Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Goede wensen voor het nieuwe jaar


Den Haag

Hoewel het onder de elite al een oudere traditie is, komt aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw de nieuwjaarsbrief in zwang onder brede lagen van de bevolking.

De brief is een nieuwjaarswens die jonge kinderen aan hun ouders voordragen. De persoonlijke archieven in de collectie van het Nationaal Archief bevatten een aantal ontroerende voorbeelden van dit soort nieuwjaarsbrieven.

De kinderen van het gezin Hent-Van der Sluis zijn fervente beoefenaren van de ouderlijke nieuwjaarswens. Catharina, een van de kinderen, zal op 28 juli 1910 in Amsterdam in het huwelijk treden met de latere minister-president Willem Drees.

Een aantal van deze in hun mooiste handschrift geschreven brieven, versierd met fraaie suikerzoete afbeeldingen, is bewaard gebleven in het archief Drees.

‘Nu een jaarkring wederkeert’

Dochter Jansje dicht op nieuwjaarsdag 1889:

‘Dierbre Ouders! trouwe zorgers
Voor het kind dat u vereert!
Hoort goedgunstig, mijnen wensch,
Nu een jaarkring wederkeert.

Niets ontbreekt, geliefde Vader!
Door Uw ijvrig vlijtbetoon.
Aan hetgeen Uw kind zal vragen,
’s Hoogsten gunst is U tot loon.

Niets ontbreekt, geliefde Moeder,
Aan ons daaglijks onderhoud
Door Uw zorgen, door Uw liefde,
Die ge ons onverpoosd ontvouwt.

‘k Dank U dus geliefde Ouders,
Voor hetgeen Ge voor ons zijt;
O, vergeef het, als ons handlen
Niet genoeg Uw hand verblijdt.

Blijv’ Gods zegen U ontstralen,
Dit en menig volgend jaar.
Dat zijn heilige Vaderliefde
Duurzaam U voor leed bewaar.’

‘’t Alvermogen zegene u’

En een jaar later volgt een nieuwe wens van Jansje voor haar ouders:

‘Lieve Ouders, ’t Alvermogen,
Zegene u in ’t nieuwe jaar!
Spaar u, voor de minste kwelling,
Spaar u, ook voor het kleinst gevaar!
Zijn Aanbid’lijk welbehagen
Rekke uw dierbre levensdagen!

Smaak het ouderlijk geluk,
Doe mij op ’t pad der zeeden,
Op den weg der reine deugd,
Steeds met ijver voort ziet treden;
Dat ik u ter eere leev’,
Loon voor uwe zorgen geev’.

‘k Zal daartoe met nieuwe krachten
In het nieuw begonnen jaar,
IJvrig leeren en vermijden
Wat mij ooit nadeelig waar:
Dierbare Ouders, ‘k hoop na dezen
Al uw vreugd op aard te wezen.’

‘Om u mijn wenschen aan te biên’

Haar broer Hendrik kan dan natuurlijk niet achterblijven:

‘Lieve ouders
Weer is een jaar voorbij gegaan
Met al zijn lief en leed;
En ’t nieuwe jaar breekt voor ons aan;
Waarin ‘k u welkom heet.

Zoo menigmaal op dezen dag
Heb ik reeds hier gestaan,
Om u mijn wenschen aan te biên.
Ook thans bied ik ze u aan.

Ik hoop, dat ik nog menigmaal,
Nog menig, menig keer,
U zooals thans begroeten mag
U minnend evenzeer.

Ik hoop, dat ’t ingetreden jaar
Geluk u brengen mag.
En dat vooral gelukkig zij
Deez’ eerste blijde dag.

Leef lang en gelukkig,
Tevreden en blij!
Mijn wensch is verhoord dan.
‘k Ben dankbaar als gij.’

Nationaal Archief

2.21.286 – Archief Willem Drees, 1853-2002, inv.nr. 1530

Bekijk voor de activiteiten in het Nationaal Archief tijdens de kerstvakantie de kerstprogrammering van Het geheugenpaleis.

Flickr

Op Flickr is een selectie van nieuwjaarsfoto's uit de collectie van het Nationaal Archief te bekijken.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in