Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

De eerste diplomatieke banden met Denemarken


Den Haag

De benoeming van Isaac Pietersz op 31 maart 1605 wordt nu beschouwd als het formele moment van de eerste diplomatieke banden tussen Nederland en Denemarken. De tekst is terug te vinden in het archief van de Staten-Generaal dat zich in het Nationaal Archief bevindt.

Transcriptie van de benoeming:

Die Staten-Generaal etc. Allen den genen etc. doen te weeten. Alsoo wij opten negenden Aprilis xvj C ende drije (1603), gearresteert hebben sekere ordonnantie ende instructie, dienende tot versekeringe vande schepen uuijt dese landen naer oosten ende Noorwegen varende, ende van daer naer het Vlije commende, waerna de commisen die wij bij gedooge van de Co.e Ma.t (Coninclijke Majesteit) van Denemarcken inde Sont houden, gehouden sijn sich te reguleren, soo ist dat wij omme de voors.(eide) ordre te doen effectueren gecommitteert hebben ende committeren mits desen Isaac Pietersz. van Amstelredam, gevende hem last ende bevel hem te transporteren nade Sont, ende hem aldaer van onsen twegen t'onthouden. Omme benevens Hendrick Hendricxz. van Hoorn opsicht te hebben opte schepen uuijte Sont naer t Vlije, ende andere zeegaten daeromtrent varende, ende daerover goede ordre te stellen, dat deselve niet uuijt en loopen, dan met convoij, ende bij vlooten, onder een goedt admiraelschap versien met wapenen, ende munitien. Stellende daerover de bequaempste tot admirael, viceadmirael, schout bij nacht etc. Ende hem voorts in alles te reguleren naer inhout vande voors(eide) ordonnan.(tie) ende instructie. Versoecken gedienstel(ijck) de hoochstgemelte Co.e Ma.t (Coninclijke Majesteit) van Denemarcken, ende voorts vruntl(ijck) alle sijne Ma.ts (Majesteits) officieren ende onderdanen des voors(eide) Isaac Pietersz. int volbrengen van desen sijnen last ende commissie alle genadige gunste, ende faveur te bewijsen, ende wedervaren laten. Bevelen daerbeneffens (folio 243) alle cap.nen (capiteinen), schippers, bootgesellen, ende anderen den voors(eide) Isaac Pietersz. hierinne te gehoorsamen sonder eenich wederseggen, want wij tselve bevonden hebben alzoo te behooren. Gegeven onder onsen cachette in sGraven hage den lesten meerte 1605 (31 maart 1605)

bron: Commissieboek Staten-Generaal, toegang 1.01.06, inv.nr.12270 folio 242 verso: Commissie voor Isaac Pietersz van Amstelredam

Terug naar het nieuwsbericht

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in