Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Een wonderschoone dag die Januari 31


Den Haag

Beatrix 70 jaar

Toen Koningin Beatrix op 31 januari 1938 op paleis Soestdijk werd geboren, begroette de natie ‘de zoo heuglijke gebeurtenis met klank en jubel.’ De Koninklijke familie werd bedolven onder de gelukwensen en er werd uitgebreid feestgevierd.

Opluchting

In de vorige eeuw hangt de voortzetting van de monarchie aan een zijden draad. De enige hoop voor Oranjenakomelingen is gevestigd op kroonprinses Juliana. De vreugde bij de geboorte van Beatrix is dan ook euforisch te noemen. De felicitaties stromen binnen, niet alleen vanuit Nederland maar vanuit de hele wereld. Kinderen krijgen ter ere van de Koninklijke geboorte een dag vrij van school. Feest!

Gelukwensen

In het archief van het Kabinet van de Koningin bevinden zich felicitaties uit binnen- en buitenland. Veel felicitaties gaan gepaard met dankzeggingen en stichtelijke woorden. De Eerste Kamer stuurde een ‘Adres van Gelukwensching’ : '...mogen wij onder biddend opzien vertrouwen, dat Hare Koninklijke Hoogheid zich zal betoonen eene weldaad Gods, eene parel met Vaderlijke zorge uitgekozen en door de hand Zijner trouwe geregen in het snoer der liefde, waarmee Hij Nederland siert.' De voorzitter van de Tweede Kamer meldt dat de Kamer verlangend heeft uitgezien naar de 'vervulling der hoop, welke straalde in Uwer Majesteits Huis.' De Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië schrijft: 'Terwijl gelukwenschtelegrammen uit alle deelen van den archipel binnenstroomen, vormde de Bataviaasche burgerij spontaan een groote optocht ter aanbieding van felicitaties.' Ook elders barst de vreugde los.

Feest in Japan

Op alle buitenlandse vertegenwoordigingen zal ongetwijfeld een feestelijke bijeenkomst zijn gehouden om de geboorte te vieren. Van het consulaat in Kobe, Japan, zijn de voorbereiding en het programma van de feestavond van 1 februari 1938 bewaard gebleven. De avond bestond uit uitgebreid eten en drinken, toespraken, voordrachten en oud-Hollandse dansen. De foto’s laten zien dat de Nederlanders, getooid met feestmutsen, genoten van het geboortefeest. De Consul-generaal zei in zijn feestrede dat 'nu d’Oranjeboom opnieuw een loot rijker is geworden, de geestdrift net als in 1909, klokken stuk zal doen luiden.' Hij zei verder dat 'Stemmen stokken van diepe aandoening en breken van geluk in vreugdevol besef der diepe beteekenis van deze geboorte voor Vorstenhuis en Volk!' Hij wenst dat het Kind des Lands voorspoedig mag opgroeien. Die wens is zeker uitgekomen.

Archieven

2.02.14 Kabinet der Koningin, (1814) 1898-1945 (1988), inv.nrs. 8404, 8408

2.05.65.01 Consulaat-generaal in Osaka-Hiogo/Kobe, later consulaat-generaal te Kobe (Japan), 1868-1941 (1953); Consulaat te Harbin (Japan), 1929-1933, inv.nr. 29 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in