722-1828589.506
1.05.10.03Kleine of Conferentieraad, 1778-18101.138
1.05.10.06College van Opzichters der Gemene Weide , 1773-1815390
1.05.10.09Diverse administraties, 1780-18281.438
1.05.10.10Stukken gedeponeerd bij of overgebracht met de bestuursarchieven van Suriname, 1775-18251.247
1.05.11.01Gouverneur van Suriname, 1845-1869666
1.05.11.02Koloniale Raad, 1832-18622.146
1.05.11.03Hof van Civiele en Criminele Justitie in Suriname en Gerechtshof, 1828-1832, 1833-19492.164
1.05.11.04Rechtbank van Kleine Zaken en Commissie tot de Kleine Zaken, 1828-1832, 1833-1863533
1.05.11.09Gemeentebestuur, 1828-183225.213
1.05.11.05Militair Gerechtshof, 183932
1.05.11.10Drostambt van Nickerie en Commissie tot Taxatie van Huurwaarde van Huizen in Paramaribo, 1820-1844, 1845-18462.323
1.05.11.19 Allerlei Suriname 1837-1855,14
2.10.26Gouverneur van Suriname, Kabinet, 1951-1975365.849
2.10.27.01Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, 1947-196030.891
2.10.27.02Vertegenwoordiger van de Stichting Administratie van Indische Pensioenen, 1952-19752.484
2.10.27.03Adviescommissie inzake Technische Bijstand, 1952-19596.470
2.10.27.04Rijksvoorlichtingsambtenaar,1954-19755.758
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in