Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Colofon

Jaar vervaardiging: 
1999
Accountability: 

Deze database is een initiatief Amrit consultancy in Den Haag in samenwerking met het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) te Paramaribo. Het Nationaal Archief heeft de publicatie op internet verzorgd.

De Javaanse database werd in 1999 beschikbaar gesteld via een website die gemaakt was door Hic et Nunc.
In 2010 is deze website overgezet naar de nieuwe website van het Nationaal Archief.
De database is gemigreerd van een MS SQL database naar een MySQL database.
De technische details zijn opgeslagen in het Beheersysteem voor Nadere Toegangen van het Nationaal Archief.

Deze database is hoofdzakelijk gebaseerd op de Surinaamse immigratieregisters. Als bronnen voor de foto's zijn geneeskundige certificaten en emigratiepassen gebruikt. Al deze bronnen zijn aanwezig in de Surinaamse overheidsarchieven.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de bronnen, gevolgd door een schets van de data-invoer en van de scanning en toevoeging van de foto's.

Immigratieregisters

De immigratieregisters voor contractarbeiders werden opgemaakt en bijgehouden door het Immigratiedepartement in Suriname. Voor de verschillende groepen immigranten werden aparte series registers aangelegd, zo ook voor de migranten uit Nederlands-Indië (Javanen). In deze registers werden persoonsgegevens over de immigrant bij aankomst ingeschreven. Deze registers werden ook in de periode tijdens en na de contracttijd bijgehouden.

De immigratieregisters behoren tot de officiële bevolkingsregistratie van Suriname (van het Bureau voor de Burgerregistratie). De registers werden vroeger door de overheid veelvuldig gebruikt. De gegevens zijn in dikke ingebonden delen samengebracht. Voor de jaren waarin een groot aantal immigranten werden aangevoerd zijn er meerdere banden aanwezig.

De persoonsgegevens in de immigratieregisters zijn deels gebaseerd op de zogenoemde monsterrollen van de schepen waarmee de arbeiders naar Suriname waren gekomen. Die monsterrollen zijn een soort passagierslijsten die door de emigratie-agent in Nederlands-Indië werden opgesteld en aan de kapiteins van de schepen in tweevoud overhandigd. De monsterrollen bevatten de volgende gegevens: naam, voornaam, geslacht, leeftijd, beroep, godsdienst en laatste woonplaats van de immigrant.

In de immigratieregisters voor de Nederlands-Indische contractanten, waarop deze database betrekking heeft, werden tal van typen gegevens opgenomen. Verreweg de meeste rubrieken in de registers zijn als aparte velden in de database overgenomen. U kunt van de velden in de database een nadere uitleg krijgen.

In een enkel geval is een rubriek uit de registers niet in de database opgenomen, met name de rubriek Beroep. Voor zover ingevuld staat hier namelijk zonder uitzondering veld- of fabrieksarbeider vermeld.

De immigratieregisters kennen een uitvoerige rubriek Opmerkingen. Deze rubriek is door de overheid gebruikt om allerlei aanvullende gegevens over het verblijf van de immigrant te vermelden: huwelijk en echtscheiding; overlijden; hercontract; terugkeer; datum van het certificaat van ontslag; verzuim, misdrijven en straffen.

In veel gevallen, vooral bij vrouwen, werden in dit register ook aantekeningen gemaakt over kinderen en zelfs kleinkinderen die in Suriname geboren zijn.

Een belangrijk onderdeel van de gegevens heeft betrekking op de percelen (gronden) van immigranten. Tenslotte treffen we gegevens aan over geslachtsnamen en naamsveranderingen. Een aantal gegevens uit de rubriek Opmerkingen is – anders dan bij de Hindostaanse database, waar deze alle bij elkaar in een memoveld zijn opgenomen - voor de overzichtelijkheid en voor analytische doeleinden in aparte velden opgenomen.

Bij het maken van de database konden op 32.965 geregistreerde Javaanse immigranten van ongeveer 31.000 personen gegevens uit de registers worden overgenomen en veilig gesteld. Van bijna 3000 ontbreken de gegevens in de registers. Dit komt omdat één register (QQ) ontbreekt, terwijl andere deels ontbreken (zoals TT), en deels zo zwaar beschadigd zijn dat zij onbruikbaar (WW 2852-3553) of slechts beperkt bruikbaar waren (TT). Uit andere zwaar beschadigde registers zoals VI en KG hebben wij geprobeerd alles wat nog leesbaar was, of nog bij elkaar gebracht kon worden, in te voeren.

Bij sommige immigranten ontbreken dan ook namen en/of contractnummers. Toch zijn de wel aanwezige gegevens opgenomen in de database, omdat deze anders definitief verloren zouden kunnen gaan. In de toekomst kunnen met behulp van andere bronnen naam en/of contractnummer hopelijk alsnog achterhaald worden.

Geneeskundige certificaten en emigratiepassen

Voor deze database zijn foto's van immigranten gebruikt die voor de inscheping in Indonesië van hen werden gemaakt. De foto's zijn te vinden op geneeskundige certificaten en emigratiepassen.

Op de geneeskundige certificaten werden de naam, registratienummer, de plaats van herkomst (desa, district, afdeling en gewest), leeftijd en lengte vermeld. Verder was er een pasfoto, datum van de keuring, handtekening van de geneesheer en vingerafdruk (van de linkerduim) van de arbeider.

Op het certificaat staan twee tekeningen van een menselijk lichaam, met vermelding van eventueel lichamelijke kenmerken, zoals littekens, moedervlekken, tatoeage. De ene tekening is van de voorkant van het lichaam, de ander van de achterkant.

Ontstaan database

De makers van de database brengen hun bijzondere dank uit aan de minister van Binnenlandse Zaken van Suriname, Sonny Kertowidjojo, die het mogelijk heeft gemaakt dat de projectleiding over het archiefmateriaal kon beschikken.

Daarnaast bedanken zij de directie en het personeel van het Centraal Bureau Bevolkingsregistratie (CBB) en het Staatsarchief in Paramaribo die welwillend de gegevens ter beschikking hebben gesteld. Bij deze instanties heeft de projectleider in Suriname prettig samengewerkt met de heer B. Ganpatsing (CBB) en de heren P. Bhagwandin en F. Mijland van het Staatsarhief.  Zij stonden altijd klaar om de projectleiding behulpzaam te zijn.

Vermeldenswaard is dat de Staatsarchivaris van Suriname, Herman Telgt, in de moeilijke afweging tussen technische bezwaren tegen het uitlenen van materiaal aan het IMWO en veiligstellen van de gegevens voor het nageslacht de keuze heeft gemaakt voor de veiligstelling op langere termijn.

Alan Chin A Fat, de systeembeheerder van het IMWO, verdient een bijzondere dank, omdat hij elk moment van de dag klaar stond om computerproblemen bij de data-invoer op te lossen. Hij heeft de projectleiding in Suriname onschatbare diensten bewezen door meer dan zijn plicht te doen.

Amrit/IMWO wil de studenten bedanken die de gegevens in de computer hebben ingevoerd. Zonder hun werk zou er geen database zijn. Aan de data-invoer hebben in totaal 68 studenten van de Universiteit van Suriname gewerkt. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de studenten die eind 1999 hun kerstvakantie en een deel van de feestdagen hebben opgeofferd om de plaatsnamen uit de registers in te voeren, waardoor de daadwerkelijke invoer van de data uit de registers op 12 januari 2000 kon aanvangen. Deze studenten zijn: J. Freeman, I. Freeman, R. Kasanradji, J. Kertotiko, M. Pinas, A. Ramdjielal en E. Sodirijo.

Een speciaal dankwoord gaat ook uit naar de kleine groep studenten die na beëindiging van de data-invoer bereid waren mee te werken aan de correctie van fouten in de ingevoerde data en gescande foto’s. Tot deze groep behoren: J. Altenberg, M. Amstelveen, A. Amsterdam, P. Bissumbhar, S. Briedjlal, R. Cotino, J. Djasman, J. Doekharan, B. Eillioth, V. Fernandes, I. Freeman, S. Imamdi, R. Kasanradji, J. Kertotiko, J. King, L. Landveld, N. Manickchand, N. Martowitono, A. Martowitono, B. Overeem, S. Overman, M. Pinas, L. Pocorni, N. Ramdas, A. Ramdjielal, S. Ramesar, K. Sarigoeno, R. Sewradj, E. Tjan A Wai, R. Yeung. Zonder de inzet van deze personen zou de database niet op tijd klaar zijn geweest.

Helen Stomp, Ypsila Moestro en Judith Altenberg, allen stafleden van IMWO, hebben meegeholpen in het administratieve beheer van het project.

De medefinancieringsorganisatie Cordaid in Nederland heeft een belangrijk deel van het budget voor het project voor haar rekening genomen. Zonder haar medewerking was het project niet van de grond gekomen.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in