Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Diploma-uitreiking in Suriname


Den Haag

Het Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed (GCE) is één van de prioriteiten van de Nederlandse overheid in het kader van internationaal cultuurbeleid. Onder GCE wordt verstaan al het materieel en immaterieel erfgoed dat Nederland deelt met de landen waarmee Nederland een historische band heeft via voornamelijk de VOC en WIC en/of de koloniale periode. India, Indonesië, Sri Lanka, Zuid-Afrika, Ghana, Brazilië en Suriname zijn in dit kader als prioriteitslanden gedefinieerd. Rusland is daar ook aan toegevoegd, maar neemt qua achtergrond een aparte positie in.

Het GCE-programma dat op 1 januari 2009 officieel van start is gegaan, wordt gefinancierd door de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken en uitgevoerd door de Nederlandse erfgoedinstellingen (de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Instituut Collectie Nederland, het Nationaal Archief en Erfgoed Nederland) in samenwerking met de ambassades van de prioriteitslanden. Het programma is gericht op duurzaamheid, lokale capaciteitsopbouw, gezamenlijkheid en het toegankelijk maken/digitaliseren van informatie met betrekking tot het gemeenschappelijk verleden.

Grote internationale ambities

Het Nationaal Archief heeft al langere tijd grote ambities op internationaal gebied. In het GCE programma worden naast een groot aantal nieuwe projecten deels een aantal oude activiteiten voortgezet. Eén van die activiteiten betreft het opzetten van een ‘crashcourse inventariseren’ in Suriname. De crashcourse vormt een onderdeel van een veel breder traject dat gericht is op verdere professionalisering van het Surinaamse archiefwezen.

Op dit ogenblik is het Nationaal Archief van Suriname nog gehuisvest in een gebouw dat niet geschikt is om het documentaire erfgoed te bewaren. Hierin komt op korte termijn verandering. In het najaar van 2009 betrekt het Nationaal Archief een nieuw gebouw dat wel aan alle moderne eisen op het gebied van archiefbehoud voldoet. Omdat beheren van archieven meer inhoudt dan alleen zorgen voor goede huisvesting, is in de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers. Zo zijn trainingen verzorgd op het terrein van conservering en het ontsluiten van archieven.

Crashcourse

De crashcourse inventariseren werd gegeven door Charles Jeurgens, hoogleraar archivistiek aan de Universiteit van Leiden en tot half mei nog gemeentearchivaris van Dordrecht waarna hij overstapt naar het Nationaal Archief in Den Haag. In het afgelopen jaar gaf hij, verspreid over een aantal weken, deze training aan medewerkers van het Nationaal Archief van Suriname. De tussentijdse begeleiding vond plaats via Internet. Tijdens de training is door de deelnemers gewerkt aan het toegankelijk maken van (delen van) de archieven van de Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd; Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij;  Schutterij; Ministerie van Volksgezondheid; Treffossa-instituut; Kantongerechten en het Hof van Justitie.

Op woensdag 25 februari hebben tien van de in totaal vijftien deelnemers aan de ‘crashcourse inventariseren’ uit handen van de minister van Binnenlandse Zaken Maurits Hassankhan, hun diploma in ontvangst mogen nemen. Hiermee heeft het Nationaal Archief alvast één van de hopelijk vele succesvolle resultaten geboekt in het GCE-programma.

Voor meer informatie over het GCE-programma met betrekking tot Suriname kunt u contact opnemen met Mara de Groot (mara.de.groot@nationaalarchief.nl

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in